Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6083197
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Statut Urzędu Miasta Lubań obrazek Wersja do druku

Statut Urzędu Miasta Lubań

(na podstawie Uchwały Nr XLVIII/367/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 roku)

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.       Jednostka pod nazwą Urząd Miasta Lubań, zwana dalej „Urzędem ” jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań rozliczającą się z budżetem gminy w dziale 750 rozdziale 75023.

2.       Główna siedziba Urzędu mieści się w Lubaniu przy ul. 7 Dywizji 14.

3.       Obszarem działania Urzędu jest Miasto Lubań.

4.       Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta Lubań.

 

§ 2

 

Urząd działa na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2.    Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku, z późn. zm.)

3.    Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

4.       Innych przepisów prawa

 

 

Rozdział II. Zakres działania

 

§ 3

 

1.       Przedmiotem działalności podstawowej Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta w realizacji jego zadań.

2.       Urząd może współpracować z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Lubań w celu zapewnienia prawidłowej realizacji swoich zadań.

 

Rozdział III. Organizacja i zarządzanie jednostką

 

§ 4

 

1.       Burmistrz reprezentuje Urząd na zewnątrz, kieruje jego pracą oraz czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2.       Burmistrz Miasta jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.       Burmistrz powołuje i odwołuje swoich zastępców.

 

§ 5

 

1.       Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

2.       Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa Regulamin Pracy nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

Rozdział IV. Mienie jednostki

 

§ 6

 

Urząd ma w posiadaniu nieruchomości zabudowane przy ul. 7 Dywizji 14 (Dz. nr 44, Obr. III, AM 6, nr ks. wieczystej 16607), ul. Mickiewicza 6 (Dz. nr 44, Obr. III, AM 5, nr ks. wieczystej 13078), ul. Brackiej 12 (Dz. nr 43, Obr. III, AM 6, nr ks. wieczystej 18709) wraz z wyposażeniem.

 

Gospodarka Finansowa

 

§ 7

 

1.       Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

2.       Podstawę działalności Urzędu jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu gminy.

3.       Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.       Czynności Burmistrza powodujące zobowiązania finansowe dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Skarbnika Miasta.

 

§ 8

 

Nadzór nad działalnością finansową Urzędu pełni Skarbnik Miasta.

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

 

§ 9

 

Zmiany statutu Urzędu wymagają Uchwały Rady Miasta Lubań.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-07-21 10:14:06, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-08 14:44:48, Ostatnia zmiana: 2006-08-08 14:44:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 18509