Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966633
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2006 » Sesja XLVII z 13 czerwca obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XLVII/47/2005/29

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 13 czerwca 2006 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 14:00                                                                                   zakończenia: 15:20

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych, przy  którym  może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XLVII sesji uczestniczyło 21 radnych wg załączonej listy obecności oraz:

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta

-         pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

-         pani Beata Siemaszkiewicz - radca prawny

-         przedstawiciele lokalnej prasy

                                                                                                                       

Sekretarzem obrad został pan Gerard Kempiński.

 

Sesja zwołana została na wniosek Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 czerwca 2006 roku w celu podjęcia Uchwał w sprawach:

1.       Przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 2 w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 2

2.       Przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 3

3.       Przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych nr 4 w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 4

4.       Zmiany Uchwały Nr VII/98/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego na terenie gminy miejskiej Lubań

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu Uchwały nr 4 i rozpatrzenie go na następnej sesji Rady Miasta po przedstawieniu informacji, jakie byłyby ewentualne skutki podwyżek, gdyby uwzględnione zostały propozycje związków zawodowych. Zgłosił również zapytanie dotyczące tytułów projektów Uchwał nr 1, 2, 3 czy są one adekwatne do ustawy o finansach publicznych, czy jest to przekształcenie czy likwidacja i powołanie nowych jednostek?

 

Pan Konrad Rowiński - zgodnie z wymogami ustawy z propozycją zmiany najniższego wynagrodzenia i wartości punktu wystąpili pracodawcy jednostek. Związki zawodowe miały przedstawić swoją opinię - taka opinia jest tylko jedna, pozostałe wnoszą o dokonanie zmian w projekcie Uchwały. Są to propozycje, które nie muszą zostać w całości uwzględnione.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz - nowa ustawa o finansach publicznych przywraca możliwość przekształcenia zakładów budżetowych w jednostki budżetowe. Jest to prawnie dopuszczalne. Trudno jednak powiedzieć jak zachowa się nadzór Wojewody w przypadku tych Uchwał.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - czy może skutkować ewentualne rozstrzygnięcie Wojewody?

 

Pani Beata Siemaszkiewicz - w takim przypadku nikt nie będzie mógł postawić zarzutu, że Rada nie zajęła się przekształceniem. W § 3 zawarte są elementy likwidacji i z żadnych przepisów nie wynika, że w tytule Uchwały muszą być zawarte wszystkie elementy Uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Arkadiusza Słowińskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu Uchwały nr 4 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/98/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego na terenie gminy miejskiej Lubań

 

Wniosek został przyjęty przy 19 głosach za i 2 wstrzymujących się.

 

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

Podjęcie uchwał w sprawach:

1.       Przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 2 w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 2

2.       Przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 3

3.       Przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych nr 4 w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 4

 

Uzasadnienie projektów Uchwał przedstawił pan Konrad Rowiński. Przekształcenie zakładu budżetowego podyktowane jest Ustawą o finansach publicznych, który nie zezwala zakładom budżetowym zaliczanie do przychodów własnych dochodów z najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Nad inną formą przekształcenia ABK trzeba będzie zastanowić się w przyszłej kadencji, być może np. w jedną jednostkę.

 

Pan Marian Zwierzański - zgodnie z zapisem § 13 Statutu ABK staną się jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Lubań i będą prowadziły gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. Podstawą funkcjonowania będzie plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym. Nowe jednostki budżetowe przejmą należności i zobowiązania dotychczasowego zakładu budżetowego. Zobowiązania wymagalne wynoszą: ABK Nr 2 - 642 tys. zł, ABK Nr 3 - 525 tys. zł, ABK Nr 4 - 552 tys. zł.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - czy nowo powołanym jednostkom przydzielana będzie dotacja i od czego będzie zależna?

 

Pan Marian Zwierzański - dotacje będą przydzielane na takich samych zasadach jak placówkom oświatowym.

 

Pan Zenon Piwoni - czy i jaka będzie wysokość kwot, którą od 1 lipca 2006 roku należałoby dofinansować administracje jako jednostki budżetowe? Wypowiedział się na temat konieczności przeprowadzenia w przyszłości reorganizacji ABK.

 

Pan Marian Zwierzański - w tej chwili nie wiadomo jeszcze, w jakiej wysokości należałoby dofinansować ABK.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekty Uchwał w sprawach:

 

1.       Przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 2 w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 2

Uchwałę podjęto przy 19 głosach za i 2 wstrzymujących się

 

2.       Przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 3

Uchwałę podjęto przy 19 głosach za i 2 wstrzymujących się

 

3.       Przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych nr 4 w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych Nr 4

Uchwałę podjęto przy 19 głosach za i 2 wstrzymujących się

 

Pan Arkadiusz Słowiński wyraził swoją dezaprobatę z powodu nieobecności na sesji kierowników ABK.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miasta Lubań.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-07-19 11:28:55, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-07-19 11:29:59, Ostatnia zmiana: 2006-07-19 11:29:59, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4056