Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056362
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2002 » Sesja I z 19 listopada obrazek Wersja do druku

Protokół Nr I/1/2002

inauguracyjnej sesji Rady Miasta Lubania

odbytej 19 listopada 2002 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia 9:30                                                                                     zakończenia: 11:00

 

W I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Lubania IV kadencji zwołanej, na podstawie art. 20 pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym, przez pana Mariana Kwolika – Przewodniczącego Rady Miasta Lubania III kadencji uczestniczyli:

-         radni Rady Miasta IV kadencji wg załączonej listy obecności

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta Lubania

-         pani Elżbieta Sindrewicz - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej

-         pan Jan Nocko - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

-         mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele lokalnych mas mediów.

 

Na podstawie art. 20 ust. 2c pan Marian Kwolik przekazał prowadzenie obrad panu Tadeuszowi Biłousowi - radnemu seniorowi. Odegrany został hymn państwowy.

 

Komunikat o wynikach wyborów do Rady Miasta Lubania odbytych w dniu 27 października 2002 roku oraz wynikach wyborów na Burmistrza Miasta Lubania, które odbyły się w dwóch turach – 27 października i 10 listopada 2002 roku odczytała pani Elżbieta Sindrewicz – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu.

Komunikat stanowi załącznik do protokołu.

 

Po wręczeniu przez panią Elżbietę Sindrewicz - zaświadczeń o wyborze na radnych Rady Miasta Lubania oraz zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Lubania – pan Konrad Rowiński złożył oświadczenie o rezygnacji z mandatu Radnego Rady Miasta Lubania.

 

Zgodnie z art. 23a Ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie, rotę którego odczytał pan Tadeusz Biłous – radny senior a najmłodszy wiekiem radny pan Arkadiusz Słowiński odczytał nazwiska radnych, którzy złożyli ślubowanie.

 

Oficjalnego otwarcia I sesji Rady Miasta Lubania IV kadencji dokonał radny senior pan Tadeusz Biłous. Po stwierdzeniu kworum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne Uchwały Rada Miasta Lubania, prowadzący obrady powołał pana Stanisława Bąka na sekretarza obrad.

 

W wyniku nie wniesienia propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad sesji - na wniosek pana Jerzego Zielińskiego, który stwierdził, że głosowane porządku obrad przeprowadzane jest wyłącznie w przypadku wniesienia do niego zmian – a takie nie zostały zgłoszone– przyjęto go w następującej kolejności:

1)      Otwarcie obrad.

2)      Odczytanie komunikatu Miejskiej Komisji Wyborczej.

3)      Ślubowanie radnych.

4)      Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5)      Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Lubania

6)      Podjęcie Uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubania.

7)      Ślubowanie Burmistrza Miasta Lubania.

8)      Komunikaty.

 

Ad. 4 Powołanie Komisji Skrutacyjnej

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto propozycję prowadzącego obrady by Komisja Skrutacyjna, zadaniem, której będzie przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru Przewodniczącego Rady Miasta, powołana została w składzie trzy osobowym.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali radni:

1)      pan Stanisław Jastrzębski (zgłoszony przez pana Tadeusza Sztabę)

2)      pan Franciszek Bogdanowicz (zgłoszony przez pana Jerzego Zielińskiego)

3)      pan Gerard Kempiński (zgłoszony przez panią Grażynę Chromy)

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

 

W wyniku przeprowadzonego przez prowadzącego obrady głosowania Komisja Skrutacyjna powołana została w następującym składzie osobowym:

1)      pan Stanisław Jastrzębski

2)      pan Franciszek Bogdanowicz

3)      pan Gerard Kempinski.

 

Prowadzący obrady pan Tadeusz Biłous zapoznał radnych z zasadami głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Miasta Lubania:

-         zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Bezwzględna większość głosów oznacza, że liczba głosów „za” jest większa od liczby pozostałych głosów oddanych, tj. głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”

-         wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje się spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów

-         kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie

-         radni głosują na kartach do głosowania , które przygotuje i rozda komisja skrutacyjna

-         głosując radni stawiają znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata, na którego głosują. Za głosy ważne uznaje się te, na których wskazano tylko jedno nazwisko kandydata

-         wybranym zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów i spełnia wymogi cytowanego wyżej art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Ad. 5 Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Lubania.

 

Na Przewodniczącego Rady Miasta Lubania zgłoszony został pan Marian Kwolik. Kandydata przedstawił pan Zygmunt Duziak.

Pan Marian Kwolik od 27 lat jest mieszkańcem Lubania. Ma 52 lata, wykształcenie średnie techniczne, jest prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu, licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Znany ze swej działalności społecznej – na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był radnym Miejskiej Rady Narodowej a w latach 1998-2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Lubania. Posiada wiele odznaczeń resortowych a także państwowych.

 

Pan Marian Kwolik wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Prowadzący obrady ogłosił 15-sto minutową przerwę w obradach, w czasie, której Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.

 

Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i nastąpił akt głosowania.

 

Prowadzący obrady ogłosił 15 minutową przerwę, w czasie której Komisja Skrutacyjna dokonała obliczenia głosów.

 

Wyniki wyboru na Przewodniczącego Rady Miasta przedstawił pan Franciszek Bogdanowicz – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszony kandydat pan Marian Kwolik w głosowaniu tajnym uzyskał: 19 głosów za jego wyborem i 1 głos przeciw wyborowi. W głosowaniu oddanych zostało 20 ważnych głosów.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

 

Wynik głosowania jest równoznaczny z podjęciem Uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Miasta Lubania.

                                           

Dalsze prowadzenie obrad przejął pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Złożył podziękowanie za wybór oraz złożył deklarację współpracy dla dobra miasta.

 

Gratulacje z okazji wyboru pana Mariana Kwolika na Przewodniczącego Rady Miasta w imieniu posła pana Michała Turkiewicza złożył pan Edward Witecki.

 

Ad. 6 Podjęcie Uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubania

 

Projekt Uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego rady Miasta Lubania pana Konrada Rowińskiego przedstawił pan Marian Kwolik.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 7 Ślubowanie Burmistrza Miasta Lubania

 

Przed objęciem urzędu - zgodnie z art. 29a Ustawy o samorządzie gminnym - pan Konrad Rowiński złożył ślubowanie o treści:

Obejmując Urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”.

 

W swoim wystąpieniu pan Konrad Rowiński - złożył deklarację bezpartyjności w sprawowaniu mandatu Burmistrza. Złożył podziękowanie za współpracę Zarządowi Miasta oraz wręczył jego członkom okolicznościowe pamiątki.

 

Pan Jan Nocko - przekazał gratulacje Wojewody Dolnośląskiego pana Ryszarda Nawrata z okazji wyboru na radnych Rady Miasta Lubania oraz wyboru pana Konrada Rowińskiego na Burmistrza Miasta Lubania.

 

Gratulacje z okazji wyboru pana Konrada Rowińskiego na Burmistrza Miasta Lubania w imieniu posła pana Michała Turkiewicza złożył pan Edward Witecki.

 

Ad. 8 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik - poinformował o:

-         terminie odbycia II sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2002 roku o godz. 9:30

-         wypełnieniu przez radnych akcesu do pracy w komisjach Rady Miasta oraz ankiety radnego Rady Miasta

-         terminie złożenia przez radnych oświadczeń o stanie majątkowym - do dnia 19 grudnia 2002 roku

 

Oświadczenia o powołaniu klubów radnych złożyli:

1)      pan Jerzy Zieliński – na podstawie § 14 pkt 5 Statutu Miasta Lubania powołany został klub radnych pod nazwą Obywatelski Klub Radnych Miasta Lubania (OKR) w składzie:

-         Franciszek Bogdanowicz

-         Ryszard Piekarski

-         Arkadiusz Słowiński - Wiceprzewodniczący

-         Jerzy Zieliński - Przewodniczący

2)      pan Tadeusz Sztaba – zgodnie z § 14 pkt 5 Statutu Miasta Lubania radni ubiegający się o mandat z listy KWW Rodziny Katolickie „Razem” powołali klub radnych „Razem” w składzie:

-         Tadeusz Sztaba - Przewodniczący

-         Mieczysław Iwanow - Zastępca Przewodniczącego

-         Ryszard Jastrzębski - rzecznik prasowy

-         Maria Skórniak - skarbnik

 

3)      pan Marian Kwolik - na podstawie § 14 pkt 5 Statutu Miasta Lubania powołany został klub radnych SLD-UP, prezydium którego stanowią:

-         Marian Kwolik - Przewodniczący

-         Tadeusz Biłous - Wiceprzewodniczący

-         Grażyna Chromy - skarbnik

-         Jerzy Wawrzyniak - sekretarz

 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący RM ogłosił zakończenie obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miasta.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-19 14:52:35, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-19 14:53:49, Ostatnia zmiana: 2006-06-19 14:53:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4331