Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5965999
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2002 » Sesja II z 28 listopada obrazek Wersja do druku

Protokół Nr II/2/2002

sesji Rady Miasta Lubania

z dnia 28 listopada 2002 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                               zakończenia: 15:30

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne Uchwały Rada Miasta.

 

W II sesji uczestniczyło 19 radnych wg załączonej listy obecności oraz

-      pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta

-      pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta

-      pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta

-      przedstawiciele lokalnych mediów

 

Sekretarzem obrad został pan Tadeusz Biłous.

 

Pan Konrad Rowiński - zgłosił propozycję ewentualnego rozpatrzenia na sesji projektów Uchwał okołobudżetowych na rok 2003, które, by mogły wejść w życie od 1 stycznia 2003 roku  muszą być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w terminie do 14 grudnia 2002 roku. Ewentualność ta uzależniona jest od terminu ukazania się w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia w sprawie górnych stawek podatkowych. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia ich na dzisiejszej sesji złożony zostanie wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Zgłosił również wniosek dotyczący wycofania z punktu „Podjęcie Uchwał” projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Lubaniu na 2003 rok” z uwagi na jej obszerność i umożliwienie zapoznania się z nim przez komisje Rady Miasta.

 

Pan Jerzy Zieliński - czy projekty Uchwał okołobudżetowych wpłynęły do Rady?

 

Pan Konrad Rowiński - projekty Uchwał są powielane i zostaną dostarczone podczas obrad sesji.

 

Pan Jerzy Zieliński - skoro projekty tych Uchwał jeszcze nie wpłynęły to mogą zostać rozpatrzone zgodnie z regulaminem po upływie 7 dni. Dzisiaj można ustalić termin odbycia następnej sesji. Zgłosił wniosek o dostarczenie jednolitego tekstu Uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

 

Pan Marian Kwolik - decyzja w sprawie terminu sesji zapadnie po otrzymaniu informacji o dacie opublikowania Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

 

W wyniku nie wniesienia propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad przyjęto go w następującej kolejności:

1)      Otwarcie obrad.

2)      Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miasta.

3)      Sprawozdanie z pracy Zarządu i Burmistrza Miasta Lubania.

4)      Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5)      Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lubania.

6)      Powołanie stałych komisji Rady Miasta.

7)      Podjęcie Uchwał.

8)      Interpelacje, zapytania i wnioski.

9)      Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokół I sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Zarządu Miasta i Burmistrza Miasta Lubania

 

Sprawozdanie z pracy Zarządu Miasta – obejmujące okres od 17 października do 19 listopada 2001 roku przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

W omawianym okresie Zarząd Miasta odbył 4 posiedzenia, na których podjął 19 własnych Uchwał oraz przyjął 4 projekty Uchwał Rady Miejsiej. Ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż działek przy ul. Zgorzeleckiej przeznaczonych pod zabudowę wielofunkcyjną z przewagą usług komercyjnych oraz na sprzedaż lokalu przy Al. Niepodległości. Ważniejsze ustalenia Zarządu to m.in.:

-         pozytywne zaopiniowanie wnioski Dyrektora MOSiR w sprawie przejęcia dwóch domków letniskowych od WPRD na terenie OW „Rajsko” w zamian za zaległe należności

-         pozytywne rozpatrzenie wniosku w sprawie podziału kwoty 125 tys. zł ze środków części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczenia kwoty 10 000 zł na wymianę wewnętrznej instalacji c.o w Gimnazjum Nr 2 oraz kwoty 25 000 zł na wykonanie kanalizacji w budynku „Stołówka szkolna”,

-         zaakceptowanie załącznika do porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli,

-         ustalenie renty planistycznej, przyjmując stawkę 30% tj. różnicy pomiędzy wartością gruntu przed i po uchwaleniu planu pobieranej od sprzedającego działkę, jeżeli nastąpił wzrost jej wartości

-         uznanie pani Janiny Jagowienko – nauczyciela szkoły Muzycznej i pani Anny Bigus nauczycielki języka angielskiego w Gimnazjum Nr 3 za osoby niezbędne dla miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta obejmuje okres od 19 listopada do 26 listopada 2002 roku.

W omawianym okresie w zakresie spraw organizacyjno-prawnych Burmistrz:

na stanowiska swoich zastępców powołał pana Henryka Rogackiego i pana Wiesława Wydrę,

dokonał zmiany w budżecie miasta na 2002 rok,

przedłożył Radzie Miasta trzy projekty Uchwał.

Omówione zostały szczegółowo również sprawy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, realizacji budżetu miasta, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej, promocji miasta, spraw inwestycyjno-remontowych.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 Powołanie Komisji Skrutacyjnej

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto propozycję prowadzącego obrady by Komisja Skrutacyjna, zadaniem, której będzie przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta, powołana została w składzie trzy osobowym.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali radni:

1)      pan Stanisław Jastrzębski (zgłoszony przez pana Tadeusza Sztabę)

2)      pan Ryszard Piekarski (zgłoszony prze pana Arkadiusza Słowińskiego)

3)      pan Gerard Kempiński (zgłoszony przez panią Grażynę Chromy)

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

 

W wyniku przeprowadzonego przez prowadzącego obrady głosowania Komisja Skrutacyjna powołana została w następującym składzie osobowym:

1)      pan Stanisław Jastrzębski

2)      pan Ryszard Piekarski

3)      pan Gerard Kempiński

 

Prowadzący obrady pan Marian Kwolik zapoznał radnych z zasadami głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lubania.

                                                           

Ad. 5 Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lubania

 

Na Wiceprzewodniczących Rady Miasta zgłoszeni zostali kandydaci:

1)      pan Jerzy Zieliński – zgłoszony przez pana Franciszka Bogdanowicza w imieniu Klubu Radnych OKR 2002. Jest doświadczonym samorządowcem, z wykształcenia polonista i prawnik, radny Rady Miasta Lubania I i II kadencji, delegat do Sejmiku Samorządowego Gmin Województwa Jeleniogórskiego i delegat województwa do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, Burmistrz Miasta Lubania w latach 1993-1998. Pisemny wniosek stanowi załącznik do protokołu.

 

2)      pan Tadeusz Sztaba – zgłoszony przez pana Mieczysława Iwanow w imieniu Klubu Radnych „Razem”. Radny ubiegłej kadencji, członek Zarządu Miasta, sprawdzony kandydat na to stanowisko.

3)      pani Małgorzata Grzesiak – zgłoszona przez pana Mariana Kwolika – uznany społecznik członek Zarządu Miasta ubiegłej kadencji, uzyskała najwyższy wynik w wyborach samorządowych.

    

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Prowadzący obrady ogłosił 15-sto minutową przerwę w obradach, w czasie, której Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.

 

Pan Jerzy Zieliński - mając na uwadze art. 25a Ustawy o samorządzie gminnym wyłączył się z głosowania, gdyż dotyczy ono jego interesu prawnego.

 

Pani Małgorzata Grzesiak i pan Tadeusz Sztaba również na podstawie art. 25a Ustawy o samorządzie gminnym wyłączyli się z głosowania

 

Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i nastąpił akt głosowania.

 

Prowadzący obrady ogłosił 15 minutową przerwę, w czasie, której Komisja Skrutacyjna dokonała obliczenia głosów.

 

Wyniki wyboru na Wiceprzewodniczących Rady Miasta przedstawił pan Gerard Kempiński – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

 

Zgłoszeni kandydaci głosowaniu tajnym uzyskali następujące liczby głosów:

-         pani Małgorzata Grzesiak - 11 głosów za wyborem

-         pan Tadeusz Sztaba - 11 głosów za wyborem

-         pan Jerzy Zieliński - 4 głosy za wyborem

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

 

Wynik głosowania jest równoznaczny z podjęciem Uchwały o wyborze pani Małgorzaty Grzesiak i pana Tadeusza Sztaby na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lubania.

 

Pan Konrad Rowiński - poinformował radnych, że z uwagi na fakt, iż Rozporządzenia w sprawie określenia górnych stawek podatkowych ukaże się w Dzienniku Ustaw 30 listopada 2002 roku, podjęcie na dzisiejszej sesji uchwał okołobudżetowych nie jest możliwe.

 

Ad. 6. Powołanie stałych komisji Rady Miasta Lubania

 

Pan Marian Kwolik - przedstawił propozycje powołania trzech komisji w składach 6-cio osobowych i trzech komisji w składach 5-cio osobowych, przyjmując za podstawę założenie, że członkowie Prezydium Rady Miasta uczestniczyć będą w pracach jednej komisji a pozostali radni w dwóch komisjach oraz mając na uwadze liczbę 21 radnych. Przedstawił zgłoszone przez poszczególnych radnych deklaracje pracy w komisjach Rady Miasta.

 

Pan Jerzy Zieliński - stwierdził, iż przy ustalaniu składów osobowych komisji Rady Miasta:

-         nie powinna być ustalana ich liczebność – z uwagi na brak ustawowej możliwości powoływania do ich składów osób spoza rady

-         winne być brane pod uwagę złożone przez radnych deklaracje do pracy w poszczególnych komisjach, zapewniony musi być - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - w pracy Komisji Rewizyjnej udział przedstawicieli wszystkich klubów radnych

 

Pan Konrad Rowiński - Uchwała Rady Miasta o najmie lokali określa, że w jej pracach uczestniczy Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta. Z uwagi na małą liczbę chętnych do udziału w jej pracach oraz ustawowy brak możliwości uzupełnienia jej składu o osoby spoza Rady rozważyć należy możliwość powołania komisji do takich spraw Zarządzeniem Burmistrza, której ustalenia byłyby akceptowane przez powołaną Komisję Mieszkaniową Radę Miasta.

 

Pan Jerzy Zieliński - stwierdził, że przedstawione propozycje powołania komisji Rady Miasta w określonym już składzie osobowym są łamaniem prawa gdyż to sama komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego a on w propozycjach został już wskazany. Stwierdził również, iż w propozycjach składu Komisji Rewizyjnej wskazany został pan Stanisław Bąk, który nie jest przedstawicielem żadnego klubu radnych oraz pan Jerzy Wawrzyniak pracownik podległej burmistrzowi jednostki. Zaproponował przerwę w obradach, w czasie, której przewodniczący klubów radnych wypracują konsensus szanując przy tym wolę radnych

 

Pan Marian Kwolik - ogłosi 30 minutową przerwę, w czasie której odbyły się rozmowy przewodniczących klubów radnych.

 

Na obrady przybył pan Michał Turkiewicz – Poseł na Sejm, który osobiście pogratulował wyboru na radnych Rady Miasta, wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta Lubania. Zapewnił o pomocy, jaką będzie służył jako poseł we współpracy z różnymi instytucjami w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów i przedsięwzięć.

 

Pan Marian Kwolik - wznawiając po przerwie obrady przedstawił wyniki rozmów przewodniczących klubów radnych dotyczące powołania stałych komisji Rady Miasta, które uwzględniają akcesy radnych w pracach poszczególnych komisji. Z propozycji tych wynika, że: Komisja Gospodarki Miejskiej zostanie powołana w składzie 9 osobowym, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – w składzie 8 osobowym, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej – 5 osobowym, Komisja Rewizyjna – w składzie 7 osobowym, Komisja Budżetu - w składzie 6 osobowym a Komisja Mieszkaniowa w składzie 5 osobowym.

 

Do pracy w komisjach zgłoszeni zostali:

Komisja Rewizyjna:

-         Zygmunt Duziak (SLD-UP)

-         Stanisław Bąk

-         Tadeusz Biłous ( SLD-UP)

-         Stanisław Jastrzębski („Razem”)

-         Gerard Kempiński (SLD-UP)

-         Jerzy Zieliński (OKR „2002”)

pozostawiony został wakat dla przedstawiciela KWW Lubańska Platforma Samorządowa.

 

Dla wyboru Komisji Rewizyjnej, która na podstawie Statutu Miasta - wybierana powinna być w głosowaniu tajnym powołano Komisję Skrutacyjną w następującym składzie osobowym: pani Maria Skórniak, pan Jerzy Wawrzyniak, pan Ryszard Piekarski.

 

Jednak z uwagi na fakt, iż Ustawa wyższego rzędu nie nakazuje głosowania tajnego w tej sprawie jednogłośnie rozwiązano Komisję Skrutacyjną powołaną dla wyboru Komisji Rewizyjnej.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej podjęta została jednogłośnie.

 

Do pracy w pozostałych komisjach zgłoszeni zostali:

Komisja Budżetu:

-          Zenon Piwoni (SLD-UP)

-          Maria Skórniak („Razem”)

-          Tadeusz Biłous (SLD-UP)

-          Małgorzata Grzesiak

-          Krzysztof Jaworski (SLD-UP)

-          Jerzy Zieliński

 

Komisja Gospodarki Miejskiej:

-         Jan Sajan (SLD-UP)

-         Stanisław Bąk

-         Franciszek Bogdanowicz (OKR „2002”)

-         Mieczysław Iwanow („Razem”)

-         Marian Kwolik (SLD-UP)

-         Zenon Piwoni (SLD-UP)

-         Arkadiusz Słowiński (OKR „2002”)

-         Tadeusz Sztaba („Razem”)

pozostawiono wakat dla przedstawiciela KWW Lubańska Platforma Samorządowa.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji:

-         Gerard Kempiński (SLD-UP)

-         Franciszek Bogdanowicz (OKR „2002”)

-         Grażyna Chromy (SLD-UP)

-         Zygmunt Duziak (SLD-UP)

-         Ryszard Piekarski (OKR „2002”)

-         Jan Sajan (SLD-UP)

-         Maria Skórniak („Razem”)

                                                                         

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej:

-         Arkadiusz Słowiński (OKR „2002”)

-         Grażyna Chromy (SLD-UP)

-         Stanisław Jastrzębski („Razem”)

-         Jerzy Wawrzyniak (SLD-UP)

pozostawiono wakat dla przedstawiciela SLD-UP

 

Komisja Mieszkaniowa:

-         Mieczysław Iwanow („Razem”)

-         Krzysztof Jaworski (SLD-UP)

-         Ryszard Piekarski (OKR „2002”)

-         Jerzy Wawrzyniak (SLD-UP)

pozostawiono wakat dla przedstawiciela SLD-UP

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta podjęta została jednogłośnie (18 za – z uwagi na fakt, iż obrady opuścił pan Arkadiusz Słowiński).

 

Ad. 7 Podjęcie Uchwał

 

Rozpatrzono projekty Uchwał w sprawach:

 

1). Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubania

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2). Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubania

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3). Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubania

 

Pan Ryszard Piekarski – odniósł się do zapisu punktu 3 w § 1 dotyczącego ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza – w świetle wyroku NSA Rada ustala jedynie wynagrodzenie wraz z pochodnymi a nie jest władna do ustalenia wysokości dodatku specjalnego. Uchwała ta nie będzie zgodna z prawem.

 

Pan Konrad Rowiński - zgodnie z Ustawą Rada ustala całe wynagrodzenie łącznie z poszczególnymi składnikami. Zgodność Uchwały z prawem stwierdza Wojewoda i do tej pory poprzedniej Uchwały w tej samej sprawie nie unieważnił.

 

Pan Jerzy Zieliński - w Uchwale tej nie można lekceważyć wyroku NSA z 22 maja 2002 roku z którego wynika, że Rada nie ma prawa przyznawania dodatku specjalnego. Mając to na uwadze należy mieć świadomość, że Wojewoda tę Uchwałę uchyli, gdyż jej treść jest sprzeczna z wyrokiem NSA.

 

Pan Konrad Rowiński - wyrok NSA rozstrzyga kwestię dodatku specjalnego w konkretnej sprawie a różne ośrodki zamiejscowe NSA wydają w takiej samej sprawie rozbieżne wyroki.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto większością głosów – 15 za, 3 wstrzymujące się.

 

4). Przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Lubaniu w 2003 rok”

Projekt uchwały został wycofany.

 

Pan Jerzy Zieliński - stwierdził, iż poprawy wymaga układ strony 14 programu, gdyż nie jest on czytelny, brak jest w nim oznaczenia celu przyznania dotacji.

 

Pan Marian Kwolik - sugestia została przyjęta do wiadomości.

 

5). Zmiany budżetu miasta Lubania na 2002 rok.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6). Zmiany Uchwały Nr XLIX/394/2002 z dnia 24 września 2002 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

Pan Jerzy Zieliński – w jaki sposób kontrolowany będzie zapis § 1 jednolitego tekstu Uchwały „zatrudnionych w tych jednostkach”?

 

Pan Konrad Rowiński - podjęta w poprzedniej kadencji uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewodę natomiast RIO zwróciła uwagę na dwie nieścisłości w niej występujące i dlatego projekt tej Uchwały owe nieścisłości dookreśla. Zapis § 1 rozstrzygany będzie przez Burmistrza, a jego interpretacja dotyczyła będzie konkretnych spraw.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

7). Wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Lubania.

 

Pan Jerzy Zieliński – zgłosił wniosek dotyczący ogłoszenia przerwy w obradach, w czasie, której odbyłyby się posiedzenia komisji Rady Miasta celem wybrania ich przewodniczących. Jest to konieczne celem zwołania Prezydium Rady Miasta, które zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta powinno przedstawić uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta, gdyż przedłożony projekt go nie posiada, dołączone jest jedynie do niego pismo Starosty Powiatu Lubańskiego. Mając na uwadze fakt, iż projekt Uchwały dotyczy Jego interesu wyłącza się z głosowania, opowiadając się jednocześnie za podjęciem tej Uchwały.

 

Pan Stanisław Jastrzębski zgłosił wniosek dotyczący przełożenia tego projektu Uchwały na następną sesję Rady Miasta, który w konsekwencji wycofał na prośbę pana Jerzego Zielińskiego.

 

Pan Marian Kwolik - ogłosił przerwę w obradach, w czasie, której odbyły się posiedzenia komisji, na których dokonano wyboru ich przewodniczących a następnie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Miasta tematem, którego było przedstawienie uzasadnienia do projektu Uchwały nr 7.

 

Po wznowieniu obrad pan Marian Kwolik - przedstawił stanowisko Prezydium Rady Miasta, które uznało, że treść pisma Starosty Lubańskiego w sprawie przyczyn rozwiązania stosunku pracy z panem Jerzym Zielińskim radnym Rady Miasta przyjmuje jako uzasadnienie projektu Uchwały.

 

W wyniku przeprowadzonego glosowania Uchwałę podjęto większością głosów - przy 17 głosach za i 1 wstrzymującym się. W głosowaniu nie brał udziału pan Jerzy Zieliński.

 

Ad. 7 Interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Mieczysław Iwanow - zgłosił wnioski dotyczące:

-         uzupełnienia rynien na budynku przy ul. Zgorzeleckiej 17 i Słowackiego 21,

-         wycięcia brzozy na ul. Zgorzeleckiej – obok budynku nr 21,

-         przycięcia gałęzi drzew obok budynku przy ul. Zawidowskiej 22a.

 

Ad. 8 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik - przedstawił pismo Burmistrza Miasta dotyczące wytypowania dwóch przedstawicieli Rady Miasta, którzy uczestniczyć będą w pracy komisji konkursowej na kierownika MOPS, który odbędzie się w dniu 5 grudnia 2002 roku o godz. 13:00

 

Do pracy w tej komisji akces zgłosili pan Arkadiusz Słowiński i pani Grażyna Chromy. Kandydatury te zostały przez Radę przyjęte.

 

Pan Marian Kwolik - poinformował o terminie obycia III sesji Rady Miasta, która zaplanowana została na

13 grudnia 2002 roku na godz. 9:30.

 

Pan Konrad Rowiński - stwierdził, iż z uwagi konieczność podjęcia uchwał okołobudżetowych może zostać sesja nadzwyczajna w terminie do 6 grudnia br.

 

Pan Jerzy Zieliński - wyraził opinię, że sesja powinna odbyć się w najbliższy czwartek 5 grudnia br. a termin ten należy ustalić podczas dzisiejszych obrad.

 

Pan Marian Kwolik - stwierdził, że terminy odbycia posiedzeń komisji i następnej sesji podejmie Prezydium Rady Miasta.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - złożyła podziękowania za wybór na Wiceprzewodniczącą Rady Miast.

 

Pan Jerzy Zieliński - przedstawił harmonogram dyżurów radnych Rady Miasta „OKR2002”, które pełnione są we wtorki i czwartki w godz. od 16:00 do 17:00 na Placu Strażackim - z wnioskiem o uwzględnienie tego harmonogramu w komunikatach TV lokalnych.

 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad II sesji Rady Miasta.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-19 15:54:25, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-19 15:55:26, Ostatnia zmiana: 2006-06-19 15:56:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3173