Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968611
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2002 » Sesja III z 10 grudnia obrazek Wersja do druku

Protokół Nr III/3/2002

sesji Rady Miasta Lubania

z dnia 10 grudnia 2002 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 9:50                                                                                                 zakończenia: 14:30

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym  może obradować  i podejmować prawomocne Uchwały Rada Miasta.

 

W związku ze zrzeczeniem się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu - radnego Rady Miasta Lubania pana Wiesława Wydry oraz zrzeczeniem się mandatu radnego pana Henryka Rogackiego - w skład Rady po złożeniu ślubowania - powołani zostali pan Krzysztof Cepuchowicz i pan Henryk Sławiński – kandydaci z tych samych list wyborczych.

 

Pan Jerzy Zieliński - zgłosił wniosek, by w obradach sesji uczestniczył radca prawny Urzędu Miasta.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie:

                                                        

1). Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/7/2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubania

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

2). Projekt Uchwały Rady Miasta Lubania w sprawie obsadzenia mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 2 w Lubaniu z listy wyborczej nr 8 Komitet Wyborczy Wyborców Lubańska Platforma Samorządowa - utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubania

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

3). Projekt Uchwały Rady Miasta Lubania w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego z okręgu wyborczego nr 3 z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubania

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

W III sesji uczestniczyli radni w/g załączonej listy obecności oraz

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta

-         przedstawiciele lokalnych mediów

 

Sekretarzem obrad został pan Franciszek Bogdanowicz.

 

W wyniku nie wniesienia propozycji zmian do porządku obrad przyjęto go w następującej kolejności:

1)      Otwarcie obrad.

2)      Ślubowanie radnych.

3)      Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miasta.

4)      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubania w okresie międzysesyjnym.

5)      Rozpatrzenie projektu budżetu miasta na rok 2003.

6)      Podjęcie Uchwał.

7)      Interpelacje, zapytania i wnioski.

8)      Komunikaty.

 

Ad. 3 Protokół II sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag

 

Pan Jerzy Zieliński złożył propozycję przesyłania zainteresowanym radnym protokołu drogą elektroniczną.

 

Ad.4 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubania

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta obejmuje okres od 27 listopada do 10 grudnia 2002 roku.

W omawianym okresie w zakresie spraw organizacyjno-prawnych Burmistrz:

-         podpisał siedem zarządzeń m.in. w sprawach: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika MOPS, powołania MKRPA, zmiany budżetu miasta Lubania na 2002 roku

-         przedłożył Radzie Miasta pięć projektów Uchwał

-         przedstawił szczegółowy zakres kompetencji swoich i zastępców

-         rozpoczął prace związane z przygotowaniem projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubania oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

Omówione zostały szczegółowo również sprawy z zakresu realizacji budżetu miasta, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, promocji miasta, spraw inwestycyjno-remontowych.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.5 Rozpatrzenie projektu budżetu miasta na rok 2003

 

Projekt budżetu miasta na rok 2003 przedstawił pan Konrad Rowiński.

Jest to budżet o dochodach 26 583 135 zł i wydatkach 25 687 381 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wyniesie 895 754 zł i przeznaczona będzie na spłatę przypadających w 2003 roku rat kredytu w BOŚ i pożyczki WFOŚiGW.  Planowane dochody na 2003 rok są większe od planowanych dochodów na rok 2002 o 4,3%. Powodem większych planowanych dochodów na 2003 rok jest zwiększona: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych, dotacja celowa z funduszu Phare.

Zaplanowane wydatki budżetowe zabezpieczają minimalne potrzeby miasta i są w części finansowane z pożyczki. Należy dokonać dalszej restrukturyzacji wydatków w Administracji, Oświacie, Gospodarce Komunalnej (ABK), Kulturze i Straży Miejskiej. Omówił wydatki według działów klasyfikacji budżetowej w: gospodarce komunalnej, bezpieczeństwie publicznym – Straż Miejska, oświacie i wychowaniu, opiece społecznej, kulturze, ochronie zdrowia, inwestycjach.

Projekt budżetu miasta na rok 2003 stanowi załącznik do protokołu.

 

Przewodniczący RM ogłosił 20 minutową przerwę. Obrady opuścił pan Jerzy Zieliński.

 

Ad. 6 Podjęcie Uchwał

 

Rozpatrzono projekty uchwał w sprawach:

 

1). Zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Lubania.

 

Pan Henryk Sławiński zgłosił akces do pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

 

Uchwałę podjęto większością głosów – 17 za, 3 wstrzymujące się.

 

2). Stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych podległych Burmistrzowi Miasta Lubania.

 

Uzasadnienie do projektu Uchwały przedstawił pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta. Wyjaśnił, iż stawka dotacji do obiadu wynika z przeprowadzonej kalkulacji. Przedstawił zasady funkcjonowania stołówki zawarte w statucie. Zaproponował, aby w związku z wątpliwościami Komisji Budżetu, co do przedstawionej kalkulacji, projekt Uchwały przenieść na następną sesję.

 

Pan Konrad Rowiński - wyjaśnił, że dotacja może zostać przyznana przedmiotowo, a nie podmiotowo. Dotacja jest trochę wyższa niż koszty utrzymania sali i obiadów.

 

Pan Zenon Piwoni - Przewodniczący Komisji Budżetu - zgłosił wniosek o zdjęcie projektu z porządku obrad.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek przyjęto jednogłośnie - 18 głosów za (w głosowaniu nie brało udziału dwóch radnych).

 

3). Stawek podatków od środków transportowych

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4). Podatku od posiadania psów.

Uchwałę podjęto większością głosów – 19 za, 1 przeciw.

 

5). Podatku od nieruchomości.

 

Pan Zenon Piwoni - wyjaśnił, że Komisja Budżetu poddała w wątpliwość §1 pkt 3c projektu Uchwały. W związku z tym, że Burmistrz Miasta zaproponował nową stawkę podatku wynoszącą 15 groszy Komisja zaopiniowała projekt Uchwały pozytywnie.

 

Pan Konrad Rowiński - stwierdził, że nie jest to korzystne finansowo, ale ze względów społecznych została wniesiona taka poprawka.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6). Ustalenia ceny skupu żyta na rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

 

Pan Marian Zwierzański - wyjaśnił, że po konsultacji z RIO stwierdzono, że przyjęcie Uchwały w proponowanej formie stałoby się bezprzedmiotowe, ponieważ Uchwała nie obniża maksymalnej stawki ceny skupu żyta określonej w Monitorze Polskim Nr 51 poz. 733 z 2002 roku.

 

Pan Zenon Piwoni - zgłosił wniosek o zdjęcie projektu Uchwały z porządku obrad

 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

7). Przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Lubania.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

8). Przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Lubaniu w 2003 roku”

 

Pan Marian Kwolik - przedstawił wniosek komisji Gospodarki Miejskiej dotyczący sporządzenia pełnego wykazu wniosków złożonych przez wszystkie podmioty ubiegające się o dotacje ze środków funduszu „Przeciwdziałania alkoholizmowi” z uwzględnieniem również tych wniosków, które zostały rozpatrzone negatywnie.

 

Pan Konrad Rowiński - zaproponował, aby naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, pani Elżbieta Sindrewicz, przedstawiła założenia programu.

 

Pan Zenon Piwoni w imieniu Komisji Budżetu zgłosił wniosek o przedstawienie informacji na temat programu na sesji

 

Pani Elżbieta Sindrewicz - wyjaśniła główne założenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedstawiła lokalną diagnozę stanu problemów alkoholowych, szacunkową skalę problemów alkoholowych oraz cele programu i podstawowe kierunki działań. Omówiła zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu, zasady wynagradzania jej członków oraz zasady koordynacji i kontroli realizacji programu.

 

Pan Henryk Sławiński - zgłosił zapytanie czy podmioty występujące o dotację posiadają osobowość prawną?

 

Pan Marian Zwierzański - jest to każdorazowo sprawdzane.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłosił zapytanie czy możliwe prawnie jest wpisanie do Uchwały, by podmiot ubiegający się o dotację posiadał obowiązek zagwarantowania wkładu własnego w realizowane przedsięwzięcie?

 

Pani Małgorzata Grzesiak - zgłosiła zapytanie, kto wyraził zgodę na wyłączenie, dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1, jednej sali w Świetlicy Socjoterapeutycznej. Uszczuplając świetlicę o to pomieszczenie pozbawia się odpowiednich warunków do korzystania ze świetlicy przez dzieci.

 

Ad. 7 Interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Marian Kwolik stwierdził, że do Biura Rady Miejskiej nie wpłynęły żadne interpelacje.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił:

-         interpelację dotyczącą zaspokojenia roszczeń osób za mienie pozostawione na Kresach przez miasto w zamian za ekwiwalentne mienie Skarbu Państwa

-         wniosek w sprawie sfinansowania przez miasto zabezpieczeń alarmowych Kościołów Św. Trójcy i na Uniegoszczy

 

Pan Arkadiusz Słowiński złożył wnioski dotyczące:

-         konserwacji oświetlenia odcinka drogi od Domu Towarowego do Lecznicy Zwierząt, wzdłuż torów kolejowych

-         usunięcia niebezpiecznych konarów drzew w parku obok Urzędu Miasta

-         umieszczenia ostrzeżenia o niebezpieczeństwie parkowania samochodów na Placu Strażackim obok Domu Solnego

-         umieszczenia w pasażu w Trecie ilustracji dotyczących miasta

 

Pan Arkadiusz Słowiński w imieniu OKR 2002 złożył:

-         zapytanie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubania

-         wniosek w sprawie przyspieszenia prac nad zmianą Statutu Miasta Lubania

 

Pani Grażyna Chromy złożyła wniosek w sprawie uporządkowania Placu Strażackiego

 

Pan Mieczysław Iwanow złożył wniosek w sprawie wadliwie funkcjonującej sygnalizacji świetlnej

 

Pani Małgorzata Grzesiak złożyła wniosek w sprawie regulacji ruchu przy Placu Okrzei

 

Pan Marian Kwolik zgłosił wniosek w sprawie zamieszczenia znaku nakazu skrętu w prawo przy wyjeździe z parkingu Urzędzie Miasta

 

Ad. 8 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik poinformował:

-         terminie odbycia IV sesji Rady Miasta, która zaplanowana została na 30 grudnia 2002 roku na godz. 9:30

-         posiedzeń stałych komisji Rady Miasta, które odbywać się będą zgodnie z harmonogramem

-         terminie spotkania opłatkowego, które odbędzie się 20 grudnia 2002 roku o godzinie 15:00 w Sali Rajców

 

Pan Marian Kwolik przypomniał o terminie składania oświadczeń o stanie majątkowym, który mija 19 grudnia 2002 roku

 

Pan Arkadiusz Słowiński przedstawił Apel Przewodniczącej Rady Powiatu Lubańskiego pani HalinyBiałoń o pomoc lubańskim pielęgniarkom.

 

W związku z wyczerpaniem zaplanowanego porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad III sesji Rady Miasta Lubania.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-19 21:12:17, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-19 21:13:22, Ostatnia zmiana: 2006-06-19 21:13:22, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3155