Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6080910
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2002 » Sesja IV z 30 grudnia obrazek Wersja do druku

 

Protokół Nr IV/4/2002

sesji Rady Miasta  Lubania

z dnia 30 grudnia 2002 roku

 

 

godz. rozpoczęcia:9.30                                                      zakończenia: 15.45

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych , przy  którym  może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W IV sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności  oraz

-         pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta ,

-         pan Henryk Rogacki   -  Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Wiesław Wydra    -  Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta

 

przedstawiciele  lokalnych mediów .

 

Sekretarzem obrad  został pan Krzysztof  Cepuchowicz

 

Propozycję  zmiany porządku obrad zgłosił pan Zenon Piwoni – Przewodniczący Komisji Budżetu. Dotyczyła ona zmiany kolejności rozpatrzenia  projektów uchwał -jako punkt 4

 i jako punkt 5 “ Uchwalenie budżetu miasta na rok 2003”.

Propozycja została zaakceptowana.

 

Porządek obrad przyjęto w następującej kolejności :

 

1)       Otwarcie obrad.

2)       Przyjęcie protokołu  III sesji RM.

3)       Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubania w okresie międzysesyjnym.

4)       Uchwały

5)       Zatwierdzenie budżetu miasta na rok 2003. .

6)       Interpelacje , zapytania i wnioski.

7)       Komunikaty.

 

Ad. 2

            Protokół III sesji Rady Miasta został przyjęty .

 

Pan Jerzy Zieliński – stwierdził , z nie został zrealizowany wniosek dotyczący przesyłania protokołu sesji drogą elektroniczną. Zgłosił wniosek – pod adresem Przewodniczącego Komisji Budżetu – by protokoły jej posiedzeń dostępne były członkom Komisji również drogą elektroniczną.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady – wniosek dotyczący przesyłania protokołów drogą elektroniczną rozpatrzony zostanie na najbliższym posiedzeniu prezydium RM.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta obejmuje okres od  10.12. do 30.12 2002 roku.

W omawianym  okresie w zakresie spraw organizacyjno – prawnych burmistrz :

-         podpisał 10 zarządzeń m.in. w sprawach podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , rozłożenia na raty zaległych czynszów, wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UM, przedłożył RM  projekty uchwał ,

-         w zakresie realizacji budżetu – wydanych zostało 9 decyzji dla osób fizycznych i 4 decyzje

dla osób prawnych w sprawie restrukturyzacji,

-         rozstrzygnięty został konkurs na kierownika MOPS,

-         uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin “Kwisa” , spotkaniach   wigilijnych , sesji Rady Powiatu,

Omówione zostały szczegółowo również sprawy  z zakresu realizacji budżetu miasta, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, promocji miasta, spraw  inwestycyjno -remontowych.

 

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Jerzy Zieliński – stwierdził , iż brak jest realizacji wniosku dotyczącego obecności na sesji radcy prawnego. W odniesieniu do przedstawionego sprawozdania  zgłosił zapytanie czy Zarządzenie Burmistrza w spr. wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań Regulaminu Organizacyjnego wymaga opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta  – w odniesieniu do braku realizacji zgłoszonych wniosków  stwierdził , że :

-         radca prawny będzie obecny  na sesji i odpowie na zapytanie czy konieczna jest publikacja zarządzenia w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

-         protokół sesji  zostanie przesłany.

 

Ad. 4

            Uchwały.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

1. Stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych podległych Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

Opinie komisji przedstawił pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM.

Opinie wszystkich komisji są pozytywne z wnioskami Komisji Oświaty , Kultury, Sportu i Rekreacji i Komisji Budżetu dotyczącymi :

 -  uzupełnienia  zapisu § 1 pkt 1 ust. 1 odnośnika drugiego , który powinien otrzymać brzmienie:

   “ - 145 zł do każdej godziny dydaktycznej na hali sportowej dla potrzeb Gimnazjum nr 3 i  Szkoły Podstawowej nr 2”

oraz wnioskiem Komisji Budżetu dotyczącym  zmiany zapisu w § 1 ust 1 pkt 2 , który powinien otrzymać brzmienie :

“2 dla Stołówek Szkolnych w Lubaniu według następującej kalkulacji :

    - 6.00 zł do każdego obiadu wydanego uczniowi “ 

pan Konrad Rowiński –Burmistrz Miasta  – ustosunkowując się do wniosków komisji stwierdził ,że wniosek pierwszy powinien zostać przyjęty  , natomiast  w uchwale powinien pozostać  zaproponowany zapis  “sprzedanego” ponieważ obiady sprzedane są księgowane i łatwiej jest udowodnić ile obiadów było dotowanych  zaś wyraz “ wydanego” odnosi się wyłącznie do czynności technicznej polegającej jedynie na wydaniu obiadu. Reasumując stwierdził ,że ze względów dowodowych zapis “ sprzedanego “ powinien pozostać.

 

Pan Jerzy Zieliński – stwierdził , że z przedstawionych wyliczeń wynika ,że obiad powinien być dotowany w wysokości  4, 70 zł natomiast kwota 6 zł dawała będzie zakładowi zysk- co jest absudrem. Jeśli w uchwale zawarty zostanie zapis “wydanego” to  wówczas dotacja obejmowała będzie wszystkie obiady – także wydane darmowo natomiast jeśli “sprzedanego” to dotacja winna wynieść 4,70 zł.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta - celem tej dotacji jest zasilenie placówki w środki finansowe .

Z uwagi na fakt , iż nie można jej udzielić dotacji podmiotowej musi to być dotacja przedmiotowa. Dotacja ta winna pokryć pewien niedobór z roku 2002 i koszty roku 2003. Jeżeli tą kwotę podzieli się na obiady to dotacja jest wyższa niż koszty wyprodukowanego obiadu.

 

Pan Jerzy Zieliński – sprostował ,że obiad ucznia kosztuje 3,70 zł a nie 4,70 zł. Stwierdził iż jest to sprzeczne z ustawą o finansach publicznych ponieważ pod przykrywką dotacji przedmiotowej udziela się dotacji podmiotowej a to jest niezgodne z prawem.

 

Pan Zenon Piwoni – zgłosił wniosek , by w uchwale uwzględniony został wniosek Komisji Budżetu dotyczący zmiany wyrazu “ sprzedanego” na “wydanego'.

 

Przewodniczący Rady poddał pod  głosowanie  wnioski dotyczące:

1)       -  uzupełnienia  zapisu § 1 pkt 1 ust. 1 odnośnika drugiego , który powinien otrzymać brzmienie:

   “ - 145 zł do każdej godziny dydaktycznej na hali sportowej dla potrzeb Gimnazjum nr 3

     i  Szkoły Podstawowej nr 2”  - wniosek podjęto jednogłośnie.

2)       zmiany wyrazu “sprzedanego” na “ wydanego  - wniosek podjęto jednoglośnie 

 

Uchwałę wraz z wnioskami podjęto większością głosów – 20 za , 1 wstrzymujący się (p.J.Zieliński)

 

2.      Przyjęcia “Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Lubaniu w 2003 r.”

Opinie komisji przedstawił Przewodniczący Rady pan Marian Kwolik.

Dotyczyły one:

1)       Komisja Budżetu przesunięcia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta   do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy ( § 3 ust  1 Uchwały Nr XVIII/163/2000 RM w Lubaniu z dnia 29 lutego 2000 r. w spr. trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Lubania dotacji , sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych )

2)        Komisja Oświaty, Kultury , Sportu i Rekreacji oraz Komisja Zdrowia , Opieki Społecznej i Socjalnej  - wnioski zaakceptowane również przez Komisję Gospodarki Miejskiej i  Komisję Budżetu.

 

Lp

Zmniejszenia dotacji

o kwotę

zwiększenia , przeznaczenia dotacji

o kwotę

 

1.

 

MKS  “Łużyce”  Lubań

do kwoty 77.000 zł

13.000 zł

  1. ZHP – akcja letnia 2003 r.

 

  2. place zabaw

  8. 000 zł

 

  5.000 zł

2.

 

Wydatki związane z działalnością MKRPA

– do kwoty 31.000 zł.

3.000 zł

  Karkonoski Klub Amazonek-

  do kwoty 4.000 zł

3.000 zł

3.

 

Programy profilaktyczne + szkolenia- do kwoty 19.000 zł

3.000 z3

  MUKS Interful LO -

  do kwoty 8.000 zł

3.000 zł

4.

 

Towarzystwo Tenisowe -

do kwoty 500 zł

500,00 zł

  Polski Związek Wędkarski

  do kwoty 500 zł

500,00 zł

 

 

Pan Zygmunt Duziak -wypowiedział się przeciwko obniżeniu dotacji dla MKS “Łużyce” z uwagi na fakt , że prowadzona jest w nim praca wychowawcza dla dużej rzeszy młodzieży. W ciągu roku przez Klub przewija się  około 200 młodych ludzi trenujących w 4 zespołach młodzieżowych , przy Klubie działa także sekcja adeptów – dzieci 7-9 letnich. Zarząd Klubu podjął i przeprowadził wiele prac remontowo – inwestycyjnych na rzecz właściwego utrzymania obiektów na stadionie.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – zgłosił zapytanie czy w ciągu 2002 roku istniała będzie możliwość dofinansowania MKS “Łużyce” z budżetu .

 

Pan Konrad  Rowiński – Burmistrz Miasta - teoretycznie jest to możliwe , zależy od wykonania budżetu lecz można będzie to określić po I kwartale2003r.

 

Pan Mieczysław Iwanow – zaapelował do radnych o rozsądek w głosowaniu dotacji, gdyż jest wiele organizacji, które są społecznie ważne.

 

Przewodniczący Rady poddał pod  głosowanie wniosek przyjęty przez wszystkie komisje

 dotyczący wysokości dotacji – wniosek podjęto większością głosów -

17 za , 1 przeciw (p.Zygmunt Duziak) , 3 wstrzymujące się (p.J.Zieliński , p.M.Grzesiak, p. T.Biłous)

 

Uchwałę wraz z wnioskiem podjęto większością głosów – przy 15 głosach za , 1 przeciwnym (p.Z.Duziak) i 5 wstrzymujących się .

 

3.      Zmiany uchwały nr XLV/378/2002 z 30.04.2002r. w spr. udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Pan Marian Kwolik przedstawił opinie komisji wraz z wnioskiem Komisji Budżetu dotyczącym zmiany zapisu § 2 uchwały Nr XLV/378/2002 RM Lubania z  30 kwietnia 2002 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , który powinien otrzymać brzmienie :

“ Rozłożona na raty opłata podlega oprocentowaniu według  stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski pomniejszonej o jeden procent”.

pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – przedstawił propozycje Burmistrza dotyczące wprowadzenia następujących zmian w projekcie uchwały :

1)       § 2 powinien otrzymać brzmienie :

 Rozłożona na raty opłata podlega oprocentowaniu według  stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązującej w dniu upływu terminu płatności raty pomniejszonej o jeden procent”.

2)       w § 4 w miejsce wyrazów “ Przewodniczącemu Zarządu Miasta Lubania” wpisać wyrazy “Burmistrz Miasta Lubań”.

Pan Jerzy Zieliński – zaproponowany przez BML zapis jest bardzo dobry. Skutkował on będzie realną obniżką opłat ale nie załatwi  głównego problemu jakim jest słabe tempo przekształceń. Koniecznym jest uproszenie procedur przy  przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Pan Marian Zwierzański – jeśli zajdzie potrzeba to Naczelnik Wydz. GGNiR  przedstawi dane dotyczące przekształceń oraz  przyczyn od  których procedury    niezależne od gminy.

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił zapytanie czy proponowana bonifikata dotyczy również gruntów znajdujących się pod garażami?

Pan Marian Zwierzański – bonifikata dotyczy wyłącznie gruntów znajdujących się pod budynkami mieszkalnymi.

Pan Zenon Piwoni – wyraził opinię ,że koszty przeniesienia własności gruntów pod garażami są zbyt wysokie i zniechęcają mieszkańców do korzystania z przekształcenia.

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM - poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zmiany zapisu § 2 projektu uchwały przedstawiony przez BML.

Wniosek podjęty został jednogłośnie.

Pan Jerzy Zieliński -  stwierdził , iż brak jest projektu uchwały , w którym powinne być uwzględnione przedstawione poprawki  i który  poddany ma zostać głosowaniu.Wyraził opinię,  że Skarbnik Miasta  nie ma prawa  zgłaszania wniosków do projektu uchwały.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – zaproponowane poprawki przekazane zostały na piśmie Przewodniczącemu RM i przewodniczącym komisji. W odniesieniu zaś do przedstawienia wniosku prze Skarbnika Miasta stwierdził , że Burmistrz jest organem wykonawczym Rady , nie pracuje  jednak jednoosobowo i nie zawsze musi zabierać głos. Jeśli Skarbnik zabiera głos w obecności i za przyzwoleniem burmistrza , znaczy to ,że wypowiada się w imieniu burmistrza.

Pan Zenon Piwoni – poprawki dotyczące projektu uchwały rzeczywiście przedstawione zostały przewodniczącym komisji jednak powinni otrzymać je wszyscy radni.

Pan Jerzy Zieliński – po zapoznaniu się z pismem zawierającym propozycje zmian do projektu uchwały stwierdził , że wypunktowane zostały w nim jedynie pewne propozycje , które nie mają odzwierciedlenia w przedłożonym projekcie uchwały. Brak jest tekstu jednolitego projektu , który ma zostać przegłosowany. Poprawka do § 4 winna dotyczyć macierzystej uchwały RM a nie przedstawionego projektu. Nie można dopuszczać do tego by Rada głosowała “w ciemno”. Stwierdził , że nie dostarczanie jednolitych tekstów uchwał jest łamaniem praw radnego.

 

pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta  – przygotowane poprawki są bardziej czytelne niż przedstawienie nowego projektu uchwały.

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady – ogłosił 30 minutową przerwę w obradach w czasie której Prezydium RM rozpatrzyło i uwzględniło  sugestię pana Jerzego Zielińskiego  dotyczącą przedstawienia jednolitego tekstu projektu uchwały.

Po przerwie Pan Marian Kwolik przedstawił jednolity tekst projektu uchwały RM  w sprawie zmiany uchwały nr XLV/378/2002 z 30.04.2002r. w spr. udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4.      Przekształcenia w formie aportu na rzecz PEC Lubań Sp. z o.o nieruchomości położonych w Lubaniu.

Pan Henryk Rogacki – Z-ca BML -przedstawił poprawki do projektu uchwały dotyczące: 

-  przekazaniu PEC jedynie nieruchomości gruntowych a nie budynków ponieważ zostały one  przekazane Spółce już wcześniej,

- wartości przekazywanych nieruchomości – proponowana kwota powinna wynosić 370.500 zł gdyż jest ona podzielna przez 500 – a tyle wynosi jeden udział natomiast pozostałą kwotę 378 zł przeznaczyć na podwyższenie kapitału zakładowego PEC.

Przedstawił jednolity tekst projektu uchwały.

Pan Jerzy Zieliński – zapytanie skierowane pod adresem Prezesa PEC – kto poniesie koszty związane z przekazaniem nieruchomości gruntowych?

Pan Zdzisław Kuchmistrz – Prezes PEC – wszystkie koszty związane z przekazaniem gruntów poniesie PEC.

 W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie.

5.       Zmiany uchwały  nr X/75/99 RM w Lubaniu z dnia 22.06.1999r  w spr. czynszu w zasobach mieszkaniowych w Lubańskim TBS.

 

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do projektu uchwały stwierdził , że określić należy  w jakim kierunku  zmierza polityka mieszkaniowa miasta – po  zaniechaniu pomysłu budowy budynków socjalnych i Agencji Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych. Potrzebny jest w tej sytuacji rozwój TBS -  ale nie tylko poprzez wzrost czynszu.

 

Pan Konrad Rowiński – pomysły budowy budynków socjalnych czy AWIM nie zostały zaniechane lecz ich realizacja  jest uzależniona  od środków finansowych. Budownictwo socjalne jest dużym obciążeniem dla miasta ponieważ wszystkie środki na jego budowę muszą pochodzić z budżetu miasta. Dla TBS szansą rozwoju jest remont budynków już istniejących np. po byłym przedszkolu na ul. Głównej – pod warunkiem że nie zostanie on sprzedany inwestorowi prywatnemu. Również po reorganizacji placówek oświatowych , której propozycje zostaną przedstawione na początku przyszłego roku ,będą istniały szanse przekazania TBS przynajmniej jednego obiektu.

 

pan Jerzy Zieliński – stwierdził , że nie wszystkie inicjatywy możliwe są do realizacji .W odniesieniu do budownictwa socjalnego - żadne środki pomocowe z UE nie mogą być na nie  przeznaczone gdyż  w 100% jest to zadanie własne gminy. To , że budownictwo socjalne nie znalazło się w projekcie budżetu jest  dużym opóźnieniem w stosunku do planu wieloletniego.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – stwierdził ,że jeżeli pojawią się chętni to nic nie stoi na przeszkodzie aby  utworzyć spółdzielnię na wzór np. AWIM  , miasto zaś dysponuje gruntami po budownictwo wysokie. Rozpoczęcie  w tym roku budownictwa socjalnego nie jest zasadne tylko po to by go rozpocząć, gdyż każda inwestycja powinne być ujęta w budżecie i zbilansowana. Mieszkania socjalne można pozyskiwać w inny sposób -poprzez przeznaczenie na nie zwalnianych mieszkań.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6.      Zmiany uchwały Nr XXXIX/336/2002 z 16.11.2001r. w spr. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

pan Marian Zwierzański przedstawił zmiany do projektu uchwały oraz ł tekst jednolity projektu uchwały.

pan Marian Kwolik omówił zmiany w §1 przedstawionego projektu uchwały.

Zastrzeżenia i uwagi do projektu uchwały zgłosił pan Jerzy Zieliński. Dotyczyły one        bezprawnego obciążenia miasta przez Spółdzielnię “Chromex” 22% podatkiem VAT z tytułu nie naliczenia i nie odprowadzenia przez nią do budżetu państwa podatku od  czynności opłaty targowej. Podatek ten zgodnie z ustawą o VAT ma być odprowadzany przez prowadzącego działalność a nie przez miasto. Bezprawnym było również działanie  Zarządu Miasta, który nie miał prawa do podpisywania aneksu do umowy bez zmiany uchwały Rady, gdyż nie był do tego upoważniony. Nie otrzymał odpowiedzi na  wniosek  dotyczący przedstawienia rzeczywistych przychodów z tytułu umowy między miastem a “Chromexem”.

Złożył wniosek do Rady Miasta dotyczący zbadania przez Komisję Rewizyjną legalności działania Zarządu Miasta, Burmistrza i Skarbnika Miasta w sprawie podpisania aneksu do umowy ze Spółdzielnią “Chromex” w zakresie prowadzenia targowiska miejskiego i dokonania przelewu środków z tytułu VAT od inkasa.

pan Marian Zwierzański wyjaśnił, że rozwiązania zawarte w uchwale zapewnić mają Spółdzielni “Chromex” opłacalność prowadzenia targowiska. W przypadku nie podjęcia uchwały Spółdzielnia zaprzestanie prowadzenia tej działalności a miasto będzie musiało odkupić wszystkie urządzenia od Spółdzielni.

pan Konrad Rowiński  wyjaśnił, że miasto pobiera całą kwotę z opłat za prowadzenie działalności na targowisku a Spółdzielnia tylko opłatę za inkaso. Problem polega na tym czy inkaso objęte jest także podatkiem VAT.

pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny  wyjaśniła, że w stosunku do aneksu nie ma zastosowania ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców ponieważ jest to umowa cywilno prawna zawarta między miastem a Spółdzielnią “Chromex”.

pan Jerzy Zieliński stwierdził,że bezprawnym było działanie  Zarządu Miasta, który nie miał prawa do podpisywania aneksu do umowy bez zmiany uchwały Rady, gdyż nie był do tego upoważniony. Zgłosił wniosek by zdjąć uchwałę z porządku obrad do momentu uzyskania opinii RIO w sprawie podatku VAT.

pan Konrad Rowiński wyjaśnił, że protokół z kontroli RIO zostanie udostępniony po otrzymaniu jego ostatecznej wersji, ponieważ do jego pierwszej wersji wniesione zostały zastrzeżenia. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek dotyczący zdjęcia projektu uchwał z porządku obrad upadł przy 5 głosach za, 13 przeciwnych i 3 wstrzymujących się. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto większością głosów –  13 za, 2 przeciw,  6 wstrzym. się.

7.      Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wschodniej części miasta Lubań.

 

pan Jerzy Zieliński wniósł zapytanie ile było zmian w planie zagospodarowania przestrzennego od 1988r?

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

8.      Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Lubań.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

9.      Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Starego Miasta w Lubaniu.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

10. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

12. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

13. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

14.   Zmiany uchwały Nr XLII/364/2002 RM Lubań z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie przyjęcia “Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Lubaniu na 2002 rok

 

Uchwałę podjęto większością głosów – 20 za, 1 wstrzym. się

 

15.  Zmiany budżetu miasta na 2002rok.

pan Jerzy Zieliński poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu została wniesiona poprawka dotycząca wykreślenia z §2 pkt.13 wyrazu “prokuratorskiego”.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad.5.

           Zatwierdzenie budżetu miasta na rok 2003.

 

pan Zenon Piwoni przedstawił uchwałę nr I/236/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie budżetu Miasta Lubań na 2003r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami.

 

pan Marian Zwierzański wyjaśnił, że w dostarczonych radnym poprawkach ujęte zostały wszystkie wnioski komisji oraz wskazania RIO.

 

pan Jerzy Zieliński wyraził w imieniu Obywatelskiego Klubu Radnych  zastrzeżenia w stosunku do przedstawionego projektu budżetu. Stwierdził, że budżet nie spełnia oczekiwań mieszkańców, nie został w nim uwzględniony wpływ zmiany stawek podatkowych na przychody. Budżet jest zaniżony po stronie dochodów (zbyt niskie są dochody z użytkowania wieczystego, zaniżone dochody z opłat i podatków lokalnych,  ze sprzedaży mienia a  także dochody z GFOŚiGW). Stronę dochodową zaniżono szacunkowo o około 1,5 mln złotych. Zaniżone są także wydatki, między innymi na gospodarkę komunalną, zbyt mało środków zarezerwowano również na małe projekty Unii Europejskiej. Stwierdził ,że brak ujęcia w projekcie budżetu  składek na Euroregion “Nysa”  jest  łamaniem uchwał Rady. W projekcie budżetu inaczej został również zinterpretowany wniosek  o zwiększenie dotacji dla Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej - dotacja nie została zwiększona przesunięto jedynie środki w ramach przyznanej dotacji.

 

pan  Konrad Rowiński stwierdził, że większość wątpliwości została wyjaśniona w trakcie pierwszego czytania budżetu i podczas posiedzeń komisji. Ustosunkowując się do przedstawionych zastrzeżeń stwierdził, że:

-          wysokość dochodów  GFOŚiGW w 2002r.uwarunkowana była wysokimi wpływami z tytułu wycinki drzew przez prywatnych inwestorów. W roku 2003 sytuacja taka może się nie powtórzyć,

-          brak zagwarantowanych środków na składki członkowskie w projekcie budżetu nie jest łamaniem uchwały Rady ponieważ nie jest to  równoznaczne z wystąpieniem miasta ze związku. RIO w uchwale zawierającej ocenę projektu nie zakwestionowała tej kwestii. W przypadku dobrej realizacji budżetu środki na ten cel zostana uwzględnione.

Budżet jest trudny i nie jest przeszacowany. Należy patrzeć na niego globalnie nie można analizować oddzielnie każdej pozycji. Jest on przygotowany na dany dzień i pewne dane z czasem mogą się deaktualizować ,  np. na pewno wzrośnie strona dochodowa ponieważ zostaną przekazane przez Wojewodę środki na dodatki mieszkaniowe. Nie uchwalenie budżetu nie jest zasadne ponieważ realizowany będzie jego projekt, w którym nie zostały uwzględnione żadne poprawki.

 

pan Arkadiusz Słowiński nie zgadza się z wypowiedzią Burmistrza Miasta Lubań, że brak zaplanowania środków na składki członkowskie jest działaniem prawidłowym. Przynależność do różnych organizacji przynosi miastu nie tylko profity ale także obowiązki. Budżet powinien być realny, ale nie pasywny.

pan Konrad Rowiński  wyjaśnił, że jeżeli po pierwszym kwartale 2003r. okaże się, że wykonanie budżetu jest dobre to wówczas do budżetu zostaną wprowadzone zmiany i zostaną przyznane środki na składki.

 

pan Zenon Piwoni zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu budżetu w takiej formie w jakiej został złożony.

 

pan  Marian Kwolik przedstawił wnioski złożone przez pana Jerzego Zielińskiego dotyczące:

 

-          zwiększenia dotacji dla Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej

-          uzupełnienia w projekcie budżetu wydatków na składki członkowskie.

 

pan  Mieczysław Iwanow stwierdził, że wnioski te wpływają zbyt późno ponieważ są to ważne sprawy i nie należy podejmować pochopnie decyzji.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wnioski zostały odrzucone przy :

1.   7 głosach za, 12 przeciwnych , 2 wstrzymujących  się

2.   4 głosach za, 14 przeciwnych, 3 wstrzymujących się.

 

Uchwałę podjęto większością głosów  - 17 za, 4 przeciw.

 

Ad.6.

         Interpelacje , zapytania i wnioski.

 

pan Ryszard Piekarski zgłosił:

-          zapytanie kto ponosi koszty ogrzewania obiektu przy ul. Skalniczej?

-          wniosek o usunięcie usterek na ul. Leśnej powstałych po przeprowadzonym remoncie nawierzchni jezdni

 

pan Konrad Rowiński wyjaśnił, że pomieszczenia przy ul. Skalniczej mogą zostać wykorzystane na klasy dla małych dzieci.

 

pan Wiesław Wydra wyjaśnił, że droga przy ul. Leśnej jest drogą wojewódzką. Zostało złożone do Urzędu Marszałkowskiego pismo zgłaszające usterki. W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały uznane tylko te usterki, które wynikały z wykonania niezgodnego z projektem. Droga ta nie jest jeszcze odebrana , reszta usterek może zostać usunięta przy odbiorze gwarancyjnym.

 

pan Jerzy Zieliński złożył pisemne wnioski dotyczące:

-          usunięcia lipy przy posesji przy ul. Ratuszowej15

-          zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Sybiraków, oraz zapytanie czy zostały wypłacone odprawy Zastępcom Burmistrza Miasta?

 

pan  Konrad Rowiński  - nie zostały wypłacone odprawy Zastępcom.

 

pan Tadeusz Sztaba rozszerzył wniosek pana Jerzego Zielińskiego o wycięcie topoli przy ul. Robotniczej 8

 

pan Franciszek Bogdanowicz złożył wniosek o naprawę nawierzchni drogi przy ul. Górnej

 

pan Arkadiusz Słowiński zgłosił zapytania:

-          Czy  urzędnik, który ponosi winę w sprawie dot. lokalu pana Majewskiego poniesie konsekwencje?

-          Kiedy zostanie wypłacona dieta byłym radnym za miesiąc wrzesień i październik? oraz wniosek dotyczący naprawy oświetlenia przy ul. Fabrycznej

 

pan Marian Zwierzański wyjaśnił, że diety radnych zostały zakwestionowane przez RIO. Złożone zostały w tej sprawie zastrzeżenia przez UM.

 

pan Tadeusz Sztaba  zgłosił zapytanie czy istnieje możliwość zaadaptowania części sklepu pana Majewskiego na mieszkania?

 

Pan Konrad Rowiński - możliwości prawne zostały już wyczerpane. Pan Majewski jest właścicielem dwóch przodów sklepów, a miasto dwóch tyłów. Można rozważyć pomysł przekształcenia ich na mieszkania.

 

Pani Grażyna Chromy złożyła apel do radnych o rzetelną pracę także w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod  głosowanie wniosek pana Jerzego Zielińskiego dotyczący zbadania przez Komisję Rewizyjną legalności działania Zarządu Miasta, Burmistrza i Skarbnika Miasta w sprawie podpisania aneksu do umowy ze Spółdzielnią “Chromex” w zakresie prowadzenia targowiska miejskiego i dokonania przelewu środków z tytułu VAT od inkasa.

 

Wniosek został odrzucony przy 5 głosach za, 10 przeciwnych i 6 wstrzymujących się.

 

Pan Marian Kwolik  zgłosił propozycję aby ze względu na planowaną zmianę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz brak ustosunkowania się RIO do zastrzeżeń zgłoszonych przez UM do protokołu wniosek pana Jerzego Zielińskiego rozpatrzyć ponownie na następnej sesji.

 

Ad.7.

         Komunikaty

 

pan Marian Kwolik:

-          wręczył radnym legitymacje,

-          poinformował o terminach odbycia : sesji-28.01.2003r. i posiedzeń komisji, które odbędą się w tygodniu poprzedzającym sesję

 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad IV sesji Rady Miasta Lubań.

 

 

Prowadzący obrady

Marian Kwolik

Przewodniczący Rady Miasta

 

 

prot. Joanna M. Temborowska

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-16 09:38:10, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-16 09:40:45, Ostatnia zmiana: 2006-10-16 09:40:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2977