Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5969042
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2005 » Sesja XXXI z 25 stycznia obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XXXI/31/2005/14

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 25 stycznia 2005 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                    zakończenia: 13:30

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego radnego pana Zygmunta Duziaka.

 

W XXX sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

-         pan Tomasz Bernacki - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

-         pan Witold Warczewski - główny projektant, przedstawiciel firmy “Regioplan” z Wrcławia,

-         pan Przemysław Nowacji - projektant, przedstawiciel firmy “Regioplan” z Wrocławia

-         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

-         mieszkańcy miasta.

 

Sekretarzem obrad została pani Maria Skórniak

 

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta pana Zygmunta Duziaka, pan Marian Kwolik Przewodniczący Rady Miasta zgłosił wniosek o rozszerzenie punktu 6 „Uchwały” o projekt Uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań.

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad.

2)      Przyjęcie protokołu XXX sesji RM.

3)      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)      Zatwierdzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

6)      Podjęcie Uchwał.

7)      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

8)      Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokół XXX Sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie obejmujące miesiąc styczeń 2005 roku przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - wskazał na konieczność nawiązania kontaktu nowej firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego w mieście z energetyką. Kontakt ten jest niezbędny w przypadku np. wypadków, kiedy zachodzi konieczność wyłączenia prądu. Informacja taka winna zostać również przekazana straży pożarnej, czy policji.

 

Pan Mieczysław Iwanow - zwrócił sie z zapytaniem, czy będą realizowane wnioski zgłaszane przez mieszkańców podczas spotkań z radnymi, czy też należy składać je ponownie?

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłoszone wnioski i zapytania dotyczyły:

-         szybszej aktualizacji strony internetowej miasta , ponieważ z opóźnieniem zamieszczane są na niej protokoły z sesji,

-         czy burmistrz rozważa możliwość poprawienia warunków lokalowych Muzeum Regionalnego poprzez przekazanie mu obecnej sali ślubów USC, którą można by przenieść np. do Centrum Łużyckiego?

-         czy w związku z 30- rocznicą działalności Muzeum Regionalnego planowane jest jakiekolwiek uhonorowanie tej placówki?,

-         ile pieniędzy wydaje miasto na wynajmowanie orkiestry z Gryfowa, jakie są losy sprzętu muzycznego orkiestry ŁOSG, czy jest możliwość utworzenia w mieście orkiestry ?,

-         rozważenia możliwości montażu sygnalizacji świetlnej na obwodnicy, przy stacjach Orlen i Preem,

-         uporządkowania terenu za rzeką Siekierką , pomiędzy siedzibą Straży Pożarnej a dawną mleczarnią,

-         jaką decyzję podejmie burmistrz w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Domu Kultury, czy przeprowadzony zostanie nowy konkurs, czy też będzie to kontrakt menedżerski?

 

Pani Małgorzata Grzesiak - zgłosiła wnioski dotyczące:

-         montażu lamp oświetleniowych na drodze dojazdowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych od ul. Esperantystów, ponieważ nieoświetlony w chwili obecnej ten odcinek drogi, stanowi zagrożenie dla uczniów i osób korzystających z kompleksu szkolnego w godzinach wieczornych,

-         rozważenia możliwości zmiany dwukierunkowości ruchu na odcinku ul. Grunwaldzkiej, Szkolnej, od skrzyżowania z ul. Tkacką – na ulicę jednokierunkową na całej długości.

 

Pan Stanisław Bąk - zgłosił wniosek o rozważenie możliwości zainstalowania w mieście fotoradarów, które przyczyniłyby się do poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów drogowych, szczególnie przez młodych kierowców, którzy poruszają się ulicami miasta z dużymi prędkościami, powodując zagrożenia. Zakupienie fotoradarów mogłoby odbyć się przy pomocy finansowej firm ubezpieczeniowych, do których z tą propozycją należałoby się zwrócić.

 

Pan Ryszard Piekarski - zgłosił zapytanie, czy przy obecnym stanie osobowym inspektorów Straży Miejskiej, koniecznym jest istnienie etatów komendanta i jego zastępcy.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - odnosząc się do propozycji pana Arkadiusza Słowińskiego dotyczącej zamontowania sygnalizacji świetlnej obok stacji Orlen i Preem, stwierdził, że lepszym rozwiązaniem byłoby, by na tym odcinku wybudowane zostało rondo. Stwierdził również, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa, przed wprowadzeniem monitoringu miasta trzeba utworzyć płatne, strzeżone parkingi, po to, by miasto nie uchodziło za miejsce, w którym nagminnie kradzione są samochody.

 

Pan Krzysztof Jaworski – zgłosił wnioski dotyczące:

-         docelowego zagospodarowania boiska szkolnego byłego Liceum Ekonomicznego i przeznaczenia go na parking,

-         podjęcie starań przejęcia obiektu RUCH przy ul. Kościuszki np. za zobowiązania wobec miasta i przeznaczenia go na cele mieszkaniowe.

 

Pan Jerzy Wawrzyniak - zgłosił wniosek dotyczący poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Szkolnej.

 

Ad.5 Zatwierdzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań

 

Pan Tomasz Bernacki - projekty tych Uchwał są bezpośrednią konsekwencją podjęcia w roku 2003 Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia planów dla północno – zachodniej, zachodniej i sródmiejskiej części miasta. Przedstawione plany poddane zostały procedurze określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach tej procedury, która trwa od roku, odbyło się wiele spotkań i konsultacji, na których zgłaszane były wnioski i propozycje zainteresowanych, tak mieszkańców miasta, instytucji, właścicieli nieruchomości, czy gmin ościennych. W konsekwencji opracowane zostały, przez firmę planistyczną Regioplan, plany dla trzech jednostek planistycznych, które muszą być zgodne ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania. Poddane one zostały szeregu uzgodnieniom i opiniowaniu przez różnorodne instytucje i organizacje, a także zainteresowanych właścicieli nieruchomości oraz Miejską Komisję Urbanistyczną. Po tych uzgodnieniach plany wyłożone zostały do publicznego wglądu. Przeprowadzona była również debata, na której zgłaszane były uwagi i wnioski. Niektóre z tych wniosków w planach zostały uwzględnione, a niektóre nie.

            

Pan Przemysław Nowacki - obszary objęte tymi planami stanowią około 2/3 powierzchni miasta. Najistotniejszą rzeczą jest połączenie przedstawionych planów ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta. Ważnymi elementami są również, występujące na poszczególnych terenach warunki i zagrożenia, istniejące ukształtowanie terenu, obiekty i elementy infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej( sieci wodociągowe, gazownicze, elektro-energetyczne, ciepłownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne). Następnie, przy pomocy rzutnika, przedstawił i omówił plany poszczególnych części miasta.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Zenon Piwoni - zwrócił się z zapytaniem jak należy interpretować zapis: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa?

 

Pan Przemysław Nowacki - przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa – w jej ramach dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalno – usługowych oraz usługowych.

 

Pan Zenon Piwoni - czy w tym zapisie, który jest, i w danym obszarze się to zmieści, może można budować lokal usługowy?

 

Pan Przemysław Nowacki - przeznaczeniem uzupełniającym w tym zapisie są usługi nieuciążliwe wbudowane, związane z intensywnością zabudowy

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - czy w planach tych uwzględnione zostały wnioski, aby nie powstawały sklepy wielkopowierzchniowe? Zgłosił sugestię, by w centrum miasta i na jego obrzeżach takie sklepy nie powstawały. Zwrócił sie z zapytaniem, czy gminy ościenne budowy takich obiektów nie planują?

 

Pan Tomasz Bernacki - w trakcie opracowywania planu swojego terenu jest Gmina Wiejska Lubań i jeśli ujmie w nim propozycję budowy takich obiektów, to opinia innych gmin nie będzie miała znaczenia.

 

Pan Zenon Piwoni - poprosił o przybliżenie planu obszaru położonego wokół obwodnicy.

 

Pan Przemysław Nowacki - przy projektowaniu tego terenu brane były pod uwagę dane z planu ogólnego zagospodarowania miasta, należało wpasować się w teren istniejący, istniejącą infrastrukturę techniczną, teren wykupiony przez gminę. Ścisłe zapisy w studium uwarunkowań, z którymi plan musi być powiązany, przewidywały rozwój na gminę sąsiednią. Ważnym elementem przy projektowaniu tego obszaru był przebieg gazociągu, problemem była również istniejąca szkoła i zabudowa wielomieszkaniowa. W trakcie prac nad planem pojawiły się sugestie, by obwodnicę odizolować od szkoły i zabudowy wielomieszkaniowej ochronnym pasem zieleni, co w planie zostało uwzględnione. Następnie omówił poszczególne etapy opracowywania planu obwodnicy oraz terenów do niej przyległych.

 

Pan Mieczysław Iwanow - jak wygląda najbliższa perspektywa zagospodarowania terenów ogrodów działkowych?

 

Pan Przemysław Nowacki - wszystkie tereny, które w studium ujęte były jako ogrody działkowe będą nimi w dalszym ciągu.

 

Pan Tomasz Bernacki - zgodnie z założeniami studium znikną ogródki przy dojeździe do ŁKB na ul. Leśnej i ul. Bema. W perspektywie, po roku 2006, przy obopólnej woli i za zgodą ogrodów działkowych będzie możliwość przeznaczenia kolejnych ogrodów pod zabudowę.

 

Ad. 6 Podjęcie Uchwał

 

Przewodniczący RM przedstawił opinie komisji dotyczące projektów uchwał w sprawach:

 

1). Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały

Opinie pozostałych komisji pozytywne.

 

2). Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały

Opinie pozostałych komisji pozytywne.

 

3). Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały

Opinie pozostałych komisji pozytywne.

 

Opinie Komisji Budżetu przedstawił jej przewodniczący pan Zenon Piwoni.

Na posiedzeniu Komisji dyskutowano na temat ochrony rodzimego handlu. Przedstawione plany mają wieloletnie działanie, które dla miejscowych kupców oraz PSS, które reprezentuje, będą miały negatywne skutki, ponieważ już dziś borykają się oni z problemami finansowymi. Wyraził pogląd, że nasycenie miasta dużymi placówkami handlowymi (np.  Lidl, Biedronka ) jest wystarczające. Stwierdził, że nie jest przeciwny rozwojowi strefy gospodarczej, ale chciałby, aby w planach znalazł się zapis, by na terenach usług komercyjnych i w strefie aktywności gospodarczej ograniczyć budowę obiektów handlowych przekraczających 300 m2.W imieniu Komisji Budżetu, Związku Kupców i PSS “Społem” wniosek taki zgłosił.

 

Pan Marian Kwolik - co taki wniosek spowoduje?

 

Pan Witold Warczewski - przyjęcie tego wniosku spowoduje cofnięcie procedury planistycznej o kilka miesięcy, do wyłożenia planów do publicznego wglądu.

 

Pan Konrad Rowiński - ustosunkował się do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektów planów, z których w planach nie został uwzględniony jeden wniosek zbiorczy, aby ograniczyć powierzchnię obiektów handlowych, maksymalnie 200 m2. Powstanie takich sklepów, zdaniem kupców i PSS Społem, byłoby dla nich konkurencją. Oczywiście byłaby to jakaś konkurencja, ale uważa, że o nieuwzględnieniu tego wniosku przemawiało kilka przesłanek. Jedną z nich jest to, że Lubań nasycony jest już dużymi sklepami i nie obserwuje się parcia na taka budowę. Ponadto wyrazić należy pogląd, że duże sklepy, które w mieście powstały są miastotwórcze. Większe placówki handlowe, takie jak Lidl, Biedronka, Intermarche czy Plus przyciągają do miasta okolicznych mieszkańców. Dzięki nim przyjeżdżając do Lubania i przy okazji zakupów artykułów spożywczych nabywają również inne artykuły. Mamy wokół siebie miasta, które nie wprowadziły żadnych ograniczeń. Takim przykładem może być Zgorzelec, czy Bolesławiec. Gdyby w mieście nie było takich sklepów, jakie mamy, to mieszkańcy Lubania i okolic jeździliby na zakupy np. do Zgorzelca. Więc wbrew pozorom, wielu tych, którzy protestują, również na tym korzysta. Należy również pamiętać o tym, że jeżeli takie placówki handlowe nie powstaną u nas, to pojawią się obok, w gminie Lubań, a wtedy np. podatek od nieruchomości nie będzie wpływał do miasta, a do ich budżetu. Tam też znajdą zatrudnienie ludzie z ościennych gmin. Uważa, że np. Bricomarche, jako sklep techniczny jest w mieście potrzebny, a sztuczne ograniczanie wielkości placówek handlowych, w dobie naturalnych tendencji rynkowych byłoby niewłaściwe. Poza tym w mieście nie ma takich dużych gruntów, na których mogłyby powstać sklepy wielkopowierzchniowe. Teren strefy gospodarczej za obwodnicą przeznaczony jest tylko na gospodarkę.

 

Pan Tadeusz Sztaba - w imieniu Klubu Radnych Rodziny Katolickie “Razem” zgłosił wniosek o przerwę w obradach, w celu przedyskutowania tej sprawy.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - czy przyjęcie wniosku Komisji Budżetu wpłynie ewentualnie na jakieś kary i czy jest przyjęcie tych planów jest określone ustawowo?

 

Pan Witold Warczewski - nie ma żadnego terminu ustawowego przyjęcia planów, będzie to problemem firmy, który przedłuży jej pracę. Teraz ważnym jest to, co zawarte jest w studium uwarunkowań.

 

Pan Tomasz Bernacki - kiedy są plany zagospodarowania wówczas większość uzgodnień wynika bezpośrednio z planu, co znacznie,o kilka miesięcy przyspiesza wszelkie inwestycje. Jeśli jednak takich planów nie ma cały proces budowlany, związany z przygotowaniem do budowy, wydłuża się do 5-6 miesięcy. Na dzień dzisiejszy, jeśli plany te nie zostaną przyjęte, na terenie miasta mogą powstawać obiekty duże, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, tzw. zasady sąsiedztwa. Ustawa o planowaniu przestrzennym mówi, że w ciągu 5 lat właściciel gruntu może wnieść roszczenia o odszkodowanie wówczas, jeżeli wcześniej miał określone możliwości, a teraz zostaną one ograniczone.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - czy na konkretne działki, będące w przedstawionych projektach planów, są chętni do ich zakupu?

 

Pan Konrad Rowiński - stwierdził, iż nie bardzo zrozumiał pytanie. Nie przyjmując planu, pięć inwestycji w strefie ekonomicznej byłoby opóźnionych, opóźnione byłoby również budownictwo mieszkaniowe. W budżecie miasta zaplanowane zostały środki ze sprzedaży gruntów w strefie, uwzględnione zostały również w nim środki na wykupienie gruntów na obwodnicę, która ożywiłaby rozwój miasta. Należy pamiętać, że każdy potencjalny inwestor pyta, czy określony teren posiada plan, jakie jest przeznaczenie gruntów, tak, więc czym wcześniej plan zostanie uchwalony, tym będzie lepiej. Musimy się zastanowić, dlaczego protestuje tylko jedna grupa, dlaczego nie protestują mieszkańcy jednego, czy drugiego osiedla.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - nikt nie neguje potrzeby rozwoju strefy, ale chyba nic się nie stanie, jeśli decyzja podjęta będzie później.

 

Pan Witold Warczewski - przedstawił argumenty przemawiające za przyjęciem planów – przyjęcie planów powoduje skrócenie czasu inwestycyjnego, w niektórych przypadkach o 5-6 miesięcy. Jeśli planów nie ma znacznie przeciąga sie procedura administracyjna.

 

Pan Zenon Piwoni - stwierdził, że nastąpiło pewne nieporozumienie. Strefa aktywności gospodarczej jest potrzebna i plany te powinny zostać zatwierdzone, ale wraz ze zgłoszonym wcześniej wnioskiem.

 

W obradach nastąpiła pół godzinna przerwa w czasie, której odbyły się spotkania klubowe radnych.

 

Opinie klubów przedstawili:

Pan Arkadiusz Słowiński – Klub Radnych OKW Lubań 2000 popiera wniosek Komisji Budżetu.

Pan Tadeusz Sztaba – Klub Rodzin Katolickich “Razem” przychyla się do wniosku Komisji Budżetu.

Pan Marian Kwolik – w Klubie Radnych SLD – UP będzie swoboda w głosowaniu.

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – poddał pod głosowanie, jako najdalej idący, wniosek zgłoszony prze Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Miasta, dotyczący ujęcia w w/w projektach uchwał zapisu o ograniczeniu budowy obiektów handlowych o powierzchni powyżej 300m2.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania – przy 10 głosach za, 7 przeciwnych i 1 wstrzymującym się – wniosek został przyjęty.

 

W związku z tym, projekty uchwał w sprawach:

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań.

Zdjęte zostały z porządku obrad. (W głosowaniu wniosku wzięło udział 18 radnych – na 20)

 

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Konrad Rowiński - udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         współpracy nowej firmy ,zajmującej się konserwacją oświetlenia z energetyką – pismo w tej sprawie zostało na pewno przekazane

-         realizacji wniosków zgłoszonych podczas spotkań z wyborcami – wnioski nie inwesytcyjne będą realizowane, natomiast wnioski o charakterze inwestycyjnym muszą zostać dokładnie przeanalizowane

-         aktualizacji BIP – zostanie to sprawdzone

-         poprawy warunków lokalowych MR i przekazania mu sali ślubów - wbrew pozorom sala ślubów jest potrzebna – ilość ślubów nie maleje. Poprawa warunków lokalowych Muzeum w chwili obecnej, ze względów finansowych i lokalowych, nie jest możliwa. Muzeum powinno ograniczyć ekspozycję eksponatów czasowych. Wydaje się, że wskazana jest mobilność wystawiania eksponatów. 30 rocznica powstania Muzeum – dziękuje za przypomnienie

-         montaż sygnalizacji świetlnej na obwodnicy, przy stacjach Orlen i Preem – w sprawie tej złożony został wniosek, nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi

-         uporządkowania terenu za rzeką Siekierką, pomiędzy siedzibą Straży Pożarnej a dawną mleczarnią - zostaną zidentyfikowani właściciele tych działek

-         decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Domu Kultury – skłania się do koncepcji to kontraktu menedżerskiego, który jest lepszy, ponieważ są w nim zapisane konkretne zadania wraz z terminem ich realizacji, z których dyrektor będzie rozliczany

-         montażu lamp oświetleniowych na drodze dojazdowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych od ul. Esperantystów - oświetlenie tego odcinka jest potrzebne. Trzeba będzie wykonać tam nowy obwód oświetlenia, ale najpierw obliczyć koszty. Ewentualnie można będzie dodać jeden słup i dużą lampę, która oświetliłaby ten teren. Spróbujemy się temu przyjrzeć. Poinformował o konieczności oświetlenia ul. Moniuszki, którego koszt wyniesie około 52 tys. zł, i na które robiona jest dokumentacja

-         zakupu, przy współudziale firm ubezpieczeniowych, fotoradaru – wystąpiliśmy z zapytaniem o cenę do firm, które takie fotoradary produkują – jest to urządzenie bardzo skomplikowane, a jego cena to ponad 120 000 zł. Do pomysłu można będzie powrócić w przypadku, gdyby udało pozyskać się sponsorów

-         istnienie etatów komendanta SM i jego zastępcy – cała papierkową pracę wykonują komendant i jego zastępca, występują też przed sądami. Potrzebna jest osoba, która komendanta zastępuje, można przyjrzeć się zakresowi prac, które wykonują. W przypadku wątpliwości sprawę może zbadać Komisja Rewizyjna

-         wprowadzenia monitoringu miasta – komendant Straży Miejskiej został zobowiązany, by problem ten zbadać i przedstawić pewne koncepcje za dwa miesiące. Chciałby, aby do końca tej kadencji problem ten został rozwiązany

-         zmiany dwukierunkowości odcinka ulicy Grunwaldzkiej – Szkolnej – zainteresowanych zaprasza na spotkanie w sprawie uregulowania ruchu na całej starówce. O terminie spotkania zainteresowani zostaną powiadomieni

-         zagospodarowania boiska byłego LE na parking – najpierw należy całkowicie zagospodarować ten budynek, przenieść do niego wydziały Urzędu Miasta, natomiast sprawę parkingu ująć w dalszym planie

-         przejęcia budynku RUCH-u przy ul. Kościuszki – takie starania zostały podjęte, wystąpiliśmy o jego przejęcie i komunalizację

 

Pan Arkadiusz Słowiński - kogo dotyczył będzie kontrakt menadżerski na dyrektora MDK?

 

Pan Konrad Rowiński - kontrakt taki zawarty zostanie z panem Kazimierzem Kiljanem, który bardzo dobrze wywiązał się z funkcji p.o. Dyrektora MDK, wyprowadzając placówkę z katastroficznej sytuacji finansowej, przy jednoczesnym prowadzeniu stałej pracy merytorycznej. W konkursie na dyrektora MDK pan K. Kiljan przedstawił pomysły, które są dobre i możliwe do rozliczenia i sprawdzenia, określone są terminy ich realizacji. Gazetę “Ziemia Lubańska” poprowadzą natomiast inne osoby.

 

Pan Kazimierz Kiljan - udzielił odpowiedzi na zapytanie dotyczące sprzętu muzycznego ŁOSI - instrumenty złożone są w magazynie, kilka z nich jest w użytkowaniu pana Drozdowicza, którego orkiestra gra teraz na rzecz miasta o 1/3 taniej. Sprzęt jest też wypożyczany, za pokwitowaniem, dzieciom ze Szkoły Muzycznej. Obecnie prowadzone są rozmowy z osobą, która poprowadziłaby big-band, który w przyszłości mógłby stanowić zalążek przyszłej orkiestry.

 

Pan Wiesław Wydra - udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

-         współpracy firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia miejskiego z energetyką - taką informację przekaże osobiście,

-         wybudowanie ronda w pobliżu stacji Preem i Orlen – rondo uspokaja ruch kołowy, ale nie zapewnia bezpieczeństwa pieszym. W przypadku ronda musiałaby być tam również sygnalizacja świetlna,

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - w imieniu Klubu Radnych OKW Lubań 2000 złożył gratulacje panu Kazimierzowi  Kiljanowi z powodu powołania go na stanowisko dyrektora MDK.

Do gratulacji tych dołączył się również pan Mieczysław Iwanow.

 

Pan Mieczysław Iwanow - zwrócił się z zapytaniem, co jest powodem zmniejszenia subwencji oświatowej

 

Pan Konrad Rowiński - MEN lubi po prostu wieś. Subwencję ustala ustawą Sejm, a Minister Edukacji ustala algorytm, który nie jest przyjazny miastom. Najwięcej tracą miasta około 20-sto tysięczne. Podział subwencji zaskarżył Związek Miasta Polskich

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miasta Lubań.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-19 13:23:28, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-19 13:24:26, Ostatnia zmiana: 2006-06-19 13:24:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3665