Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054438
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2006 » Sesja XLII z 31 stycznia obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XLII/42/2006/25

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 31 stycznia 2006 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                                zakończenia: 14:00

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

 

Radni minutą ciszy uczcili pamięć osób, które zginęły 28 stycznia br. podczas katastrofy budowlanej, do której doszło na Międzynarodowej Wystawie Gołębi w Katowicach. Wśród nich był również 30 letni mieszkaniec naszego miasta Mariusz Pałka - doceniony hodowca gołębi pocztowych.

 

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podej­mować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XLII sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Marian Zwierzyński - Skarbnik Miasta,

-         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

                                                                                                                        

Sekretarzem obrad została pani Małgorzata Grzesiak.

 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza Miasta dotyczący wycofania z porządku ob­rad sesji projektu Uchwały nr 7 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej Wieloletniego Planu In­westycyjnego na lata 2003 – 2007 oraz o rozpatrzenie projektu Uchwały nr 8 przedłożonego przez Zarząd Powiatu Lubańskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Po­wiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/102/2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłosił wniosek, aby nie rozpatrywać projektu Uchwały nr 8 z uwagi na fakt, że projekt ten dostarczony został radnym przed rozpoczęciem sesji, nie było, więc możliwości, aby radni mogli zebrać opinie w tej sprawie w swoich środowiskach. Wystąpił z zapytaniem, czy projekt ten musi być rozpatrzony podczas dzisiejszych obrad?

 

Pan Konrad Rowiński - wydanie opinii w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu wynika z przepisów prawa, co nie znaczy, że Rada musi ten projekt rozpatrzyć dziś. Wyraził opinię, że należy to przemyśleć. Jeśli byłoby to konieczne, to tylko w sprawie tego projektu Uchwały można zwołać sesję nadzwyczajną. W projekcie tym chodzi o przesunięcie terminu likwidacji SP ZOZ w Lubaniu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek pana Arkadiusza Słowińskiego o wycofa­nie z porządku obrad projektu Uchwały nr 8. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad.

2)      Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miasta.

3)      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)      Plan rewitalizacji miasta Lubań.

6)      Podjęcie Uchwał.

7)      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

8)      Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokół XLI sesji przyjęty został bez uwag

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie obejmujące okres miesiąca stycznia 2006 roku przedstawił pan Konrad Rowiń-ski - Burmistrz Miasta

Sprawozdanie znajduję w załączonym pliku.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pani Maria Skórniak - ponownie zgłosiła wniosek dotyczący zwiększenie ilości miejsc parkin­gowych dla osób niepełnosprawnych oraz pionowego ich oznakowania.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - zgłosił wnioski i zapytania w sprawach:

zamontowania lampy oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II na skrzyżowaniu a PKS,

na jakiej podstawie pobierane są opłaty w wysokości 2 zł za wjazd na teren szpitala,

dlaczego ceny paliwa w mieście są wyższe niż w okolicach?

 

Pan Mieczysław Iwanow - czy został rozpatrzony wniosek Komisji Mieszkaniowej, aby do budynku przy ul. Bankowej po byłym PKO przenieść ABK?

 

Pan Ryszard Piekarski - zgłoszone zapytania i wnioski dotyczyły:

-         na jakim etapie jest reorganizacja ABK,

-         zobowiązania służb porządkowych do zwracania szczególnej uwagi przestrzegania przez właściciele domów i zarządców budynków przepisów mówiących o utrzymaniu należyte­go porządku przed swoimi zasobami,

-         dlaczego nie przekazano do TBS budynku przy ul. Skalniczej 2 i czy są środki finansowe mające na celu rozpoczęcie działalności TBS w tym budynku? Jeśli tak, to, jakie,

-         wskazał na brak informacji w Internecie o pracach Rady oraz informacji o katastrofie w Katowicach,

-         zwrócił uwagę na nienależyte odśnieżanie dróg, np. ul. Gazowej.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - zgłosiła zapytania dotyczące

-         na jakim obecnie etapie pozostaje problem zapewnienia bezpieczeństwa na drodze kra­jowej Zgorzelec – Jelenia Góra, skrzyżowania w okolicy Motelu Łużyckiego,

-         jaki jest stan działań w kwestii sfinalizowania wcześniej podjętych inicjatyw stworzenia w mieście monitoringu?

 

Pan Stanisław Bąk - zgłosił zapytanie, co należy zrobić, by zmusić administratora do naprawy ul. A. Krajowej? Wskazał na brak oznakowania ul. Gazowej.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłoszone zapytania dotyczyły:

-         na jakim etapie jest kontrola Komisji Rewizyjnej,

-         przedstawienia na lutowej sesji informacji jakie są efekty przynależności miasta do Dol­nośląskiej Organizacji Turystycznej,

-         jak skonstruowane są umowy między miastem a spółkami miejskimi – czy pozwalają one posiadać administratorom same prawa bez obowiązków (dotyczy prac moderniza­cyjnych na cmentarzu komunalnych przy ul. Różanej)

 

Pan Zenon Piwoni - ustosunkował się do odpowiedzi udzielonej na wcześniej zgłoszony wniosek w sprawie rur przebiegających pod mostem nad Siekierką przy ul. Bankowej. Od­powiedź ta jest niezadowalająca i świadczy o ignorowaniu radnych. Prosi Przewodniczącego Rady o interwencję.

 

Ad. 5 Plan rewitalizacji miasta Lubań

 

Pan Konrad Rowiński - przedstawił genezę powstawania planu, który opracowywany był przez powołany do tego celu zespól i koordynatora. Plan rewitalizacji miasta wynika z przepi­sów wyższego rzędu, które nakładają na gminę starającą się o fundusze unijne, aby dokument taki posiadały. Jest on konieczny przy aplikowaniu o fundusze unijne na rewitalizację starej za­budowy.

Dzięki temu planowi o fundusze unijne będą mogły starać się wszystkie podmioty i osoby prawne, które zarządzają budynkami.

 

Pan Tomasz Bernacki - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - tekst dokumentu został przygotowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy, przy wykorzystaniu m.in. istniejących dokumentów strategicznych regionalnych i miej­skich, materiałów dostarczonych przez członków zespołu oraz wydziały Urzędu Miasta Lubań. Celem planu jest całościowa odnowa wybranych obszarów miejskich, która obejmuje nie tylko sferę przestrzenną, lecz również gospodarczą, społeczną i ekologiczną. Program skierowany jest, więc do wybranych dzielnic, przede wszystkim o zabytkowym charakterze, a także tere­nów poprzemysłowych i powojskowych, które podupadły technicznie, gospodarczo, a w kon­sekwencji również dotknęły je problemy społeczne. Składają się na niego z jednej strony programy techniczne, polegające na remontach, modernizacji zabudowy, renowacji zabytków, a z drugiej strony programy skierowane na pobudzenie inicjatywy gospodarczej, rozwiązujące problemy społeczne (bezrobocie, przestępczość, niż demograficzny). Celem LPR–u nie jest, więc remont techniczny określonych części miasta lub obiektów, lecz uzyskanie poprzez działa­nia inwestycyjno-remontowe określonych efektów społeczno – gospodarczych. Dlatego też rewitalizacja oznacza szeroki wachlarz działań przywracających wybrane obszary do życia. Po­dejmowane projekty powinny, więc zachęcić do rozwijania nowych form aktywności gospodar­czej generujących miejsca pracy, do współpracy różnych środowisk i instytucji na rzecz rozwi­ązywania problemów społecznych, poprawy bezpieczeństwa, zapobiegania przestępczości, ak­tywizacji organizacji kulturalnych, turystycznych.

Do rewitalizacji wyznaczono 7 obszarów miasta. Obszary te pokrywają się z historycznymi dzielnicami mieszkaniowymi (mieszkaniowo – usługowymi) oraz jeden obszar związany z daw­ną strefą przemysłową. Do obszarów tych przypisane są konkretne obiekty wyszczególnione zadania, inwestorzy oraz termin realizacji tych zadań. Zgodnie z zasadami dofinansowania projektów w ramach ZPORR beneficjenci mogą uzyskać bezzwrotną dotacje do 75% tzw. kosz­tów kwalifikowanych. Wśród beneficjentów środków (wnioskodawców) może być bezpośrednio gmina, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki wykonujące usługi publiczne (o ile gmina ma w nich 100% udziału), policja, organizacje pozarządowe, fun­dacje, kościoły, związki wyznaniowe, osoby prawne prowadzące działalność pożytku publiczne­go.

 

Pan Marian Kwolik - w planie zakładana jest likwidacja warsztatów szkolnych przy Pl. Stra­żackim. Wyraził opinię, że zadanie to należy wyeksponować, ponieważ teren, na którym one się znajdują, ma ważne znaczenie dla docelowej komunikacji w tym obszarze. Wystąpił z zapy­taniem, czy Starostwo obiekty te chce sprzedać?

 

Pan Tomasz Bernacki - trwają próby sprzedania warsztatów przez Starostwo. Wystosowywa­ne były do Starostwa pisma o wstrzymanie sprzedaży wraz z informacją, że nie będzie wydanej zgody na inne zagospodarowanie tego terenu niż zakłada to plan zagospodarowania, a zakłada on część terenu zieleni i część na parking wewnętrzny.

 

Pan Konrad Rowiński - zwracaliśmy się do Starostwa o wstrzymanie sprzedaży tego obiektu i o przeznaczenie tego terenu na cele zgodne z planem zagospodarowania. Starostwa propono­wałoby miasto obiekt ten odkupiło za kwotę 160 tys. zł. Miasto natomiast wystąpiło o prze­kazanie tego obiektu na mienie komunalne. Jesteśmy przygotowani na to, by obiekt ten przejąć nieodpłatnie i go wyburzyć.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - w przeszłości w warsztatach tych szkolono rzemieślników, można to byłoby robić i w tej chwili, gdyż rzemieślnicy są poszukiwani. Wyraził opinię, że sen­sownym byłoby przejęcie tych obiektów za długi od powiatu i zagospodarować zgodnie z pla­nem.

 

Pan Ryszard Piekarski - stwierdził, że planem objęty jest zbyt duży obszar miasta. Zgłosił za­pytanie, dlaczego nie ujęto w nim Księginek?

 

Pan Tomasz Bernacki - w planie ujęte są tereny będące w ochronie konserwatorskiej. Jest możliwość, że jeśli pojawią się beneficjenci, którzy wpisani są w rejestr zabytków, to nie ma żadnych przeciwwskazań by w planie tym dokonać zmian poprzez wpisanie do niego nawet jednego obiektu.

 

Pan Mieczysław Iwanow - ustosunkowując się do wypowiedzi pana Bogdanowicza stwierdził, że jest za rozbiórką warsztatów szkolnych, bo w chwili obecnej jest to tylko wylęgarnia gryzoni, a poza tym w dzisiejszych czasach takie warsztaty są już przeżytkiem.

 

Pan Tadeusz Sztaba - poruszył sprawę zanieczyszczania powietrza w centrum miasta. Co wskazał monitoring przeprowadzony w tym zakresie?

 

Pan Tomasz Bernacki - monitoring przeprowadzony dwa lata temu wskazał na duży ruch samochodów i przekroczenia w zakresie wysokości tlenku azotu.

 

Pan Marian Kwolik - jakie są docelowe losy obiektów takich jak Dom Solny i kamienicy przy ul. Brackiej 12 – kawiarenki i Baszty Brackiej?

 

W obradach nastąpiła półgodzinna przerwa.

 

Pan Konrad Rowiński - w chwili obecnej Dom Solny jest własnością PSS „Społem”. Możliwym jest odkupienie tego obiektu za kwotę 150 – 160 tys. zł. – jednak w budżecie miasta takiej kwoty nie ma. Nowa ustawa o finansach publicznych daje możliwość przejęcia obiektu w za­mian za zobowiązania wobec miasta – podatku od nieruchomości. Wyraził pogląd, że takie roz­wiązanie w odniesieniu do Domu Solnego jest możliwe. Odnosząc się do stanu technicznego obiektu – to ciąży on na właścicielu. Wydaje się, że obiekt ten należy zabezpieczyć. Z posiada­nych informacji wie, że PSS czynił starania podjęcia remontu. Odnosząc się natomiast do za­gospodarowania tego obiektu - zgodnie z WPI wyznaczone są zadania priorytetowe takie jak kanalizacja Uniegoszczy i IV etapu Kamiennej Góry oraz modernizacja basenu otwartego na Kamiennej Górze. Są to olbrzymie inwestycje i należy liczyć się z tym, że będą one wykonywa­ne przez najbliższe 3 – 4 lata. Tak, więc o zagospodarowaniu obiektu Domu Solnego można będzie myśleć dopiero po wykonaniu tych inwestycji.

Przeanalizować należy jak obiekt ten można zagospodarować. Wstępnie myślano o zlokalizowa­niu w nim garażu piętrowego, ale nie wydaje się to możliwe ze względu na zbyt jego małą ku­baturę wewnętrzną. Przewijały się również pomysły, by była tam hala targowa, sala wystawien­nicza, sala narad, kawiarenka. Prawdopodobnym jest zlokalizowanie tam sali wysta­wienniczej Muzeum.

Odnosząc się natomiast do Baszty Brackiej – by zakończyć to zadanie, tak jak chce tego kon­serwator zabytków, potrzebna jest kwota około 200 tys. zł. Będziemy starać się o środki z Ministerstwa Kultury. W roku przyszłym miasto będzie miało mniejsze zadłużenie i być może będzie to pole manewru. Przedstawił sprawę zabudowy budynku przy Baszcie Brackiej przez państwa Winiarskich i wyrokach sądowych w tej sprawie przeciwko PTTK.

 

Pan Zenon Piwoni - stwierdził, że cieszy się z wypowiedzi Burmistrza, że Dom Solny jest w jego zainteresowaniu. Przy obecnej sytuacji, jaka jest w handlu PSS nie może tego obiektu przekazać nieodpłatnie miastu na mienie komunalne. Gdyby obiekt ten był własnością miasta to byłyby większe szanse na pozyskanie środków na jego remont i zagospodarowanie. Wyraził wolę podjęcia rozmów, by zgodnie z prawem obiekt ten przekazać miastu - np. za podatki.

 

Ad. 6 Podjęcie Uchwał

 

W głosowaniu projektów uchwał uczestniczyło 20 radnych.

 

Rozpatrzono projekty uchwał w sprawach:

 

1). Przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu na lata 2006 – 2008

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2). Zmiany Uchwały Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w spra­wie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 rok.

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji pozytywna – przy 5 głosach za i 1 wstrzy­mującym się.

Opinie pozostałych komisji jednogłośnie pozytywne

 

Pan Arkadiusz Słowiński - wyraził niezadowolenie z faktu, że za błędy popełnione przez rad­cę prawnego konsekwencje ponoszą radni, ponieważ Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu podejmowana była w grudniu ub. a już na następnej sesji jest ona zmieniana. Wyraził również swoje niezadowolenie z powodu podwyżki cen biletów wstępu na basen. Zapytał skąd wziął się ten problem?

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - zgłosił uwagę do przedstawionego cennika wstępu na basen – wolą radnych było to, by wstęp na basen dla dzieci wynosił 1 zł, teraz cenę ta podwyższa się do 1,50 zł. Zgłosił wniosek, by utrzymać dotychczasową cenę biletu dla dzieci, natomiast pod­wyższyć cenę biletu za wstęp na antresolę do 1,50 zł.

 

Pan Marian Zwierzański - zmiany Uchwały należy dokonać, ponieważ dotacja przedmiotowa dla MOSiR przekracza 50% przychodów własnych i powoduje naruszenie prawa. Przeoczył fakt, że w projekcie budżetu MOSiR zaproponował dochody mniejsze niż 50%. W celu skorygowania pomyłki dyrektor MOSiR zaproponował zwiększenie dochodów własnych poprzez podwyżkę cen biletów wstępu na basen kryty, jednocześnie zwiększając plan dochodów własnych w roku 2006. Wyjaśnił, że zmianie ulegnie cena biletu wstępu na basen dla dzieci, która będzie wyno­siła 1,20 zł a nie jak proponował dyrektor 1,50 zł. Pozostałe zaproponowane ceny pozostaną bez zmian. Poinformował o fakcie, że w świetle nowych przepisów prawa MOSiR będzie musiał zmienić formę organizacyjną albo na jednostkę budżetową, albo w spółkę z o.o.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - czy nie jest to wirtualne podwyższenie dochodów MOSiR? Czy nie ma obaw, że z powodu podwyżki cen biletów wiele osób zrezygnuje z korzystania z basenu? Co jest powodem dużego 200% wzrostu zakupu usług remontowych?

 

Pan Marian Zwierzański - ceny biletów wstępu na basen nie mogą rażąco odbiegać od cen biletów w innych miejscowościach. Należy je podwyższać systematycznie i niewiele. Myśli, że podwyżka nie spowoduje masowej rezygnacji z korzystania z basenu. Odnosząc się do wzrostu zakupu usług remontowych spowodowane jest to koniecznością wykonania remontu hali spor­towej i toalet na stadionie MOSiR.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wycofał wcześniej złożony wniosek.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę dotyczącą zmniejszenie wysokości cen biletu wstępu dla dzieci do 1,20 zł.

 

Poprawkę podjęto jednogłośnie.

 

Uchwałę wraz z poprawką podjęto większością głosów przy 15 za, 1 przeciwnym i 4 wstrzy­mujących.

 

3). Zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna – przy 4 głosach za i 2 wstrzy­mujących się.

Opinie pozostałych komisji jednogłośnie pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

4). Zmiany Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jest to kolejna Uchwała korygująca błędy radcy

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5). Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6). Przyjęcia „Lokalnego programu Rewitalizacji Miasta Lubań”

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna – przy 4 głosach za i 2 wstrzy­mujących się.

Opinie pozostałych komisji jednogłośnie pozytywne

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 19 za i 1 wstrzymującym się.

 

W obradach nastąpiła 15-sto minutowa przerwa.

 

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Konrad Rowiński – odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         efektów przynależności miasta do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – informacja zostanie przedstawiona na najbliższej sesji,

-         jaka jest umowa między miastem a spółkami miejskimi (administratorem cmentarza przy ul. Różanej) – zostanie to sprawdzone,

-         na jakim etapie jest reorganizacja ABK- zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych ABK nie mogą być zakładami budżetowymi, należy do końca czerwca br. przekształcić je w inną formę organizacyjną albo w jednostki budżetowe, albo w spółki z o.o. Wbrew po­zorom przekształcenie ABK-ów nie spowoduje zmniejszenia zatrudnienia

-         czy został rozpatrzony wniosek Komisji Mieszkaniowej, aby do budynku przy ul. Ban­kowej po byłym PKO przenieść ABK – odbyło się spotkanie z prezesem ŁCM w sprawie przekazania na mienie komunalne budynku Sanepidu w zamian za długi ZOZ. Wówczas obiekt ten zostałby przeznaczony na mieszkania socjalne a Sanepid przeniósłby się do budynku po PKO.

-         na jakiej podstawie pobierane są opłaty w wysokości 2 zł za wjazd na teren szpitala – nie jest to nasza jednostka, wystosujemy zapytanie do prezesa spółki i Starosty,

-         cen paliw – nie mamy wpływu na wysokość paliw, uruchomiona została nowa stacja paliw, na której być może ceny będą niższe

-         zwiększenia kontroli, by właściciele utrzymywali porządek wokół swoich posesji – robi to Straż Miejska, komendant przygotuje informację na ten temat,

-         dlaczego nie przekazano do TBS budynku przy ul. Skalniczej 2 i czy są środki finansowe mające na celu rozpoczęcie działalności TBS w tym budynku? Jeśli tak, to jakie – w chwili obecnej trwają prace projektowe, w budżecie na ten cel są środki w kwocie 200 tys. zł, sprawę prowadzi pan Henryk Rogacki

-         brak informacji w Internecie o pracach Rady i informacji o katastrofie w Katowicach - zostanie to sprawdzone. Strona aktualizowana jest raz w tygodniu, odnośnie braku in­formacji o katastrofie w Katowicach - wywieszona została flaga

-         jaki jest stan działań w kwestii sfinalizowania wcześniej podjętych inicjatyw stworzenia w mieście monitoring - głównym powodem jest brak środków finansowych. Potrzeba na ten cel około 150 tys. zł i dodatkowego zatrudnienia 3 osób do obsługi,

-         na jakim obecnie etapie pozostaje problem zapewnienia bezpieczeństwa na drodze kra­jowej – brak jest odpowiedzi na apel Rady. Zastanawiamy się, co z tym zrobić, być może złożymy oficjalną skargę

-         zwiększenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i ich pionowego oznakowania – wniosek jest zasadny, dobrym pomysłem jest oznakowanie pionowe,

-         rur przebiegających pod mostem nad Siekierką przy ul. Bankowej – nie są to nasze rury, nie wiemy co z nimi zrobić, wszyscy, do których skierowane zostały pisma twier­dzą, że niczemu one nie zagrażają, przeszkadzają tylko radnemu.

 

Pan Wiesław Wydra – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         zamontowania lampy oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II na skrzyżowaniu a PKS – jest to droga krajowa – wystosujemy pismo do DDDK,

-         złego stanu nawierzchni ul. A. Krajowej i Zawidowskiej – być może po tej zimie ad­ministrator zauważy, że wymagają one remontu,

-         oznakowania ul. Gazowej – zamówimy tabliczkę z nazwą ulicy,

-         rur pod mostem na ul. Bankowej – udzielając odpowiedzi nie miał na celu zignorowania ani zdenerwowania radnego, jeszcze raz zostanie wystosowane pismo do Zakładu Gazowniczego.

 

Pan Zenon Piwoni - od roku czasu, kiedy zgłosił wniosek nie otrzymał konkretnej odpowiedzi. Jak to się dzieje, że do chwili obecnej nieponowione zostało pismo do Zakładu Gazowniczego, który nie wypowiedział się w tej sprawie? Odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza, że rury nikomu nie przeszkadzają tylko radnemu stwierdził, że osobiście rury te mu nie przeszkadzają tylko chciałby od Burmistrza dostać ustne zapewnienie, że nie stanowią one zagrożenia.

 

Pan Konrad Rowiński - nie może wypowiedzieć się na temat, który nie jest nasz i nie może zapewnić czy rury te są bezpieczne czy też nie, gdyż od tego jest nadzór budowlany. Zapytanie takie w imieniu radnego skierujemy do nadzoru budowlanego w Starostwie.

 

Pan Marian Kwolik - z uwagi na fakt, że o godz.14:00 zaplanowane jest spotkanie z komen­dantem OTPS w sprawie ufundowania Ośrodkowi sztandaru zamknął dyskusję w części do­tyczącej udzielania odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych stwierdzając, że sprawy takie powinny być wyjaśniane szczegółowo na komisjach a nie na sesjach.

 

Pan Konrad Rowiński - na wniosek Komisji Budżetu przedstawił informację o składach osobowych rad nadzorczych spółek miejskich.

 

Ad.8 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik - poinformował o piśmie Komendanta Głównego Straży Granicznej do­tyczącego ufundowania sztandaru dla OTPS.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - ustosunkowując się do wypowiedzi Przewodniczącego w kwestii zamknięcia dyskusji stwierdziła, że było to jej zdaniem wysoce nietaktowne, ponieważ nikt z radnych nie wiedział wcześniej o mającym odbyć się spotkaniu Przewodniczącego z komendan­tem OTPS a radny Zenon Piwoni miał prawo do uzyskania pełnej odpowiedzi na swoje zapyta­nie.

 

Pan Marian Kwolik - zamknięciem dyskusji nie chciał nikogo urazić, jeśli to zrobił to przepra­sza.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Prze­wodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XLII sesji Rady Miasta Lubań.

Załączone dokumenty
  sprawozdanie_burmistrza_i (39.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-07 09:42:42, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-07 09:43:23, Ostatnia zmiana: 2006-06-19 11:42:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3531