Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966605
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2006 » Sesja XLIV z 28 marca obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XLIV/44/2006/26

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 28 marca 2006 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                     zakończenia: 13:15

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

 

Radni minutą ciszy uczcili pierwszą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II.

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne Uchwały Rada Miasta.

 

W XLIV sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności (nieobecny pan Zenon Piwoni) oraz:

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Henryk Rogacki  - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Marian Zwierzyński - Skarbnik Miasta,

-         pani Małgorzata Chojnicka - Inspektor Oświaty,

-         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

                                                                                                                       

Sekretarzem obrad został pan Stanisław Jastrzębski.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad.

2)      Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Miasta.

3)      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)      Raport o stanie oświaty.

6)      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

7)      Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Lubania.

8)      Podjęcie Uchwał.

9)      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

10)   Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokół XLIII sesji Rady Miasta przyjęto bez uwag

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie obejmujące okres miesiąca marca przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pan Stanisław Jastrzębski - za jaką kwotę sprzedane zostały działki w strefie ekonomicznej przy ul. Zgorzeleckiej, co z tych środków wykonano, ile ich jeszcze pozostało i na co zostaną przeznaczone? Prosi o przekazanie informacji na następnej sesji.

 

Pan Stanisław Bąk - zgłosił wnioski dotyczące:

-         uporządkowania ruchu ciężkich samochodów – wyznaczenia tras ich przejazdu drogami innymi niż miejskie,

-         udrożnienia studzienek kanalizacyjnych m.in. na ul. A. Krajowej, Wrocławskiej

 

Pani Małgorzata Grzesiak - zgłosiła wniosek o poszerzenie informacji dotyczącej działania strefy ekonomicznej o informacje o budowie fabryki „Polfarma”, jakie firmy w strefie już funkcjonują i jakie jeszcze mają powstać.

 

Pan Ryszard Piekarski - jak w świetle nowej ustawy wyglądała będzie reorganizacja ABK? Wypowiedział się na temat godzin zebrań ABK z mieszkańcami, które nie zawsze są dla mieszkańców odpowiednie. Zwrócił z prośbą do Burmistrza Miasta o przekazanie na sesji Powiatu informacji o złym stanie dróg powiatowych.

 

Pan Henryk Sławiński - zgłosił wniosek o przedstawienie wykazu kwot, jakie wpłynęły do budżetu Miasta za wycięcie drzew za lata 2004 – 2005.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - odnosząc się do planowanej lokalizacji fabryki „Polfarmy” przy ul. Zgorzeleckiej wyraził sugestię, że powinna ona powstać na obrzeżach miasta, ponieważ jako fabryka chemiczna będzie miała negatywny wpływ na środowisko.

 

Pan Tadeusz Sztaba - ponowił wniosek o wykonanie nawierzchni drogi łączącej ul. Graniczną i Główną.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił zapytania dotyczące:

-         jaki zysk wypracowały w roku ubiegłym spółki miejskie?

-         jakie kroki zostały podjęte w stosunku do Domu Solnego – czy i na jakim etapie jest jego komunalizacja ?

-         jak wygląda sprawa usuwania eternitu z budynków przy ul. Lwóweckiej w świetle wcześniejszych zapewnień Zastępcy Burmistrza?

-         jaki jest termin wypowiedzenia przez ABK umów dotyczących nowych stawek wody?

Wskazał na niekompetentną pracę pracowników ABK w zakresie braku możliwości uzyskania potrzebnych informacji.

 

Pan Mieczysław Iwanow – wskazał na potrzebę zwrócenia uwagi odpowiednich służb na parkowanie samochodów na terenach zieleni przy ul. Wrocławskiej 11.

 

Ad. 5 Raport o stanie oświaty

 

Prezentację multimedialną o stanie oświaty w mieście Lubań przedstawiła pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty. W informacji uwzględnione zostały wszystkie istotne kwestie dotyczące placówek oświatowych zawierające liczbę uczniów i wychowanków, strukturę zatrudnienia, zagadnienia finansowe, roczny budżet oświaty, zakres przeprowadzonych najważniejszych remontów i inwestycji. Z danych tych wynika, że na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola miejskie, 1 przedszkole niepubliczne, 4 szkoły podstawowe i 3 gimnazja.

Przedszkola miejskie i przedszkole niepubliczne - liczba wychowanków - 450, liczba oddziałów – 21 i jeden oddział żłobkowy, liczba zatrudnionych nauczycieli 38. Budżet przedszkoli w roku ubiegłym wyniósł 2 232 845,81 zł. Przedszkola wypracowały również zysk w wysokości 493 277,55 zł.

Szkoły podstawowe – liczba uczniów – 1472, liczba oddziałów 55, średnia liczba uczniów w oddziale – 26,67, liczba zatrudnionych nauczycieli 108 (z wyszczególnieniem liczb nauczycieli mianowanych, kontraktowych, bez awansu), budżet szkół podstawowych za rok 2005 wynosił 6 434 152,95 zł . W roku ubiegłym szkoły wypracowały dochody w wysokości 29 203,96zł

Gimnazja – liczba uczniów – 963, liczba oddziałów 36, średnia liczba uczniów w oddziale – 26,75, liczba nauczycieli 84, budżet gimnazjów wyniósł 4 155 453,74 zł. Gimnazja wypracowały dochody w wysokości 10 471,54 zł.

Ważniejsze remonty wykonane w roku 2005 to: termomodernizacja SP nr 4, wymiana stolarki okiennej w SP nr 1, SP nr4, GM nr 2, wykonanie instalacji odgromowej w SP nr 1 i GM nr 2.

Następnie dokonana została prezentacja poszczególnych placówek oświatowych, w której szczegółowo omówione zostały dane dotyczące liczby wychowanków, zatrudnionych nauczycieli, liczby oddziałów, średniej uczniów w oddziale, budżetu placówek.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pani Małgorzata Grzesiak - zgłosiła zapytania dotyczące:

-         jaka to jest kategoria stopnia nauczyciela bez awansu?

-         jak inspektor oświaty widzi w przyszłości docelową sieć placówek szkolnych?

 

Pani Małgorzata Chojnacka - nauczyciele bez stopnia awansu są to tacy nauczyciele, którzy rozpoczęli pracę później niż 1 września lub posiadają niepełne kwalifikacje, ale zatrudnieni są za zgodą kuratora. Odnosząc się natomiast do docelowej sieci szkół stwierdziła, że jej zadaniem było przedstawienie pełnej informacji dotyczącej stanu oświaty natomiast wnioski z niej wynikające należą od radnych.

 

Pan Ryszard Piekarski – propozycjami zmiany sieci szkół radni zajmowali się dwa razy, ale nie przyniosły one skutku. Wyraził opinię, że największym błędem było nie odwołanie się od negatywnej opinii kuratora dotyczącej braku zgody na utworzenie w GM nr 1 zespołu szkół.

 

Pan Marian Kwolik - stwierdził, że warto byłoby, aby wszystkie raporty - od roku 1999 - dotyczące systemu oświaty w mieście dalej służyły i brane były pod uwagę przy perspektywicznych wizjach reorganizacji placówek oświatowych – również pod względem ekonomicznym. Decyzje winne być podejmowane z wyprzedzeniem.

 

W obradach nastąpiła 15 minutowa przerwa.

 

Ad. 6 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

 

Pan Marian Kwolik – zgodnie ze Statutem Miasta sporządzony przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta protokół przekazany zostanie kierownikowi jednostki kontrolowanej w celu ustosunkowania się do niego i złożenia ewentualnych wyjaśnień. Protokół Komisji przedstawiony zostanie na następnej sesji Rady Miasta łącznie z zaleceniami pokontrolnymi.

 

Ad. 7 Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Lubania

 

Pan Marian Kwolik przedstawił opinie komisji Rady Miasta dotyczące skargi pani Genowefy Szarkowskiej na niewłaściwe postępowanie Burmistrza Miasta Lubań

Wszystkie komisje jednogłośnie skargę uznały za niezasadną.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania skarga pani Genowefy Szarkowskiej na niewłaściwe postępowanie Burmistrza Miasta Lubań jednogłośnie uznana została za niezasadną.

 

W punkcie tym rozpatrzona została również skarga pana Roberta Wyszyńskiego na panią Bogusławę Wiśniewską – Kierownika ABK nr 4 w Lubaniu.

 

Opinie komisji przedstawił pan Marian Kwolik.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji skargę uznała za zasadną – przy

4 głosach za, 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się.

Pozostałe komisje jednogłośnie skargę uznały za niezasadną

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Ryszard Janiak - uważa, że skarga jest zasadna, ponieważ protokół z kontroli sporządzony przez pracownika ABK nie został podpisany przez najemcę lokalu, w którym kontrola została przeprowadzona w związku, z czym poszkodowany nie wiedział o zapisanym w nim zaleceniu. Stwierdził, że chodzi o zachowanie pewnych ustalonych procedur.

 

Pan Ryszard Piekarski stwierdził, że mając na uwadze również tą sprawę należy przyjrzeć się pracy ABK, bo pracują one źle.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - wyraził opinię, że protokół kontroli w mieszkaniu najemcy powinien być sporządzony przez dwuosobową komisję, a nie pojedynczego pracownika ABK.

 

Pan Henryk Rogacki - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały stwierdził, że w każdej sprawie należy zająć stanowisko po dokładnej jednak analizie wszystkich aspektów sprawy. W tym przypadku brak jest świadomości lokatorów, co do swoich praw i obowiązków.

 

Pani Grażyna Chromy - uważa, że cokolwiek by się nie działo, to mieszkanie należało doprowadzić do stanu używalności. Wyraziła pogląd, że przy pomocy tej skargi przedmówcy chcą załatwić sprawę pracy ABK, a nie o to powinno chodzić.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz - radca prawny - przedstawiając opinię prawną stwierdziła, że ABK nie jest stroną w tej sprawie.

 

Pan Jan Sajan - skarga ta jest przyczynkiem do krytycznej oceny pracy ABK. Zgłosił wniosek o przesunięcie terminu rozpatrzenia tej skargi na następną sesję Rady Miasta i zaproszenie na nią kierownika ABK w celu przedstawienia ewentualnych wyjaśnień.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - z uwagi na rozbieżności zasadnym byłoby powołanie komisji Rady Miasta, która zajmowałaby się rozpatrywaniem skarg.

 

Pan Mieczysław Iwanow zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Jana Sajana.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został odrzucony przy 5 głosach za 12 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

 

Następnie głosowaniu poddany został projekt uchwały w sprawie skargi pana Roberta Wyszyńskiego na panią Bogusławę Wiśniewską – Kierownika ABK nr 4 w Lubaniu.

Skargę uznano za niezasadną przy 16 głosach za i 4 przeciwnych.

 

Ad. 8 Podjęcie Uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1). Zmiany Uchwały Nr XIX/167/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

2). Zmiany Uchwały Nr XIX/170/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

3). Zmiany Uchwały Nr XXXV/267/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem Uchwały. Opinie pozostałych komisji jednogłośnie pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

4). Zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej pozytywna – przy 1 głosie za i 4 wstrzymujących się

Opinia Komisji Budżetu jednogłośnie pozytywna

Komisje Gospodarki Miejskiej oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji projekt Uchwały przyjęły do wiadomości

 

Pan Stanisław Jastrzębski - jaka kwota w budżecie przeznaczona jest na remonty dróg i czy jest możliwość przeznaczenia kwoty 50 tys. zł zapisanych na basen na Kamiennej Górze na remonty dróg miejskich?

 

Pan Marian Zwierzyński - kwoty tej nie można przeznaczyć na remonty dróg. Jeśli będą jakieś wolne środki to zostaną przeznaczone na remonty dróg.

 

Pan Wiesław Wydra - w budżecie na remonty dróg zapisana jest kwota 120 tys. zł, z której 50 tys. zł zostało już wydatkowanych.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Ad. 9 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Konrad Rowiński - udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         funkcjonowania strefy ekonomicznej – pełna informacja zostanie przekazana na następnej sesji,

-         reorganizacji ABK – jest pewien problem prawny – czekamy na decyzję Sejmu i Rządu do kwietnie br. Jeśli nic się nie zmieni, to w miesiącu maju przedstawione zostaną projekty Uchwał w sprawie przekształcenia ABK w jednostki budżetowe, gdyż na inną reformę nie ma środków w budżecie,

-         poprawy nawierzchni odcinka łączącego ul. Graniczną i Główną – inwestycji tej nie ma w budżecie. Wykonanie jej może nastąpić ewentualnie z nadwyżki budżetowej. Zorientujemy się, jaki byłby to koszt i spróbujemy sprawę rozwiązać,

-         zysków wypracowanych w roku ubiegłym przez spółki miejskie – informacja przedstawiona zostanie po zakończeniu wszystkich walnych zgromadzeń w spółkach,

-         jakie kroki zostały podjęte w stosunku do Domu Solnego – jest zgoda i chęć obu stron na przejęcie przez miasto tego obiektu w zamian za zobowiązania. Jest to jednak proces długotrwały, ponieważ przepis w ustawie o finansach publicznych mówi o tym, że muszą być to zobowiązania wymagalne, które mogą być zamienione na przejęcie nieruchomości na mienie komunalne.

-         terminu wypowiedzenia przez ABK umów dotyczących nowych stawek wody- zostanie to sprawdzone.

-         parkowania samochodów na terenach zieleni przy ul. Wrocławskiej 11 – uczulona zostanie na to Straż Miejska.

 

Pan Wiesław Wydra – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

-         zmiany ruchu samochodów ciężarowych – samochody te poruszają się przeważnie drogami innymi niż miejskie. Ograniczenie ruchu nie jest możliwe,

-         udrożnienia studzienek kanalizacyjnych m.in. na ul. A. Krajowej, Wrocławskiej – wniosek przekazany zostanie do realizacji właścicielowi dróg,

-         odczytał pismo Zakładu Gazowniczego, z którego wynika, że w roku 2007 Zakład rozpocznie prace związane z wymianą rur pod mostem przy ul. Bankowej.

 

Ad. 10 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik poinformował o:

-         terminie składania oświadczeń majątkowych,

-         propozycji zmian w Statucie Miasta, którymi zajmie się Komisja Statutowa,

-         wniosku Klubu Radnych SLD o odstąpieniu od szkolenia wyjazdowego jak i stacjonarnego.

 

Pan Tadeusz Sztaba - Klub Radnych Rodziny Katolickie „Razem” również wypowiada się za odstąpieniem od szkolenia wyjazdowego.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - Klub Radnych OKW 2002 wypowiada się za zorganizowaniem szkolenia wyjazdowego, a jeśli nie będzie to możliwe to szkolenia stacjonarnego.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie propozycję rezygnacji ze zorganizowania szkolenia wyjazdowego. W wyniku głosowania za rezygnacją głosowało 9 radnych, 9 było przeciwnych i 2 wstrzymało się od głosu.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miasta Lubań.

Załączone dokumenty
  raport_oswiata_2006 (146kB) obrazek pobierz    
  sprawozdanie_burmistrza_iii (44.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-07 09:39:30, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-07 09:42:14, Ostatnia zmiana: 2006-11-12 23:31:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3294