Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968729
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2006 » Sesja XLV z 25 kwietnia obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XLV/45/2005/27

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                                    zakończenia: 16.30

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta

 

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne Uchwały Rada Miasta.

 

W XLV sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności (nieobecny pan Arkadiusz Słowiński) oraz:

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta

-         pan Marian Zwierzyński - Skarbnik Miasta

-         pani Małgorzata Chojnacka - Inspektor Oświaty

-         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

                                                                                                                        

Sekretarzem obrad został pan Ryszard Janiak

Pan Marian Kwolik – w imieniu Klubu Radnych SLD – zgłosił propozycję zmiany kolejności porządku obrad tak, aby po sprawozdaniu Burmistrza przedstawiona została opinia Komisji Rewizyjnej oraz odbyło się głosowanie nad absolutorium.

Propozycja przyjęta została jednomyślnie.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad.

2)      Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miasta.

3)      Sprawozdanie Burmistrza Miasta Lubań z wykonania budżetu i Uchwał za rok 2005

4)      Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dotycząca wykonania budżetu miasta  za rok 2005.

5)      Absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubań za rok 2005

6)      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

7)      Podjęcie Uchwał.

8)      Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

9)      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

10)   Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokół XLIV sesji przyjęty został bez uwag

 

Ad. 3 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Lubań z wykonania budżetu i uchwał za rok 2005

 

Sprawozdanie obejmujące rok 2005 przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Sprawozdanie z wykonania Uchwał Rady Miasta za rok 2005

Spośród 68 Uchwał podjętych przez Radę Miasta w roku 2005 większość została już zrealizowana bądź jest w bieżącej realizacji.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2005

Sprawozdanie przedstawił pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W obradach nastąpiła 15-minutowa przerwa

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – mając na uwadze fakt, że w dni targowe kupujący na targowisku nie mogą znaleźć miejsca do parkowania zgłosił propozycję wyznaczenia kilku stanowisk tylko dla handlujących na targowisku i by reszta miejsc postojowych była dostępna dla kupujących.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił zapytania dotyczące:

-         czy komunikacja miejska przyniosła zysk?

-         czy będą jakieś sankcje w przypadku, gdy Rada nie podejmie decyzji o reorganizacji ABK?

Wskazał również na źle wykonywane remonty nawierzchni dróg.

 

Pan Ryszard Janiak – czy w sprawozdaniu dotyczącym sytuacji finansowej ABK ujęte są również należne kwoty na fundusz remontowy, które ABK miały wpłacić na konta wspólnot mieszkaniowych. Wyraził opinię, że cyfry te nie są adekwatne.

 

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania udzielił pan Konrad Rowiński:

-         Komunikacja miejska – umowa z PKS podpisana jest na określoną kwotę. Wydatki z budżetu na całoroczne utrzymanie komunikacji miejskiej wynoszą 35 402 zł. Generalnie zysku nie było.

-         Naprawa nawierzchni dróg – na drogach miejskich raczej nie widać dziur i garbów, dotyczy to bardziej dróg innych zarządców,

-         Reorganizacji ABK – jeśli Rada nie podejmie decyzji o reorganizacji to nic nie będzie, ale nie będzie to zgodne z prawem i zakwestionuje to Wojewoda, podane należności ABK wynikają ze sprawozdań finansowych i są to dane rzeczywiste,

-         Zajmowania parkingu przez handlujących na targowisku – jest to droga wojewódzka i nie można nic tam zrobić. Osobiście uważa, że na parking szkoda byłoby przeznaczyć tereny zielone obok murów obronnych. Można natomiast rozważyć możliwość wykonania parkingu na skwerku obok drukarni przy ulicy Zgorzeleckiej oraz w przyszłości na terenie położonym obok Zakonu Sióstr Magdalenek. W przyszłości należałoby pomyśleć również o zainstalowaniu kilku parkometrów w centrum miasta m.in. na ul. Spółdzielczej, Ratuszowej.

 

Pan Ryszard Janiak – jeszcze raz chciałby się upewnić, że w zobowiązaniach ABK ujęte są należne kwoty na fundusz remontowy, które ABK miały wpłacić na konta wspólnot mieszkaniowych.

 

Pan Marian Zwierzański - nie ma wątpliwości, że są one wykazane, ale nieprzekazane.

 

Za zgodą Przewodniczącego obrady opuścił jeden radny.

 

Ad. 4 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dotycząca wykonania budżetu miasta za rok 2005

 

Pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie realizacji budżetu miasta za rok 2005 przedstawił jej przewodniczący pan Henryk Sławiński.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2004 roku przez Radę Miasta Lubań budżet na rok 2005 po stronie dochodów wynosił 38 670 954 zł. Był to budżet niezrównoważony. Istniała przewaga zaplanowanych wydatków nad dochodami wynosząca 2 086 083 zł. Budżet po stronie wydatków wynosił 40 757 037 zł

 

W ciągu roku budżetowego Rada Miasta ośmiokrotnie podejmowała uchwały zmieniające budżet miasta. Ulegał on również zmianom, które wynikały z decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Uchwał Rady Miasta Lubań oraz zarządzeń Burmistrza Miasta, który posiada upoważnienie od Rady dotyczące przesunięć budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.

 

Ostateczny plan budżetu miasta na rok 2005 wyniósł po stronie:

-         dochodów – 41 697 220 zł

-         wydatków – 47 812 270 zł

 

Ostatecznie przewagę wydatków nad dochodami określa kwota 6 115 050 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu 2005 roku po stronie wydatków wyniosło kwotę 41 811 728 zł, co stanowi 87,45% planowanych wydatków.

Dochody osiągnięte w roku ubiegłym stanowiły kwotę 37 190 136 zł, co stanowi 89,19 % planowanych dochodów.

 

Wykonanie dochodów

 

W roku 2005 nie zrealizowano dochodów na ogólną kwotę 4 507 084 zł, z tego:

-         zadania własne na kwotę 4 493 209 zł,

-         zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 13 875 zł.

 

Nie zrealizowano m.in. dochodów w dziale 900 na kwotę 3 576 926 zł – dotyczy to dotacji z Funduszy Phare na modernizację oczyszczalni ścieków w kwocie 3 534 659 zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze na kwotę 42 267 zł. Realizacja dochodu w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ostatecznie zamknęła się kwotą 3 600 454 zł, co stanowi 50,16% planowanego wykonania.

 

Wpływ na dochody miały również dochody niewykonane:

-         w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa. Plan dochodów wykonano w 75,66%

-         w dziale 756 dochody od osób prywatnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 96,61% planu rocznego

-         wykonano natomiast ponadplanowe dochody: w dziale 801 oświata i wychowanie 114,78% planu rocznego, w dziale 758 różne rozliczenia w 100,13% planu rocznego.

 

Zadłużenia miasta Lubań

 

Na koniec roku 2005 miasto Lubań posiadało zadłużenia na ogólną kwotę 17 957 917 zł, z czego:

-         9 321 342 zł - to kredyty i pożyczki ,

-         6 600 000 zł - to obligacje komunalne,

-         648 118 zł - zobowiązania wymagalne Urzędu Miasta Lubań,

-         1 388 457 zł – wymagalne zobowiązania pozostałych podległych jednostek.

 

W roku 2005 nastąpiło zwiększenie zadłużenia miasta w porównaniu do roku 2004

 

Rok

Zadłużenie

2005

17 957 917 zł

2004

13 002 127 zł

2005/2004

+ 4 955 790 zł

 

Na zwiększenie zadłużenia miasta w roku 2005 wpływ miały następujące okoliczności:

-         spłata kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 1 717 019 zł,

-         zaciągnięte kredyty i pożyczki inwestycyjne 6 406 628 zł,

-         niewykonanie dochodów i wydatków w 100%,

-         zaangażowanie środków obrotowych z 2004 roku w kwocie 283 729 zł.

 

Wydatki

 

Plan wydatków budżetowych na rok 2005 ostatecznie określa kwota w wysokości 47 812 270 zł. Faktycznie wykonano ją w 87,45% tj. w kwocie 41 811 728 zł. Na niewykonane wydatki w kwocie 6 000 542 zł największy wpływ miało nie otrzymanie dotacji z Funduszy Phare w kwocie 3 600 454 zł oraz niezrealizowanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Ważniejsze wydatki

 

Oświata i Wychowanie

Plan wydatków na oświatę w budżecie na rok 2005 wynosił 14 091 415zł. Wykonano go w kwocie 13 806 242 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego. Wydatki na oświatę w roku 2005 stanowiły 33,01% wszystkich wydatków wykonanych. Subwencja oświatowa zamknęła się kwotą 7 415 722 zł, a miasto wyłożyło z własnego budżetu kwotę 6 390 520 zł, co stanowi 46,28% ogółem wydatków na oświatę i wychowanie.

 

Opieka Społeczna

W roku 2005 poprawiła się sytuacja w świadczeniach realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ponieważ zrealizowano plan wydatków w wysokości 8 119 173 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego. Wydatki na pomoc społeczną w 2005r. były większe niż w 2004 roku o kwotę 1 333 014 zł.

 

Inwestycje

Plan budżetowy przewidywał wykonanie inwestycji o ogólnej wartości 15 894 954 zł. Ostatecznie koszt realizacji ubiegłorocznych inwestycji wyniósł 10 539 052 zł i był niższy o 5 355 902 zł od planowanego. Planowane inwestycje w mieście zostały zrealizowane w niepełnym zakresie rzeczowym. Przyczyna wykonania inwestycji tylko w 66,26% były zmiany harmonogramu rzeczowego i finansowego pod tytułem Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Lubania i Gminy Siekierczyn. Mimo trudności z realizacją inwestycji w 2005 roku udało się zrealizować w całości termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4, w wyniku, której otrzymano premie gwarancyjną w wysokości 125 000 zł oraz zaoszczędzono na ogrzewaniu w skali jednego roku na kwotę około 40 000 zł.

 

Gospodarka Pozabudżetowa

Problemem finansowym dla Gminy Miejskiej Lubań są w dalszym ciągu Administracje Budynków Komunalnych. Działające ABK nr 2, 3, 4 w sumie posiadają ujemny stan środków obrotowych w wysokości 657 493 zł na koniec okresu sprawozdawczego. Sytuacja finansowa ABK uległa tylko nieznacznej poprawie.

Obserwuje się bardzo duży procent osób fizycznych niepłacących podatki i opłaty lokalne, co może świadczyć o zubożeniu mieszkańców Miasta. Szacuje się, że około 1500 osób zalega systematycznie z terminowym uiszczaniem należnych podatków. W dalszym ciągu występuje potrzeba umazania i odraczania terminów podatków od nieruchomości i od środków transportu, co jest spowodowane stagnacja w rozwoju firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.

 

Mimo trudności budżet miasta Lubań na rok 2005 został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków w stopniu zadowalającym. Wykonano dochody w wysokości 89,19%, a wydatki w wysokości 87,45 %.

 

W wyniku podjętych decyzji o przystąpieniu do II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubania i Gminy Siekierczyn zadłużenie gminy wzrosło z 40,94% w 2004 roku do 48,29% w 2005 roku. W konsekwencji uchronić to może gminę miejska Lubań od płacenia wielomilionowych kar za zrzut nieczyszczonych ścieków do rzeki Kwisy.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2005.

 

Pan Marian Kwolik odczytał:

-         Uchwałę Nr I-98/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2005 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej badając pod względem formalno-prawnym sprawozdania budżetowe stanowiące podstawę analizy wykonania budżetu miasta za rok 2005 oraz badając pod względem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2005 wydał pozytywną opinię o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta za rok 2005,

-         Uchwałę Nr I- 127/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2005 rok. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdził, że wniosek sformułowany został na podstawie kryteriów związanych z oceną sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2005 i wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2005 rok.

 

Ad. 5 Absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubań za rok 2005

 

Pan Marian Kwolik - przedstawił opinie komisji w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu. Wszystkie opinie są pozytywne.

 

Stanowiska klubów radnych przedstawili:

 

Pan Marian Kwolik - Klub Radnych SLD - oceniając wykonanie budżetu jako dobre, a pracę jako bardzo dobrą, głosował będzie za udzieleniem absolutorium.

 

Pan Tadeusz Sztaba - Klub Radnych Rodziny Katolickie „Razem” - Klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - Obywatelski Klub Radnych Lubań 2002 - głosował będzie za udzieleniem absolutorium.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 20 radnych)

 

Pan Konrad Rowiński - w imieniu własnym i najbliższych współpracowników podziękował za wysoką ocenę pracy i jednogłośnie udzielone absolutorium. Ocena ta będzie zachętą do dalszej dobrej pracy nad wykonaniem tegorocznego budżetu. Podziękował również radnym za współpracę i pomoc w wykonaniu budżetu.

 

W obradach nastąpiła półgodzinna przerwa.

 

Ad. 6 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - zgłosił wniosek o wykonanie progów zwalniających na ul. Kwiatowej

 

Pan Ryszard Janiak - zgłosił zapytanie dotyczące pobierania przez ABK opłat za wydzierżawianie komórek i piwnic itp., na jakiej podstawie jest to przychód ABK?

 

Pani Małgorzata Grzesiak - zgłosiła wniosek o spowodowanie, by okna w budynku przy pl. 3 Maja, gdzie mieszczą się różnego rodzaju organizacje były estetyczne.

 

Pani Maria Skórniak - zgłosiła zapytania w sprawach:

-         czy poprawione zostaną schody, które się sypią na kładce nad ul. Rybacką i kto odpowiada za jej obecny stan?

-         czy zostanie wykonane przejście dla pieszych – róg ul. Tkackiej – Rynek wraz z oznakowaniem?

 

Pan Ryszard Piekarski - zgłosił zapytania i wnioski dotyczące:

-         podania, co było powodem, że nie dotrzymany został termin wywiezienia na wysypisko wszystkich

-         nieczystości podczas przeprowadzonej akcji wiosenne porządki?

-         terminów wydawania decyzji na stypendia szkolne i określonych w nich zbyt krótkich terminów realizacji bonów,

-         przekazania regulaminu konkursu na prezesa ZGiUK,

-         wskazał na rozbieżności dotyczące wyrabiania dowodów osobistych – inna jest teoria a inna praktyka – petent sam musi taki wniosek podbić w USC, a winien to robić Wydział.

 

Pani Małgorzata Chojnacka - rok szkolny trwa do 23 czerwca, stypendia wydawane są w dwóch terminach – jeden od września do grudnia i drugi od stycznia do czerwca. Określony termin realizacji bonów stypendialnych, określony na 31 maja wynika z tego, że musza one zostać rozliczone. Nazwy potrzebnych podręczników szkolnych są wcześniej wywieszane na tablicach ogłoszeń w szkołach, nie ma, więc problemu z wcześniejszym ich zakupem.

 

Ad. 7 Podjęcie uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1). Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem Uchwały

Opinie pozostałych komisji pozytywne:

Komisja Gospodarki Miejskiej – 7 za, 2 wstrzymujące się

Komisja Budżetu – 3 za, 2 wstrzymujące się

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  wnioskuje o dokonanie zmian zapisu w § 17 pkt 3  dotyczącego wysokości stawki dodatku  funkcyjnego dla wychowawców poprzez określenie widełek ich wysokości tj.

Wychowawca:

a). oddziału przedszkolnego - 32 zł - 40 zł

b). klasy szkoły podstawowej - 33 zł - 50 zł

c). klasy gimnazjalnej - 40 zł - 60 zł

Komisja projekt Uchwały z takim wnioskiem zaopiniowała pozytywnie przy - 4 głosach za i 3 wstrzymujących się

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Ryszard Janiak - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - występując z wnioskiem miała na uwadze to, że w dodatkach funkcyjnych dla dyrektorów placówek określone są „widełki” i są to kwoty znaczne. Natomiast w dodatkach dla wychowawców określone są konkretne kwoty i nie są zróżnicowane. Możliwość uruchomienia „widełek” dla wychowawców będzie wówczas, gdy będą dodatkowe środki. Teraz dodatki za wychowawstwo wypłacane byłyby na minimalnym poziomie.

 

Pan Konrad Rowiński - regulamin ten nie może powodować stałego zwiększania płac i nie powinien służyć podwyżkom. Skonsumowane zostały już podwyżki płac dla nauczycieli o zaplanowany przez rząd 1,5 % wskaźnik podwyżek. Przyjęcie regulaminu w przedstawionej wersji spowoduje wzrost wydatków na oświatę o około 30 tys. zł. Przyjęcie wniosku Komisji wiązałoby się z koniecznością wygospodarowania dodatkowych środków w wysokości 30 tys. zł, których w budżecie nie ma. Projekt uchwały kilkakrotnie konsultowany był ze związkami zawodowymi, w wyniku, których związki wybrały opcję zwiększenia odpisu na dodatek motywacyjny z 3% na 3,6%. Właśnie z tego odpisu dyrektorzy będą mieli możliwość przyznawania nauczycielom i wychowawcom dodatków motywacyjnych uzależnionych od efektów ich pracy. Odnosząc się do „ widełek” dodatków dla dyrektorów – wpływ na ich wysokość ma burmistrz i jeśli są środki to dodatki mogą być większe, jeśli natomiast ich nie ma, to są obniżane. Nie można przyjąć wniosku z sugestią, by dodatki za wychowawstwo zapisane były w „widełkach”, ale wypłacane były na poziomie minimalnym, gdy środków nie będzie, natomiast, gdy środki będą to będą one wyższe. Byłoby to niezgodne z prawem.

Prosi o nie podejmowanie tego wniosku.

 

Pan Ryszard Janiak - w dalszym ciągu podtrzymuje swój wniosek.

 

Pan Marian Zwierzański - żaden taryfikator nie przewiduje podwyżek w „widełkach” o 8 zł.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - zgłosiła zapytania dotyczące § 18 pkt 1 czy dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielowi za każde dziecko nauczane indywidualnie czy za zakwalifikowane do kształcenia specjalnego i czy nie można za nauczanie indywidualne dodać nauczycielowi dodatkowych 10% za warunki uciążliwe?

 

Pani Małgorzata Chojnacka - dodatek za trudne warunki przysługuje nauczycielowi tylko za dziecko zakwalifikowane – jest dwoje takich dzieci. Nie można rozszerzać katalogu opracowanego przez ministerstwo.

 

Za zwiększeniem odpisu na dodatek motywacyjny wypowiedzieli się pani Maria Skórniak, pani Maria Ścibiorska i pan Gerard Kempiński.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty, w wyniku, którego został on odrzucony przy 2 głosach za, 17 przeciwnych i 1 wstrzymującym się

 

Uchwałę podjęto przy 16 głosach za, 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się (w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych)

 

W głosowaniu pozostałych projektów Uchwał uczestniczyło 18 radnych.

 

2). Przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

 

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt Uchwały przyjęła do wiadomości przy 1 głosie przeciwnym. Komisja prosi o wyjaśnienie na sesji Rady Miasta czy projekt ten był w roku bieżącym konsultowany ze związkami zawodowymi, ponieważ załączone do projektu Uchwały opinie związków zawodowych pochodzą z roku 2005?

Opinie pozostałych komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej – 4 za, 2wstrzymujące się

Komisja Budżetu - jednogłośnie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – jednogłośnie

 

Odpowiedzi na zapytanie Komisji Gospodarki Miejskiej udzieliła pani Małgorzata Chojnacka. Projekt ten był bardzo długo konsultowany ze związkami zawodowymi. W przypadku tej Uchwały wymagana jest jedynie opinia związków zawodowych a nie uzgodnienia jak w przypadku poprzedniej Uchwały.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

3). Zmiany budżetu miasta Lubań na 2006 rok

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej – 4 za, 1 wstrzymujący się

Komisja Gospodarki Miejskiej – 8 za, 1 wstrzymujący się

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 3 za, 4 wstrzymujące się

Komisja Budżetu – jednogłośnie

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4). Powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Lubań

 

Opina Komisji Budżetu pozytywna – przy 4 głosach za i 2 wstrzymujących się

Pozostałe komisje projekt Uchwały przyjęły do wiadomości.

 

Do składu Komisji zgłoszone zostały kandydatury:

Pana Mariana Kwolika i Henryka Sławińskiego – przez Klub Radnych SLD,

Pana Arkadiusza Słowińskiego – przez Klub Radnych OKW Lubań 2003,

Pana Zenona Piwoni – przez Pana Tadeusza Sztabę,

Pana Krzysztofa Cepuchowicza – przez panią Grażynę Chromy,

Pana Stanisława Bąka – przez pana Mariana Kwolika

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

 

Uchwałę o powołaniu Komisji Statutowej, w skład, której weszli: pan Zenon Piwoni, pan Marian Kwolik, pan Krzysztof Cepuchowicz, pan Stanisław Bąk, pan Henryk Sławiński, pan Arkadiusz Słowiński podjęto jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji został pan Zenon Piwoni.

 

Ad. 7 Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

 

Protokół Komisji z kontroli wydatków poniesionych na remont byłego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy Placu Lompy w Lubaniu - sporządzony po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniesionych przez Burmistrza odczytał pan Henryk Sławiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

           

Kontrola została przeprowadzona na wniosek Rady Miasta podjęty na XXXVIII Sesji w dniu 27 września 2005 roku. Zlecenie wykonania takiej kontroli Komisja Rewizyjna otrzymała 21 października 2005 roku. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 7 listopada 2005 roku, na posiedzeniu Komisja postanowiła jednomyślnie wystąpić do Rady Miasta z wnioskiem o zlecenie niezależnemu rzeczoznawcy z uprawnieniami budowlanymi opracowania w zakresie:

-         wysokości poniesionych wydatków (czy suma nie była zbyt duża)

-         celowości zakupu niektórych materiałów budowlanych i sposobu ich wykorzystania

Uchwałę o powołaniu rzeczoznawcy Rada Miasta podjęła w dniu 29 listopada 2005 roku. Zlecenie orzeczenia technicznego rzeczoznawcy Panu Franciszkowi Baszakowi prowadzącego firmę Techniczna Obsługa Budownictwa nastąpiło 10 stycznia 2006 roku a orzeczenie takie dotarło do Komisji Rewizyjnej 23 lutego 2006 roku. Podczas drugiego posiedzenia Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Pana Konrada Rowińskiego oraz Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego Pani Anny Krawiec. Po zapoznaniu się z orzeczeniem biegłego postanowiono zaprosić wykonawcę orzeczenia celem dokładniejszego omówienia przedłożonego opracowania i udzielania odpowiedzi na wątpliwości członków komisji. Spotkanie takie odbyło się 2 marca br. rzeczoznawca wyczerpująco omówił wyniki analizy przedstawił sugestie, co do rozliczenia materiałów i analizy kosztów. Komisja jednomyślnie zdecydowała o konieczności złożenia wyjaśnień i rozliczenia różnic pomiędzy wykazem zakupionych materiałów a zużytych w trakcie remontu.

W dniu 13 marca br. po zebraniu wszystkich dokumentów i wyjaśnień Komisja Rewizyjna ustaliła, że:

-         budynek samorząd otrzymał w sierpniu 2003 roku

-         nie było jednej decyzji burmistrza o przeznaczeniu budynku oraz jednej pełnej dokumentacji na remont kapitalny obiektu

-         o częściowym etapowym remoncie kilku pierwszych pomieszczeń burmistrz zdecydował w styczniu 2004 roku w związku z podjęciem przez miasto dodatkowych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-         decyzje o remontach kolejnych pomieszczeń i kondygnacji burmistrz podejmował przez lata 2004 i 2005

-         remonty cząstkowe budynku nie wymagały ustanowienia nadzoru budowlanego a jedynie osób odpowiedzialnych za wykonanie remontu w systemie gospodarczym

-         przed remontem pomieszczeń wykonano opis stanu pomieszczeń i uproszczony zakres prac koniecznych do wykonania

-         Rada Miasta podjęła dwie Uchwały o przeznaczeniu środków budżetowych na remont budynku tj. Uchwała Nr XVIII/158/2004 z dnia 27 stycznia 2004 roku - kwota 85 000 zł i Uchwała Nr XXVI/214/2004 z dnia 28 września 2004 roku – kwota 26 000 zł

-         wydziałem odpowiedzialnym za remont był Wydział Organizacyjno-Prawny

-         za organizację remontu oraz odpowiedzialność materialną za rozliczenie materiałów odpowiedzialny był Pan Czesław Rutana, który otrzymywał specjalny dodatek w wysokości 440,00 zł średnio miesięcznie

-         zakup większości materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych realizowano na podstawie rozstrzygnięcia zapytania o cenę przez firmę „Taurus”

-         roboty specjalistyczne takie jak hydraulika i elektryka zlecane były firmom specjalistycznym

-         do wykonywania prac remontowych Urząd Miasta zatrudniał w różnych okresach czasowych około 15 osób i byli to pracownicy interwencyjni, ale specjalnie dobierani z zawodami stosownymi do wykonywanej pracy

-         płace pracowników interwencyjnych w dużej części były refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu

-         niektóre elementy remontu były wykonane niedbale a Urząd Miasta nie posiada rękojmi na występujące usterki

Komisja po przeanalizowaniu zebranych dokumentów i uwzględniając ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy ustaliła, że:

-         wysokość wydatków poniesionych na remont budynku była niższa od kosztów, które by Urząd Miasta poniósł zlecając remont na podstawie szczegółowej dokumentacji firmie budowlanej w drodze przetargu. Wstępny kosztorys (wycena robót do wykonania) przewidywała wydatkowanie na robociznę kwoty 136 223,00 zł brutto a poniesione zostały przez Urząd Miasta w kwocie 61 576,00 zł brutto oraz 29 894,00 zł brutto przez Powiatowy Urząd Pracy. Na wartości robocizny zaoszczędzono 74 646,00 zł brutto. Wstępny kosztorys zużycia materiałów budowlanych przewidywał wydatkowanie 144 025,00 zł brutto a faktycznie zużyto materiałów na kwotę 131 424,00 zł brutto. Na wartości materiałów zaoszczędzono kwotę 12 602,00 zł brutto. Różnica pomiędzy planowanymi kosztami remontu 320 830,00 zł brutto a kosztami poniesionymi przez Urząd Miasta zgodnie z analizą rzeczoznawcy 193 000,00 zł brutto wykazuje uzyskanie oszczędności w kwocie 127 830,00 zł brutto

-         celowość zakupu niektórych materiałów budowlanych budzi zastrzeżenia. Wśród zaksięgowanych w koszty materiałowe występują takie pozycje jak pomiary geodezyjne w ogóle niemające związku z prowadzonym remontem, niektóre narzędzia oraz zakupione w nadmiarze materiały budowlane, które nie zostały zwrócone dostawcy mimo istnienia takich możliwości. Nieprawidłowością było zakupienie kilku pozycji materiałowych u innego dostawcy niż wybranego w konkursie zapytania o cenę. Rzeczoznawca przedstawił dużą ilość pozycji materiałowych, które nie były zainstalowane na obiekcie lub trudno udowodnić ich zainstalowanie. Dotyczy to wielu pozycji rur i kształtek z miedzi i PCV, płyt gipsowych i materiałów tynkarskich, farb, wykładzin i listw podłogowych. Zdaniem Komisji materiały te winny być niezwłocznie po zakończeniu remontu zwrócone dostawcy i wyksięgowane z kosztów remontu.

-         w zakresie nadzoru budowlanego Komisja uznaje za niedostateczny nadzór służb inwestycyjnych i technicznych Urzędu nad przebiegiem remontu. Brak było właściwych warunków magazynowych dla dokładnego i prowadzonego na bieżąco rozliczenia zużycia materiałów. Odpowiedzialny za remont Pan Czesław Rutana posiadał upoważnienie Burmistrza Miasta do realizacji nadzoru nad przebiegiem remontu systemem gospodarczym. Dopiero na żądanie Komisji nastąpiło przedłożenie zestawienia materiałów budowlanych pozostałych po przeprowadzonym remoncie, które datowane jest na 29 lipca 2005 roku. Zestawienie to częściowo wyjaśnia rozbieżności pomiędzy ilością materiałów zakupionych a zużytych przy remoncie. Pracownicy interwencyjni byli zatrudnieni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie występowały prace wykonywane na wysokości.

Reasumując Komisja Rewizyjna uznaje, że zakres robót remontowych był bardzo duży. W przyszłości takie remonty winny być realizowane w całości zgodnie z procedurami obowiązującymi w zakresie planowania, realizacji i rozliczenia remontu włącznie z zagwarantowaniem rękojmi na wykonywane prace.

W przypadku realizacji większych zadań remontowych systemem gospodarczym wskazane jest wykonywanie dokładnej bieżącej kontroli wewnętrznej zużycia materiałów. Wykonanie remontu powinno być zakończone rozliczeniem końcowym kosztów całkowitych remontów w stosunku do kosztorysu powykonawczego.

Przedłożony protokół podpisany został przez: pana Henryka Sławińskiego, pana Krzysztofa Cepuchowicza, pana Gerarda Kempińskiego, panią Marię Ścibiorską. Protokołu nie podpisał pan Stanisław Jastrzębski.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – stwierdził, iż powodem nie podpisania protokołu było nie ujęcie w nim zapisu dotyczącego zlecenia służbom kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta dokładnego rozliczenia poniesionych kosztów z uwzględnieniem ilości zużytych materiałów oraz celowości ich zakupu. Zapis taki zawarty był w pierwszym protokole Komisji, który przekazany został Burmistrzowi. Po złożeniu przez Burmistrza do niego zastrzeżeń Komisja zapis ten wykreśliła.

 

Pan Konrad Rowiński - podziękował Komisji za jej pracę. Myśli, że wydźwięk protokołu jest pozytywny i nie sprawdziły się podejrzenia o zgłoszonej niegospodarności. Przedstawił zastrzeżenia wniesione do protokołu dotyczące zapisów mówiących o:

1). „Niektóre elementy remontu były wykonane niedbale a Urząd Miasta nie posiada rękojmi na występujące usterki” nie mogę zgodzić się z takim twierdzeniem. W orzeczeniu technicznym, zleconym w tym celu i opracowanym przez mgr inż. budownictwa pana Franciszka Baszaka, nigdzie nie użyto zwrotu, że prace zostały wykonane niedbale. Wręcz odwrotnie na str. 76 w pkt 3 stwierdzono, że „jakoś wykonanych prac dla zakresu możliwego do oceny jest dobra, lecz występuje szereg detali, których jakoś powinna być zdecydowanie lepsza”, a dalej w pkt 4, że „występują elementy, które należy w najbliższym czasie doprowadzić do stanu dobrego” i tu wymieniono kilka przykładów jak pęknięcia tynków, spoinowanie płyt gipsowych czy prawidłowy montaż listew przypodłogowych (nadmieniam, że montaż listew przypodłogowych zostały niezwłocznie poprawiony). Tak, więc cały remont został uznany za dobrze wykonany. Jak się należy domyśleć niektóre, nieliczne elementy zostały wykonane w sposób dostateczny z sugestią ich poprawy. Na tej podstawie stwierdzenie Komisji o niedbalstwie jest krzywdzące dla osób wykonujących remont. Niedbalstwo, bowiem sugeruje bezmyślne wykonywanie czynności ze szkodą dla danego dzieła, co w tym przypadku nie miało miejsca. W tym samym zdaniu Komisja stwierdza, że Urząd nie posiada rękojmi na występujące usterki – zadanie to zostało przepisane z w/w orzeczenia technicznego bez zbytniego namysłu, gdyż rękojmia za wady dotyczy odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Rzeczoznawca użył takiego sformułowania, gdyż myślał, że w tym przypadku sprzedaż usługi, czyli remont miał miejsce na zasadzie zlecenia. W rzeczywistości nie było czynności sprzedaży usługi, bowiem remont ten realizowany był we własnym zakresie. Stąd odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nie występuje. Moim zadanie brak korzyści z tytułu braku rękojmi za wady został wielokrotnie zrekompensowany przez oszczędność samodzielnego wykonania remontu przez Urząd.

2). „Celowość zakupu niektórych materiałów budowlanych budzi zastrzeżenia” – opis tych materiałów zawarty jest na str. 73, 74 i 75 – sprawa ta została wyjaśniona w piśmie z dnia 9 marca 2006 roku przez pana Czesława Rutanę. Większość tych materiałów została wykorzystana do prac remontowych innych budynków Urzędu Miasta. W przypadku wątpliwości Komisja w celu szczegółowego wyjaśnienia rozbieżności mogła przecież wysłuchać osobę, która bezpośrednio zajmowała się zakupami materiałów i remontem.

3). „Wśród zaksięgowanych w koszty materiałowe występują takie pozycje jak pomiary geodezyjne w ogóle niemające związku z prowadzonym remontem” – owszem koszty geodezyjne nie są związane z remontem, ale zostały zaksięgowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową na tym samym paragrafie, na którym zaksięgowano faktury związane z remontem budynku na Pl. Lompy 1, gdyż pomiary geodezyjne dotyczyły tej nieruchomości. W związku z tym, iż zdanie to zapisane przez Komisję jest zarzutem nie mogę zgodzić się na taki zapis, bowiem jest on bezpodstawny.

4). „ …niektóre narzędzia oraz zakupione w nadmiarze materiały budowlane…” oraz „Rzeczoznawca przedstawił dużą ilość pozycji materiałowych, które nie były zainstalowane na obiekcie lub trudno udowodnić ich zainstalowanie. Dotyczy to wielu pozycji rur i kształtek z miedzi i PCV, płyt gipsowych i materiałów tynkarskich, farb, wykładzin i listew przypodłogowych” - Komisja używając sformułowania „wiele materiałów” sugeruje, że jest to wielkość bardzo duża, natomiast w rzeczywistości materiałów pozostało niewiele w stosunku do materiałów zużytych w remoncie jak i niewiele pod względem wartości. Materiały, które pozostały stanowią wartość około 5 000 zł, co stanowi 3,8% ogółu zakupów.

5). Stwierdzono, że „dopiero na żądanie Komisji nastąpiło przedłożenie zestawienia materiałów budowlanych … Zestawienie to częściowo wyjaśnia rozbieżności pomiędzy ilością materiałów zakupionych a zużytych przy remoncie” – Komisja nie napisała, w jakiej części te rozbieżności zostały wyjaśnione. Materiały, które pozostały, jak już wcześniej wyjaśniałem, zostały w większości wykorzystane do innych prac remontowych przy budynkach Urzędu Miasta. Obecnie pozostały materiały o wartość około 2 000 zł, które zmagazynowane są w kotłowni Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 6 (są to między innymi: kształtki, rury, listwy przypodłogowe).

6). „ Brak było właściwych warunków magazynowych dla dokładnego i prowadzonego na bieżąco rozliczenia zużycia materiałów” – w przypadku dość dużego, ale jednostkowego remontu przesadą byłoby tylko na jego czas tworzenie magazynu i zatrudnianie magazyniera. Takie prace prowadzi się zwykle bez pośrednictwa magazynu, przywożąc towar bezpośrednio z hurtowni na plac budowy.

Reasumując stwierdził, że Jego zadaniem remont został przeprowadzony oszczędnie i prawidłowo. Usterki, co do jakości oraz usterki, co do organizacji samego remontu są niewielkie w stosunku do zakresu wykonanych prac. Na pewno nie wynikły one z niedbalstwa, jak to stwierdziła Komisja. Korzyści finansowe płynące z zaoszczędzonych środków, które Miasto musiałoby wydatkować zlecając remont firmie z zewnątrz są dla budżetu znaczne.

Odnosząc się do wypowiedzi pana Stanisława Jastrzębskiego, że w protokole powinien znaleźć się zapis o zleceniu kontroli wewnętrznej stwierdził, że wcześniej przeprowadzone zostało wewnętrzne rozliczenie remontu, po raz drugi zrobił to biegły i po raz trzeci Komisja Rewizyjna, nie ma, więc potrzeby robić to po raz kolejny.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – stwierdził, że nie spotkał się z dokumentem dotyczącym kontroli wewnętrznej. Biegły dokonał analizy poniesionych kosztów w stosunku do wartości rzeczywistej remontu budynku a nie kontroli wydatków. Ustosunkowując się do zastrzeżeń Burmistrza stwierdził, że jego zdaniem materiały budowlane powinny były być zakupione na określony obiekt i jeśli nie zostały wykorzystane i zostały lub zostały wmontowane gdzie indziej to winno byto udokumentowane i rozliczone a tego w protokole Komisji nie ma i dlatego wskazanym byłoby zlecenie kontroli wewnętrznej dotyczącej dokładnego rozliczenia poniesionych kosztów z uwzględnieniem ilości zużytych materiałów i celowości ich zakupu.

 

Pan Konrad Rowiński - z wypowiedzi radnego wynika, że Komisja nie zbadała sprawy a takim zaleceniem Komisja podważyłaby swoją pracę oraz orzeczenie biegłego.

 

Pan Henryk Sławiński - Komisja miała określony cel kontroli i ją wykonała. W protokole Komisja wykazała, że zakres robót remontowych był bardzo duży a wysokość wydatków poniesionych na remont budynku była niższa od kosztów, które by Urząd Miasta poniósł zlecając remont na podstawie szczegółowej dokumentacji firmie budowlanej w drodze przetargu i to zasługuje na uznanie. Komisja wskazała jednocześnie, że w przyszłości takie remonty winny być realizowane w całości zgodnie z procedurami obowiązującymi w zakresie planowania, realizacji i rozliczenia remontu włącznie z zagwarantowaniem rękojmi na wykonywane prace.

          

Pan Marian Kwolik - zalecenia zawarte w protokole Komisji winne zostać przez Radę przyjęte a Burmistrz powinien radnym przedstawić jak je realizuje.

 

Pan Mieczysław Iwanow - ustosunkowując się do protokołu Komisji wskazał zarówno na korzyści finansowe z przeprowadzonego remontu, ale również na dowolność zakupu niektórych materiałów. Stwierdził, że pan Rutana prowadząc remonty i budując dom jest pod nadzorem różnych osób i powinien był przewidzieć, że mogą być w stosunku do niego zastrzeżenia i dlatego też powinien był przedstawić dokładne rozliczenie materiałów. Zwrócił się z zapytaniem do pana Rutany jak to jest, że będąc właścicielem dwóch budynków zajmuje lokal komunalny.

 

Za zgodą Rady głos zabrał pan Czesław Rutana.

Odnosząc się do zastrzeżeń zawartych w protokole dotyczących celowości zakupu niektórych materiałów stwierdził, że mógł je szczegółowo wyjaśnić, ale Komisja uznała, że nie jest to potrzebne. Co do przeprowadzonego remontu nie ma sobie nic do zarzucenia. Ustosunkowując się do wypowiedzi pana Mieczysława Iwanowa stwierdził, że ingeruje w jego życie osobiste. Budynek mieszkalny, który wybudował nie jest oddany do użytku, co można sprawdzić. Oddana jest tylko część usługowa. Za lokal mieszkalny, w którym mieszka opłaca czynsz w wysokości 560 zł. Nieprawdą jest również to, że wynajmując pokoje w swoim lokalu prowadzi działalność konkurencyjną dla Pokoi Gościnnych, ponieważ korzystają z nich pracownicy firm wówczas, gdy brak jest miejsca w Pokojach Gościnnych.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków poniesionych na remont byłego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy Placu Lompy w Lubaniu

 

Protokół został przyjęty przy 9 głosach za i 9 wstrzymujących się.

 

Ad. 9 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Konrad Rowiński - za pomocą rzutnika przedstawił i omówił działania podejmowane w strefie ekonomicznej oraz udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

-         wykonania progów zwalniających na ul. Kwiatowej- jest to wniosek zasadny,

-         spowodowania, by okna w budynku przy pl. 3 Maja, gdzie mieszczą się różnego rodzaju organizacje były estetyczne – wniosek zasadny,

-         czy poprawione zostaną schody, które się sypią na kładce nad ul. Rybacką – zostaną poprawione w ramach gwarancji

-         wykonania przejście dla pieszych – róg ul. Tkackiej – Rynek – wniosek zasadny,

-         powodu nie dotrzymania terminu wywiezienia na wysypisko wszystkich nieczystości podczas przeprowadzonej akcji wiosenne porządki – nie było to złośliwe, nieczystości było bardzo dużo,

-         przekazania regulaminu konkursu na prezesa ZGiUK – regulamin zostanie przekazany.

Na pozostałe wnioski i zapytania udzielone zostaną odpowiedzi pisemne

 

Ad. 10 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik poinformował o:

-         terminie złożenia oświadczeń majątkowych

-         terminie posiedzenia Komisji Prezydialnej – 27 kwietnia 2006 roku, godz. 13:00

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XLV sesji Rady Miasta.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-19 10:15:51, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-19 10:16:48, Ostatnia zmiana: 2006-06-19 11:08:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3764