Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966602
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2006 » Sesja XLVI z 30 maja obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XLVI/46/2006/28

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 30 maja 2006 roku

{dokument przetworzony}

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                               zakończenia: 14:45

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

 

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne Uchwały Rada Miasta.

 

W XLVI sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta ,

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta

-         pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

-         pan Marek Kamiński - Prezes PEC Lubań Sp. z o.o

-         pan Henryk Wójcik - radny Rady Powiatu

-         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

                                                                                                                        

Sekretarzem obrad został pan Krzysztof Jaworski..

 

Do projektu porządku obrad wnioski zgłosili:

Pan Konrad Rowiński - zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji o rozpatrzenie w punkcie 6 projektu Uchwały w sprawie partycypowania w kosztach zakupu samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu oraz przesunięcie punktu dotyczącego sprawozdania Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym po złożeniu informacji przez Prezesa PEC Lubań Sp. z o.o i zgłaszaniu wniosków i zapytań, w związku z tym, że o godz. 10:00 rozpocznie się posiedzenie Komitetu Intencyjnego Interreg III A, w rozpoczęciu którego Burmistrz będzie uczestniczył.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał dotyczących przyznania medalu „Za zasługi dla Miasta Lubania” z uwagi na rozwianie wątpliwości, jakie niektóre wnioski budziły na posiedzeniach komisji, braku przejrzystych reguł, za co medale mają być przyznane oraz wyjaśnieniu, czy nie potrzebna jest pisemna zgoda kandydatów na przyznanie im medalu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski, w wyniku którego wniosek zgłoszony przez Burmistrza został przyjęty przy 3 głosach wstrzymujących się natomiast wniosek zgłoszony przez pana Arkadiusza Słowińskiego został odrzucony przy 4 głosach za, 14 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad

2)      Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Miasta

3)      Działalność statutowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.

4)      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

5)      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

6)      Podjęcie Uchwał

7)      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

8)      Komunikaty

 

Ad. 2 Protokół XLV sesji został przyjęty bez uwag

 

Ad. 3 Działalność statutowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.

 

Informację dotyczącą statutowej działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. przedstawił prezes pan Marek Kamiński.

W informacji przedstawione zostały zagadnienia związane:

-         z przedmiotem działalności Spółki,

-         kapitałem zakładowym,

-         systemem zaopatrzenia w energię,

-         wykorzystaniem źródeł ciepła w 2005 roku,

-         ze sprzedażą ciepła,

-         zatrudnieniem,

-         ze strukturą przychodów i zysków, który wyniósł 378 tys. zł,

-         z czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na działalność Spółki,

-         z remontami i inwestycjami,

-         z sytuacją finansową, majątkową i kapitałową Spółki,

-         z kredytami, należnościami,

-         sytuacją firmy w roku bieżącym.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Stanisław Jastrzębski - czy od nowego sezonu grzewczego przewidywana jest podwyżka opłat za ciepło i czy przewidywane jest przeniesienie biur Spółki gdzie indziej?

 

Pan Marek Kamiński - przeniesienie biur Spółki nie jest przewidywane natomiast przewidywana jest podwyżka opłat za ciepło o 3,6% w związku ze wzrostem cen węgla, gazu, energii elektrycznej, słomy.

 

Pani Maria Skórniak - czy Spółka zatrudnia pracowników sezonowych?

 

Pan Marek Kamiński - pracownicy sezonowi nie są zatrudniani, prace np. przy zbiórce słomy wykonują pracownicy stali jako dodatkowe zajęcie.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - czy planowane jest zastąpienie spalania słomy olejem opałowym i jak spalanie wpływa na ekologię?

 

Pan Marek Kamiński - nadal będzie prowadzone opalanie słomą, bo jest ona tańsza od oleju opałowego. Wprowadzenie ustawy o handlu emisjami przyczyni się do uzyskiwania przychodów z tytułu nadwyżki przyznanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W 2005 roku uzyskana nadwyżka wynosi około 5500 jednostek. Planowane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na lata przyszłe.

 

Pan Zenon Piwoni - jak podzielony został zysk Spółki i co składa się na elementy pozostałych przychodów operacyjnych?

 

Pan Marek Kamiński - pozostałe przychody operacyjne jest to rozliczenie dotacji z ekofunduszu oraz odzyskanie długu od ZOZ. Większość kwoty z zysku przeznaczona zostanie na inwestycje a część na wypłatę 13 pensji dla pracowników.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - czy nie przewiduje się modernizacji ciepłowni na elektrociepłownię?

 

Pan Marek Kamiński - w planie na lata 2006 - 2008 nie przewiduje się takiego posunięcia.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pani Maria Skórniak - zgłosiła zapytania w sprawach:

-         w których szkołach odbędą się konkursy na dyrektorów?

-         jak przedstawia się kadencyjność dyrektorów w poszczególnych szkołach?

-         kiedy przewidywany jest remont nawierzchni drogi dojazdowej do bloków mieszkalnych przy ul. Kolejowej?

 

Pani Małgorzata Grzesiak - czy rozpisane będą konkursy na dyrektorów SP nr 3 i GM nr 3. Zgłosiła wniosek o przekazanie pisemnej informacji dotyczącej wyników mierzenia jakości pracy, które przeprowadzone zostały w dwóch placówkach szkolnych. Zgłosiła również zapytanie czy na terenie miasta ustawione zostaną pojemniki na zużyte baterie?

 

Pan Mieczysław Iwanow - zgłosił wniosek o przycięcie zwisających gałęzi wierzby nad chodnikiem przy ul. Zgorzeleckiej oraz o rozważenie możliwości przeniesienia Straży Miejskiej bliżej centrum miasta.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłosił wnioski i zapytania w sprawach:

-         wprowadzenia oznakowania ulic miasta wraz z podaniem zarządcy danej drogi a także miejsc użyteczności publicznej,

-         oznakowania miejsc parkingowych na ul. Tkackiej i Szkolnej,

-         remontu pomostu kładki przy ul. Garbarskiej,

-         co jest powodem, że odchodzi się od przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół?

-         w jaki sposób osoba niepełnosprawna, która zostałaby radnym, mogłaby uczestniczyć w obradach sesji w Ratuszu?

 

Pan Ryszard Piekarski - kiedy przeprowadzona zostanie reorganizacja ABK? Zgłosił również wniosek o oznakowanie ulicy Stromej.

 

Pan Zenon Piwoni - zgłosił wniosek o uporządkowanie terenu pomiędzy ul. Staszica a rzeką Siekierką i wyjaśnienia, kto wywozi tam ziemię i gruz.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - zgłosił wnioski dotyczące:

-         wykonania progów zwalniających na ul. Kwiatowej,

-         przycięcia gałęzi drzew przy ul. Kopernika, pomiędzy którymi znajduje się lampa oświetleniowa.

 

Pan Tadeusz Sztaba - ponowił wnioski dotyczące naprawy nawierzchni łącznika drogi przy ul. Głównej do nowego osiedla, zainstalowania fotoradaru przy ul. Papieża Jana Pawła II w celu poprawy bezpieczeństwa.

 

Pani Grażyna Chromy - zgłosiła wniosek o przycięcie lip i mirabelek przy ul. Działkowej.

 

Pan Stanisław Bąk - wskazał na konieczność oczyszczenia studzienek burzowych przy ul. A. Krajowej i Wrocławskiej oraz uporządkowania terenu przy stacji paliw Bliska.

 

Pan Ryszard Janiak - ustosunkowując się do otrzymanych odpowiedzi na zgłoszone zapytania dotyczące form prawnych zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych przez ABK stwierdził, że odpowiedzi te go nie zadowalają, nie zawierają podstaw prawnych, opinii radcy prawnego i nie odzwierciedlają rzeczywistości. Co w przypadku reorganizacji ABK będzie z kwotami należnymi od ABK wspólnotom mieszkaniowym?

 

Pan Konrad Rowiński - taka wykładnia prawna jakiej wymaga radny należy do ekspertów. Odnośnie kwot należnych od ABK wspólnotom mieszkaniowym – często jest tak, że ABK nie mają własnych środków, aby przekazać je wspólnotom, ponieważ za małe są czynsze mieszkaniowe. Rozwiązaniem może być np. trzy krotna podwyżka czynszu lub dokapitalizowanie ABK.

 

W obradach nastąpiła 25 minutowa przerwa.

 

Ad. 5 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie za okres miesiąca kwietnia i maja przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 Podjęcie Uchwał

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłosił zapytanie, czy w sytuacji, gdy osobie ma zostać przyznany medal nie jest potrzebna zgoda kandydata?

 

Pani Beata Siemaszkiewicz - radca prawny - najpierw potrzebna jest wola przyznania medalu, natomiast dana osoba może odmówić jego przyjęcia, ale dopiero po wytypowaniu jej przez radę.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - czy jest możliwość, by głosowanie nad Uchwałami w sprawach przyznania medali przeprowadzić w formie głosowania tajnego?

 

Pani Beata Siemaszkiewicz - jeśli chodzi o sposób głosowania to określa go Ustawa o samorządzie gminnym. W tym przypadku nie może być głosowania tajnego.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - czy Komisja Prezydialna pracowała według jakiegoś regulaminu?

 

Pan Marian Kwolik - procedura prac Komisji Prezydialnej oparta była na zasadach przyznawania medalu zapisanych w załączniku do Statutu Miasta.

 

Za zgodą Przewodniczącego obrady opuścił 1 radny.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” pani Bożenie Adamczyk – Pogorzelec

Uchwałę podjęto przy 18 głosach za i 2 wstrzymujących się.

 

2) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” panu Janowi Brzozowskiemu

Uchwałę podjęto przy 18 głosach za i 1 wstrzymującym się (z głosowania wyłączył się pan Arkadiusz Słowiński z uwagi na powiązania rodzinne).

 

3) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” panu Ryszardowi Drobnickiemu

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zwrócił uwagę, że wniosek sporządzony został przez obecnego prezesa Spółki a nie jak podano w uzasadnieniu przez związki zawodowe.

 

Pan Jan Sajan - wniosek został podpisany przez związki zawodowe i prezesa Spółki.

 

Uchwałę podjęto przy 14 głosach za, 2 przeciwnych i 4 wstrzymujących się.

 

4) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” ks. Mieczysławowi Jackowiakowi

Uchwałę podjęto przy 16 głosach za i 4 wstrzymujących się.

 

5) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” pani Marii Jarema

Uchwałę podjęto przy 16 głosach za, 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się.

 

6) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” Ryszardowi Kozakiewiczowi

Uchwałę podjęto przy 17 głosach za i 3 wstrzymujących się.

 

7) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” panu Januszowi Kulczyckiemu

Uchwałę podjęto przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

8) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” pani Germaine Nowickiej

Uchwałę podjęto przy 15 głosach za i 5 wstrzymujących się.

 

9) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” panu Konradowi Smolarczykowi

Uchwałę podjęto przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

10) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich przy Parafii Świętej Trójcy w Lubaniu

Uchwałę podjęto przy 15 głosach za, 2 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

 

11) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” Zbigniewowi Tomaszewskiemu

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

12) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” panu Leszkowi Wiertel

Uchwałę podjęto przy 16 głosach za i 4 wstrzymujących się.

 

13) Przyznania medalu za „Zasługi dla Miasta Lubania” panu Adamowi Wolańskiemu

Uchwałę podjęto przy 17 głosach za i 3 wstrzymujących się.

 

Pan Marian Kwolik - odczytał wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej o pośmiertne nadanie medalu „Za zasługi dla Miasta Lubania” Panu Adamowi Kaszcie.

 

Uchwałę o pośmiertnym nadaniu medalu „Za zasługi dla Miasta Lubania” Panu Adamowi Kaszcie podjęto jednogłośnie

 

Na obrady przybył komendant Policji Powiatowej w Lubaniu pan Tadeusz Sumara w celu przedstawienia uzasadnienia projektu Uchwały w sprawie partycypowania w kosztach zakupu samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeznaczy 200 tys. zł na sponsorowany zakup pojazdów patrolowych w proporcji 50:50 to znaczy, że połowę ceny zakupu samochodu pokryją samorządy a połowę Komenda Wojewódzka Policji. Zrodziła się inicjatywa by dla powiatu zakupić 8 samochodów patrolowych. Spowodowałoby to zaspokojenie potrzeb w całym powiecie. Uchwałę taką podjęła już Rada Powiatu, przychylne są opinie rad w Olszynie, Leśnej i Świeradowie Zwrócił się z prośbą o podjęcie Uchwały.

 

Pan Konrad Rowiński - inicjatywa Komendanta Policji jest cenna i warto ją poprzeć. Jest to Uchwała intencyjna, ewentualne środki finansowa będą pochodziły z rezerwy budżetowej.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - czy w związku z tym zakupem będą tylko patrole samochodowe czy też piesze?

 

Pan Tadeusz Sumara - jeśli pojazdy zostaną zakupione to nie spowoduje to, że policjanci przesiądą się do radiowozów. Ideą służby patrolowej jest to by radiowozy się przemieszczały a policjanci pełnili patrole piesze.

 

Pan Stanisław Bąk - czy radiowozy te będą wyposażone w fotoradary?

 

Pan Tadeusz Sumara - są to typowe radiowozy i nie będą wyposażone w wideoradary, gdyż takie urządzenie jest droższe od samochodu, a policja nie ma na to dodatkowych środków. Samochody z wideoradarami wypożyczane są ze Zgorzelca i Bolesławca.

 

Pan Tadeusz Sztaba - w przyszłości mieć należy na uwadze zakup fotoradarów.

 

Uchwałę w sprawie partycypowania w kosztach zakupu samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu podjęto jednogłośnie

 

14) Zmiany Uchwały Nr XXIV/202/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Lubań

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

15) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań

 

Uzasadnienie do projektu Uchwały przedstawił główny projektant planu z firmy „Regioplan” .

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

    

16) Zmiany Uchwały nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

17) Zmiany Uchwały Nr XLI/308/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Lubaniu na 2006 rok”.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

18) Zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

19) Zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

 

Komisja Budżetu wnioskuje o przeznaczenie kwoty 19 150 zł zapisanej w § 2 pkt 3 (zakup obrazu) na zwiększenie wydatków w § 2 pkt 8 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta

 

Za zakupem obrazu wypowiedzieli się pan Franciszek Bogdanowicz i pan Stanisław Jastrzębski

 

Pani Małgorzata Grzesiak - jaka była kolejność zakupu obrazu, przez kogo został zamówiony?

 

Pan Konrad Rowiński - obraz nie był zamówiony. Jest on tworzony od dwóch lat. Jesienią 2005 roku dyrektor i Rada Muzeum zwrócili się z pismem o zakup tego obrazu. W cenę obrazu wliczone jest również jego oprawienie, podatek. Zakup tego obrazu byłby promocją i wsparciem lokalnego malarza.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - wydaje się, że Rada Muzeum nie prosiła o ten obraz chodziło raczej o obraz Danzingera. Wyjaśni to za chwilę z dyrektor Muzeum.

 

Pan Tadeusz Sztaba - należy wyjaśnić powstałe wątpliwości. Osobiście uważa, że środki te powinny być przeznaczone Radzie Muzeum i by to ona zdecydowała, na co je przeznaczy.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - dyrektor Muzeum poinformowała, że Rada Muzeum z wnioskiem o zakup tego obrazu nie występowała. Wniosek taki złożyła dyrektor Muzeum, bo została do tego zobligowana przez Przewodniczącego Rady, Burmistrza i Skarbnika.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o przeznaczenie kwoty 19 150 zł zapisanej w § 2 pkt 3 (zakup obrazu) na zwiększenie wydatków w § 2 pkt 8 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta

 

W wyniku głosowania wniosek nie uzyskał większości głosów (6 za, 6 przeciw, 8 wstrzymujących się)

 

Pan Zenon Piwoni - zgłosił propozycję by zakup obrazu przenieść do budżetu przyszłego roku a nie finansować go z nadwyżki budżetowej.

 

Za zgodą Przewodniczącego obrady opuścił 1 radny

 

Pan Tadeusz Sztaba - zgłosił wniosek, aby kwota ta przeznaczona została na zakup eksponatów do Muzeum.

 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 13 głosach za, 5 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

Uchwałę wraz z wnioskiem podjęto przy 13 głosach za, 2 przeciwnych i 4 wstrzymujących się

 

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Konrad Rowiński - udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         wprowadzenia oznakowania ulic miasta wraz z podaniem zarządcy danej drogi a także miejsc użyteczności Publicznej - wniosek do rozpatrzenia,

-         oznakowania miejsc parkingowych na ul. Tkackiej i Szkolnej - linie zostaną odnowione,

-         remontu pomostu kładki przy ul. Garbarskiej - wniosek do rozpatrzenia

-         w jaki sposób osoba niepełnosprawna, która zostałaby radnym, mogłaby uczestniczyć w obradach sesji w  Ratuszu – być może w przyszłości po remoncie Ratusza zostanie zainstalowana winda,

-         remontu nawierzchni drogi dojazdowej do bloków mieszkalnych przy ul. Kolejowej - w najbliższym czasie zostanie wykonany,

-         ustawienia pojemników na zużyte baterie - zapisane jest to w podjętej dziś uchwale,

-         przeniesienia Straży Miejskiej - sprawa jest trudna ze względu na brak lokali w centrum miasta,

-         przycięcie zwisających gałęzi wierzby nad chodnikiem przy ul. Zgorzeleckiej - zostanie sprawdzone

-         przycięcie gałęzi lip i mirabelek przy ul. Działkowej - zostanie sprawdzone,

-         reorganizacji ABK - projekty uchwał zostaną przedstawione w najbliższym czasie

-         uporządkowania  terenu pomiędzy ul. Staszica a rzeką Siekierką - zostanie sprawdzone

 

Pan Wiesław Wydra - udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         udrożnienia studzienek burzowych - będziemy ponownie monitować u zarządcy dróg

-         uporządkowania terenu przy stacji paliw Bliska - będzie to wykonywał właściciel stacji

-         progów zwalniających na ul. Kwiatowej - brak środków

-         przycięcia gałęzi drzew przy ul. Kopernika - lampa zostanie odsłoniona

-         naprawy nawierzchni łącznika drogi przy ul. Głównej do nowego osiedla - odcinek ul. Granicznej ma zostać poprawiony przez Urząd Gminy, miasto swoją część wykona w sierpniu

-         poprawy bezpieczeństwa na ul. Papieża Jana Pawła II - wymalowane zostaną oznakowania, które pozwolą na poprawę ruchu. W tej chwili nie ma możliwości wybudowania tam ronda ani sygnalizacji. Dodatkowo będą tam przejścia wzbudzane dla pieszych

-         wniosku złożonego przez Klub Radnych Rodziny Katolickie „Razem” w sprawie uzyskania pełnej informacji o stanie technicznym krytej pływalni „Laguna” - odniósł się do artykułu opublikowanego w prasie, w którym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego poddał w wątpliwość wyniki ekspertyzy basenu. Ekspertyzę wykonywali specjaliści i nie ma podstaw do poddawania jej w wątpliwość. Pełna ekspertyza jest do wglądu.

 

Pan Konrad Rowiński - Inspektor jako nadzór budowlany wypowiada się w formie decyzji a nie w formie artykułu w prasie. Jeśli uzna, że ekspertyza jest zła to powinien wydać decyzję o zamknięciu basenu. Wtedy będziemy mieli możliwość odwołania się od tej decyzji.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną pisemnie.

 

Ad. 8 Komunikaty

 

Przewodniczący Rady poinformował o terminach odbycia:

-         posiedzenia Komisji Statutowej, które odbędzie się 1 czerwca 2006 roku o godz. 12:00

-         posiedzenia Komisji Prezydialnej - które odbędzie się 12 czerwca 2006 roku o godz. 14:00,

-         sesji Rady Miasta – 20 czerwca 2006 roku,

 

Pan Tadeusz Sztaba - poinformował, że z dniem 25 maja 2006 roku do Klubu Radnych Rodziny Katolickie „Razem” został przyjęty radny pan Zenon Piwoni.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XLVI sesji Rady Miasta Lubań.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-07-18 22:52:43, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-07-18 22:53:48, Ostatnia zmiana: 2006-07-18 22:54:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3620