Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966595
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2005 » Sesja XXXVI z 31 maja obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XXXVI /36 /2005/19
sesji Rady Miasta Lubań
z dnia 31 maja 2005 roku

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                  zakończenia: 13.40

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.
Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych , przy  którym  może obradować  i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

W XXXVI sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:
pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta ,
pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,
pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,
pan Marian Zwierzyński - Skarbnik Miasta,
pani Małgorzata Chojnicka - inspektor Oświaty .
przedstawiciele prasy i telewizji.

Sekretarzem obrad został pan Jerzy Wawrzyniak.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu XXXV sesji RM.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.
5. Informacja o realizacji budżetu w placówkach oświatowych – przygotowania planistyczne na rok szkolny   2005 – 2006.
6. Podjęcia uchwał .
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , zapytania i wnioski.
8. Komunikaty .

Ad. 2
               Przyjęcie protokołu XXXV sesji RM.

Protokół XXXV sesji RM został przyjęty bez uwag.

Ad. 3
           Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań za m-c  kwiecień/maj 2005 roku przedstawił pan Konrad Rowiński.

W omawianym okresie:

w zakresie spraw organizacyjno –prawnych Burmistrz :

1. wydał 33 Zarządzenia , które dotyczyły między innymi : 
- ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego na  zbycie nieruchomości     stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań położonej przy ul. Rzemieślniczej , Zgorzeleckiej, Wrzosowej, K. Wielkiego,
- powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy w wysokości 2.678,102 zł w celu realizacji inwestycji określonej w zał. nr 2 do uchwały w - - sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2005 rok ;
- umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych;
- wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych podczas imprez: festyn z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-majowej, „Piknik Europejski” , Dni Lubania „ Lawa 2005”, festyn parafialny z okazji Dnia Matki i Dziecka,
- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok;
- ustalenia dnia wolnego;
- przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań;
2. przedłożył Radzie Miasta 12 projektów uchwał;
3. odbył Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników : PEC Lubań Sp. z o.o, .LPWiK
   Sp. z o.o., ZGiUK Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników przyjęło  sprawozdania
   finansowe spółek oraz udzieliło absolutorium dla Zarządów LPWiK i ZGiUK
4. udzielił 1 upoważnienie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dla Inspektora Oświaty w zakresie udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
5. podpisał umowy w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych ( przyznanie dotacji) dla organizacji pozarządowych;

w zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

1. W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego : 
W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 38 punktów świetlnych .( „Księginki” –13, „Kamienna Góra” – 9,  „Uniegoszcz” – 6 ,Centrum – 5 , w innych miejscach – 5 ) .
2. Inne działania w ramach utrzymania obwodów oświetlenia drogowego.
1) W ramach zadania : modernizacja i budowa oświetlenia drogowego
- oświetlono odcinek ulicy Gazowej w Lubaniu. W ramach zadania uruchomiono cztery punkty świetlne zasilając obwód od strony ul. Kościuszki.
- oświetlono dojazd do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza przy ul. Wł .Łokietka w Lubaniu. W ramach zadania ułożono linię kablową oraz ustawiono 3 punkty świetlne zasilając obwód od strony ul. Esperantystów.
- oświetlono odcinek ulicy Stawowej w Lubaniu. W ramach zadania ułożono linię kablową  oraz ustawiono 4 punkty świetlne zasilając obwód od strony ul. Leśnej.
2). Usunięto awarię oświetlenia drogowego na obwodzie ul. Worcela .
W ramach zadania naprawiono odcinek uszkodzonego kabla . Dokonano
również naprawy uszkodzeń oświetlenia boiska  kartingowego przy ul.Działkowej, gdzie w wyniku wandalizmu zniszczono osprzęt elektryczny w słupach  oraz rozbito lampy
.3), Usunięto również awarię oświetlenia drogowego na obwodzie ul.Rybackiej ( na odcinku od marketu „PLUS” do hurtowni „GAJA”). W ramach zadania naprawiono odcinek uszkodzonego kabla. Remontu dokonał miejski konserwator sieci oświetlenia drogowego Firma „ALE” s.c. z Zaręby. Naprawa obwodu finansowana była  ze środków Rejonowego Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad w Lubaniu.
3. W ramach zadania – utrzymanie czystości
1). W dniach 19- 22 kwietnia 2005 r. na terenie miasta prowadzona była akcja wywozu na składowisko miejskie zbędnych przedmiotów zgromadzonych przez mieszkańców Lubania. Podczas 48 kursów akcji wywieziono m.in. 576 m 3 odpadów , 269 opon . Wywóz realizował Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
2). W kwietniu zlecono mechaniczne oczyszczanie ulic. Zadanie realizowane jest przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
4. W ramach zadania – utrzymanie zieleni
1). W ramach zadania zlecono zakup i nasadzenie drzew w obrębie ulicy Torowej, Kazimierza Wielkiego., Łużyckiej, Gajowej, Przemysłowej, Królowej Jadwigi, O. Fabrycznej, Łącznej. Nasadzone zostały lipy, dęby, klony, wierzby i jarzębie.
2). Zlecono przycięcie i ogłowienie drzewostanu w rejonie ulic: Słowackiego, Kopernika i Granicznej, Wycięto również drzewa w parku przy ul. Kazimierza Wielkiego. Zadanie realizował Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu.
3). Nasadzono 750 krzewów płożących w parku przy ul. Lwóweckiej. Prace realizowała grupa pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.
5. W ramach zadania- nazewnictwo ulic :
1). Dokonano uzupełnienia uszkodzonych tablic z nazwami ulic ( Tęczowej ,Pastelowej Sybiraków );
2). Uzupełniono oznakowanie ulic poprzez dodatkowe zamontowanie 7 tablic z nazwami ulicy Moniuszki, Wrocławskiej, Zamkowej, Strzeleckiej, Pl. Szarych Szeregów, Dworcowej , Zgorzeleckiej .
6. W ramach zadania – bieżące utrzymanie placów zabaw:
Naprawiono urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Łącznej oraz Pogodnej. Przystąpiono do naprawy i uzupełnienia urządzeń zabawowych na  placach w obrębie ulic: Robotniczej, Skalniczej i Parkowej. Zadanie realizowane est przez pracownika gospodarczego Urzędu Miasta Lubań.
7. W ramach zadania : gospodarka mieszkaniowa
1). uzyskano i rozdzielono 1 lokal socjalny.
2). w kwietniu br. wydano 153 decyzji
     przyznano dodatków na kwotę - 18.727,01 zł

Iw zakresie spraw remontowo – inwestycyjnych :

1. Roboty związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:
1). Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wybrano wykonawcę robót związanych z utrzymaniem w roku 2005 oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń zabezpieczających ulic administrowanych przez miasto. Zadania te wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARWITO” Spółka z o.o. z Zielonej Góry Oddział Jelenia Góra. Umowa obowiązuje od 25 kwietnia br. do 31 grudnia 2005 roku. W okresie obejmującym informację przeprowadzono prace związane z poprawą uszkodzonego i uzupełnieniem skradzionego oznakowania pionowego wszystkich ulic, a także naprawą uszkodzeń poręczy zabezpieczających na ulicach Dworcowej i skrzyżowaniu ulic Słowackiego – Wojska Polskiego. Wybrana firma wykonała również oznakowanie wyłączenia ulicy Rynek z ruchu pojazdów, związane z obchodzonymi w maju Dniami Lubania.
2). Ogłoszono przetarg i dnia 6 maja br. podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót, związanych z wykonaniem w roku 2005 remontów cząstkowych, częściowych odnów nawierzchni oraz remontów z użyciem emulsji asfaltowej i grysów, ulic – dróg gminnych i wewnętrznych administrowanych przez miasto. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lubania. Wartość umowy 109.007 złotych. Występujące na początku maja niesprzyjające warunki atmosferyczne opóźniły rozpoczęcie powyższych prac. Remonty wykonywane są w pierwszej kolejności na ulicach o dużym natężeniu ruchu oraz w centrum miasta. Do chwili obecnej zakończono remont ulicy K.Wielkiego i Esperantystów. Drobne remonty wykonane zostały również na ulicy Spółdzielczej i Placu Lompy. Całość prac, zgodnie z umową ma być zakończona do dnia 15 lipca 2005 roku.
3). Trwają prace nad wykonaniem projektu organizacji ruchu wg ustalonej koncepcji obejmującej w pierwszym etapie wyłączenie z ruchu odcinka ulicy Rynek ( zakaz wjazdu od strony skrzyżowania ulic Spółdzielcza – Ratuszowa) oraz pomiędzy tym  skrzyżowaniem,  a ulica Tkacką. Zmiana ruchu na ulicach: Ratuszowej, Placu Strażackim oraz ulicy Szkolnej i Placu Lompy na drogi jednokierunkowe.  Oznakowanie to wprowadzane będzie stopniowo i powinno obowiązywać po zakończeniu robót modernizacyjnych nawierzchni wokół TRET-u.
4). Przygotowano dokumentacje przetargowe na wyłonienie wykonawców robót: odnowy nawierzchni ulic Spokojna i Zygmunta Starego masą bitumiczną modernizację nawierzchni bitumicznych części chodnika przy ul.  Esperantystów oraz placu  na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka – Wąska kostką  betonową. Postępowania przetargowe zostaną przeprowadzone tak, aby  wybrani wykonawcy mogli rozpocząć roboty na tych zadaniach na przełomie  czerwca i lipca.
5). Na ukończeniu są prace projektowe związane z wykonaniem projektów wykonawczych modernizacji nawierzchni ulicy Krótkiej i Staszica (odcinek od ul. Bankowej do parku).
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy Siekierczyn”
Obecnie, korzystając z bardzo sprzyjających warunków atmosferycznych, nastąpiła intensyfikacja prac na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla  miasta Lubania i Gminy Siekierczyn” Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane „HYDROBUDOWA 9” Spółka z o.o. zPoznania. Zakończono prace związane z opracowaniem zmian projektowyc dotyczących koncepcji gospodarki osadowej, gwarantującej osiągnięcie wymaganego „Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych” efektu ekologicznego. Aktualnie trwa opracowywanie kosztorysów inwestorskich dla uzupełnienia w część  finansową wcześniej sporządzonej części formalnej wniosku o uzyskania na ten cel  dodatkowych środków z NFOŚiGW. Miasto oczekuje również decyzji dotyczącej dodatkowego finansowego wsparcia inwestycji w zakresie złożonego wniosku na uruchomienie rezerwy celowej budżetu    państwa na dofinansowanie, jako wkładu własnego miasta, prac modernizacyjnych oczyszczalni. Wnioskowana kwota 3.500.000 złotych. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zakończenie inwestycji w ustalonym terminie oraz osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego oczyszczonych ścieków.
3. W zakresie dotyczących robót inwestycyjnych określonych w planie wydatków budżetowych na rok 2005:
1). Trwają prace nad przygotowaniem niezbędnych materiałów wyjściowych dla opracowania bądź uzupełnienia dokumentacji na roboty kanalizacji sanitarnej. Dotyczy to rejonu całej dzielnicy Uniegoszcz, części Osiedla Willowe I oraz IV etapu kanalizacji dla dzielnicy „Kamienna Góra”. Sporządzenie kompleksowej dokumentacji wraz ze studiami wykonalności oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwi miastu rozpoczęcie starań o dofinansowanie robót ze środków pomocowych.
2). Na ukończeniu jest opracowywanie specyfikacji technicznej i przedmiaru na realizację  dalszego etapu prac zagospodarowania terenu wokół zabudowy śródrynkowej. Przetarg na wybór wykonawcy planowany jest na początku lipca br.
3). Na ukończeniu są prace projektowe związane z planowanym uporządkowaniem układu komunikacyjnego wewnątrz Osiedla „PIAST II” ( ul. Łokietka, Hermana, droga obok Kompleksu Edukacyjnego). Wykonanie projektu umożliwi uzyskanie wymaganych uzgodnień i wystąpienie o uzyskanie pozwolenia na budowę. Materiały te umożliwia także miastu przygotowanie i złożenie wniosku pod dofinansowanie inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
4). W końcowej fazie są prace nad opracowywaniem dokumentacji przetargowej na wykonanie ostatniego etapu robót remontowych budynku stołówek szkolnych przy ul. Bankowej w Lubaniu, w tym remontu elewacji. Termin przetargu planowany jest w czerwcu br. tak, aby wybrany wykonawca mógł zrealizować całość robót w okresie przerwy wakacyjnej.
4. Zadania związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej W ramach interwencji uzupełniono odwodnienie części ulicy Kazimierza Wielkiego o 3 wpusty uliczne, co choć częściowo, do czasu wykonania odnowy bardzo zniszczonej nawierzchni tej ulicy, zlikwiduje powstające po każdych nawet drobnych opadach deszczu zastoiska wody utrudniające ruch pojazdów i stwarzające zagrożenie dla pieszych. Wyregulowano także do poziomu nawierzchni zaniżony właz studni rewizyjnej na ul. Działkowej. Ponadto wydano 4 szt. technicznych warunków przyłączenia się do sieci kanalizacji deszczowej.
5. Wydano 3 opinie pod projekty techniczne oraz 5 opinii pod warunki zabudowy i   zagospodarowania terenu w zakresie merytorycznej działalności wydziału.
6. Wydano 13 szt. decyzji pod zajęcie pasa drogowego, w tym jedna dość duża dla LPWiK na prowadzenie prac związanych z wymianą sieci wodociągowej na odcinku od ul. Zgorzeleckiej przez ulice: Działkowa, Kolorowa, Pogodna do istniejącej hydroforni. Zawarto również 4 umowy na dzierżawy części pasa drogowego pod letnie ogródki.
7. W powyższym okresie w pasach drogowych ulic administrowanych przez miasto wystąpiły awarie: 3 awarie sieci wodociągowej w ulicy Willowej, Skalniczej oraz Pastelowej usunięte przez LPWiK Sp.z o.o. w Lubaniu; 2 awarie sieci kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Parkowa-Łąkowa oraz ulicy Tkackiej usunięte przez LPWiK Sp.z o.o. w Lubaniu; 2 awarie sieci energetycznej w ulicy Słonecznej i Pogodnej usunięte przez ENERGIA PRO Rejon Energetyczny w Lubaniu.

w zakresie spraw gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa:

1.
Nadano numerację 5 budynkom (handlowo- usługowy, mieszkalny, mieszkalno – usługowy);
2. Wydano 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej;
3. Wydano 1 decyzję uchylającą podział nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Leśnej;
4. Wytypowano do sprzedaży działkę zabudowaną garażem przy ul. Zgorzeleckiej,
5. Przygotowano projekt Uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany nazwy części ulicy oraz zmiany numeracji nieruchomości położonych w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej – nowa nazwa ulica Papieża Jana Pawła II;
6. Zbyto w formie rokowań nieruchomości:
- zabudowaną położoną przy ul. Wrocławskiej 16
- nie zabudowaną położoną przy ul. Wrocławskiej ,
7. Wytypowano do zbycia w formie przetargu działkę przy ul. Kazimierza Wielkiego z przeznaczeniem pod działalność usługową;
8. Wytypowano do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy działkę  zabudowaną pawilonem handlowym położoną przy ul. Kazimierza Wielkiego,
9. Wytypowano do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego działki przy ul. Łukasiewicza 6 na rzecz jej współużytkowników wieczystych;
10. Oddano w użyczenie działką niezabudowaną  przy ul. Fabrycznej Osiedle z przeznaczeniem na utworzenie parkingu;
11. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubaniu przy ul.: K. Wielkiego – z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne,
Rzemieślniczej – z przeznaczeniem pod działalność usługową, produkcyjną, komercyjną, 
Wrzosowej 1 – zabudowaną budynkiem.
Przetargi nie doszły do skutku z uwagi na brak chętnych
12. Sprzedano 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
13. Wytypowano do sprzedaży 7 lokali mieszkalnych  na rzecz najemców;
14. Sprzedano na własność na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej Nova nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami wielorodzinnymi położonymi w Lubaniu przy ul. Hutniczej 2,4,6;
15, Wytypowano do sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem wielorodzinnym położonym w Lubaniu przy Placu 3-go Maja 5;
16. Wytypowano do sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem wielorodzinnym położonym w Lubaniu przy  ul. Polnej 3;
17. Wytypowano do sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem wielorodzinnym położonym w Lubaniu przy  ul. Kopernika 6;
18. Wytypowano do sprzedaży w formie przetargu na własność 2 lokale wykorzystywane na cele inne niż mieszkalne przy ul. Bankowej 9B (była siedziba PKO);
19. Wytypowano do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej przyległej nieruchomości działkę przy Placu 3-do Maja 5;
20. Dosprzedano na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej przyległej nieruchomości działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym, przeznaczonym do rozbiórki na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Nova;
21. Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynku wielolokalowego i w prawie współużytkowania wieczystego działki, położonego w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 1C
22. Przeprowadzono kolejny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w budynku przy ul. Zawidowskiej 22B ; Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.
23. Nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej od PKS Sp. z o.o.
24. Wystąpiono z wnioskiem do Starosty Lubańskiego o sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nabytej od PKS Sp. z o.o.

 w zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej :

1. Ogłoszono po raz kolejny konkurs „ Mieszkajmy piękniej, czyli Lubań w kwiatach”
2. Odbył się III Rajd Rowerowy Związku Gmin „Kwisa” oraz Sesja Młodych Ekologów.
3. Rozstrzygnięto dwa konkursy zorganizowane przy współpracy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej:
- na plakat „ Bądź przyjacielem przyrody, chroń ją przed ogniem”
- literacki „ W obronie lasów”.
4. Rozpoczęto prace planistyczne związane ze sporządzeniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Lubań;

w zakresie spraw oświatowych , kultury , sportu i promocji miasta :

1. W dniach 23 – 24.04r. lubańscy przedsiębiorcy uczestniczyli w targach KONVENTA w Zittau przy czynnym udziale pracowników Agencji Rozwoju Miasta (obsługa stoiska).
2. 7.05.2005r. w Lubaniu z okazji 10 – lecia współpracy z  Foerderverein Gesamtdeutsche Bildugsstaette Himmmighausen odbyło się Seminarium „Droga do Europy” połączone ze spotkaniem z wszystkimi uczestnikami 7-iu dwutygodniowych wypoczynków w Himmighausen (140 uczniów z lubańskich szkół). Odsłonięto tablicę upamiętniającą ten jubileusz i zasadzono drzewko.
3. Dnia 09.05. otrzymano wstępną decyzję o dofinansowaniu kosztów programu polsko - niemieckiej  wymiany młodzieży w dn. 6-20.08.2005r. (Himmighausen) w wysokości     6.137 zł  z  Euroregionu NYSA.
4. 19.05. Kapituła Człowieka Roku Powiatu Lubańskiego przyznała na wniosek Burmistrza Miasta Lubań i Dyrektor MOPS w Lubaniu tytuł Człowieka Roku 2004 roku w kategorii działalność społeczno – charytatywna księdzu Janowi Marcinakowi z Henrykowa.
5. 21 – 22.05. odbył się II Euroregionalny Festiwal Folklorystyczny z udziałem zespołów m.in. z Niemiec, Czech i Polski w ramach obchodów Dni Lubania LAWA 2005. Na realizację tego zadania miasto otrzymało środki z Euroregionu NYSA Phare CBC w wysokości 14.907,75 EURO.

Ponadto Burmistrz:

- 1 kwietnia – odbył służbową wizytę do Burmistrza Gorlitz;
- 02 kwietnia – uczestniczył w otwarciu biura poselskiego eurodeputowanej Lidii Geringer d Oedenberg;
- 07 kwietnia -  uczestniczył we Mszy Św. w intencji pożegnania Papieża Jana Pawła II;
- 09 kwietnia – uczestniczył w Festiwalu Sakro-song w Miejskim Domu Kultury;
- 12 kwietnia – wraz z delegacją radnych Rady Miasta Lubań odbył wizytę do zaprzyjaźnionego miasta Lobau;
- 14 kwietnia – przeprowadził Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEC Lubań Sp. z o.o
- 15 kwietnia – przeprowadził Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników LPWiK  Lubań Sp z o.
- uczestniczył w szkoleniu radnych Rady Miasta Lubań
- 20 kwietnia – Z-ca BML pan Henryk Rogacki uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Inwalidów;
- 20-22 kwietnia - wraz z delegacją radnych Rady Miasta Lubań odbył wizytę do zaprzyjaźnionego miasta Skjern;
- 27 kwietnia – wręczył odznaczenia dla Sybiraków z Powiatu Lubańskiego;
- 28 kwietnia – uczestniczył w Sesji Rady Powiatu w dyskusji nt. bezrobocia;
- 29 kwietnia – uczestniczył w spotkaniu z delegacją z Niemiec zaprzyjaźnioną ze SP nr 1 w Lubaniu;
- 03 maja – brał udział w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
- 06 maja – uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Bibliotekarza oraz Straży Pożarnej;
- 07 maja – uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia z Himighausen z okazji 10 lecia współpracy;
- 08 maja – brał udział w uroczystościach z okazji zakończenia II Wojny Światowej;
- 10 maja – Z-ca BML Wiesław Wydra uczestniczył w Sesji Młodych Ekologów;
- 12 maja – brał udział w festiwalu „ Piosenka Nieprzetartego szlaku” w MDK;
- 13 maja - przeprowadził Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZGiUK  Sp. z o.o.
- 14 maja – uczestniczył w festynie „ Szkoła z klasą” w Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
- 18 maja – brał udział w obchodach Święta ŁOSG w Lubaniu
;19 maja – uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski na temat programu pomocowego Interreg III A
- 21- 22 maja - brał udział w obchodach Dni Lubania oraz odsłonięciu słupa pocztowego;
- 24 maja – uczestniczył w Sesji Rady Powiatu w dyskusji nt. bezrobocia;
- 26 maja – brał udział w imprezie „ Zlot starych samochodów”;

Ad. 4
          Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

Pan Ryszard Janiak – zgłosił zapytania dotyczące:
- wycięcia 4 jodeł – właściciel byłej przędzalni ( przy ul. Jeleniogórskiej) otrzymał zezwolenie na bezpłatne wycięcie 4 dorodnych drzew ( jodeł), jako motywację i uzasadnienie podając, że stwarzają zagrożenie dla ludzi oraz obiektów budowlanych. Czy wydanie zezwolenia było zasadne , skoro korony drzew były oddalone od budynków o 1,5 m i w żadnym przypadku nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi.Uważa, że zaakceptowanie powodu podanego przez właściciela gruntu o nieodpłatne wycięcie 4 jodeł było niezasadne. Ochrona walorów krajobrazowych została pominięta, a miasto straciło około 96 tys. zł zezwalając na nieodpłatne wycięcie tych drzew.
- jakie działania i kiedy zamierza podjąć burmistrz w sprawie podziału i wykupu gruntów na poszerzenie drogi w obrębie powstającego nowego osiedla przy Harcerskiej Górze. Obecnie na granicach działek u poszczególnych właścicieli stawiane są skrzynki gazowe i elektryczne oraz ogrodzenia co zwiastuje , że miasto nie ma zamiaru dążyć do poszerzenie drogi , tj. ulicy Granicznej.

Pan Tadeusz Sztaba - złożył interpelacje w sprawach:
- uporządkowania spraw związanych z możliwością dojazdu do upraw rolnych przez rolników mieszkających przy ul. Głównej , w tym skarżącego się mieszkańca p. Franciszka Barnata . W wyniku budowy kolejnych domów jednorodzinnych w rejonie Harcerskiej Góry, w chwili obecnej uniemożliwiony jest dojazd sprzętu rolniczego do pół oraz utrudniona jest komunikacja transportem towarowym w obrębie Harcerskiej Góry. O ile taki stan rzeczy się nie zmieni rolnik nie będzie miał możliwości zbioru w czasie żniw zboża ze swoich upraw. W trybie pilnym należy zorganizować spotkanie z Wójtem Gminy, aby wyjaśnić istniejący stan rzeczy.
 - tworzenia możliwości dojazdu dla kilku rodzin przy ul. Wyspowej . Prosi by pod przewodnictwem burmistrza spróbować zaprosić zainteresowane strony, w tym jednego z mieszkańców, który do tej pory nie zgadza się na przejazd przez swoją działkę. Być może uda się całą sprawę załatwić polubownie,
oraz wnioski o:
- prześwietlenie koron drzew przy tzw. Alei Kasztanowej ,
- podjęcie działań zmierzających do przyłączenia terenu Gminy Wiejskiej – Uniegoszczy do miasta.

Pani Maria Skórniak zgłosiła interpelację w sprawie skargi rodziców dzieci klasy pierwszej z rejonu Szkoły Podstawowej nr 2 niezadowolonych utworzeniem jednego oddziału klasy pierwszej w roku szkolnym 2005/2006, zamiast planowanych dwóch oddziałów. Zwróciła się z pytaniem do burmistrza czy skarga ta została rozpatrzona. Jeżeli tak to jaka podjął decyzję w tej sprawie.

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wniosek dotyczący:
- wyznaczenia lokalizacji boksu na śmieci dla właścicieli lokali komunalnych oraz własnościowych z ulic Grunwaldzkiej , Brackiej oraz 3 – go Maja. Sugerowana lokalizacja – parking ( łącznik ulic Tkacka – Żymierskiego) przy PUP w Lubaniu,
oraz zapytania w sprawach :
- jaka firma wygrała przetarg na remonty cząstkowe ?
- rozważenia możliwości otwarcia pasażu Centrum Łużyckiego w Lubaniu ( Tretu) w godzinach popołudniowych w  soboty oraz południowych i popołudniowych w niedziele.

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił zapytanie jak daleko jest zaawansowany temat przekazania przez powiat lewej części starego szpitala , kiedy będzie można oczekiwać tam mieszkań socjalnych ?

Pani Małgorzata Grzesiak - zgłosiła wniosek o zlecenie odpowiednim służbom dokonania przeglądu stanu technicznego słupów oświetleniowych i ich naprawy. W wielu przypadkach stan techniczny ( korozja, zniszczenia przez wandali, obecność kabli na zewnątrz puszek) grozi bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia.

Pan Stanisław Bąk -  zgłosił zapytanie , czy jest dokumentacja na IV etap kanalizacji Kamiennej Góry ?

Ad. 5

Informacja o realizacji budżetu w placówkach oświatowych – przygotowania planistyczne na rok szkolny 2005 – 2006 .

W informacji , którą przedstawiła pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty uwzględnione zostały zagadnienia dotyczące:
- analizy wydatków za okres od 01.01.do 30.04.2005 w placówkach oświatowych - plan na rok 2005 wynosi 11425473,00 zł,
- wykonania planu przez wszystkie placówki, który wynosi 41,12% i został przekroczony o 7,8% w stosunku do planu rocznego .
Po dokonaniu szczegółowej analizy wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych należy stwierdzić, że wydatki realizowane są tylko w zakresie działalności podstawowej, tj. wypłata wynagrodzeń, składki na ZUS, wydatki z tytułu energii ( woda, gaz, co, energia oraz w przypadku SP nr 3 zakup opału). Ponadto wydatki realizowane są w zakresie dotyczącym za wywóz nieczystości, telefon, internet. Sytuacja finansowa w placówkach oświatowych jest zła z uwagi na:
- nie przekazanie w 2003 roku pełnej dotacji , tj. kwoty 456.163,71 zł.,
- w związku z powyższym powstały na koniec 2003 roku zobowiązania wymagalne w wysokości 170.171 zł., które obciążyły budżet roku 2004.
- niedoszacowanie budżetu w roku 2004 oraz pokrycie zobowiązań z 2003 roku , co spowodowało brak środków na pokrycie wydatków , a w efekcie powstanie zobowiązań wymagalnych na koniec 2004 roku w wysokości 148.226,64 zł.,
- niedoszacowaniem budżetu w 2005 roku. Budżet roku 2005 jest mniejszy niż w roku 2004 o kwotę 293,832,00 zł.,
- zapłacenie zobowiązań wymagalnych z roku 2004.

Wykonanie dotacji jest adekwatne do realizowanych wydatków. Na wysokość przekazanej dotacji mają wpływ:
- wypłacona w miesiącu marcu br. trzynasta pensja , która stanowi 5,6 % planu rocznego ,
- przekazanie środków na ZFŚS ( do 31.03. 75% odpisu rocznego),
 - pokrycie zobowiązań z 2004 r.
W związku z powyższym istnieje potrzeba zapewnienia dodatkowych środków w wysokości 600.000 zł., w szczególności dla SP nr1 , Sp nr 2, SP nr 3 i GM nr 3.

Przygotowania planistyczne na rok 2005 – 2006.

W roku szkolnym 2005/06 do lubańskich szkół będzie uczęszczać 2 439 uczniów do 91 oddziałów. Liczba uczniów jest mniejsza o 105, a oddziałów o 4 w stosunku do roku bieżącego. W związku z powyższym będzie realizowanych mniej godzin dydaktycznych ( 166 godzin mniej) oraz będzie zatrudnionych mniej nauczycieli ( 8 osób).

Zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu przedstawione zostały wyniki sprawdzianów klas VI szkół podstawowych.

Do sprawdzianu po klasie VI Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2004/2005 przystąpiło 272 - uczniów. Uczniowie uzyskali wysokie wyniki. Średni wynik dla naszej gminy jest taki sam jak średni wynik województwa dolnośląskiego i wynosi 29,6 punktów. 163 uczniów , co stanowi 60 % piszących uzyskało średni wynik powyżej średniej wojewódzkiej.
- Dla województwa – 29,6
- Dla gminy – 29,6
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 32,6
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 27,4
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 29,6
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 27,8.

Z informacji uzyskanych z okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu wynika, iż „punktowanych wyników uzyskanych przez uczniów nie należy „przeliczać” ani w żaden inny sposób przekładać na oceny szkolne.”
Wyniki sprawdzianu są tylko jednym źródłem informacji o osiągnięciach ucznia. Zewnętrzny sprawdzian mierzy tylko wybrane zakresy osiągnięć poznawczych uczniów. Warto zatem zachować ostrożność w formułowaniu wniosków ogólnych. Nie należy również porównywać wyników poszczególnych szkół. Bardzo ważne jest, określenie czy według nauczyciela, wychowawcy dany wynik ucznia można uznać za jego niepowodzenie, czy też sukces. Bowiem taki sam wynik uzyskany przez uczniów dla jednego może być niepowodzeniem dla drugiego zaś sukcesem.
Wyniki egzaminów gimnazjalnych nie są jeszcze znane.

W dyskusji głos zabrali:
pani Maria Skórniak – co jest powodem , że w oświacie brakuje 600.000 zł i w jaki sposób brakująca kwota  trafi do placówek oświatowych ?
Pani Małgorzata Chojnacka – taki stan spowodowany jest zmniejszeniem subwencji oświatowej o przeszło 400.000 zł i niedoszacowaniem budżetu placówek oświatowych w roku bieżącym. W celu poprawy sytuacji finansowej będziemy starać się od gmin ościennych pokrywania kosztów dotacji przekazywanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli lubańskich , a nie będących mieszkańcami miasta Lubań – jest to kwota około 150.000 zł oraz wystąpimy do ministerstwa o środki z rezerwy oświatowej.

Pani Maria Skórniak – czy szkoły zakończą rok szkolny w wielkim stresie?

Pani Małgorzata Chojnacka – najwięcej środków zabraknie w SP nr1, 2, 3 i w Gimnazjum nr 3.

pani Małgorzata Grzesiak - wyraziła opinię, że podjąć należy konkretne działania , by znaleźć sposób na poprawę sytuacji finansowej placówek oświatowych. Zwróciła sie z zapytaniem, dlaczego nie jest realizowane nauczanie indywidualne uczniów, którzy ulegli wypadkom?

Pani Małgorzata Chojnacka – do chwili obecnej wniosek o indywidualne nauczanie wpłynął w ubiegłym tygodniu ze Szkoły Podstawowej nr1. Pozytywna decyzja w sprawie nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów tej szkoły wydana została 25.05.2005 r.

pan Tadeusz Sztaba – czy wzrósł poziom nauczania i czy wpływ na to ma fakt , że wzrosła liczba nauczycieli dyplomowanych?

Pani Małgorzata Chojnacka – wyniki nauczania są dobre – na poziomie średniej województwa. Na wzrost poziomu nauczania na pewno ma to, że zwiększyła się liczba nauczycieli dyplomowanych.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – sytuacja w oświacie nie powinna dziwić. Problemem jest niedoszacowana subwencja oświatowa, która w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszona została o przeszło 400 tys. zł. Jest to związane z bardzo niekorzystnym dla gmin miejskich algorytmem jej wyliczania, ponieważ subwencja przyznawana jest na ucznia w zależności od miejsca zamieszkania. Na uczniów z terenów wiejskich jest ona wyższa nawet o prawie 50% więcej, niż na ucznia mieszkającego w mieście. Drugim problemem jest zmniejszająca sie liczba uczniów. O tym, że na oświatę brakowało będzie środków , wiedzieliśmy już trzy lata temu. Teraz mamy o jedną szkołę podstawową i jedno gimnazjum za dużo. Zdać sobie należy sprawę z tego , że w tej chwili sztucznie utrzymywane są Gimnazjum nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3. Umawiając sie teraz , że np. w roku 2009 Gimnazjum nr 1 przestaje istnieć – ulegnie likwidacji , można będzie zaproponować fundacjom czy organizacjom zagospodarowanie tego obiektu. W obecnej przedwyborczej sytuacji, kuratorzy generalnie nie wyrażają zgody na żadne likwidacje szkół. W celu poprawy sytuacji w oświacie, trzeba będzie szukać pewnych rozwiązań. Propozycja taka przedstawiona zostanie w miesiącu wrześniu. Oszczędności można szukać np. poprzez utworzenie MZEASz, zaoszczędzić można też za zajęciach dodatkowych na basenie. Stwierdził, że zastanowić sie należy nad docelową siecią szkół, która powinna mieć trzy szkoły podstawowe i dwa gimnazja. Odnosząc się do interpelacji pani Marii Skórniak , stwierdził , że ze względu na brak środków finansowych nie zgodził się na utworzenie w SP nr 2 klas siedemnastoosobowych, gdyż obowiązek szkolny leży po stronie gminy , a w tym wypadku chodzi o dzieci z terenu gminy wiejskiej.

Pan Marian Kwolik – jakie będą losy 8 nauczycieli, którzy będą zwolnieni?

Pani Małgorzata Chojnacka – jest to różnie, część przejdzie na emeryturę, niektórzy będą przeniesieni do innych placówek. Najwięcej nauczycieli, bo czterech, straci pracę w SP nr 2, z których jedna odejdzie na emeryturę, jeden nauczyciel – informatyk, być może przejdzie do SP nr 1.

pan Zenon Piwoni – w imieniu Komisji Budżetu zgłosił wniosek , aby Burmistrz Miasta skutecznie wyegzekwował od gmin ościennych pokrywanie kosztów dotacji przekazywanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli lubańskich , a nie będących mieszkańcami miasta Lubań.

pan Franciszek Bogdanowicz – odnosząc się do uczęszczania dzieci z gmin ościennych do placówek miejskich , wyraził pogląd , że rozwiązaniem tego problemu może być przemeldowanie ich do miasta.

Pani Małgorzata Chojnacka – miasto otrzymuje dotację na uczniów szkół, nie otrzymuje natomiast od wójtów gmin ościennych zwrotu kosztów dotacji przekazywanych na dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich. Największy problem jest z Gminą Wiejską Lubań.

Pani Maria Skórniak - zgłosiła zapytania: jaki przepis reguluje liczebność klas, jaka jest wysokość subwencji na ucznia z terenów wiejskich i dlaczego nie można utworzyć dwóch oddziałów klas pierwszych w SP nr 2?

pani Małgorzata Chojnacka – liczebność klas wynika ze schematów organizacyjnych szkół – w szkołach podstawowych jest to minimum 26 uczniów, a w gimnazjach 24. Algorytm przyznawania subwencji przeliczany jest na 26 uczniów. W obecnej chwili nie możemy pozwolić sobie na tworzenie klas 18 osobowych, bo deficyt będzie wynosił nie 600.000 zł , a 800.000 zł. Nie jest to zła wola, tylko ekonomia. Zgodnie z rozporządzeniem najpierw do placówek miejskich przyjmowane są dzieci z obwodów szkolnych. Wysokość subwencji przyznawanej na uczniów z terenów wiejskich wynosi około 3,500 zł , a na uczniów z terenów miejskich 2.500 zł.

Pan Zenon Piwoni – odnosząc się do wypowiedzi pana Franciszka Bogdanowicza stwierdził, że nie chce mieć z nią nic wspólnego i skutecznie należy egzekwować od gmin ościennych zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenów wiejskich w przedszkolach miejskich.

Pan Tadeusz Sztaba – mając przykład SP nr 2 widocznym jest, że mieszkańcy Uniegoszczy są sztucznie podzieleni

W obradach nastąpiła przerwa do godz.12.30 w czasie, której radni obejrzeli budynek przy pl. Lompy.

Ad. 6
            Podjęcie uchwał.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

1.Zaciągnięcia długoterminowego kredytu przeznaczonego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu
Opinie wszystkich komisji pozytywne.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
2. Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki przeznaczonej na Przebudowę i Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków dla Miasta Lubań i Gminy Siekierczyn.
Opinie wszystkich komisji pozytywne.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
3. Zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok
Opinie wszystkich komisji pozytywne.
Pan Ryszard Janiak – czy kwota 100.000 zł zapisana w § 2 pkt 6 dotyczy wykupu konkretnych gruntów? Jeżeli nie, to proponuje przeznaczyć ją na wykup gruntów koło Harcerskiej Góry.
Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – w budżecie miasta kwota 200.000 zł przeznaczona była na wykup od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów przy planowanej budowie obwodnicy . Jednak z uwagi na zbyt wysoką cenę, jaką zaproponowała Agencja , zrezygnowano z ich wykupu . Z planowanej kwoty 200.000 zł, 100.000 zł przeznaczono na dotację dla ABK nr 2 , natomiast pozostałe 100.000 zł na drobne wykupy gruntów.
Pan Ryszard Janiak– kiedy zostanie rozstrzygnięte, które grunty zostaną wykupione za kwotę 100.000 zł ?
Pan Konrad Rowiński – temat wykupu gruntów przy Harcerskiej Górze jest tematem nowym , który pojawił się przed godziną. Zorientujemy się jak przebiega tam granica pomiędzy miastem a Gminą Wiejską. Wszelkie podziały muszą być zgodne z planem przestrzennym zagospodarowania tego terenu. Reasumując obiecuje , że przez następny miesiąc żadna kwota z tych 100.000 zł nie będzie wydatkowana na żaden wykup gruntu.
Pan Tadeusz Sztaba – zgłosił wniosek, aby w uchwale znalazł się zapis , że kwota
100.000 zł przeznaczona zostanie na wykup gruntów koło Harcerskiej Góry.
Pan Konrad Rowiński – zapisywanie tej kwoty na konkretny wykup gruntów nie ma w chwili obecnej sensu , ponieważ jest to temat nowy , który musi zostać wyjaśniony.
Pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza - zaapelował o spokojne podejście do tego
tematu. Dzisiaj nikt nie wie , kto jest czemu winien albo nie winien. W celu wyjaśnienia tego problemu należy powrócić do początku  czyli  wyznaczenia granic.  . Zastanowić się należy jak ten konflikt rozwiązać.
Pan Tadeusz Sztaba – poprosił Burmistrza o ustne zapewnienie, że podczas żniw rolnicy będą mieli dojazd do swoich pól.
Pan Konrad Rowiński – takiego zapewnienia nie może dać, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma wiedzy na ten temat. Musi zostać on sprawdzony i wyjaśniony. Pan Arkadiusz Słowiński – opowiedział się za tym , aby problem ten rozwiązać na          spokojnie i wyjaśnić wszelkie wątpliwości .
Pan Marian Kwolik – jeśli zgodnie z interpelacją, ma być to droga transportowa, to też muszą zostać spełnione warunki ekologiczne
pan Ryszard Janiak – uważa , że aluzja ta była nie na miejscu. Przyjmuje zapewnienie Burmistrza, że przez następny miesiąc kwota 100.000 zł nie będzie wykorzystana.
Pan Marian Kwolik – nie była to aluzja pod adresem rolników, jednak jeśli ma być to droga transportowa dla sprzętu rolniczego , to wpłynie ona na zmianę charakteru zabudowy znajdujących sie tam domków jednorodzinnych.
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.
4.Zwolnienia z opłaty za zmianę we wpisie do ewidencji gospodarczej
   Opinie wszystkich komisji pozytywne.
    Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 7
             Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , zapytania i wnioski.
 
Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:
- wycinki jodeł – sprawa zostanie wyjaśniona po zbadaniu dokumentacji ,
- utworzenia dwóch oddziałów klas pierwszych w SP nr 2 – utrzymanie jednego oddziału kosztuje około 100.000 zł., nie będziemy tworzyć oddzielnego oddziału dla dzieci spoza miasta. Sprawa zostanie przeanalizowana raz jeszcze.
- stworzenia możliwości dojazdu dla kilku rodzin przy ul. Wyspowej – jest to sprawa skomplikowana. Wszelkie kilkakrotne próby polubownego rozwiązania tego problemu przez Urząd przy udziale stron zainteresowanych nie dały pozytywnych rezultatów z powodu braku porozumienia pomiędzy zainteresowanymi właścicielami nieruchomości .O ustanowienie drogi koniecznej może wystąpić właściciel, nie może zrobić tego miasto. Taki pozew właściciele złożyli w sądzie, jednak postępowanie zostało zawieszone do czasu wskazania następców prawnych będących m.in. uczestnikami postępowania. W chwili obecnej, na prośbę pełnomocnika stron, miasto wystąpiło do Centralnego Biura Adresowego o ustalenie danych adresowych.
- przekazanie części starego szpitala na mienie komunalne – Staroście przedstawiona została propozycja zamiany części starego szpitala, w której obecnie mieści się Sanepid, na dwa piętra w budynku po Banku Spółdzielczym. W tej chwili oczekujemy na informacje od Starosty i Sanepidu. Po przejęciu części starego szpitala, powstałyby tam mieszkania socjalne.
- przeglądu stanu technicznego słupów oświetleniowych i ich naprawy – wniosek przyjmujemy ,
- wyznaczenia lokalizacji boksu na śmieci na parkingu przy  PUP – skonsultowane zostanie to z ABK , sprawdzimy. Generalnie chodzi o to , aby  okoliczni mieszkańcy  chcieli z tego boksu korzystać.
- przetarg na remonty cząstkowe wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubaniu,
- otwarcia pasażu Centrum Łużyckiego w Lubaniu ( Tretu) w godzinach popołudniowych w  soboty oraz południowych i popołudniowych w niedziele – jest to mało prawdopodobne ,  a wynika z powodu braku zgody współwłaścicieli na partycypację w kosztach utrzymania obiektu. Koszt utrzymania obiektu za cztery miesiące br wyniósł 18.000 zł. Gdyby współwłaściciele partycypowani w kosztach utrzymania obiektu w granicach 3 tys. zł miesięcznie wówczas obiekt mógłby być otwarty również w soboty i niedziele. Sytuacja jest bardzo trudna i istnieje zagrożenie, że we wrześniu skończą się pieniądze i obiekt będzie czynny krócej. Jeśli właściciele nie zgodzą się na partycypację w utrzymaniu to w przyszłości sprawę rozstrzygnie sąd, który określi koszty partycypacji.

Pan Franciszek Bogdanowicz zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie woda w toalecie w USC?

Ad. 8
          Komunikaty.

Pan Marian Kwolik poinformował o:
proponowanym terminie odbycia sesji czerwcowej – 21.06.2005r.,
posiedzeniu Komisji Prezydialnej w pierwszej połowie czerwca br.

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miasta Lubań.

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-12 23:44:38, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-20 10:29:29, Ostatnia zmiana: 2007-01-08 15:18:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4913