Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966592
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2005 » Sesja XXXVII z 28 czerwca obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XXXVII/37/2005/20

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 28 czerwca 2005 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                 zakończenia: 12:25

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować

prawomocne uchwały Rada Miasta.

W XXXVII sesji uczestniczyło 17 radnych w/g załączonej listy obecności (usprawiedliwiona nieobecność

pani Małgorzaty Grzesiak, pani Marii Skórniak, pana Stanisława Jastrzębskiego, pana Tadeusza Sztaby) oraz:

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         ?pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Marian Zwierzanski - Skarbnik Miasta,

-         ?pani Beata Jurak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

-         mjr Stanisław Pieniądz - przedstawiciel WKU w Bolesławcu

-         ?pani El6bieta Sindrewicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

-         zaproszeni goście

-         ?przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Sekretarzem obrad został pan Stanisław Bak.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Wręczenie aktów mianowania na stopień oficerski.

3.       Przyjęcie protokołu XXXVI sesji RM.

4.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie miedzysesyjnym.

5.       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6.       Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7.       Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

8.       Podjecie uchwał.

9.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

10.   Komunikaty.

 

Ad. 2

Wręczenie mianowań na stopnie oficerskie

Pan mjr Stanisław Pieniądz – przedstawiciel WKU w Bolesławcu – po odczytaniu wyciągu z decyzji Ministra Obrony Narodowej o przyznaniu kolejnych stopni oficerskich 6ołnierzom uczestniczącym w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i okresie powojennym - w imieniu Komendanta WKU – wręczył akty mianowania na stopień porucznika panu Henrykowi Mirek i panu Mieczysławowi Sontowskiemu.

 

Ad. 3

Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miasta

Protokół XXXVI sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 4

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie miedzysesyjnym

Sprawozdanie obejmujące miesiąc czerwiec 2005 roku odczytał pan Henryk Rogacki – Zastepca Burmistrza Miasta.

Sprawozdanie znajduje w załączonym pliku.

Ad. 5

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

Pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił wnioski dotyczące:

-         ?zsynchronizowania sygnalizacji świetlnej na ul. Bankowej – Podwale tak , aby piesi przechodzący przez przejście na ul. Bankowa mogli przejść na zielonych światłach przez ul. Podwale,

-         wyrównania nawierzchni jezdni na skrzy6owaniu ul. Fabryczna – Zgorzelecka i ustalenie przez LPWiK przyczyny zapadania sie jezdni.

Pan Arkadiusz Słowinski zgłosił zapytania dotyczące:

-         ?podania terminu rozpoczęcia remontu placyku le6acego przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej Wąskiej,

-         ?podjętych kroków , które usunęłyby z “krajobrazu” w/w placyku ruiny budynku należącego do

      p. Witeckiego,

-         ?planów zagospodarowania terenu zielonego znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Słowackiego ( za kontenerami do segregacji surowców wtórnych),

-         stanu inwestycji prowadzonych w strefie ekonomicznej w rejonie b. ZNTK,

-         jak rozpatrzony został wniosek Komisji Zdrowia dotyczący zachowania się pracownika UM w stosunku do p. dyrektor MOPS?

Pan Henryk Sławinski zgłosił zapytanie dotyczące stanu zaawansowania prac przy podłączeniu do kanalizacji ściekowej ul. A. Krajowej, począwszy od Agencji Rozwoju Miasta, Młodzieżowego Domu Kultury i dalej do Spółdzielni Inwalidów „Lubamet”.

Pan Mieczysław Iwanow zwrócił uwagę na popękanie asfaltu na ul. Klasztornej na odcinku ok. 100 m z prawej strony przy wylocie ulicy w kierunku ogrodów działkowych. W związku z tym, że dywanik asfaltowy ułożony był nie tak dawno, wiec stan ten powinien byc usunięty w ramach gwarancyjnych.

Pan Stanisław Bak zgłosił zapytania dotyczące:

-         jak daleko zaawansowana jest dokumentacja na kanalizacje Kamiennej Góry i Uniegoszczy,

-         jakie kwoty wpływają do budżetu miasta od marketów?

Pan Ryszard Janiak ustosunkował się do odpowiedzi udzielonych na zgłoszone interpelacje dotyczące:

-         wycinki drzew przy ul. Jeleniogórskiej – odpowiedz nie jest satysfakcjonująca, drzewa wycięte zostały w sposób barbarzyński,

-         podziału i wykupu gruntów na poszerzenie drogi w obrębie powstającego nowego osiedla przy Harcerskiej Górze – z udzielonej odpowiedzi wynika, 6e droga ma tam szerokość 5 m, natomiast w rzeczywistości jest to 4,2 m. Nie uzyskał satysfakcjonującej odpowiedzi, czy grunty na poszerzenie tej drogi będą wykupione.

 

Ad. 6

Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Szczegółowa informacje dotycząca działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

przedstawiła pani Beata Jurak – Dyrektor placówki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Lubaniu jest bud6etowa jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Lubań, która wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Podstawa działalności jednostki jest Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu zatrudnionych jest 27 osób (tym 4 w niepełnym wymiarze). Średnia płaca po regulacji od 1 stycznia 2005 roku wynosi 1831 zł brutto. Strukturę jednostki tworzą następujące działy:

1.       Dział Pomocy Środowiskowej - głównym zadaniem tego działu jest realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i prowadzenie pracy socjalnej.

2.       Dział Świadczeń Pomocy Społecznej zajmuje się prowadzeniem dokumentacji w zakresie świadczeń pomocy społecznej oraz opracowywaniem sprawozdań z tego zakresu.

3.       Dział Świadczeń Rodzinnych zajmuje się realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie.

4.       Dział Księgowości jego zadaniem jest prowadzenie obsługi finansowo - kasowej.

5.       Dom Dziennego Pobytu

Plan wydatków MOPS na 2005 rok opiewa na ogólna kwotę – 7 790 700 zł w tym:

Na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej ogólny koszt 1 687 085 zł obejmuje

wypłatę świadczeń z zakresu:

Zadania własne gminy 1 107 085 zł

Zadania zlecone gminie 580 000 zł

Zadania określone ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych:

-         Ze środków publicznych 0 042 000 zł

-         Zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych 3 527 000 zł

-         Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 0 657 615 zł

-         Utrzymanie Domu Dziennego Pobytu 0 092 000 zł

-         Zadania określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych 1 785 000 zł

W okresie od stycznia do maja 2005 roku pomocą społeczną objęliśmy 643 rodziny liczące 1 765 osób, natomiast ze świadczeń rodzinnych korzystało w tym okresie 1 242 rodziny liczące 3 732 osoby.

Rzeczywista liczba osób objętych ró6nymi formami pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu wynosi 4 841 (1 808 rodzin), co stanowi 20,77% ogółu mieszkańców Miasta Lubań. Należy wobec tego stwierdzić, że co piaty mieszkaniec naszego miasta objęty jest pomocą ze strony naszej placówki.

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 roku funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 6yciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Dlatego też ma za zadanie wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

-         ?przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawa świadczeń

-         pracy socjalnej

-         prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej

-         analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

-         ?realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb

-         rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej w myśl art. 16 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

W praktyce dominującym powodem przyznania pomocy społecznej od kilku lat jest bezrobocie. Dla przykładu podam, że w 2004 roku z powodu bezrobocia pomoc społeczna otrzymywało 689 rodzin liczących 2095 osób, co stanowiło 70,7 % ogółu osób korzystających z pomocy MOPS Lubań. Z analiz wynika, 6e ponad 50% bezrobotnych klientów MOPS to osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy powy6ej 24 miesięcy). Innymi częstymi powodami udzielenia pomocy są: długotrwała choroba, niepełnosprawność, problemy opiekuńczo - wychowawcze. Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z ww. okoliczności. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej stanowi kwoty 461 zł, natomiast dla osoby w rodzinie kwota 316 zł (art. 8 Ustawy). Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymaga uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej określa art. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruję się ustaleniami Burmistrza. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zostały zaliczone te działania, które maja na celu zapewnienie mieszkańcom gminy minimalny poziom bezpieczeństwa socjalnego. W tym zakresie podejmujemy następujące działania:

-         Udzielanie schronienia. W 2004 roku Dyrektor MOPS w Lubaniu zawarł porozumienia z dwoma schroniskami dla bezdomnych, czyli Domem Samotnej Matki w Pobiednej i Schroniskiem Dla Bezdomnych Me6czyzn w Leśnej. Dzięki tym porozumieniom Miasto Lubań ma zagwarantowane miejsca noclegowe dla osób bezdomnych kobiet, me6czyzn i dzieci, co w szczególności w okresie jesienno-zimowym, jest niezmiernie wa6ne. Obecnie nie mamy osób przebywających w tych schroniskach

-         ?Zapewnienie posiłku realizowane jest poprzez dystrybucje bonów na jeden gorący posiłek dziennie w postaci zupy wydawanej w Zakładzie Bud6etowym „Stołówki Szkolne”. W maju bie6acego roku ta forma pomocy objętych było 205 osób.

-         ?Zapewnienie niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym odbywa się głównie poprzez rozdawanie odzieży pochodzącej z darów otrzymywanych z holenderskiej fundacji „Heerde helpt Polen”, z która MOPS ma nawiązaną ścisłą współpracę. W 2004 roku pomoc taka otrzymały 563 osoby. Ponadto kierujemy naszych podopiecznych do wybierania odzieży z magazynów PKPS i PCK.

-         ?Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem, które od 1 maja 2004 roku stało się zadaniem własnym gminy, wcześniej było zadaniem zleconym gminie, do 2007 roku gmina otrzymuje z bud6etu państwa dotacje na dofinansowanie tego zadania.

-         W 2005 roku średnio miesięcznie wypłacamy 230 zasiłków okresowych z przeznaczeniem na zakup żywności i opłaty mieszkaniowe, średnia wysokość tych świadczeń w maju br. wynosiła 151,32 zł.

-         Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych słu6a one zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych i przyznawane są w szczególności na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia, opału, artykułów szkolnych, obuwia. Od początku tego roku przyznaliśmy 558 zasiłków celowych. Osoby nadu6ywajace alkoholu i marnotrawiące własne zasoby majątkowe otrzymują tą pomoc w naturze - głównie w formie bonów towarowych.

-         Obecnie przyznajemy równie6 pomoc rzeczowa w postaci paczek chemicznych i artykułów szkolnych.

-         ?Praca socjalna, czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych ora tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Pomoc w postaci wyłącznie pracy socjalnej otrzymało w tym roku 218 rodzin liczących 323 osób.

-         Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. Świadczenie tych usług zlecone jest obecnie Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Lubaniu. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowywanie posiłków, opiekę higieniczna zlecona przez lekarza) oraz zapewnienie w miarę mo6liwosci kontaktów z otoczeniem. Ta forma pomocy objęte są obecnie 23 osoby.

-         Nowym zadaniem jest tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina polegający na tworzeniu instytucji wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. MOPS w Lubaniu realizuje to zadanie poprzez Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziennego Pobytu.

-         Dożywianie dzieci – odbywa się głównie poprzez Zakład Bud6etowy „Stołówki Szkolne” Dwudaniowy obiad je obecnie 421 dzieci. Trzeba tu zauważyć, że w tej kwestii nastąpił gwałtowny wzrost liczby świadczeniobiorców, bowiem w 2004 roku z obiadów korzystały 304 dzieci, wiec nastąpił wzrost o 117 dzieci.

-         Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - w tym roku zorganizowaliśmy jeden pogrzeb, ale środki poniesione na ten cel odzyskaliśmy w całości z ZUS

-         Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu zadanie to pojawiło się w systemie pomocy społecznej na początku 2004 roku, jest ono niezmiernie kosztowne, bowiem w przypadku skierowania osoby do takiej placówki ponosimy za nią odpłatność w średniej wysokości 1286 zł miesięcznie. Obecnie w tego typu placówkach mamy umieszczonych 5 osób, natomiast na miejsca w Domach Pomocy Społecznej oczekują 2 osoby.

-         ?Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu potrzeb. Należy tutaj dodać również to, że od 2004 roku zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, o czym mówi art. 17 ust. 1 pkt 17 Ustawy o pomocy społecznej. Do zadań własnych gminy, czyli zadań o charakterze fakultatywnym, których realizacja zależy od rozeznanych potrzeb i mo6liwosci finansowych, nale6y:

-         Przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych - jest to świadczenie przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza kryterium dochodowe, w bie6acym roku udzieliliśmy 2 takie zasiłki

-         Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze - w 2004 roku Burmistrz Miasta Lubań ogłosił nabór wniosków na udzielenie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Tylko jedna osoba złożyła wniosek, dzięki czemu otrzymała 9 200 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej w wyrobem i sprzedażą stolarki budowlanej oraz mebli ogrodowych oraz zatrudnienie trzech bezrobotnych mieszkańców Lubania.

-         Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki-zadanie to realizowane jest poprzez działalność Domu Dziennego Pobytu.

-         Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Współpraca ta układa się bardzo dobrze, co najmniej raz w tygodniu otrzymujemy informacje o aktualnych ofertach pracy, które są wywieszane na tablicy ogłoszeń, ponadto pracownicy socjalni w indywidualnych rozmowach z osobami ubiegającymi się o pomoc społeczna informują je o różnych ofertach pracy.

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Z dniem 1 maja 2004 roku liczba zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej gwałtownie zmniejszyła się. Część z tych zadań stała się zadaniem własnym gminy np. zasiłki okresowe, inne natomiast zostały przeniesione do nowego systemu - świadczeń rodzinnych np. gwarantowane zasiłki okresowe czy zasiłki macierzyńskie. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez wojewodę (art. 110 ust.2). Środki na realizację i obsługę tych zadań zapewnia budżet państwa. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej należy:

-         ?Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych - średnio miesięcznie wypłaca się ich 114.

-         ?Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia - miesięcznie opłacamy te składki za 105 osób.

-         ?Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te dostosowane one są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności ka6dej osoby, świadczone sa przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubaniu zatrudniający opiekunki ze specjalistycznym przygotowaniem. W 2004 roku korzystało z nich, co miesiąc 13 osób, obecnie 9 osób.

-         ?Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu 6ycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Obecnie realizujemy Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” w ramach, którego pomocą w formie jednego gorącego posiłku obejmujemy 626 osób.

W okresie od stycznia do końca maja 2005 roku wydaliśmy 2 464 decyzje dotyczące różnych świadczeń z pomocy społecznej. Nowym elementem postępowania, który pojawił sie wraz z nowa ustawa o pomocy społecznej jest kontrakt socjalny, czyli pisemna umowa zawarta z osoba ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań

zmierzających do przezwycie6enia trudnej sytuacji lub wstrzymania świadczeń pienie6nych z pomocy społecznej. Odmowa podpisania tego kontraktu mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia. W bie6acym roku spisano 20 kontraktów socjalnych.

Realizacja świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Z dniem 1 maja 2004 roku wszedł w 6ycie nowy system świadczeń rodzinnych. Określają go przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie jest, obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do świadczeń rodzinnych. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto tj. po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne i wynosi 504 zł/osobę (lub 583 zł/osobę, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne). W celu realizacji zadań wynikających z w/w ustawy w kwietniu 2004 roku utworzony został Dział Świadczeń Rodzinnych.

Obecnie udzielane są następujące świadczenia rodzinne:

1.       zasiłek rodzinny, w maju wypłacono takich świadczeń 1 804

2.       dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

-         urodzenia dziecka, w maju udzielono 9 dodatków, a od początku roku – 40

-         opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, w maju wypłaciliśmy - 83 takie dodatki

-         ?samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, w maju było ich – 5

-         ?samotnego wychowywania dziecka, w maju udzieliliśmy - 862 takie świadczenia

-         kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w maju – 172

-         rozpoczęcia roku szkolnego wypłacane we wrześniu, w ubiegłym roku – 1082

-         podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w maju -67

3.       świadczenie pielęgnacyjne, w maju 2005 wypłaciliśmy ich 42

4.       zasiłek pielęgnacyjny, w maju zrealizowaliśmy wypłatę dla 244 osób.

Ogólnie od początku 2005 roku dokonaliśmy wypłaty 16 613 świadczeń rodzinnych, czyli średnio 3 323 świadczenia miesięcznie.

Inne działania MOPS

Oprócz wyżej wskazanych działań zajmujemy się ubezpieczeniem zdrowotnym osób otrzymujących zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Średnio miesięcznie ubezpieczeniem tym obejmujemy 105 osób. Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne korzystają także z możliwości objęcia ich ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Jest ich obecnie 40. Ważnym elementem pracy MOPS jest prowadzenie współpracy z różnego rodzaju instytucjami szczególnie takimi jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urząd Pracy, sad, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi (Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzy6 itp.), policja, pedagogami szkolnymi i kuratorami sadowymi. Na potrzeby tych instytucji pracownicy socjalny w bieżącym roku przeprowadzili 144 wywiady środowiskowe. Pracownicy socjalni przeprowadzają również na zlecenie Administracji Budynków Komunalnych wywiady dla potrzeb umorzeń zaległości czynszowych. W okresie od stycznia do maja 2005 roku sporządzonych zostało 51 takich wywiadów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu prowadził równie6 pomoc w postaci poradnictwa prawnego świadczonego przez radcę prawnego, który raz w tygodniu przyjmuje bezpłatnie podopiecznych naszej instytucji. W 2004 roku udzielono 115 porad prawnych.

Działalność Domu Dziennego Pobytu. Placówka ta jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym mającym charakter dziennego domu pomocy. Z usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu mogą korzystać mieszkańcy miasta Lubań, a w szczególności:

-         osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,

-         dzieci powyżej 15 roku życia, inne osoby, którym przysługuje prawo do świadczeń pomocy społecznej na zasadzie itp. 2 i itp. 3 Ustawy o pomocy społecznej.

Do podstawowych zadań należy:

-         ?podejmowanie działań służących utrzymaniu pensjonariuszy w jego naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji,

-         zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu, zapewnienie odpłatnego posiłku w czasie pobytu, udostępnienie urządzeń i środków służących do utrzymania higieny osobistej,

-         świadczenie usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenia sprawności i aktywizacja pensjonariuszy,

-         ?udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,

-         umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich m. Sn. Poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świat, wspólny udział w imprezach kulturalnych, turystycznych, dostęp do prasy, biblioteczki, TV, telewizji kablowej, itp.

-         udzielanie porad i wsparcia oraz mo6liwosci uczestniczenia w grupach wsparcia, grupach samopomocowych,

-         rozbudzania zainteresowań.

Strukturę tej placówki tworzą: Klub Seniora, Klub Młodzieżowy, Klub Pionierów Ziemi Lubańskiej. Do Domu Dziennego Pobytu systematycznie uczęszcza do niego 13 osób w wieku poprodukcyjnym, 25 uczniów w wieku szkoły gimnazjalnej i średniej, 28 członków Klubu Pionierów Ziemi Lubańskiej. W budynku Domu Dziennego Pobytu swoje spotkania odbywa Karkonoski Klub Amazonek Wszelkie usługi, za wyjątkiem obiadów, udzielane są bezpłatnie. Osoby dorosłe uczęszczające do Domu Dziennego Pobytu najczęściej zajmują się robótkami ręcznymi, towarzyskie gry w karty, gra w bilard.

Młodzież najchętniej gra w bilard, tenisa stołowego, grę zręcznościową „Piłkarzyki”, gry planszowe i ogląda filmy video. W Domu Dziennego Pobytu istnieje mo6liwosc przeczytania codziennej prasy, która jest prenumerowana przez MOPS w Lubaniu. Działa tam również punkt biblioteczny, z którego systematycznie korzysta kilka osób.

Dodatki mieszkaniowe. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zajmuje się realizacją wypłat dodatków mieszkaniowych. Średnio miesięcznie wypłacamy dodatki mieszkaniowe dla 883 osób.

Dary. W 2004 roku MOPS w Lubaniu nawiązał współpracę z holenderską fundacja “Heerde helpt Polen”. Dzięki temu przedsięwzięciu w ubiegłym roku czterokrotnie otrzymaliśmy dary w postaci odzieży (około 20 ton), bielizny pościelowej, obuwia, zabawek, mebli domowych, artykułów gospodarstwa domowego, mebli biurowych, łó6ek szpitalnych i sprzętu rehabilitacyjnego. Z tej formy pomocy w ubiegłym roku skorzystały 563 osoby. Ponadto przekazano dla:

-         ?Łużyckiego Centrum Medycznego 31 łóżek szpitalnych w raz z materacami, drobny sprzęt rehabilitacyjny, organy, bieliznę osobista i pościelową, zmywarkę przemysłową, meble, solarium, wózek inwalidzki, aparaty telefoniczne, wagi, odzież szpitalną i drobny sprzęt gospodarstwa domowego, szpitalnych, drobny sprzęt rehabilitacyjny, organy

-         Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubaniu maszynę dziewiarska,

-         Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu podnośnik, bieliznę pościelową i osobistą

-         ?Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu deskę kreślarską

-         ?Straży Miejskiej maszynę do pisania i telewizor,

-         ?Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lubaniu maszynę do pisania i meble do biura,

-         Muzeum w Lubaniu zabytkową maszynę do szycia.

W bieżącym roku w czerwcu otrzymaliśmy kilkanaście kartonów odzieży. Duża dostawa odzieży

i mebli zaplanowana jest na 4 lipca tego roku.

Giełda podręczników szkolnych. Od 2003 roku w czerwcu organizujemy na placu przy Ratuszu Giełdę Podręczników Szkolnych, na której uczniowie mogą sprzedać i kupić używane podręczniki szkolne. Giełda ta cieszy się, co roku dość sporym zainteresowaniem ze strony sprzedających i kupujących, ostatnia giełda odbyła sie 23 czerwca br.

Wigilia. Co roku w przeddzień wigilii organizujemy spotkanie wigilijne dla osób samotnych i ubogich. 23 grudnia 2004 roku uczestniczyło w niej 108 osób.

Wnioski

Od 1 maja 2004 roku, kiedy to weszła w 6ycie Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zmieniła sie praca ośrodka pomocy społecznej. Ustawa ta wyraźnie określiła charakter i cele pomocy społecznej oraz formy i środki zmierzające do ich osiągania. O ile dotychczas pojecie „pomoc społeczna” powszechnie rozumiano jako wsparcie przede wszystkim finansowe i rzeczowe, o tyle obecnie pomoc społeczna jest ukierunkowana na wszelkiego rodzaju działanie, zmierzające poprzez prace socjalna do przezwycie6enia przez klienta pomocy społecznej trudności przy u6yciu jego własnych sił przy niewielkim wsparciu finansowym oferowanym przez gminę. Można powiedzieć, że obecna ustawa o pomocy społecznej dokładnie odwróciła dotychczasowe zadania pomocy społecznej. Zakłada ona, bowiem koniec rozdawnictwa pieniędzy, powodującego często uzależnienie od pomocy społecznej i ukierunkowuje działania ośrodka pomocy społecznej naprowadzenie profesjonalnej pracy socjalnej nastawionej na wspieranie benificjentów w kierunku wychodzenia z kryzysu. Zadaniom tym pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej starają się jak najlepiej sprostać, jednak przy dość niskich środkach na utrzymanie ośrodka, w szczególności na szkolenia i płace, jest to bardzo trudne zadanie. Jednak z cała stanowczością muszę stwierdzić, że od maja ubiegłego roku cała działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu została zdominowana i podporządkowana realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, która stwarza olbrzymie trudności w działalności naszej jednostki. Otrzymywane w 2004 roku z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych 2% od kwoty wypłaconych świadczeń nie pokrywały rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. W celu zapewnienia właściwego wypełniania tego zadania część wydatków finansowanych było ze środków własnych MOPS Lubań, co odbywa się często kosztem realizacji innych zadań, w tym zadań pomocy społecznej. Obecnie bardzo poważnym problemem przy realizacji świadczeń rodzinnych jest późne i nieregularne przekazywanie środków finansowych, a także problemy z interpretacja przepisów i dość częste zmiany w tejże ustawie.

Za zgoda Przewodniczącego Rady Miasta głos w dyskusji zabrał pan Lech Hardziej – Przewodniczący Społecznego Komitetu Obrony Bezrobotnych, który zapytał, czy prawda jest, że osoby bezdomne maja problem ze skorzystania z łazienek w Domu Dziennego Pobytu i czy na terenie miasta wyznaczone jest miejsce, w którym osoby te mogłyby prac swoją odzież?

Pani Beata Jurak – nie ma żadnego problemu, aby osoby te korzystały z łazienek Domu Dziennego Pobytu, w miescie nie ma wyznaczonego osobnego miejsca, w którym osoby te mogłyby prac odzież, mogą robić to równie6 w tym obiekcie. MOPS osobom tym wydaje paczki chemiczne m.in. z proszkiem, mydłem.

 

Ad. 7

Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Informacje dotycząca letniego wypoczynku przedstawił pan Henryk Rogacki. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Lubań na podstawie umów o dofinansowanie poszczególnych zadań publicznych wspiera realizacje wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta. Wypoczynek letni organizują, przy wsparciu z budżetu gminy, następujące organizacje pozarządowe:

1.       Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii pod wezwaniem Św. Trójcy

Organizacja profilaktycznej kolonii letniej w mikroklimacie sprzyjającym leczeniu dróg oddechowych w Borowicach dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Kolonia zostanie zorganizowana w miesiącu sierpniu dla 25 dzieci. Całkowity koszt kolonii wynosi 17 750 zł, w tym dotacja z budżetu 8 500 zł.

2.       Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu

Organizacja wypoczynku letniego w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Wypoczynek odbędzie się w ośrodku TPD w Brennie oraz w ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych w Sianożętach i Sarbinowie. Udział w kolonii jest bezpłatny dla 30 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 20 dzieci niepełnosprawnych. Turnusy zaczynają się od 26 czerwca do 17 sierpnia 2005 roku. Całkowity koszt wypoczynku dla tych dzieci szacowany jest na 59 500 zł, w tym dotacja z bud6etu 15 000 zł.

3.       Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. Sw. Jadwigi Śląskiej

Organizacja rodzinnego obozu terapeutyczno - wypoczynkowego dla dzieci, młodzie6y i ich rodzin zagrożonych patologia społeczna. Obóz jest organizowany dla wychowanek Ogniska, czyli dla 50 osób. Całkowity koszt 28 800 zł, w tym dotacja z bud6etu 5 400 zł. Obóz odbędzie się w dniach od 10 lipca do 22 lipca 2005 roku w Kolsku nad jeziorami.

4.       Klub Małego Dziecka przy Parafii Świętej Trójcy w Lubaniu

Organizacja kolonii zdrowotnej z leczeniem i rehabilitacja w Dusznikach Zdrój. Kolonia jest organizowana dla 50 dzieci z rodzin bardzo biednych i patologicznych. Całkowity koszt kolonii wynosi 40 000 zł, w tym dotacja z bud6etu 15 000 zł. Kolonia odbędzie się w dniach od 25 lipca do 7 sierpnia 2005 roku.

5.       Związek Harcerstwa Polskiego Lubań

Zorganizowanie wypoczynku pod namiotami. W obozie weźmie udział 50 dzieci z Lubania przy odpłatności w wysokości 590 zł. Odbędą się trzy turnusy w okresie od 4 lipca do 19 sierpnia 2005 roku w Mrzeżynie. Całkowity koszt organizacji obozu wynosi 137 500 zł, w tym dotacja 15 000 zł.

6.       Ognisko TKKF „Osiedle”

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych pod hasłem „Lato w mieście”. Imprezy będą się odbywały na boisku do koszykówki oraz placu zabaw na terenie Osiedla Piast. Gry w piłkę nożną – hala sportowa „Laguna” lub boisko Szkoły Podstawowej Nr 1, natomiast gry w tenisa stołowego w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej. Przewidywana liczba uczestników imprezy wynosi ok. 200 osób. Całkowity koszt realizacji zadania 2 000 zł, dotacja 2 000 zł. Planowane rozpoczęcie imprez 27 lipca, zakończenie 6 września 2005 roku.

Ponadto w okresie wakacji w miesiącu lipcu dzieci będą mogły spędzać wolny czas na hali sportowej przez cztery godziny dziennie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz na basenie w miesiącu lipcu i sierpniu (odpłatność za wejście na basen będzie wynosiła 1 zł). Również w Miejskim Dom Kultury będą organizowane stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży w godzinach od 10:00 do 16:00.

Miejska Biblioteka Publiczna w miesiącach wakacyjnych będzie dostępna dla czytelników w godz. od 9:00 do 16:00, a w godz. od 13:00 do 14:00 będą odbywały się zajęcia plastyczno - rysunkowe, gry stolikowe oraz zabawy integracyjne i edukacyjne oraz głośne czytanie bajek. Również Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej (RCEE) przygotowało ofertę wakacyjną. Proponuje udostępnianie atrakcyjnych pozycji wydawniczych z dziedziny nauk przyrodniczych i prezentacje filmów przyrodniczych i turystycznych pod hasłem „Warto wiedzieć”. Proponuje również wędrówki po bioregionie, czyli wędrówki po Lubaniu z przyroda w plecaku, po ścieżce przyrodniczej „Szlakami wulkanów”, po parku na Kamiennej Górze do Lubańskiego Wielkiego Lasu (po uzgodnieniu z leśnikami). RCEE zaprasza w poniedziałki od godz. 11:00 do 15:00 a w pozostałe dni tygodnia od 12:00 do 16:00 – w przypadku wędrówek. Jeżeli nie ma wędrówek to siedziba jest otwarta ju6 od godz. 8:30.

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił zapytania dotyczące:

-         ?czy w roku bieżącym planowane są półkolonie dla dzieci pozostających w mieście?,

-         czy przy organizacji zajęć np. sportowo - rekreacyjnych potrzebny jest wkład własny?

Pan Marian Zwierzański - zgodnie z Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie jest potrzebny wkład własny przy organizacji imprez. Burmistrz na podstawie umów o dofinansowanie poszczególnych zadań publicznych wspiera realizacje wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta.

Pan Marian Kwolik – preliminarz imprez sportowo - rekreacyjnych pod hasłem „Lato w mieście”, które będą się odbywały na boisku do koszykówki oraz placu zabaw na terenie Osiedla Piast szacowany jest na 4 – 5 tys. zł. Z bud6etu przekazano na te imprezy dotacje w wysokości 2 000 zł.

Pan Henryk Rogacki – w roku bieżącym w mieście nie będzie półkolonii, ponieważ na etapie tworzenia budżetu nikt takiego wniosku nie złożył.

Pan Marian Kwolik – mając na uwadze fakt, że wypoczynek letni w roku bieżącym organizowany jest w oparciu o nowa Ustawę, zwrócił się do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji by dokonała ona oceny akcji letniej.

 

Ad. 8

Podjecie uchwał

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

1.       Zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2005 roku

      Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej zapoznała się z projektem uchwały.

      Opinie pozostałych komisji pozytywne.

      Uchwałę podjęto jednogłośnie wraz z poprawka dotycząca zamiany tematów w planie Komisji

      Gospodarki Miejskiej.

2.       Zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2005 roku

      Opinie wszystkich komisji pozytywne.

      Uchwałę podjęto jednogłośnie.

3.       Utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 roku

      Opinie wszystkich komisji pozytywne.

      Uchwałę podjęto jednogłośnie.

4.       Utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 roku

      Opinie wszystkich komisji pozytywne.

      Uchwałę podjęto jednogłośnie.

5.       Zmiany Uchwały Nr XXVI/215/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 28 września 2004 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu

      Opinie wszystkich komisji pozytywne.

      Uchwałę podjęto jednogłośnie.

6.       Upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

      Opinie wszystkich komisji pozytywne.

      Uchwałę podjęto jednogłośnie.

7.       Zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok

      Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

      Opinie pozostałych komisji pozytywne.

      Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 9

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski

Pan Henryk Rogacki udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

1.       planu zagospodarowania placu przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Kopernika – do tej pory teren ten nie był postrzegany jako teren, w który można inwestować. Z pewnością zainteresujemy się nad możliwościami jego wykorzystania,

2.       stanu inwestycji w strefie ekonomicznej – w najbliższym czasie pojawi się w niej nowa firma. Ze swojej strony miasto pomaga inwestorom, np. starało się ułatwić niemieckiej firmie wykupić teren na własność,

3.       ustosunkowania się pana Ryszarda Janiaka do odpowiedzi udzielonych na zgłoszone interpelacje

w sprawach:

-         wycinki drzew przy ul. Jeleniogórskiej- w piśmie, które zostało skierowałem do pana R. Janiaka zostało napisane , że zdaje sobie sprawę z tego , że tego typu decyzje zawsze są kontrowersyjne. Decyzje w tej sprawie podejmował naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i z cała pewnością podejmował ją odpowiedzialnie. Dodał również, że spotkał się z przypadkami, że rosnące drzewa bezpośrednio nikomu nie zagrażały, ale za to swoimi korzeniami rozsadzały fundamenty,

-         podziału i wykupu gruntów na poszerzenie drogi w obrębie powstającego nowego osiedla przy Harcerskiej Górze – jest to droga wiejska i adresatem tej interpelacji jest wójt Gminy Lubań , a nie miasto. Natomiast podana w odpowiedzi szerokość tej drogi wynika z planów geodezyjnych,

-         konfliktu pomiędzy panią Dyrektor MOPS a pracownikiem Urzędu Miasta – dyrektor MOPS oświadczyła, że skargi nie będzie składała.

Pan Arkadiusz Słowiński nie jest to skarga pani Dyrektor tylko Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej.

Pan Henryk Rogacki – z uwagi na różnice w poglądach odpowiedź udzielona zostanie na piśmie wniosków zgłoszonych przez Komisje Gospodarki Miejskiej dotyczących:

-         zlecenia geodezyjnego wytyczenia w terenie drogi w obrębie posesji państwa Krynickich i państwa Kraśnickich - zlecenie zostanie wykonane tylko w obrębie Miasta

-         ustawienia dwóch znaków zakazu ruchu powy6ej 3,5 t w obrębie posesji pana Barnata – znaki zostaną ustawione,

-         ?wysokości podatków wnoszonych przez markety do budżetu miasta – odpowiedź udzielona zostanie na piśmie.

Pan Wiesław Wydra udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         ?regulacji sygnalizacji świetlnej - w sprawie tej wyślemy ponowne wniosek do zarządcy drogi,

-         zapadającej sie jezdni przy ul. Zgorzeleckiej – jest to droga powiatowa. Wystąpimy w tej sprawie z wnioskiem do Starostwa,

-         podłączenia do kanalizacji obiektów przy ul. A. Krajowej – do ul. Mickiewicza kanalizacja istnieje podłączona jest Agencja Rozwoju Miasta. Natomiast już od skrzyżowania z ul. Mickiewicza kanalizacji nie ma. Problem ten ma rozwiązać inwestycja IV etap Kamienna Góra,

-         złego stanu nawierzchni ul. Klasztornej – stan drogi zostanie sprawdzony, a usterka powinna zostać usunięta w ramach gwarancji,

-         kanalizowania Uniegoszczy i Kamiennej Góry – jeśli chodzi o pierwszy etap gotowa jest prawie pełna dokumentacja. Będziemy starać się o środki pomocowe. Jeśli chodzi natomiast o projektowanie dalszych etapów, będziemy mogli je rozpocząć dopiero po rozliczeniu się z kosztów modernizacji oczyszczalni ścieków i zale6ne to będzie od stopnia zadłużenia miasta, które wynosi 56%.

Pan Zenon Piwoni sprostował, że zadłużenie miasta wynosiło będzie 51,6% a nie 56%. W imieniu Komisji Budżetu poprosił o udzielenie odpowiedzi na zapytanie, czy prawdziwe są informacje dotyczące pani Małgorzaty Chojnackiej – Inspektora Oświaty, według których to w czasie godzin pracy w Urzędu Miasta pani Inspektor równocześnie pracuje w miejskich placówkach oświatowych.

Pan Henryk Rogacki – faktem jest, że pani Małgorzata Chojnacka ma dwie godziny nauczania indywidualnego (uczy geografii), nie robi tego jednak w godzinach pracy w Urzędu Miasta. Ma na to zgodę Burmistrza.

 

Ad. 10

Komunikaty

Pan Zenon Piwoni – poinformował o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, które odbędzie sie w dniu 4 lipca 2005 roku o godz. 9:00

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta Lubań.

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-20 08:20:21, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-20 08:21:06, Ostatnia zmiana: 2006-11-20 08:21:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5083