Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5042796
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2005 » Sesja XXXVII z 28 czerwca Wersja do druku

Protokół Nr XXXVII/37/2005/20

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 28 czerwca 2005 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                 zakończenia: 12:25

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować

prawomocne uchwały Rada Miasta.

W XXXVII sesji uczestniczyło 17 radnych w/g załączonej listy obecności (usprawiedliwiona nieobecność

pani Małgorzaty Grzesiak, pani Marii Skórniak, pana Stanisława Jastrzębskiego, pana Tadeusza Sztaby) oraz:

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         ?pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Marian Zwierzanski - Skarbnik Miasta,

-         ?pani Beata Jurak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

-         mjr Stanisław Pieniądz - przedstawiciel WKU w Bolesławcu

-         ?pani El6bieta Sindrewicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

-         zaproszeni goście

-         ?przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Sekretarzem obrad został pan Stanisław Bak.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Wręczenie aktów mianowania na stopień oficerski.

3.       Przyjęcie protokołu XXXVI sesji RM.

4.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie miedzysesyjnym.

5.       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6.       Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7.       Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

8.       Podjecie uchwał.

9.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

10.   Komunikaty.

 

Ad. 2

Wręczenie mianowań na stopnie oficerskie

Pan mjr Stanisław Pieniądz – przedstawiciel WKU w Bolesławcu – po odczytaniu wyciągu z decyzji Ministra Obrony Narodowej o przyznaniu kolejnych stopni oficerskich 6ołnierzom uczestniczącym w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i okresie powojennym - w imieniu Komendanta WKU – wręczył akty mianowania na stopień porucznika panu Henrykowi Mirek i panu Mieczysławowi Sontowskiemu.

 

Ad. 3

Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miasta

Protokół XXXVI sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 4

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie miedzysesyjnym

Sprawozdanie obejmujące miesiąc czerwiec 2005 roku odczytał pan Henryk Rogacki – Zastepca Burmistrza Miasta.

Sprawozdanie znajduje w załączonym pliku.

Ad. 5

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

Pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił wnioski dotyczące:

-         ?zsynchronizowania sygnalizacji świetlnej na ul. Bankowej – Podwale tak , aby piesi przechodzący przez przejście na ul. Bankowa mogli przejść na zielonych światłach przez ul. Podwale,

-         wyrównania nawierzchni jezdni na skrzy6owaniu ul. Fabryczna – Zgorzelecka i ustalenie przez LPWiK przyczyny zapadania sie jezdni.

Pan Arkadiusz Słowinski zgłosił zapytania dotyczące:

-         ?podania terminu rozpoczęcia remontu placyku le6acego przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej Wąskiej,

-         ?podjętych kroków , które usunęłyby z “krajobrazu” w/w placyku ruiny budynku należącego do

      p. Witeckiego,

-         ?planów zagospodarowania terenu zielonego znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Słowackiego ( za kontenerami do segregacji surowców wtórnych),

-         stanu inwestycji prowadzonych w strefie ekonomicznej w rejonie b. ZNTK,

-         jak rozpatrzony został wniosek Komisji Zdrowia dotyczący zachowania się pracownika UM w stosunku do p. dyrektor MOPS?

Pan Henryk Sławinski zgłosił zapytanie dotyczące stanu zaawansowania prac przy podłączeniu do kanalizacji ściekowej ul. A. Krajowej, począwszy od Agencji Rozwoju Miasta, Młodzieżowego Domu Kultury i dalej do Spółdzielni Inwalidów „Lubamet”.

Pan Mieczysław Iwanow zwrócił uwagę na popękanie asfaltu na ul. Klasztornej na odcinku ok. 100 m z prawej strony przy wylocie ulicy w kierunku ogrodów działkowych. W związku z tym, że dywanik asfaltowy ułożony był nie tak dawno, wiec stan ten powinien byc usunięty w ramach gwarancyjnych.

Pan Stanisław Bak zgłosił zapytania dotyczące:

-         jak daleko zaawansowana jest dokumentacja na kanalizacje Kamiennej Góry i Uniegoszczy,

-         jakie kwoty wpływają do budżetu miasta od marketów?

Pan Ryszard Janiak ustosunkował się do odpowiedzi udzielonych na zgłoszone interpelacje dotyczące:

-         wycinki drzew przy ul. Jeleniogórskiej – odpowiedz nie jest satysfakcjonująca, drzewa wycięte zostały w sposób barbarzyński,

-         podziału i wykupu gruntów na poszerzenie drogi w obrębie powstającego nowego osiedla przy Harcerskiej Górze – z udzielonej odpowiedzi wynika, 6e droga ma tam szerokość 5 m, natomiast w rzeczywistości jest to 4,2 m. Nie uzyskał satysfakcjonującej odpowiedzi, czy grunty na poszerzenie tej drogi będą wykupione.

 

Ad. 6

Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Szczegółowa informacje dotycząca działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

przedstawiła pani Beata Jurak – Dyrektor placówki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Lubaniu jest bud6etowa jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Lubań, która wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Podstawa działalności jednostki jest Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu zatrudnionych jest 27 osób (tym 4 w niepełnym wymiarze). Średnia płaca po regulacji od 1 stycznia 2005 roku wynosi 1831 zł brutto. Strukturę jednostki tworzą następujące działy:

1.       Dział Pomocy Środowiskowej - głównym zadaniem tego działu jest realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i prowadzenie pracy socjalnej.

2.       Dział Świadczeń Pomocy Społecznej zajmuje się prowadzeniem dokumentacji w zakresie świadczeń pomocy społecznej oraz opracowywaniem sprawozdań z tego zakresu.

3.       Dział Świadczeń Rodzinnych zajmuje się realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie.

4.       Dział Księgowości jego zadaniem jest prowadzenie obsługi finansowo - kasowej.

5.       Dom Dziennego Pobytu

Plan wydatków MOPS na 2005 rok opiewa na ogólna kwotę – 7 790 700 zł w tym:

Na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej ogólny koszt 1 687 085 zł obejmuje

wypłatę świadczeń z zakresu:

Zadania własne gminy 1 107 085 zł

Zadania zlecone gminie 580 000 zł

Zadania określone ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych:

-         Ze środków publicznych 0 042 000 zł

-         Zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych 3 527 000 zł

-         Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 0 657 615 zł

-         Utrzymanie Domu Dziennego Pobytu 0 092 000 zł

-         Zadania określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych 1 785 000 zł

W okresie od stycznia do maja 2005 roku pomocą społeczną objęliśmy 643 rodziny liczące 1 765 osób, natomiast ze świadczeń rodzinnych korzystało w tym okresie 1 242 rodziny liczące 3 732 osoby.

Rzeczywista liczba osób objętych ró6nymi formami pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu wynosi 4 841 (1 808 rodzin), co stanowi 20,77% ogółu mieszkańców Miasta Lubań. Należy wobec tego stwierdzić, że co piaty mieszkaniec naszego miasta objęty jest pomocą ze strony naszej placówki.

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 roku funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 6yciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Dlatego też ma za zadanie wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

-         ?przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawa świadczeń

-         pracy socjalnej

-         prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej

-         analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

-         ?realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb

-         rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej w myśl art. 16 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

W praktyce dominującym powodem przyznania pomocy społecznej od kilku lat jest bezrobocie. Dla przykładu podam, że w 2004 roku z powodu bezrobocia pomoc społeczna otrzymywało 689 rodzin liczących 2095 osób, co stanowiło 70,7 % ogółu osób korzystających z pomocy MOPS Lubań. Z analiz wynika, 6e ponad 50% bezrobotnych klientów MOPS to osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy powy6ej 24 miesięcy). Innymi częstymi powodami udzielenia pomocy są: długotrwała choroba, niepełnosprawność, problemy opiekuńczo - wychowawcze. Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z ww. okoliczności. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej stanowi kwoty 461 zł, natomiast dla osoby w rodzinie kwota 316 zł (art. 8 Ustawy). Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymaga uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej określa art. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruję się ustaleniami Burmistrza. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zostały zaliczone te działania, które maja na celu zapewnienie mieszkańcom gminy minimalny poziom bezpieczeństwa socjalnego. W tym zakresie podejmujemy następujące działania:

-         Udzielanie schronienia. W 2004 roku Dyrektor MOPS w Lubaniu zawarł porozumienia z dwoma schroniskami dla bezdomnych, czyli Domem Samotnej Matki w Pobiednej i Schroniskiem Dla Bezdomnych Me6czyzn w Leśnej. Dzięki tym porozumieniom Miasto Lubań ma zagwarantowane miejsca noclegowe dla osób bezdomnych kobiet, me6czyzn i dzieci, co w szczególności w okresie jesienno-zimowym, jest niezmiernie wa6ne. Obecnie nie mamy osób przebywających w tych schroniskach

-         ?Zapewnienie posiłku realizowane jest poprzez dystrybucje bonów na jeden gorący posiłek dziennie w postaci zupy wydawanej w Zakładzie Bud6etowym „Stołówki Szkolne”. W maju bie6acego roku ta forma pomocy objętych było 205 osób.

-         ?Zapewnienie niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym odbywa się głównie poprzez rozdawanie odzieży pochodzącej z darów otrzymywanych z holenderskiej fundacji „Heerde helpt Polen”, z która MOPS ma nawiązaną ścisłą współpracę. W 2004 roku pomoc taka otrzymały 563 osoby. Ponadto kierujemy naszych podopiecznych do wybierania odzieży z magazynów PKPS i PCK.

-         ?Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem, które od 1 maja 2004 roku stało się zadaniem własnym gminy, wcześniej było zadaniem zleconym gminie, do 2007 roku gmina otrzymuje z bud6etu państwa dotacje na dofinansowanie tego zadania.

-         W 2005 roku średnio miesięcznie wypłacamy 230 zasiłków okresowych z przeznaczeniem na zakup żywności i opłaty mieszkaniowe, średnia wysokość tych świadczeń w maju br. wynosiła 151,32 zł.

-         Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych słu6a one zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych i przyznawane są w szczególności na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia, opału, artykułów szkolnych, obuwia. Od początku tego roku przyznaliśmy 558 zasiłków celowych. Osoby nadu6ywajace alkoholu i marnotrawiące własne zasoby majątkowe otrzymują tą pomoc w naturze - głównie w formie bonów towarowych.

-         Obecnie przyznajemy równie6 pomoc rzeczowa w postaci paczek chemicznych i artykułów szkolnych.

-         ?Praca socjalna, czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych ora tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Pomoc w postaci wyłącznie pracy socjalnej otrzymało w tym roku 218 rodzin liczących 323 osób.

-         Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. Świadczenie tych usług zlecone jest obecnie Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Lubaniu. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowywanie posiłków, opiekę higieniczna zlecona przez lekarza) oraz zapewnienie w miarę mo6liwosci kontaktów z otoczeniem. Ta forma pomocy objęte są obecnie 23 osoby.

-         Nowym zadaniem jest tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina polegający na tworzeniu instytucji wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. MOPS w Lubaniu realizuje to zadanie poprzez Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziennego Pobytu.

-         Dożywianie dzieci – odbywa się głównie poprzez Zakład Bud6etowy „Stołówki Szkolne” Dwudaniowy obiad je obecnie 421 dzieci. Trzeba tu zauważyć, że w tej kwestii nastąpił gwałtowny wzrost liczby świadczeniobiorców, bowiem w 2004 roku z obiadów korzystały 304 dzieci, wiec nastąpił wzrost o 117 dzieci.

-         Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - w tym roku zorganizowaliśmy jeden pogrzeb, ale środki poniesione na ten cel odzyskaliśmy w całości z ZUS

-         Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu zadanie to poja