Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054441
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2005 » Sesja XL z 29 listopada obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XL/40/2005/23

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 29 listopada 2005 roku

{dokument przetworzony}

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30 zakończenia: 17:00

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

W XL sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

1.      pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,

2.      pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

3.      pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

4.      pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

5.      pan Ryszard Drobniaki - Prezes ZGiUK Sp. z o. o

6.       pan Michał Turkiewicz - Prezydent Euregionu „Nysa”

7.      przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Sekretarzem obrad został pan Krzysztof Cepuchowicz

Przyjęto następujący porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad.

2)     Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miasta.

3)     Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)     Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)     Podjęcie Uchwał.

6)     Informacja dotycząca działalności Euroregionu „Nysa”.

7)     Działalność statutowa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

8)     Zapoznanie z projektem budżetu miasta na rok 2006.

9)     Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

10)       Rozpatrzenie skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy.

11)       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

12)        Podjęcie apelu i powołanie Społecznego Komitetu ds. ufundowania sztandaru dla Centralnego Ośrodka Tresury Psów Służbowych w Lubaniu.

13)       Komunikaty.

 

Ad. 2

Protokół XXXIX sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

Sprawozdanie obejmujące miesiąc listopad 2005 roku przedstawił pan Konrad Rowiński

Burmistrz Miasta Sprawozdanie znajduję w załączonym pliku.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

Pan Franciszek Bogdanowicz - w związku z niezadowalająca odpowiedzią przedstawiciela

GDDKiA udzieloną na ostatniej sesji Rady Miasta, a dotyczącą bezpieczeństwa na obwodnicy

oraz w nawiązaniu do artykułu opublikowanego w Gazecie Wrocławskiej zgłosił interpelację o

treści: Na obrady sesji Rady Miasta Lubań w miesiącu październiku br. zaproszono

przedstawiciela Zarządu Krajowych Dróg i Autostrad. Powodem zaproszenia był problem

bezpieczeństwa ruchu drogowego na obwodnicy Lubania. Od kilku lat obserwujemy w tym

miejscu wzrost natężenia ruchu samochodowego, co jest związane ze zwiększoną ilością

pojazdów, jak również nowopowstałych tuż przy obwodnicy różnego rodzaju punktów hand-

lowych. Pomimo zwiększenia natężenia ruchu niewiele uczyniono w kierunku poprawy

bezpieczeństwa na tym odcinku. Te nielicznie wykonane prace, nie do końca spełniają swoje

zadanie i mamy tu na myśli np. źle działającą sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul.

Rybackiej z ul. Lwówecką, lub złe oznaczenie poziome przy wjeździe do stacji benzynowej przy ul. Jana Pawła II. Tuż przy obwodnicy mieści się również szkoła podstawowa, której uczniowie zmuszeni są do codziennego przechodzenia przez ta niebezpieczną drogę i niestety zdarzają się potrącenia dzieci przez przejeżdżające pojazdy. Na szczęście do tej pory obyło się bez ofiar śmiertelnych. Do najbardziej niebezpiecznego punktu należy skrzyżowanie ul. Zgorzeleckiej z ul. Jana Pawła II. Dochodzi tu do bardzo wielu wypadków, łącznie z ofiarami śmiertelnymi. Nie ma miesiąca, aby nie doszło do jakiejś kolizji. W ostatnim czasie, już po sesji, zdarzyły się dwa wypadki, w których śmierć poniosły dwie osoby. Te wszystkie zdarzenia o czymś świadczą, ale nasi drogowcy niczego nie zauważają. Zaproszony przedstawiciel Zarządu Krajowych dróg i Autostrad był na tyle uprzejmy, że wysłuchał naszych uwag i pytań, ale odpowiedzi, których udzielił nie były satysfakcjonujące. Dowiedzieliśmy się, że zainstalowanie sygnalizacji świetlnej jest wykluczone, bo istnieje zbyt małe natężenie ruchu (polecamy, więc próbę włączenia się do ruchu w godzinach szczytu jadąc z ul. Zgorzeleckiej w kierunku np. Zgorzelca) oraz, że taka sygnalizacja kosztuje 200 tys. zł, a brak na to funduszy. Powstaje, więc pytanie: na co idą płacone przez nas podatki zawarte np. w cenie paliwa? Nowe drogi nie powstają, a jakość istniejących mówi sama za siebie. Możliwe, że zainstalowanie sygnalizacji świetlnej pozwoliłoby w przyszłości na uniknięcie wielu wypadków i kolizji drogowych, a z pewnością ułatwiłoby poruszanie się pojazdów po naszym mieście. Dlatego już nie proszę, ale żądam stanowczych działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na naszej lubańskiej obwodnicy.

Zgłosił również wniosek, aby powyższa interpelacja przyjęta została przez radnych.

Pan Tadeusz Sztaba – zwrócił się z zapytaniem jak daleko zaawansowane są prace przy zainstalowaniu fotoradarów na lubańskiej obwodnicy?

Pani Maria Ścibiorska – zgłosiła zapytanie, w jakie przyrządy do rozpoznawania różnego

rodzaju gazów wyposażone są odpowiednie służby i jakie to służby powinny nimi dysponować?

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił zapytanie o treści: 11 listopada w dniu Święta

Niepodległości Polski nad budynkiem przy ulicach Brackiej – Wąskiej powiewała samotnie flaga niemiecka. Jak stanowi prawo polskie w tym temacie?

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił zapytania i wniosek w sprawach:

-   realizacji zapisów Ustawy nakazującej umieszczania na obiektach publicznych symboli narodowych. Kiedy zapis ten zostanie zrealizowany w mieście i jaki będzie tego orientacyjny koszt,

-   czy ZGiUK naprawi załamane studzienki telekomunikacyjne przy ul. Fabryczna Osiedle, które uszkodzone zostały przez samochody spółki?

-   ponownego rozpatrzenia możliwości przeniesienia siedziby Straży Miejskiej do budynku po byłym banku przy ul. Bankowej.

Pan Stanisław Bąk zwrócił uwagę na zapadające się studzienki burzowe w mieście.

Pani Maria Skórniak zgłosiła zapytanie, czy planuje się zlikwidowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych przy budowie nowych schodów do Urzędu

Miasta?

Pan Ryszard Piekarski - zgłosił wniosek w sprawie likwidacji dwóch lub trzech miejsc do parkowania na skrzyżowaniu ul. Ratuszowej i Placu Strażackiego w celu poprawienia widoczności podczas wyjazdu z Placu Strażackiego i zwiększenia obserwacji tego miejsca przez służby porządkowe.

Zgłosił również zapytania dotyczące:

-   możliwości dalszego oświetlenia ul. Skalniczej (w kierunku Kościoła),

-   wystawienia na przetarg nieograniczony pomieszczeń gospodarczych przy ul. Skalniczej (obok budynku przejętego przez TBS),

-   zagradzania chodnika przy ul. Spółdzielczej poprzez wystawianie przed sklep warzywniczy różnego rodzaju towarów.

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła wniosek w sprawie instalacji oświetlenia w kompleksie

garażowym na Os. Piastów II oraz zapytania dotyczące ostatnich wizyt delegacji zagranicznych w mieście – dobrze byłoby, aby w spotkaniach takich uczestniczyli również radni. Wskazała również na bardzo rzadko uaktualnianą stronę internetową Urzędu Miasta - brak jest informacji o tym, co aktualnie dzieje się w mieście.

Za zgodą Przewodniczącego obrady opuścił 1 radny.

 

Ad. 5

Podjęcie Uchwał

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

1). Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem Uchwały. Opinie

pozostałych komisji - pozytywne:

Komisja Gospodarki Miejskiej - 2 za, 6 wstrzymujących się,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 5 za, 2 wstrzymujące się,

Komisja Budżetu – jednogłośnie

Pan Tadeusz Sztaba zgłosił wniosek o przedstawienie symulacji, o jaką kwotę zmniejszyłyby

się dochody z tytułu podatku od nieruchomości gdyby stawki zostały obniżone o np. 5% w

stosunku do stawek zaproponowanych w projekcie uchwały.

Pan Marian Zwierzański – w przypadku obniżenia, o np. 5% stawek podatku od nieruchomości to wpływy do budżetu zmniejszyłyby się o kwotę 80 771 zł od osób fizycznych oraz o kwotę 316 131 zł od osób prawnych. Poinformował również o tym, że w przypadku obniżki stawek podatkowych Minister Finansów o tą kwotę pomniejszyłby miastu subwencję ogólną.

Pan Stanisław Bąk – zwrócił się z zapytaniem, czy przy niektórych pozycjach nie należałoby

pozostać przy starych stawkach?

Pan Konrad Rowiński – w przypadkach losowych stosowane są umorzenia. Pójście w kierunku obniżenia podatków nie będzie miało wpływu na rozwój miasta natomiast będzie

miało na budżet.

Pani Maria Skórniak – czy stawek podatkowych nie można zróżnicować?

Pan Marian Zwierzański – nie ma możliwości prawnych do zróżnicowania stawek podatkowych w odniesieniu do różnych podmiotów gospodarczych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

2). Stawek podatku od środków transportowych.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem Uchwały.

Opinie pozostałych komisji: pozytywne:

Komisja Gospodarki Miejskiej - 7 za, 1 wstrzymujący się,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – jednogłośnie

Komisja Budżetu – jednogłośnie

Uchwałę podjęto jednogłośnie

3). Podatku od posiadania psów

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem Uchwały.

Opinie pozostałych komisji: pozytywne:

Komisja Gospodarki Miejskiej - jednogłośnie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się,

Komisja Budżetu – jednogłośnie

Uchwałę podjęto jednogłośnie

4). Przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od

nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Lubań

Opinie wszystkich komisji pozytywne - jednogłośnie

Uchwałę podjęto jednogłośnie

5). Zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem Uchwały.

Opinie pozostałych komisji: pozytywne:

Komisja Gospodarki Miejskiej - 7 za, 1 wstrzymujący się,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 4 za, 3 przeciwne

Komisja Budżetu – jednogłośnie

Zapytania do projektu uchwały zgłosili:

Komisja Gospodarki Miejskiej:

§ 2 pkt 6 § 4300 – na co przeznacza się kwotę 240 000 zł – zakup usług Agencji Rozwoju

Miasta,

§ 2 pkt 9 - czy w świetle prawa prawidłowo sformułowany jest zapis dotyczący przyznania dotacji Parafiom Rzymsko Katolickim (brak jest zapisu, że dotacje te przeznaczone są na ratowanie  zabytków)

Pan Henryk Sławiński – czy przekazanie środków z budżetu miasta w formie dotacji Parafiom

Rzymsko Katolickim jest prawnie możliwe?

Pan Marian Zwierzański – udzielił odpowiedzi na zgłoszone zapytania:

-   kwota dotacji przekazana parafiom jest uzupełnieniem dotacji przekazanej im na ochronę zabytków przez Ministerstwo Ochrony Zabytków Prawidłowy zapis § 2 pkt 9 powinien zawierać wyjaśnienie na co dotacje te zostaną przeznaczone – należy dopisać – ochrona zabytków, sztuka sakralna,

-   kwota 240 tys. zł zapisana w § 2 pkt 6 § 4300 przeznaczona jest na funkcjonowanie Tretu. Odczytał umowy zawarte pomiędzy Urzędem Miasta a Agencją Rozwoju Miasta na zarządzanie obiektem.

Pan Franciszek Bogdanowicz – zwrócił się z zapytaniem, na jaki cel przeznaczona jest

dotacja dla MZKS „Łużyce”. Odnosząc się do dotacji przyznanych Parafii Rzymskokatolickiej

p/w Świętej Trójcy i Parafii Rzymskokatolickiej p/w Narodzenia Najświętszej Marii Panny

wystąpił z wnioskiem o rozważenie możliwości, by część z przyznanych Parafiom dotacji mogło zostać przeznaczonych na założenie w tych zabytkowych kościołach systemów alarmowych. Wniosek o takiej treści złożył dwa lata temu, ale wówczas nie było prawnych możliwości przyznawania parafiom dotacji.

Pan Konrad Rowiński – wniosek ten nie może być zrealizowany. Jest to tylko wsparcie prac

wykonywanych w tych parafiach. Samorząd nie może parafii dofinansowywać, może natomiast pomóc w pracach konserwatorskich, budowlanych i restauratorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Pan Marian Zwierzański – kwota dotacji proponowana „Łużycom” przeznaczona jest na

dowóz zawodników na zawody.

Pani Małgorzata Grzesiak – czy dotacja dla Łużyc” pochodzi z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi? Jeśli tak, to, dlaczego wniosku takiego nie rozpatrywała Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi?

Pan Konrad Rowiński – jeśli kwota 10 000 zł dla „Łużyc” budzi kontrowersje, to środków tych

nie musimy przekazywać. Opinia Komisji nie jest wiążąca.

Pan Franciszek Bogdanowicz – po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez

Skarbnika wnioskuje o przekazanie dotacji „ Łużycom”.

Pani Małgorzata Grzesiak – stwierdziła, że nie jest przeciwna przyznaniu dotacji klubowi tylko temu, że wprowadza się to do budżetu poza Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i bez zmiany programu.

Pan Zenon Piwoni – zgłosił wniosek o przekazanie klubowi dotacji.

W wyniku głosowania przy 14 głosach za, 1 przeciwnym i 5 wstrzymujących się przyjęta została poprawka dotycząca zmiany zapisu § 2 pkt 9.

Uchwałę wraz z autopoprawką przyjęto przy 17 głosach za i 3 wstrzymujących się.

6). Ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Lubań

Opinie wszystkich komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej – 3 za, 2 wstrzymujące się

Komisja Gospodarki Miejskiej – jednogłośnie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 3 za, 3 wstrzymujące się

Komisja Budżetu – 5 za, 1 wstrzymujący się

Uchwałę przyjęto większością głosów przy 12 za i 8 wstrzymujących się.

7). Zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XI/116/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie

uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2003-2007

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały.

Opinie pozostałych komisji: pozytywne:

Komisja Gospodarki Miejskiej – jednogłośnie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 4 za, 2 wstrzymujące się

Komisja Budżetu – 3 za, 3 wstrzymujące się

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił zapytanie, czy kwota 50 000 zł przeznaczona na zadanie

„Modernizacja basenu odkrytego na stoku Kamiennej Góry” zostanie w tym roku wykorzystana?

Pan Wiesław Wydra – kwota 50 000 zł na zadanie 6 zostanie w tym roku wydana na zakup

map projektowych oraz częściową zapłatę za dokumentację.

Pani Maria Skórniak – czy mając na uwadze termin wykonania tego zadania nie ma obaw, że

dokumentacja się zdezaktualizuje?

Pan Wiesław Wydra – bez dokumentacji nie można starać się o środki pomocowe.

Pan Zenon Piwoni – jak wygląda dokumentacja na kanalizację Uniegoszczy i czy wniosek o

środki pomocowe będzie składany razem z IV etapem na Kamienna Górę?

Pan Tadeusz Sztaba – jak wyglądała będzie realizacja zapisu zadania 8 WPI dot. zbrojenia

terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe?

Pan Mieczysław Iwanow - zwrócił się z zapytaniem, czy mając na uwadze brak kanalizacji w

Uniegoszczy, zadłużenie miasta, brak środków na podstawowe wydatki, takie jak m.in.

remonty dachów, elewacje budynków, łatanie dziur w drogach, duże bezrobocie, naprawdę celowy jest remont basenu na Kamiennej Górze? Być może należałoby rozważyć możliwość zagospodarowania naturalnego zalewiska pod lasem za Osiedlem Piastów, które oparte byłoby na naturalnych ciekach wodnych.

Pan Konrad Rowiński – udzielił odpowiedzi na zgłoszone zapytania dotyczące:

-   dokumentacji na kanalizację Uniegoszczy i IV etapu Kamiennej Góry – kończona jest dokumentacja techniczna na I etap Uniegoszczy. Po jej zakończeniu będziemy aplikować o środki pomocowe i realizować zadanie w 2007 roku,

-   basenu na Kamiennej Górze – nie należy zaprzeczać potrzebie modernizacji basenu. Przez ostatnie 15 lat nie było to zadaniem priorytetowym. Opracowanie dokumentacji otwiera drogę do aplikowania o środki pomocowe,

-   realizacji zapisu pkt 8 WPI – zgodnie z harmonogramem w 2007 roku

Uchwałę podjęto przy 14 głosach za, 5 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

8). Zmiany Uchwały Rady Miasta Nr VI/89/2003 z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie

przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

LPWiK Sp. z o.o w Lubaniu na lata 2003 – 2005

Opinie wszystkich komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej – jednogłośnie

Komisja Gospodarki Miejskiej – jednogłośnie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 4 za, 2 wstrzymujące się

Komisja Budżetu – jednogłośnie

Uchwałę podjęto jednogłośnie

9). Zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Opinie wszystkich komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej –jednogłośnie

Komisja Gospodarki Miejskiej – jednogłośnie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 5 za, 1 wstrzymujący się

Komisja Budżetu – 5 za , 1 wstrzymujący się

Uchwałę podjęto jednogłośnie

10). Dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów

gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Lubań.

Opinie wszystkich komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej – 4 za, 1 wstrzymujący się

Komisja Gospodarki Miejskiej – jednogłośnie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 4 za, 2 wstrzymujące się

Komisja Budżetu – 3 za, 3 wstrzymujące się

Komisja Budżetu prosi o wyjaśnienie na sesji, w jakim celu ta uchwała jest podejmowana i

czemu ma służyć?

Pan Konrad Rowiński – jest to Uchwała porządkowa dostosowana do przepisów prawa.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

11). Utworzenia i nadania statutu Łużyckiemu Centrum Rozwoju w Lubaniu

Opinie wszystkich komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej – jednogłośnie

Komisja Gospodarki Miejskiej – jednogłośnie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 3 za, 3 wstrzymujące się

Komisja Budżetu – jednogłośnie

Pan Henryk Sławiński – odnosząc się do projektu uchwały zwrócił się z zapytaniem, jaki

będzie statut Łużyckiego Centrum Rozwoju?

Pan Konrad Rowiński – statut Łużyckiego Centrum Rozwoju określony jest w § 5 i 6 projektu

uchwały.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 20 za i 1 wstrzymującym się.

12). Uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/277/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2005 roku

Opinie wszystkich komisji pozytywne – jednogłośnie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

Strona 6

13). Zmiany Statutu Miasta Lubań

Opinie wszystkich komisji pozytywne – jednogłośnie

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Ad. 6

Informacja dotycząca działalności Euroregionu „Nysa”

Pan Michał Turkiewicz – Prezydent Euroregionu „Nysa” w swoim wystąpieniu przedstawił

strukturę Euroregionu w skład, której wchodzą 3 stowarzyszenia – polskie, niemieckie i

czeskie. Euroregion obejmuje 52 gminy zamieszkałe przez 170 tys. osób. Ze strony polskiej

stowarzyszenie skupia gminy i powiaty województwa jeleniogórskiego, legnickiego i lubuskiego. W stowarzyszeniu działa 30 osobowa rada, 15 grup eksperckich. Omówił ważniejsze działania Euuregionu, którymi są m.in.: rozwój społeczno – gospodarczy, współpraca samorządów i instytucji w zakresie szeroko rozumianej turystyki bezpieczeństwa – w tym również górskiego, medycznego, drogowego, p. pożarowego. Wymienił ważniejsze inicjatywy, do których zaliczył m.in. wprowadzenie innowacyjnej nagrody w trzech kategoriach, wprowadzenie konkursu bezpieczeństwa, zabudowa przysłupowa, forum bezpieczeństwa Euroregionu, region planowania, budowa i oznakowanie szlaków rowerowych, budowa nowych przejść granicznych. Omówił działania Euroregionu, które przyniosły wymierne efekty finansowe ( m.in. pozyskanie środków na oczyszczalnię ścieków, Tret).Przedstawił również wysokość funduszy pomocowych, z jakich skorzystało miasto – jest to kwota 32 tys. euro. W końcowej części swojego wystąpienia podsumował swoją pracę parlamentarną.

Pan Marian Kwolik i pan Konrad Rowiński w imieniu samorządu złożyli panu Michałowi Turkiewiczowi podziękowanie za dotychczasową współpracę.

Ad. 7

Działalność statutowa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o

Informację dotycząca statutowej działalności ZGiUK Sp z o.o za okres 10 miesięcy 2005 roku

przedstawił prezes Spółki pan Ryszard Drobnicki.

W informacji przedstawione zostały zagadnienia związane:

ze strukturą sprzedaży netto usług wg rodzajów działalności tj. oczyszczaniem ulic i placów

gospodarką odpadami stałymi, wywozem odpadów płynnych, zimowym utrzymaniem dróg,

zielenią miejską, cmentarnictwem.

Wynikiem finansowym Spółki, z którego wynika, że wykonanie za 10 m-cy wynosi w:

-         przychodach – 3 337 056,63 zł, co stanowi 79,2%

-         kosztach - 3 131 905,46 zł , co stanowi 76,4 %

-         zysku brutto - 205 151,17 zł, co stanowi 113,2%

-         podatku dochodowym – 52 723,00 zł , co stanowi 153,3%

-         zysku netto – 152 428,17 zł , co stanowi 103,8%

Spółka finansuje swoją działalność funduszami własnymi, które wynoszą 9 873 930 zł oraz

funduszami obcymi w kwocie 349 346 zł. Osiągnięte wyniki za okres 10-ciu miesięcy br. są

poprawne i nie stanowią zagrożenia w dalszej działalności.

W obradach nastąpiła półgodzinna przerwa.

 

Ad. 8

Zapoznanie z projektem budżetu miasta na rok 2006

Ponieważ radni otrzymali pisemne opracowanie projektu budżetu miasta na rok 2006 pan Konrad Rowiński – w swoim wystąpieniu skupił się na zagadnieniach generalnych, w którym

omówił wytyczne przyjęte do opracowania budżetu:

1.      Wszystkie jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miasta Lubań przyjmują następujące wskaźniki ekonomiczne:

-   wzrost wynagrodzeń w 2006 roku o 1,5% w stosunku do 2005 roku,

-   wzrost wydatków rzeczowych w 2006 roku o 1,5% w stosunku do 2005 roku,

-   wzrost stawek podatkowych w 2006 roku zgodnie ze stawkami zawartymi w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku z późn. zm.,

-   wzrost cen usług komunalnych w 2006 roku o 1,5% w stosunku do 2005 roku,

-   wzrost czynszu mieszkaniowego od 1 marca 2006 roku o 6%.

2.      Wydatki inwestycyjne zaplanować zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

3.      Wskaźniki o charakterze informacyjnym:

-   planowany wzrost PKB w 2006 roku wyniesie 4%,

-   planowany wskaźnik inflacji w 2006 roku nie powinien przekraczać 1,5%.

 

Podstawowe dane o budżecie miasta Lubań na 2006 rok:

1.      Planuje się dochody budżetu w wysokości 38.090.092 zł

2.      Planuje się wydatki budżetu w wysokości 39.556.007 zł

3.      Planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.465.915 zł

4.      Planuje się zaciągnięcie pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4.302.853 zł

5.      Planuje się dotacje na inwestycje w wysokości:

-   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kwota 1.272.733 zł.

-   Fundusz Phare U.E. 276.248 zł

6.      Planuje się spłatę kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w wysokości 2.836.938 zł.

7.      Planuje się spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych w wysokości 649.056 zł.

8.      Planuje się wydatki na inwestycje w wysokości 7.100.973 zł, co stanowi 18,64 % dochodów na rok 2006.

9.      Projekt budżetu miasta Lubań na 2006 rok zawiera wszystkie obligatoryjne dokumenty, stanowi, że:

-   zaplanowany plan dochodów jest zgodny z polityką dochodową miasta,

-   zaproponowany poziom deficytu budżetowego nie zagraża stabilizacji finansowej miasta,

-   zaproponowany deficyt budżetu jest zgodny z obowiązującymi limitami (nie przekracza 20% dochodów w 2006 roku),

-   zaplanowane kwoty dochodów i wydatków mieszczą się w założeniach do budżetu miasta opracowanych przez Burmistrza Miasta,

-   w budżecie przewidziano odpowiednie środki finansowe na wykonanie obowiązkowych zadań miasta, na płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań oraz na kontynuację wcześniej rozpoczętych projektów,

-   poziom nakładów inwestycyjnych zapewnia nie tylko prostą reprodukcję majątku miasta, ale również dalszy rozwój,

-    wykorzystano możliwe zwiększenie dochodów i obniżenie (bez utraty jakości świadczonych usług) ponoszonych wydatków.

Ponadto przepisy porządkowe ustawy o finansach publicznych wskazują że w przypadku

wystąpienia deficytu budżetu miasta należy wskazać źródła pokrycia tego deficytu, jak również nie wolno uchwalić budżetu miasta bez zapoznania się z opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej.

Dochody

Planuje się dochody budżetu miasta w wysokości 38.089.959 zł z tego:

1.      Dochody z podatków i opłat 8.527.668 zł

2.       Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 8.231.357 zł

3.      Dochody z majątku gminy 2.285.392 zł

4.      Pozostałe dochody własne 1.186.362 zł

5.      Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 7.424.339 zł

6.      Subwencja ogólna z budżetu państwa 8.545.860 zł

7.      Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 340.000 zł

8.      Dotacja Phare CBC (Unia Europejska) 276.248 zł

9.      Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1.272.733 zł

Wydatki

Planuje się wydatki budżetu miasta w wysokości 39.555.874 zł z tego:

1.      Wydatki majątkowe 7.100.973 zł z tego:

-        Inwestycje 7.100.973 zł

2.      Wydatki bieżące 32.454.901 zł z tego:

-         Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.640.544 zł

-         Dotacje 2.201.617 zł z tego:

-         Przedmiotowe dla zakładów budżetowych 851.000 zł

-         Dla instytucji kultury 1.350.617 zł

-         Wydatki na obsługę długu 649.056 zł

-         Pozostałe wydatki 14.963.684 zł

Deficyt budżetu miasta Lubań w 2006 roku ustala się na kwotę 1.465.915 zł Na spłatę przypadających w 2006 roku rat kredytu, wykupu obligacji gminnych w Banku Ochrony Środowiska oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Lubań, w Nordea Bank Polska S.A. i BGŻ S.A. Oddział Jelenia Góra przeznacza się kwotę 2.836.938 zł. W 2006 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wydatki inwestycyjne w kwocie 4.302.853 zł

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2006 roku w wysokości 18.421.197 zł, co będzie stanowiło 48,4% dochodów w roku budżetowym.

 

W 2006 roku planuje się dochody budżetu miasta Lubań w wysokości 38 090 092 zł z tego:

1.      Zadania własne w wysokości 30 665 620 zł

2.      Zadania zlecone w wysokości 7 424 472 zł

Szczegółowo omówione zostało zestawienie dochodów Miasta według źródeł ich powstawania.

Plan wydatków budżetowych miasta Lubań na 2006 rok wynosi ogółem 39.556.007 zł z tego na:

1.      Zadania własne 32.131.535 zł

2.      Zadania zlecone 7.424.472 zł

Szczegółowo omówione zostały wydatki w zakresie zadań własnych, m.in. w działach:

1)     Transport i łączność – 343.000 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

-         Prace remontowe nawierzchni ulic i oznakowań w kwocie 143.000 zł

-         Wydatki majątkowe – inwestycje: ul. Łokietka 150.000 zł

-         Komunikację Miejską 50.000 zł.

2)     Gospodarka mieszkaniowa – 345.000zł

     Wydatki przeznacza się na:

-         Wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz wykonanie inwentaryzacji budynków z przeznaczeniem do sprzedaży w 2006 roku w wysokości 45.000 zł

-         Środki na podwyższenie kapitału TBS Lubań 200.000 zł z przeznaczeniem na remont kapitalny budynku (o wartości 700.000) i adaptację pomieszczeń przy ul. Skalnica

nr 2. W wyniku prac adaptacyjnych powstanie 7 mieszkań.

-         Dokończenie zabudowy śródrynkowej TRET Rynek, zagospodarowanie terenu – w kwocie 100.000 zł.

3)     Działalność usługowa – 43.000 zł

     Wydatki przeznacza się na:

-         Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 12.000 zł.

-         Podziały geodezyjne oraz zakup map kartograficznych z naniesieniem gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2006 roku w kwocie 28.000 zł.

-         Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w kwocie 3.000 zł.

4)     Administracja publiczna – 4.413.850 zł

     Planowane wydatki będą przeznaczone m.in. na:

     Urząd Miasta Lubań 4.031.850 zł

-         Wynagrodzenia + pochodne, nagrody jubileuszowe 3.065.070 zł

-         Wydatki bieżące - 696.980 zł

-         Wydatki majątkowe – 269.800 zł

-         Remont dachu Rynek Ratusz 210.000 zł

-         Promocję Miasta 41.000 zł

W roku 2006 na Urzędzie Miasta może zabraknąć około 100-200 tysięcy złotych.

5)     Obsługa długu publicznego - 649.056 zł

     Zaplanowana kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i

     obligacji komunalnych Miasta Lubań.

6)     Różne rozliczenia - 264.000 zł

     Planowane środki finansowe przeznaczone są na rezerwy: rezerwa ogólna 0,67%

     wydatków budżetu na 2006 rok w kwocie 264.000 zł

7)     Oświata i Wychowanie - 13.168.783 zł

     Wydatki przeznacza się na:

-         Utrzymanie Szkół Podstawowych (Nr 1,2,3 i 4) w kwocie 5.626.772 zł

-         Utrzymanie Przedszkoli Miejskich (Nr 1, 3 i 5) oraz Przedszkola Niepublicznego Nr 1 ogółem w kwocie 3.104.892 zł

-         Utrzymanie Gimnazjów (Nr 1,2 i 3) w kwocie 4.151.459 zł

-         Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 15.660 zł

-         Wydatki w formie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Stołówki Szkolne w Lubaniu w kwocie 270.000 zł

-         Placówki szkolne w rok 2006 wejdą raczej bez zobowiązań.

8)     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 6.803.473 zł.

     Wydatki przeznacza się na:

-         Bieżące utrzymanie w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska w kwocie 51.100 zł.

-         Wydatki inwestycyjne:

-         Oczyszczalnia ścieków miasta Lubania i gminy Siekierczyn w kwocie 6.022.173 zł

-         Wydatki w zakresie utrzymania czystości w mieście w kwocie 159.050 zł

-         Wydatki w zakresie utrzymania zieleni miejskiej w kwocie 145.650zł.

-         Wydatki w zakresie oświetlenia w mieście w kwocie 355.500 zł.

-         Wydatki na utrzymanie targowiska miejskiego 70.000 zł.

Szczegółowo omówiony został plan zadań inwestycyjnych na rok 2006, w którym ujęte zostały zadania, ich efekty rzeczowe, całkowita wartość inwestycyjna, nakłady oraz źródła finansowania:

-         Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubania i Gminy Siekierczyn,

-         Ulica Łokietka,

-         Przebudowa nawierzchni, oświetlenia, mała architektura Rynek – Tret,

-         Termomodernizacja Gimnazjum 3 i Przedszkola nr 3,

-         Budynek TBS

-         Remont Ratusza Miejskiego,

-         Zakup sprzętu komputerowego i modernizacja sieci komputerowej UM,

-         Zakup sprzętu alarmowego

W roku 2006 realizacja zadań ujętych w pozycjach 2,3,4,6 nie będzie możliwa, jeżeli na zadania te nie zostaną uzyskane środki pomocowe.

Reasumując:

1.      Proponowane dochody budżetowe na rok 2006 odzwierciedlają realne możliwości ich pozyskiwania a przedstawiony plan jest zgodny z polityką dochodową miasta.

2.      Zaplanowano wydatki na podstawowym poziomie, które zapewnią świadczenie usług publicznych na dobrym poziomie na rzecz mieszkańców Lubania.

3.      Przy planowaniu budżetu przyjęto założenie, że inwestycje nie mogą obciążać bieżącej działalności. W związku z tym na inwestycje zostaną zaciągnięte pożyczki tak, aby jednorazowy wysiłek finansowy został rozłożony na wiele lat. Zaciągnięcie kolejnych kredytów nie wpłynie na zachwianie płynności finansowej Gminy.

4.      Pożyczki będą wykorzystane na zakończenie dotychczasowej największej inwestycji tj. modernizacji oczyszczalni ścieków dla miasta Lubań i Gminy Siekierczyn.

5.      Rok 2006 będzie rokiem dalszych przygotowań do pozyskania w przyszłości środków z Unii Europejskiej w tym celu przygotowuje się następujące projekty inwestycyjne:

-         obwodnica ul. Łokietka 150 000 zł

-         Rynek TRET 100 000 zł

-         Rynek Ratusz 210 000 zł

-         termomodernizacja GM-3 i PM-3 350 000 zł

-         zakup sprzętu komputerowego 59 800 zł

6.      Trwają również prace kompletowania dokumentów w celu starania się o środki na budowę kanalizacji sanitarnej pt. „Uniegoszcz I etap”, zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta, bowiem planowana jego realizacja ma nastąpić w 2007 roku

 

Ad. 9

Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący pan Henryk Sławiński

Na podstawie § 9 pkt 5 ust. 6 Statutu Miasta Lubań (tekst jednolity z 25 lutego 2004 roku,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 65, poz. 1292 z 9 lutego 2004 roku)

Komisja Rewizyjna występuje do Rady Miasta Lubań z wnioskiem o powołanie niezależnego

biegłego rzeczoznawcy w celu określenia celowości zakupu niektórych materiałów budowlanych i sposobu ich wykorzystania przy remoncie budynku byłego Zespołu Szkół Ekonomicznych przy pl. Lompy 1 w Lubaniu.

Do wniosku ustosunkowali się:

Pan Marian Kwolik – sprecyzować należałoby, jaki to ma być biegły rzeczoznawca oraz określić zakres jego zadania.

Pan Jan Sajan zgłosił wniosek by przeprowadzenie kontroli zlecone zostało Wydziałowi Techniczno- Inwestycyjnemu Urzędu Miasta.

Pan Stanisław Jastrzębski – ponieważ członkowie Komisji Rewizyjnej nie są znawcami z tego

zakresu dlatego Komisja wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta aby kontrolę przeprowadził

biegły rzeczoznawca.

Pan Franciszek Bogdanowicz stwierdził, że przed rozpoczęciem remontu powinien być sporządzony protokół potrzeb a jeśli go nie było to będzie to sprawa trudna

Pan Arkadiusz Słowiński stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej powinien zostać przegłosowany w przedstawionej wersji i nie powinien być modyfikowany.

Pan Ryszard Janiak – remont powinien być od początku prowadzony pod patronatem Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. Uważa, że decyzja Komisji Rewizyjnej jest słuszna i że

rzeczoznawca powinien być z zewnątrz. W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek Komisji Rewizyjnej został podjęty przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Ad. 10

Rozpatrzenie skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy

Rozpatrzona została skarga pani Urszuli Dziadkiewicz na panią Beatę Jurak – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Wszystkie komisje skargę uznały za niezasadną

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej – jednogłośnie

Komisja Gospodarki Miejskiej – jednogłośnie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 34 za, 2 wstrzymujące się

Komisja Budżetu – 5 za, 1 wstrzymujący się

W wyniku przeprowadzonego głosowania skargę jednogłośnie uznano za bezzasadną.

 

Ad. 11

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

Pan Konrad Rowiński – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski w sprawach:

-         podjęcia stanowczych działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na lubańskiej obwodnicy – apel jest słuszny i powinna podjąć go Rada,

-         zaawansowanie prac przy zainstalowaniu fotoradarów na lubańskiej obwodnicy –prowadzone są w tej sprawie rozmowy ze Spółdzielnią Chromex - generalnie jest za ich zainstalowaniem,

-         powiewania w dniu 11 listopada flagi niemieckiej – zostanie to sprawdzone,

-         realizacji zapisów ustawy nakazującej umieszczania na obiektach publicznych symboli narodowych - będzie to realizowane, koszty będą zależały od standardu ich wykonania,

-         czy planuje się zlikwidowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych przy budowie nowych schodów do Urzędu Miasta - nie ma takiej możliwości ponieważ, wewnątrz budynku Urzędu nie ma windy. Podjazd dla niepełnosprawnych można,  natomiast wykonać przy wejściu do Wydziału Rozwoju Miasta i właśnie w tym wydziale osoby niepełnosprawne mogą być obsługiwane,

-         likwidacji dwóch lub trzech miejsc do parkowania na skrzyżowaniu ul. Ratuszowej i Placu Strażackiego - wniosek przekazany zostanie do merytorycznego wydziału,

-         instalacji oświetlenia w kompleksie garażowym na Os. Piastów II – zadania tego nie ma w projekcie budżetu na rok 2006, są małe szanse na zrealizowanie tego wniosku,

-         strony internetowej Urzędu Miasta – jest to strona informacyjna Urzędu a nie  forma gazety miejskiej

-         braku uczestnictwa radnych w ostatnich wizytach delegacji zagranicznych w mieście -radna jest w swoich sądach dalece niesprawiedliwa. Jeżeli przyjeżdżają większe delegacje wówczas radni w nich uczestniczą. Jeżeli chodzi o ostatnie wizyty to pierwsza z nich była wizytą zapoznawczą z nowym Burmistrzem Gerlitz i uczestniczyli w niej tylko Burmistrzowie obu miast i tłumaczki. Druga wizyta dotyczyła delegacji z Kamenz i uczestniczyli w niej przedstawiciele Związku Kupców w związku z tym, by miasto uczestniczyło w targach. Na zakończenie swojej odpowiedzi stwierdził, że nie sądził, aby reprezentowana przez panią radną Poradnia chciała również uczestniczyć w targach.

Pani Małgorzata Grzesiak - ustosunkowując się do odpowiedzi udzielonej na ostatnie zapytanie stwierdziła, że jest ona wysoce nietaktowna. Nie chodziło o to, by w wizytach tych

uczestniczyła osobiście, ale by uczestniczyli w nich przedstawiciele Rady.

Pan Henryk Rogacki – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         jakie służby powinny dysponować przyrządami do rozpoznawania różnego rodzaju gazów - nie jest to zadanie miasta. Obowiązek ten spoczywa na Straży Pożarnej

-         możliwości przeniesienia siedziby Straży Miejskiej – ciągle oczekujemy na ostatni gest  Starostwa w sprawie przekazania budynku starego szpitala i tym samym na zmianę siedziby Sanepidu,

-         sprzedaży garaży przy ul. Skalniczej – poczekać należy do czasu, kiedy TBS zbierze chętnych na mieszkania w budynku przy ul. Skalniczej i wówczas ogłoszony zostanie przetarg organiczony dla mieszkańców tego budynku.

Na pozostałe wnioski i zapytania udzielone zostaną odpowiedzi pisemne.

 

Ad. 13

Podjęcie apelu i powołanie Społecznego Komitetu ds. Ufundowania Sztandaru dla Centralnego Ośrodka Tresury Psów Służbowych w Lubaniu

Przychylając się do wniosku Ośrodka Tresury Psów Służbowych w sprawie ufundowania sztandaru powołana została grupa inicjatywna Społecznego Komitetu ds. Ufundowania Sztandaru dla Centralnego Ośrodka Tresury Psów Służbowych w Lubaniu w skład, której weszli radni Rady Miasta, Burmistrz, zastępcy Burmistrza oraz Skarbnik. Grupa wystosowała apel do Komendanta Głównego Straży Granicznej z prośbą o wyrażenie zgody na ufundowanie przez Radę Miasta Lubań sztandaru dla stacjonującego w Lubaniu Ośrodka Tresury Psów Służbowych.

Apel podjęty został jednogłośnie

 

Ad. 13

Komunikaty

Pan Marian Kwolik – poinformował o terminach:

-         spotkań radnych z wyborcami w okręgach wyborczych,

-         spotkania opłatkowego,

-         posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta w miesiącu grudniu br.

Rada jednogłośnie przyjęła wniosek zgłoszony przez pana Franciszka Bogdanowicza w sprawie wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie stanowczych działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na lubańskiej obwodnicy.

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XL sesji Rady Miasta Lubań.

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-02 08:54:43, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-02 08:55:23, Ostatnia zmiana: 2006-11-02 08:55:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3424