Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966074
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2005 » Sesja XLI z 28 grudnia obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XLI/41/2005/24

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 28 grudnia 2005 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                                 zakończenia: 12:00

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XLI sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Marian Zwierzyński - Skarbnik Miasta,

-         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

                                                                                                                        

Sekretarzem obrad został pani Grażyna Chromy.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad.

2)      Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miasta.

3)      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)      Uchwalenie budżetu miasta na rok 2006.

6)      Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2006 roku.

7)      Uchwalenie planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2006 roku.

8)      Podjęcie Uchwał.

9)      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

10)   Komunikaty.

 

Ad 2 Protokół XLI sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie obejmujące okres miesiąca grudnia 2005 roku przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta

Sprawozdanie znajduję w załączonym pliku.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pani Małgorzata Grzesiak - zgłosiła wniosek o podjęcie działań zmierzających do wydłużenia do godz. 18:00 czasu pracy placówki pocztowej na Osiedlu Piastów I.

 

Pan Zenon Piwoni - zgłosił wnioski dotyczące:

-         likwidacji znaków zakazu parkowania po lewej stronie ul. Mikołaja i stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w centrum Miasta,

-         zmian organizacji ruchu na ul. Szkolnej na jednokierunkowy w kierunku Kościoła i wyznaczenie miejsc parkingowych po jednej stronie ulicy,

-         co udało się zrobić z rurami przebiegającymi poniżej mostu przy ulicach Bankowej i Łużyckiej,

-         terminu wykorzystania funduszy pomocowych na modernizację oczyszczalni ścieków.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłosił zapytania w sprawach:

-         braku odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłaszane w czasie dyżurów radnych,

-         czy i jakie przewidywane są podwyżki cen wody i za wywóz nieczystości,

-         wskazał na brak koszy na śmieci na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Mickiewicza aż do ul. Łużyckiej.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - zwrócił się z zapytaniem, na jakich prawach i zasadach kont-rolowane były w okresie przedświątecznym osoby sprzedające karpie? Same umundurowane osoby kontrolujące nie okazywały kontrolowanym swoich dokumentów.

 

Ad. 5 Uchwalenie budżetu miasta na rok 2006

 

Pan Marian Kwolik - odczytał Uchwałę Nr I-257/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu miasta Lubań na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia jest pozytywna.

Poinformował radnych o przedstawionej autopoprawce do projektu budżetu.

 

Pan Konrad Rowiński - zaproponowana autopoprawka do projektu budżetu wynika z doku-mentów, które pojawiły się już po opracowaniu projektu. Są to zmiany kosmetyczne pole-gające m.in. na zmianie klasyfikacji budżetowej. Dochody i wydatki budżetu nie zmieniają się. Proponowane dochody budżetowe na rok 2006 odzwierciedlają realne możliwości ich pozyskiwania a przedstawiony plan jest zgodny z polityką dochodową miasta.

Zaplanowano wydatki na podstawowym poziomie, które zapewnią świadczenie usług publicznych na dobrym poziomie Przy planowaniu budżetu przyjęto założenie, że inwestycje nie mogą obciążać bieżącej działalności. W związku z tym na inwestycje zostaną zaciągnięte pożyczki tak, aby jednorazowy wysiłek finansowy został rozłożony na wiele lat. Zaciągnięcie kolejnych kredytów nie wpłynie na zachwianie płynności finansowej Gminy. Pożyczki będą wykorzystane na zakończenie dotychczasowej największej inwestycji tj. modernizacji oczyszczalni ścieków dla miasta Lubań i Gminy Siekierczyn. Rok 2006 będzie rokiem dalszych przygotowań do pozyskania w przyszłości środków z Unii Europejskiej.

 

Pan Zenon Piwoni - Przewodniczący Komisji Budżetu - wyraził zdziwienie, że po raz pierwszy opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie została odczytana przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, tak jak to miało miejsce do tej pory, i że jako przewodniczący tej Komisji nie zapoznał się z nią. Ustosunkowując się do przedstawionego projektu budżetu stwierdził, że po dokładnej jego analizie i wyjaśnieniach przedstawionych przez Skarbnika ma nadzieję, że nie będzie w nim w ciągu roku tak dużych zmian, jakie były w budżecie tegorocznym a dotyczyły wydatków w oświacie i Urzędzie Miasta. Uważa, że jest to budżet bardzo trudny, ale powinien być zrealizowany.

 

Pan Marian Kwolik - przedstawił opinie komisji dotyczące projektu Uchwały nr w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na rok 2006.

 

Opinie wszystkich komisji są pozytywne:

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej – 4 za, 1 wstrzymujący się

Komisja Budżetu – 5 za, 1 wstrzymujący się

Komisja Gospodarki Miejskiej – jednogłośnie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 5 za, 2 wstrzymujące się.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 roku.

Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.

 

Następnie głosowaniu poddany został projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2006 wraz autopoprawką.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 19 za i 2 wstrzymujących się.

 

Ad. 6 Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2006 roku

  

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem Uchwały.

Opinie pozostałych komisji jednogłośnie pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Ad. 7 Uchwalenie planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2006 roku

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

 

Pani Małgorzata Grzesiak - zgłosiła uwagę, że plan pracy Rady powinien być uzgadniany z Komisja Prezydialną a nie proponowany przez samego Przewodniczącego Rady.

 

Pan Marian Kwolik - zgodnie z Regulaminem pracę Rady organizuje Przewodniczący Rady a nie Komisja Prezydialna. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by w przyszłości zarówno tematyka obrad sesji jak również plan pracy na II półrocze uzgadniany był z Komisja Prezydialną. Poinformował o potrzebie nowelizacji Statutu Miasta i Regulaminu Rady. Prace nad nowelizacją rozpoczną się na początku przyszłego roku.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 8 Podjecie Uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty Uchwał w sprawach:

 

1). Zmiany Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

Komisja Gospodarki Miejskiej wnioskuje o podwyższenie wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali komunalnych do 97% oraz zmianę terminu obowiązywania uchwały do końca pierwszego półrocza 2006 roku

Opinie pozostałych komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej – 3 za, 1 przeciwny i 1 wstrzymujący się

Komisja Budżetu – jednogłośnie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 6 za, 1 wstrzymujący się.

 

Pan Zenon Piwoni - zgłosił uwagę, by w uzasadnieniu Uchwały został zawarty zapis, że o podwyższenie bonifikaty wnioskowała Komisja Budżetu.

 

Pan Konrad Rowiński - odnosząc się wniosku Komisji wyraził opinię, że wysokość bonifikaty w wysokości 95% jest wystarczająca, ponieważ należy mieć świadomość, że osoby, które kupią lokale muszą zdawać sobie sprawę z tego, że prawo własności wiąże się również ze wzrostem obowiązków, np. partycypacją w kosztach remontów czy utrzymania części wspólnych budynku. Odnosząc się natomiast do skrócenia terminu uważa, że jest on zbyt krótki ze względu na to, że Uchwała ta jest prawem miejscowym i wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym. Czas od opublikowania do powiadomienia zainteresowanych będzie zbyt krótki. Jeśli jednak Komisja nie zmieni zdania to termin ten można wydłużyć np. o trzy miesiące.

 

Pan Henryk Rogacki - stwierdził, że w tym przypadku nie chodzi o wysokość bonifikaty, lecz o termin obowiązywania Uchwały, który jest za krótki. Po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Uchwała musi być jeszcze wywieszona na tablicy ogłoszeń przez sześć tygodni. Poinformował o liczbie wspólnot mieszkaniowych mających jedno lub dwa mieszkania komunalne.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - zgłosił wniosek o przyjęcie projektu Uchwały w przedstawionej wersji, tj. bonifikata w wysokości 95% i termin jej obowiązywania do końca roku.

 

Za wnioskiem tym wypowiedzieli się również pan Stanisław Jastrzębski i pan Arkadiusz Słowiński.

 

Pan Marian Zwierzański - mając na uwadze fakt, że zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, Administracje Budynków Komunalnych muszą zostać przekształcone wyraził sugestię, że skrócenie terminu obowiązywania Uchwały jest zasadne.

 

Pan Konrad Rowiński - obawy Skarbnika nie do końca są słuszne, bo przy przeniesieniu własności przy przekształceniu robiona jest inwentaryzacja na dany dzień.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej.

wysokość bonifikaty 97% - 10 za, 11 przeciw,

termin 30 czerwca 2006roku – 19 przeciw, 2 wstrzymujące się.

Wniosek został odrzucony

 

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 19 za i 2 wstrzymujących się.

 

2). Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.

Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3). Przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu miasta Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie

 

Pani Maria Skórniak zgłosiła wniosek o zmianę zapisu w § 4 pkt 3 b – „pokonywanie barier architektonicznych” na „likwidowanie lub usuwanie barier architektonicznych”.

 

Uchwałę wraz z poprawką dotyczącą zmiany zapisu § 4 pkt 3 b podjęto jednogłośnie.

 

4). Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Lubaniu na 2006 rok.

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej pozytywna – 4 za, 1 wstrzymujący się. Opinie pozostałych komisji pozytywne jednogłośnie

Uchwałę wraz z autopoprawką dotycząca zmiany klasyfikacji budżetowej podjęto jednogłośnie.

 

5). Zmiany budżetu Miasta Lubań na 2005 rok.

Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6). Stawek dotacji przedmiotowych dla jednostek podległych Burmistrzowi Miasta Lubań

Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 9 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Konrad Rowiński – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         wydłużenia czasu pracy placówki pocztowej na Osiedlu Piastów – wniosek zasadny. Przeprowadzi rozmowę z dyrekcją Poczty

-         likwidacji znaków zakazu parkowania po lewej stronie ul. Mikołaja – jest to ulica wąska. Jeśli będą parkowały tam samochody ciężarowe to będą tarasowały przejazd. Wniosek zostanie rozpatrzony

-         zmian organizacji ruchu na ul. Szkolnej – w ciągu najbliższych 2-3 tygodni wniosek zostanie wykonany,

-         braku odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłaszane w czasie dyżurów radnych - zostanie sprawdzone

-         czy i jakie przewidywane są podwyżki cen wody i za wywóz nieczystości - przygotowywane są podwyżki cen wody w granicach 5-6 %. Ceny wywozu nieczystości pozostaną chyba na tym samym poziomie

-         braku koszy na śmieci na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Mickiewicza aż do ul. Łużyckiej- jest to droga powiatowa. Jeśli koszy nie ustawi Starostwo, to kosze ustawi miasto

-         na jakich prawach i zasadach kontrolowane były w okresie przedświątecznym osoby sprzedające karpie – trudno powiedzieć, kto tej kontroli dokonywał, bo nie robiły tego służby miejskie. Każdy kontrolowany ma prawo żądać okazania dokumentów kontrolującego

 

Pan Wiesław Wydra udzielił odpowiedzi na zapytanie dotyczące terminu wykorzystania funduszy pomocowych na modernizację oczyszczalni ścieków - dla kontraktu współfinansowanego ze środków Phare termin zakończenia robót upływa 20 stycznia 2006 roku natomiast termin rozliczenia 20 luty 2006 roku.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad.10 Komunikaty

 

Podziękowania za współpracę złożyli pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady, pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta i pani Małgorzata Grzesiak.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego, Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XLI sesji Rady Miasta Lubań.

 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-19 12:13:33, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-19 12:19:36, Ostatnia zmiana: 2006-06-19 12:19:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3118