Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056505
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Finansowy » Podatki » Podatek rolny obrazek Wersja do druku

Podatek rolny

Sprawy podatku rolnego załatwia:

Urząd Miasta Lubań Wydział Finansowy

ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

pokój 20, tel. 075 646 44 17

 

Podstawa prawna

1). Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst z 2006 roku, Dz. U. Nr136 poz 969 )

 

Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Jeżeli grunty, o których mowa wyżej są współwłasnością lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

 

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym, ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach, nieposiadających osobowości prawnej, będących:

1)      Właścicielami gruntów,

2)      Posiadaczami samoistnymi gruntów,

3)      Użytkownikami wieczystymi gruntów,

4)     Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

-        Wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo

-        Jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

-        Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym.

-        Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

-        Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spółdzielnia produkcyjna.

-        Jeżeli grunty, stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach).

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1)      Dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2)      Dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustalone zostały 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy i miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno - klimatycznych.

 

Gmina Lubań została zaliczona do II okręgu podatkowego, dla którego ustalone zostały następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:

 

Rodzaj użytków rolnych

Grunty orne

Łąki i pastwistka

Klasy użytków rolnych

Przeliczniki

I

1,80

1,60

II

1,65

1,35

III A

1,50

 

III

 

1,15

III B

1,25

 

IV A

1,00

 

IV

 

0,70

IV B

0,75

 

V

0,30

0,20

VI

0,15

0,15

 

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego, równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

 

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego za rok 2007 przy średniej cenie skupu żyta w wysokości – 35,52 zł wynosi – 88,80 zł.

Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego za rok 2007 przy średniej cenie skupu żyta w wysokości – 35,52 zł wynosi – 177,60 zł

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

 

Wpłat podatku leśnego należy dokonywać na konto:

Bank Gospodarki Żywnościowej oddział Lubań, numer konta 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230

Informację przygotowała
Teresa Bukowska
Załączone dokumenty
  Deklaracja na podatek rolny {DR-1} (97.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Informacja w sprawie podatku rolnego {IR-1} (85.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Zobacz także
  Wzory druków dla podatków i opłat prowadzonych przez Urząd Miasta Lubań
  Uchwała Nr XL/293/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Lubań

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-16 12:47:09, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-16 12:55:13, Ostatnia zmiana: 2007-01-04 09:49:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3336