Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964087
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » grudzień nr 190 - 201 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 193/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 5 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2003

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 111 ust. 2 pkt 2, art. 124 ust. 1 pkt 2 litera „a”, art. 128 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w § 201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami o kwotę 11 278 zł.

2.      Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 11.278 zł.

 

§ 2

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 29 744 854

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 29 132 969

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

  

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  5  grudnia 2003 roku

 

 

1.W § 1 pkt 1 zmniejszenia  dochodów i wydatków dokonano w  oparciu o Decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-202/03 z dnia 14 listopada 2003 roku zmniejszając środki przeznaczone na sfinansowanie  składek zdrowotnych  opłacanych za osoby pobierające  świadczenia z pomocy społecznej. Powyższe zmniejszenie w kwocie 11.278 zł stanowi podwojoną kwotę  z uwagi na błędną interpretację powyższej Decyzji  i  ujęcie jej jako zwiększającej dochody i wydatki  w Zarządzeniu Burmistrza z dnia 27 listopada 2003 roku .

 

a/ dochody

dział

Rozdział

§

Stan przed zmianą

Zmiana dokonana zarządzeniem

Stan po zmianie

Zadania

853

85313

201

61.639

-11.278

50.361

Zlecone

x

x

x

61.639

- 11.278

50.361

x

 

b/wydatki

dział

Rozdział

§

Stan przed zmianą

Zmiana dokonana zarządzeniem

Stan po zmianie

Zadania

853

85313

4130

61.639

-11.278

50.361

Zlecone

x

x

x

61.639

- 11.278

50.361

x

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-09 09:33:35, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-09 09:35:14, Ostatnia zmiana: 2006-10-09 09:35:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 981