Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954121
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » lipiec nr 77 - 91 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 91/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 lipca 2006 roku

 

 

W sprawie:

zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, 2 pkt 2 art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. Zmianami/, art. 165 ust. 1, art. 167 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ), § 13 ust. 1 Uchwały nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

 1. Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka  mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 13380,00 zł.
 2. Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie  w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 974 zł.
 3. Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 33114 zł.
 4. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność  w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 13380 zł. (remont  domów i mieszkań Romów)
 5. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 34088 zł z tego w:

- Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 3260 inne formy pomocy dla    uczniów o kwotę 974 zł ( SP-4 )

- Rozdziale 80195 Pozostałe działalność w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 33114 zł.

 

§ 2

 

 1. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna ogółem o kwotę 7810 zł z tego w:

-      Rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3610 zł.

-      Rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 4200 zł.

 1. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Opieka społeczna ogółem o kwotę 7810 zł z tego w

-      Rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 3610 zł w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 770 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2840 zł

-      Rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4200 zł.

 1. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy miast ogółem o kwotę 49255 zł z tego w:

-      § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 34255 zł

-      § 4530 Podatek od towarów i usług o kwotę 15000 zł

 1. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy miast ogółem o kwotę 49255 zł z tego w :

-      § 4170 wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 2000 zł

-      § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9655 zł

-      § 4260 zakup energii o kwotę 15600 zł

-      § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5000 zł

-      § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15000 zł

-      § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2000 zł      

 1. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy Naczelnych organizacji władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3855 zł
 2. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organizacji władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ogółem o kwotę 3855 zł, z tego w:

-      § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 714 zł

-      § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3063 zł

-      § 4120 składki na Fundusz pracy o kwotę 78 zł.

 1. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 26475 zł.
 2. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 26475 zł.
 3. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczeń społecznych w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 73753 zł.
 4. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 81212 Świadczenia rodzinne , zaliczka  alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego w § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 73753 zł.

 

 

                                                                  § 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań wynoszą 43156513 zł.

Wydatki budżetu Miasta Lubań wynoszą 46136886 zł.

 

                                                                  § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2006 rok

 

 

W sprawie:  zmiany budżetu Miasta Lubań

 

 

 

 

1.     W § 1 pkt 1, 2, 3 zmieniają się dochody na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FBJ MJ–3011–141/06,środki te przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”., decyzja KO-WO-0341/22B/2006. środki te przeznaczone są na sfinansowanie wyprawki szkolnej, decyzja KO-WO-0341/25B/2006 , dotacja ta przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

2.     W § 1 pkt 4, 5 zwiększa się wydatki na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w zakresie remontu mieszkań społeczności romskiej, wyprawki szkolnej i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

3.     W § 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dokonano korekty wydatków w  wyniku analizy wykonania ich za I półrocze 2006 roku i wniosków złożonych przez Kierowników Jednostek Samorządowych.

4.     Zmiany dokonane zarządzeniem.

 

a/dochody

Dział

Rozdział

§

Plan przed zmianami

Zmiana dokonana Zarządzeniem

Stan po zmianach

Zadania

700

801

801

70095

80101

80195

2010

2030

2030

-

3508

-

+13380

+974

+ 33114

13380

4482

33114

Zlecone

Własne

własne

 

 

 

3508

+47468

50976

 

 

b/wydatki

 

Dział

Rozdział

§

Stan przed zmianą

Zmiana dokonana zarządzeniem

Stan po zmianie

Zadania

700

801

801

852

852

852

852

852

70095

80101

80195

85202

85202

85295

85202

85295

4270

3260

3260

4170

4210

4210

4040

3110

-

3508

-

2030

3771

-

4480

317671

+13380

+974

+33114

+770

+2840

+4200

-3610

-4200

13380

4482

33114

2800

6611

4200

870

313471

Zlecone

Własne

Własne

Własne

Własne

Własne

Własne

Własne

751

751

751

751

851

851

852

852

750

750

750

750

750

750

750

750

75101

75101

75101

75101

85154

85154

85212

85212

75023

75023

75023

75023

75023

75023

75023

75023

4300

4110

4270

4120

4300

4270

4300

4110

4530

4110

4170

4210

4260

4270

4300

4410

3855

0

0

0

133446

5000

99010

20386

70000

313354

14200

93393

122000

16000

242291

25000

-3855

+714

+3063

+78

-26475

+26475

-73753

+73753

-15000

-34255

+2000

+9655

+15600

+5000

+15000

+2000

0

714

3063

78

106971

31475

25257

94139

55000

279099

16200

103048

137600

21000

257291

27000

Zlecone

Zlecone

Zlecone

Zlecone

Własne

Własne

Zlecone

Zlecone

Własne

Własne

Własne

Własne

Własne

Własne

Własne

Własne

 

 

 

 

1489395

+47468

1536863

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-29 09:31:14, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-29 09:32:03, Ostatnia zmiana: 2006-08-29 09:35:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1130