Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054336
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Statut Miasta Lubań obrazek Wersja do druku

Statut miasta Lubań - Załącznik 4

                                                                               Załącznik nr 4 do statutu

 

Regulamin Rady Miasta Lubań

 

 

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin wydany na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Miasta Lubań określa tryb działania radnego, komisji Rady Miasta, sposób obradowania na sesjach, podejmowania uchwał i innych aktów przez Radę Miasta.

 

§ 2

 

1.       Aktywny udział w pracach Rady jest prawem i obowiązkiem radnego.

2.       Radny stwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady lub komisji podpisem na liście obecności.

3.       W razie niemożności wzięcia udziału w pracy organu, komisji lub innego zespołu, do jakiego został radny powołany, przedstawia on usprawiedliwienie na piśmie.

4.       Radnym przysługują diety w wysokości ustalonej przez radę w odrębnej uchwale.

5.       Radny ma obowiązek utrzymywania więzi ze swoimi wyborcami i aktywnego ich reprezentowania, zwłaszcza przez udział w spotkaniach z nimi, ale ma obowiązek uwzględniania w swoim działaniu interesów całego miasta.

6.       Radny może zwrócić się z interwencją do właściwego organu niezależnie od działań Rady czy Burmistrza.

 

§ 3

 

1.       Rozwiązanie stosunku pracy z radnym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę wymaga zgody Rady, którą Rada podejmuje w formie uchwały.

2.       Dla wyjaśnienia okoliczności i uzasadnienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody przez Radę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Przewodniczący może zwołać Komisję Prezydialną w składzie Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący komisji stałych. Obligatoryjne jest także zasięgnięcie opinii wszystkich klubów radnych

3.       Przewodniczący powiadamia zakład pracy o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody przez Radę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

 

Rozdział 2 – Komisje Rady

 

§ 4

 

Komisja Prezydialna, o której mowa w § 3 ust. 2 może być zwołana przez Przewodniczącego także dla wyrażenia opinii w innych istotnych dla funkcjonowania Rady sprawach. Posiedzenia Komisji Prezydialnej są protokołowane.

 

§ 5

 

1.       Radny uczestniczy w pracach komisji, do których został wybrany.

2.       Radny może brać udział w posiedzeniu każdej innej komisji Rady.

3.       Burmistrz oraz radny, o którym mowa w ust. 2 uczestniczy w pracach komisji bez prawa głosowania.

 

§ 6

 

1.       Do zadań komisji stałych, w zakresie spraw, dla których zostały powołane należą w szczególności:

1)      stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,

2)      kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych miasta na zasadach określonych w regulaminie komisji,

3)      opiniowanie przedkładanych komisji spraw w zakresie jej kompetencji, wynikających z regulaminu.

4)      prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz wyrażanie stanowiska w sprawach skarg na działalność Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, jeśli przedmiot skargi mieści się w merytorycznym zakresie działania danej komisji.

2.       Komisje są zobowiązane do współdziałania ze sobą w sprawach wspólnych przez:

1)      wspólne posiedzenia,

2)      udostępnianie własnych opracowań i analiz,

3)      powoływanie zespołów między komisyjnych dla rozwiązania określonych problemów.

3.       Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków upoważnionych do badania na miejscu w poszczególnych sprawach.

4.       Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca. Na tym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji i jego zastępcę:

1)      przewodniczącego komisji zatwierdza Rada,

2)      skład komisji zatwierdza Rada.

 

§ 7

 

1.       Tryb pracy Komisji stałych określa ich regulamin, który zatwierdza Rada. O ile regulamin ten nie rozstrzyga trybu zwoływania komisji, stosuje się tryb odnoszący się do zwoływania sesji

2.       Prawo zwoływania posiedzenia Komisji przysługuje jej przewodniczącemu lub Przewodniczącemu Rady.

3.       Posiedzenie Komisji jest zwoływane także na wniosek, co najmniej 1/3 jej członków. Wniosek taki składa się na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

4.       Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej składu.

 

§ 8

 

Komisji przysługuje prawo do:

1.       występowania z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowania projektów uchwał,

2.       kontroli wykonania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej komisji,

3.       badania terminowości załatwiania przez Burmistrza i administrację samorządową postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie kompetencji danej komisji,

4.       badania rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Burmistrza i administrację samorządową w zakresie kompetencji komisji.

 

§ 9

 

1.       Uprawnienia kontrolne komisje wykonują poprzez:

1)      wgląd do ewidencji , planów pracy , sprawozdań oraz wszelkich innych aktów i dokumentów dotyczących działalności jednostki kontrolowanej,

2)      występowanie do pracowników jednostek kontrolowanych o udzielenie ustnych lub pisemnych wyjaśnień,

3)      skreślony,

4)      w przypadku kontroli jednostek organizacyjnych miasta powiadamia się kierownika tej jednostki,

5)      kontrole przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanej jednostki,

6)      kontrola nie może zakłócać normalnego toku pracy jednostek kontrolowanych,

7)      z wyników kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje kierownik kontrolowanej jednostki.

2.       skreślony

3.       Sposób przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.

  

§ 9a

Skreślony

 

 

Rozdział 3 - Przygotowanie sesji rady

 

§ 10

 

1.       Przewodniczący zwołuje sesje Rady po zasięgnięciu opinii Burmistrza, co do spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad zwoływanej sesji i powiadamia radnych, co najmniej na 7 dni przed terminem.

2.       Wraz z zawiadomieniem radni powinni otrzymać projekt porządku obrad projekty uchwał i inne materiały związane z przedmiotem sesji.

3.       Ramowy porządek obrad Rady powinien uwzględniać:

1)      zatwierdzenie zmian porządku obrad,

2)      przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady,

3)      uchwały,

4)      interpelacje,

5)      informacje, komunikaty i oświadczenia,

6)      wolne wnioski.

4.       W porządku obrad każdej sesji powinny znajdować się sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       skreślony,

6.       W przypadku niecierpiącym zwłoki sesje zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 1.

 

Rozdział 4 - Obrady

 

§ 11

 

1.       Obrady Rady są jawne. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty termin, miejsce i przedmiot obrad, co najmniej siedem dni przez sesją.

2.       Publiczność, prasa, radio i telewizja mają prawo przebywać na sali obrad tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

3.       Po ogłoszeniu tajności obrad Przewodniczący zarządza opuszczenie sali przez osoby niewchodzące w skład rady. Nie dotyczy to Burmistrza.

 

§ 12

 

1.       W przypadku nie wyczerpania porządku obrad na pierwszym posiedzeniu Przewodniczący ogłasza termin następnego posiedzenia z pominięciem wymogów § 10 ust. 1 Regulaminu.

2.       W przypadku stwierdzenia braku kworum, Przewodniczący przerywa sesję i wyznacza nowy termin jak w ust. 1.

3.       Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili salę obrad wpisuje się do protokołu.

 

§ 13

 

1.       Sesję otwiera Przewodniczący lub w czasie jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących formułą: „Otwieram sesję Rady Miasta Lubań”. W trakcie sesji Przewodniczący może przekazać przewodniczenie obradom wiceprzewodniczącemu.

2.       Po stwierdzeniu prawomocności obrad (kworum) Przewodniczący przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad może wystąpić każdy radny i Burmistrz. Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

3.       skreślony.

 

 

§ 14

 

1.       Przewodniczący czuwa na sprawnym przebiegiem obrad, a przede wszystkim udziela głosu według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością, zwłaszcza przewodniczącemu komisji właściwej dla przedmiotu obrad i burmistrzowi.

2.       Czas wystąpienia przewodniczącego komisji (sprawozdawcy) i burmistrza jest nieograniczony, chyba, że Rada postanowi inaczej.

3.       Czas wystąpienia radnego, który wpisał się na listę mówców nie może przekroczyć pięciu minut.

4.       Radnemu przysługuje prawo do jednej repliki, której czas nie powinien przekroczyć trzech minut.

5.       Zabieranie głosu „ ad vocem” odbywa się poza kolejnością zgłoszeń, ale w jednym punkcie porządku obrad radny ma prawo do dwóch jedno minutowych takich wypowiedzi.

6.       Po stwierdzeniu, że lista mówców została wyczerpana, Przewodniczący udziela głosu tylko w sprawach wniosków formalnych.

7.       Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos. Fakt taki odnotowuje się w protokole sesji.

8.       W odniesieniu do osób spoza Rady bezskuteczność wezwania „do porządku” czyni zasadnym usunięcie takiej osoby z sali.

 

§ 15

 

1.       Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.

2.       Protokół powinien zawierać:

1)      numer (cyfry rzymskie), datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał (cyfry arabskie),

2)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3)      nazwiska nieobecnych członków rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenie z urzędu,

4)      stwierdzenie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia,

5)      porządek obrad,

6)      przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

7)      czas trwania posiedzenia,

8)      podpisy przewodniczącego i protokolanta.

3.       Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdej kadencji rady.

4.       Protokoły przyjmuje się na następnej sesji. Uwagi do protokołu zgłoszone przez radnych, uwzględnia się przez sporządzenie załączników do protokołu zawierających sprostowanie bądź uzupełnienie.

 

§ 16

 

1.       Kopie protokołu powinny być w ciągu siedmiu dni od odbycia posiedzenia Rady przekazane Burmistrzowi.

2.       Wyciągi z protokołu sesji Burmistrz przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu.

3.       Protokoły sesji przechowuje się w Biurze Rady i udostępnia do wglądu, robienia notatek i odpisów wszystkim mieszkańcom miasta z wyjątkiem części protokołu, który dotyczy tajności obrad Rady.

 

§ 17

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Miasta Lubań”.

  

Rozdział 5 - Uprawnienia radnego na sesji Rady

 

§ 18

 

1.       Radny ma prawo podczas sesji stawiać wnioski formalne w sprawach:

1)      stwierdzenia kworum,

2)      przerwania , odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,

3)      odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

4)      przejścia do porządku dziennego obrad,

5)      odesłania do komisji,

6)      głosowania bez dyskusji,

7)      zmiany porządku obrad,

8)      zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia głosowania,

9)      ograniczenia czasu przemówień,

10)   liczenia głosów.

2.       Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie. Rada podejmuje rozstrzygnięcie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

§ 19

 

1.       Wnioski merytoryczne radny może składać tylko w odniesieniu do problematyki będącej przedmiotem obrad bądź w punkcie „ wolne wnioski”

2.       Wnioski przedkłada się Przewodniczącemu na piśmie przed rozpoczęciem sesji lub w trakcie obrad.

3.       Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i wskazywać ewentualnego wykonawcę.

4.       skreślony.

 

§ 20

 

1.       Interpelacje składa się na piśmie w sprawach o zasadniczym znaczeniu w Biurze Rady lub na sesji w punkcie „interpelacje i zapytania”.

2.       Adresatem interpelacji jest Burmistrz, który jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź przekazywana jest radnemu zgłaszającemu i Przewodniczącemu Rady.

3.       Przewodniczący rady informuje Radę o zgłoszonych między sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach.

4.       W przypadku stwierdzenia przez składającego interpelację, że nie jest zadowolony z odpowiedzi, interpelowany udziela dodatkowych wyjaśnień, a gdy te nie satysfakcjonują interpelującego, Rada może zażądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie.

 

§ 21

 

1.       W sprawach mniej złożonych radni mogą składać zapytania i wnioski na piśmie w Biurze Rady lub ustnie w punkcie „interpelacje i zapytania „ na sesji.

2.       Burmistrz wyznacza osobę do udzielenia odpowiedzi w trakcie sesji, a gdy to jest niemożliwe, w ciągu siedmiu dni na piśmie do Biura Rady.

3.       Biuro Rady prowadzi wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań wraz z opisem sposobu ich załatwienia i terminów.

 

Rozdział 6 - Uchwały

 

§ 22

 

1.       W sprawach będących przedmiotem obrad rada ustala sposób rozwiązania zagadnień lub zajmuje stanowisko w uchwałach.

2.       skreślony,

3.       Rada może zwracać się do ogółu mieszkańców poprzez rezolucje i apele.

 

§ 23

 

1.       Uchwały są odrębnymi dokumentami zawierającymi:

1)      tytuł, datę, numer,

2)      podstawę prawną,

3)      określenie podmiotu, środków realizacji organów odpowiedzialnych za nadzór nad jej realizacją,

4)      przepisy przejściowe,

5)      uzasadnienie.

2.       Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom.

3.       Prezydium określa tryb rozpowszechniania uchwał Rady.

4.       Uchwały przekazuje się Burmistrzowi w celu realizacji.

 

§ 24

 

1.       Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić radny, komisja Rady i Burmistrz.

2.       Projekt uchwały spełniający wymogi § 23 ust. 1 powinien być przekazany na piśmie do Biura Rady, co najmniej dwa tygodnie przed sesją.

3.       Przewodniczący rady przekazuje projekt odpowiednio komisjom Rady i Burmistrzowi w celu uzyskania opinii, które odczytuje się na sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwały.

4.       Przewodniczący Rady Miasta jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Burmistrz, a projekt wpłynął do Rady, co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady

 

§ 25 - skreślony

 

§ 26

 

1.       Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący przy pomocy radnego powołanego przez Radę na sekretarza obrad.

2.       W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

3.       Dla przeprowadzenia głosowania tajnego i imiennego powołuje się spośród radnych komisję skrutacyjną w składzie, co najmniej trzech osób. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.       Głosowanie imienne odbywa się na wniosek, co najmniej jedenastu radnych.

 

§ 27

 

1.       Zwykła większość głosów oznacza przewagę głosów „za” nad głosami, „przeciw” co najmniej o jeden.

2.       Bezwzględna większość głosów oznacza, że liczba głosów „ za” jest większa od liczby pozostałych głosów oddanych, tj. głosów „ przeciw” i „wstrzymujących się”.

 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-29 13:38:36, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-29 14:08:13, Ostatnia zmiana: 2006-11-21 13:39:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2728