Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6057814
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » luty nr 10 - 22 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 22/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 27 lutego 2006 roku

 

 

W sprawie

zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

      

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Komisja Konkursowa, zwana dalej w treści regulaminu „Komisją”, powołana została na czas określony w celu wybrania najlepszej oferty na realizację zadań publicznych polegających na wspieraniu i powierzeniu ich realizacji, w stosunku, do których termin składania ofert upływa 13 marca 2006 roku.

 

§ 2

 

Miejscem posiedzeń Komisji jest Urząd Miasta Lubań, 7 Dywizji 14, pokój Nr 11.

 

§ 3

 

1.       Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

-      zwołuje i  prowadzi posiedzenia Komisji,

-      czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

2.       Komisja może pracować w obecności, co najmniej 3 członków Komisji.

3.       Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

4.       Konkurs ofert zostaje rozstrzygnięty również w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty na realizację zadania publicznego.

5.       Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz złożone po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

§ 4

 

Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe, a w szczególności:

1.       dokonuje oceny formalnej złożonych wniosków,

2.       rozpatruje oferty z uwzględnieniem warunków określonych w art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3.       dokonuje oceny merytorycznej uwzględniając wymogi określone w ogłoszeniu konkursu ofert. Formularz arkusza oceny merytorycznej ofert stanowi załącznik nr 1,

4.       dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej i przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 5

 

1.       Prace Komisji przebiegają dwuetapowo: w pierwszym etapie Komisji sprawdza zgodność formalną ofert z zasadami konkursu, w drugim etapie, po zapoznaniu się z zawartością merytoryczną, Komisja dokonuje wyboru oferty.

2.       Komisja dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach niejawnych.

3.       Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

 

§ 6

 

Prace Komisji zostają zakończone z chwilą:

1.       wyłonienia oferty,

2.       zakończenia konkursu bez dokonania wyboru żadnej z ofert.

 

§ 7

 

1.       Dokumentację przebiegu konkursu, w tym protokoły posiedzeń Komisji, prowadzi sekretarz Komisji.

2.       Protokół z posiedzenia postępowania konkursowego podpisują wszyscy członkowie Komisji, obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny.

 

§ 8

 

Po zakończeniu procedury konkursowej sekretarz Komisji zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia zainteresowanych o wyniku rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni roboczych oraz zamieszczenia informacji o wyniku konkursu na stronie internetowej miasta Lubań, w BIP i na tablicy ogłoszeń.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2006 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-26 09:33:51, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-26 10:01:28, Ostatnia zmiana: 2006-07-19 11:06:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1106