Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964117
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » styczeń nr 1 - 9 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 6/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 18 stycznia 2006 roku

 

 

W sprawie:

powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO na wykonywanie:

-         prac związanych z obsługą geodezyjno – kartograficzną na rzecz Urzędu Miasta Lubań w okresie do 31 grudnia 2007 roku

-         prac związanych z wyceną nieruchomości komunalnych na rzecz Urzędu Miasta Lubań w okresie do 31 grudnia 2007 roku

 

               

Na podstawie postanowień art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania postępowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oceny, czy oferenci spełniają wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie jak na wstępie, w składzie:

-         Przewodniczący:           Leszek Mańkowski

-         Członek:                      Anna Siwarska

-         Członek:                      Beata Stołecka

 

§ 2

 

Do zadań Komisji należy:

1.       Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i jej przepisami wykonawczymi .

2.       Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie z tej czynności odpowiednich dokumentów określonych przepisami ustawy.

3.       Dokonanie oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów.

4.       Dokonanie oceny i porównania ofert, zgodnie z podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem i kryteriami wyboru.

5.       Sporządzenie dokumentacji podstawowych czynności związanej z udzielanym zamówieniem publicznym.

6.       Zaproponowanie wyboru oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i przedłożenie dokumentacji przetargowej wraz z propozycją wyboru oferenta Burmistrzowi Miasta Lubań celem zatwierdzenia wyników postępowania.

7.       Na podstawie zatwierdzonego wyniku postępowania zawiadomienie wybranego oferenta i pozostałych uczestników postępowania o wynikach przetargu.

8.       W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta, który wygrał przetarg, ponowne dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych uczestników postępowania.

 

§ 3

 

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem Pracy, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

 

1.       Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy przez wybranego oferenta.

2.       Komisja ma prawo unieważnić przetarg w przypadkach określonych w art. 93 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.       Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Komisja wybiera spośród pozostałych ofert tę ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów chyba, że w prowadzonym postępowaniu zostały złożone tylko dwie ważne oferty lub upłynął termin związania ofertą.

 

§ 5

 

1.       Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.

2.       Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.

3.       Zobowiązuje się Komisję do zachowania pełnej tajności prac i sporządzonej przez nią dokumentacji podstawowych czynności – do czasu zakończenia postępowania.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-16 08:15:46, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-16 08:20:00, Ostatnia zmiana: 2006-09-04 10:33:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1043