Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5546511
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » Sesja XXI z 27 kwietnia Wersja do druku

Uchwała Nr XXI/183/2004

Rady Miasta Lubań

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie:

zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) , art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 9 litera “h” Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu -  stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/201/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 19 września 2000 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu w Rozdziale IV Majątek i finanse w § 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

 

“Roczne sprawozdanie finansowe (bilans), rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową do bilansu zatwierdza w terminie do 30 czerwca następnego roku bilansowego Burmistrz Miasta Lubań.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.

 

 

Przewodniczący Rady

Marian Kwolik

 


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2005-07-20 11:33:49, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2006-09-07 07:56:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1134