Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5349935
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2008 » Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące budżetu Wersja do druku

Zarządzenie nr 74  /2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 lipca 2008 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2, art. 58 ust 1 ustawy z dnia         8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142       poz. 1591 późniejszymi zmianami/, art. 165 ust. 1. art. 167 ust.2 pkt 1 ,art. 173 ust. 1,4 i 5, art. 184 ust.1  pkt 1 i 2,  pkt 14, art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 uchwały nr XVI/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

 

§ 1

1.      Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w  dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016  Drogi publiczne gminne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 zł

2.      Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 14.500 zł z tego:

ABK-2

§ 4270  zakup usług remontowych o kwotę 3.500 zł

ABK-4

§ 4270  zakup usług remontowych o kwotę 11.000 zł

3.      Zmniejsza się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

      ( ABK-3) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 159 zł

4.      Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ( ABK-3)  w § 4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 159 zł.

5.      Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa ogólna o kwotę 50.164 zł

6.      Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.664 zł

7.      Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł

8.      Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł

9.      Zmniejsza się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

 

 

 

§ 2

1.      Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.600,17  z tego:

§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.359,22 zł

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 364,26 zł

§ 4128 składki na Fundusz Pracy o kwotę 57,80 zł

§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 62,56 zł

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 552,90 zł

§ 4268 zakup energii o kwotę 272,20 zł

§ 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 6.848,35 zł

§ 4358 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 11,55 zł

§ 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 71,33 zł

2.      Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.600,17  z tego:

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.359,22 zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 364,26 zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy o kwotę 57,80 zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 62,56 zł

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 552,90 zł

§ 4269 zakup energii o kwotę 272,20 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 6.848,35 zł

§ 4359 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 11,55 zł

§ 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 71,33 zł

3.      Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 65.000 zł

4.      Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 65.000 zł.

 

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2008 wynoszą  48.208.720,06

Wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2008 wynoszą  49.212.535,06

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                                Burmistrz Miasta

                                                                                                Konrad Rowiński

 

 

 

 

Uzasadnienie do zarządzenie Burmistrza z dnia 31 lipca 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.

 

  1. W § 1 pkt 1 zwiększenia wydatków w kwocie 25.000 zł dokonano w  celu wykonania nawierzchni drogi przy ul. Polnej w Lubaniu.
  2. W § 1 pkt 2 zwiększenia wydatków dokonano w kwocie 14.500 zł z tego w ABK-2 kwota 3.500 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej przy ul. Zgorzeleckiej 24/4 w Lubaniu, oraz kwota 11.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu przy ul. jeleniogórskiej 1 w Lubaniu dla ABK-4
  3. W § 1 pkt 3 i 4  przesunięć wydatków dokonano na wniosek ABK-3
  4. W § 1 pkt 5 zmniejszenia rezerwy dokonano w celu realizacji wydatków ujętych w punktach 1,2 6 i 7  § 1 niniejszego zarządzenia .
  5. W § 1 pkt 6 zwiększenia wydatków dokonano w celu sfinansowania wydatków związanych z zakupem map sytuacyjno wysokościowych
  6. W § 1 pkt 7 zwiększenia wydatków dokonano w celu sfinansowania utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej wokół Przedszkola nr 5 ,oraz w ciągu ulicy Spółdzielczej.
  7. W § 1 pkt 8 i 9 przesunięcia wydatków dokonano w celach porządkowych.
  8. W § 2 pkt 1- 4  przesunięcia wydatków dokonano w MOPS na wniosek kierownika jednostki.
  9. Zestawienie zmian dokonanych zarządzeniem – wydatki

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana zarządzeniem

stan po zmianie

zadania

600

60016

4300

          117 000,00   

        + 25 000,00   

           142 000,00   

własne

700

70004

4270

          376 900,00   

        + 14 500,00   

           391 400,00   

własne

700

70004

4300

       2 403 887,00   

-  159,00   

        2 403 728,00   

własne

700

70004

4670

                 643,00   

           +   159,00   

                   802,00   

własne

758

75818

4810

            91 187,00   

-  50 164,00   

              41 023,00   

własne

710

71014

4300

            40 000,00   

         +  3 664,00   

              43 664,00   

własne

900

90004

4300

          183 240,00   

          + 7 000,00   

           190 240,00   

własne

801

80146

4210

              1 200,00   

         + 5 000,00   

                6 200,00   

własne

801

80146

4300

          112 600,00   

-   5 000,00   

           107 600,00   

własne

852

85219

4018

            42 465,94   

-   2 359,22   

              40 106,72   

własne

852

85219

4118

              6 556,74   

-   364,26   

                6 192,48   

własne

852

85219

4128

              1 040,36   

-    57,80   

                   982,56   

własne

852

85219

4178

              1 126,00    

-    62,56   

                1 063,44   

własne

852

85219

4218

              9 952,17   

-   552,90   

                9 399,27   

własne

852

85219

4268

              4 899,65   

-   272,20   

                4 627,45   

własne

852

85219

4308

          123 270,23   

-   6 848,35   

           116 421,88   

własne

852

85219

4358

                 207,96   

-  11,55   

                   196,41   

własne

852

85219

4378

              1 284,01   

-  71,33   

                1 212,68   

własne

852

85219

4019

                           -     

          + 2 359,22   

                2 359,22   

własne

852

85219

4119

                        -     

         +     364,26   

                   364,26   

własne

852

85219

4129

                         -     

           +     57,80   

                     57,80   

własne

852

85219

4179

                          -     

           +    62,56   

                     62,56   

własne

852

85219

4219

                        -     

           +  552,90   

                   552,90   

własne

852

85219

4269

                           -     

           +  272,20   

                   272,20   

własne

852

85219

4309

                          -     

          + 6 848,35   

                6 848,35   

własne

852

85219

4359

                          -     

             +   11,55   

                     11,55   

własne

852

85219

4379

                           -     

              + 71,33   

                     71,33   

własne

852

85214

3110

          458 420,66   

-  65 000,00   

           393 420,66   

własne

852

85202

4330

          198 754,00   

        + 65 000,00   

           263 754,00   

własne

x

x

x

   4 174 634,72   

                  -     

    4 174 634,72    

x

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-08-12 11:56:26, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-08-12 11:56:34, Ostatnia zmiana: 2008-08-12 11:57:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1231