Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5442180
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2008 » Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące budżetu Wersja do druku

Zarządzenie nr  58 /2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 czerwca 2008 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2, art. 58 ust 1 ustawy z dnia         8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142       poz. 1591 późniejszymi zmianami/, art. 165 ust. 1. art. 167 ust.2 pkt 1 ,art. 173 ust. 1,4 i 5, art. 184 ust.1  pkt 1 i 2,  pkt 14, art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 uchwały nr XVI/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 33.900 zł

2.      Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę  33.900 z tego:

     § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 32.400 zł

     § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł

 

§ 2

 

1.      Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa ( rezerwa ogólna) o kwotę 40.400 zł

2.      Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 37.900 zł.

3.      Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność ( murek oporowy z cegły klinkierowej przy  ul. Bankowej) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 zł

4.      Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 38.540 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.040 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 27.000 zł

w tym:

Przedszkole nr 1

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.489 zł

Przedszkole nr 3

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.320 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 27.000 zł

Przedszkole nr 5

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.231 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł

5.      Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 38.540 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 9.040 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 27.000 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.500 zł

w tym:

Przedszkole nr 1

§ 4260 zakup energii o kwotę 2.489 zł

Przedszkole nr 3

§ 4260 zakup energii o kwotę 4.320 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 27.000 zł

Przedszkole nr 5

§ 4260 zakup energii o kwotę 2.231 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.500 zł

6.      Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 zł

7.      Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 10.000 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.197 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 4.620 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 683 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 500 zł

8.      Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926  Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ) o kwotę 2.520 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 700 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.820 zł

9.      Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926  Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ) o kwotę 2.520 zł z tego:

§ 3020 wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 700 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.820 zł.

10. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.126 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.926 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł

z tego:

Szkoła Podstawowa nr 2

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.926 zł

Szkoła Podstawowa nr 4

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł

11. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.126 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.900 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.026 zł

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 200 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.900 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.026 zł

Szkoła Podstawowa nr 4

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 200 zł

12. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 29.298 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 16.098 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 700 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3.000 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 3.000 zł

z tego:

Gimnazjum nr 1

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.637 zł

Gimnazjum nr 3

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.461 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 700 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3.000 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 3.000 zł

13. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 29.298 zł z tego:

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 4.675 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 707 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 7.471 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.600 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.566 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

                                                             o kwotę 1.779 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe  o kwotę 500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 2.500 zł

Gimnazjum nr 1

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę  1.100 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 2.471 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.566 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

                                                             o kwotę 1.500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł

 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 2.500 zł

Gimnazjum nr 3

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę  3.575 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 707 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5.000 

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.600 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

   o kwotę 279 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe  o kwotę 500 zł

14. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki  obsługi gospodarki mieszkaniowej

     ( ABK-2) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł.

15. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki  obsługi gospodarki mieszkaniowej

      ( ABK-2) w § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o

      kwotę 600 zł.

16. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( Łużyckie Centrum Rozwoju) o kwotę 6.000 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 750 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  5.250 zł

17. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( Łużyckie Centrum Rozwoju)  o kwotę 6.000 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 300 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.000 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 200 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł

18. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 36.000 zł

19. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 36.000 zł.

20. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 rada Miasta w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.200 zł

21. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 rada Miasta o kwotę  2.200 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 200 zł

22. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 100.100 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.000 zł

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 100 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 77.000 zł

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 2.000 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10.000 zł

23. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 100.100 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 56.100 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 34.000 zł

24. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000 zł

25. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

26. Zmniejsza się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł

27. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 zł

28. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł

29. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

30. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.000 zł

31. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 16.000 zł

 

 

 

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2008 po zmianach wynoszą 47.570.949 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2008 po zmianach wynoszą  48.574.764 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                               Burmistrz Miasta

                                                                                                Konrad Rowiński

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2008.

1.      W § 1 pkt 1 i 2 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o Decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-84/08 z dnia 02 czerwca 2008 roku według której środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. nr 267  poz. 2259).

2.      W § 2 pkt 1  zmniejszenie rezerwy w kwocie 40.400 zł przeznaczone jest na sfinansowanie wydatków ujętych w § 2 pkt 2  kwota  37.900 zł  z przeznaczeniem na oświetlenie ulicy Skalniczej w Lubaniu (kwota 17.900 zł) i ulicy Brzozowej ( kwota 20.000 zł) , oraz w § 2 pkt 3 - budowę muru oporowego przy ulicy Bankowej w Lubaniu

     ( kwota 2.500 zł)

3.      W § 2 pkt 4 – 31 zmniejszenia i zwiększenia wydatków mają charakter porządkowy.

4.      Zestawienie zmian dokonanych zarządzeniem

a/ dochody

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

852

85295

2030

       110 600   

        +  33 900   

         144 500   

własne

x

x

x

       110 600   

         + 33 900   

         144 500   

x

b/ wydatki

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

852

85295

3110

       241 738   

         + 32 400   

         274 138   

własne

852

85295

4210

          4 000   

          +  1 500   

             5 500   

własne

758

75818

4810

       131 587   

-  40 400   

           91 187   

własne

900

90015

4300

       177 269   

         + 37 900   

         215 169   

własne

700

70095

4300

               -     

          +  2 500   

             2 500   

własne

801

80104

4040

       119 743   

- 9 040   

         110 703   

własne

801

80104

4300

         71 899   

- 27 000   

           44 899   

własne

801

80104

4260

       205 049   

           + 9 040   

         214 089   

własne

801

80104

4270

         27 500   

         + 27 000   

           54 500   

własne

801

80104

4750

               -     

          +  2 500    

             2 500   

własne

801

80104

4210

     67 474     

- 2 500

        64 974

własne

754

75416

4110

         68 126   

- 10 000   

           58 126   

Własne

754

75416

4170

          3 603   

           + 4 197   

             7 800   

własne

754

75416

4410

          3 050   

           + 4 620   

             7 670   

własne

754

75416

4440

          7 422   

            +   683   

             8 105   

własne

754

75416

4750

             512   

             +  500   

             1 012   

własne

926

92605

4010

       191 768   

-  700   

         191 068   

własne

926

92605

4040

         27 200   

- 1 820   

           25 380   

własne

926

92605

3020

          1 200   

              + 700   

             1 900   

własne

926

92605

4700

               -     

            +1 820   

             1 820   

własne

801

80101

4040

       327 800   

-   4 926   

         322 874   

własne

801

80101

4300

       182 702   

-  200   

         182 502   

własne

801

80101

4210

       142 292   

           + 2 900   

         145 192   

własne

801

80101

4270

         95 314   

           + 2 026   

           97 340   

własne

801

80101

4580

               -     

             +  200   

               200   

własne

801

80110

4040

       222 538   

-  16 098   

         206 440   

własne

801

80110

4240

         10 038   

- 1 000   

             9 038   

własne

801

80110

4300

         84 773   

- 5 000   

           79 773   

własne

801

80110

4350

          2 079   

-    700   

             1 379   

własne

801

80110

4430

         12 238   

-  3 000   

             9 238   

własne

801

80110

4570

          1 500   

-    500   

             1 000   

własne

801

80110

4740

          9 163   

-  3 000   

             6 163   

własne

801

80110

3240

          2 000   

          +  4 675   

             6 675   

własne

801

80110

4120

         77 468   

           + 3 000   

           80 468   

własne

801

80110

4170

         15 019   

           + 1 000   

           16 019   

własne

801

80110

4210

       132 284   

             +  707   

         132 991   

własne

801

80110

4260

       263 855   

           + 7 471   

         271 326   

własne

801

80110

4270

         83 500    

           + 2 600   

           86 100   

własne

801

80110

4300

79 773   

           + 4 566   

84 339   

własne

801

80110

4370

         12 981   

          +  1 779   

           14 760   

własne

801

80110

4410

          7 140   

            +   500   

             7 640   

własne

801

80110

4580

          1 000   

             +  500   

             1 500   

własne

801

80110

4750

          8 675   

           + 2 500   

           11 175   

własne

700

70004

4300

    2 404 487   

-   600   

      2 403 887   

własne

700

70004

4590

               -     

             +  600   

               600   

własne

750

75075

4040

         12 000   

-  750   

           11 250   

własne

750

75075

4260

         40 000   

- 5 250   

           34 750   

własne

750

75075

4170

             500   

           + 1 000   

             1 500   

własne

750

75075

4210

          8 390   

           + 2 500   

           10 890   

własne

750

75075

4430

          2 500   

             +  300   

             2 800   

własne

750

75075

4440

          6 500   

           + 1 000   

             7 500   

własne

750

75075

4740

          1 000   

             +  200   

             1 200   

własne

750

75075

4410

          1 000   

           + 1 000   

             2 000   

własne

600

60016

4270

       361 000   

-  36 000   

         325 000   

własne

600

60016

4300

         81 000   

         + 36 000   

         117 000   

własne

750

75022

4270

         17 200   

- 2 200   

           15 000   

własne

750

75022

4300

          5 000   

           + 2 000   

             7 000   

własne

750

75022

4360

               -     

             +  200   

               200   

własne

750

75023

4170

         20 000   

         +11 000   

           31 000   

własne

750

75023

4230

               -     

           +   100   

               100   

własne

750

75023

4300

       208 792   

        + 77 000   

         285 792   

własne

750

75023

4510

          5 000   

          +  2 000   

             7 000   

własne

750

75023

4750

         10 000   

        + 10 000   

           20 000   

własne

750

75023

4040

       203 554   

-  10 000   

         193 554   

własne

750

75023

4110

       513 441   

-  56 100   

         457 341   

własne

750

75023

4530

         44 000   

-  34 000   

           10 000   

własne

801

80146

4700

          6 000   

          +  5 000   

           11 000   

własne

801

80146

4300

       117 600   

-  5 000    

         112 600   

własne

851

85154

4300

       194 427   

-  7 000   

         187 427   

własne

851

85154

4170

         15 080   

           + 7 000   

           22 080   

własne

900

90003

4210

          5 000   

          +  4 000   

             9 000   

własne

900

90003

4300

       291 840   

-   4 000   

         287 840   

własne

900

90004

4210

             800   

          +16 000   

           16 800   

własne

900

90004

4300

       199 240   

-  16 000   

         183 240   

własne

x

x

x

    7 898 623   

         + 33 900   

      7 932 523   

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-07-22 15:11:47, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-07-22 15:12:26, Ostatnia zmiana: 2008-07-22 15:13:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1226