Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6080749
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2008 » Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr  53 /2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  29 maja 2008 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2, art. 58 ust 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142   poz. 1591 późniejszymi zmianami/, art. 165 ust. 1. art. 167 ust.2 pkt 1 i 2, art. 184 ust.1   pkt 1 i 2, pkt 13, pkt 14, art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 uchwały nr XVI/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 9.870 zł

2.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale  801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe ( Szkoła Podstawowa  nr 2) w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.870 zł

3.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.136 zł

4.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność  o kwotę 3.136 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 62 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę  3.074 zł

 

§ 2

 

1.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta  o kwotę  47.600 z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 35.000 zł

      § 4430 różne opłaty i składki o kwotę  12.600 zł

2.     Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w kwocie 51.400 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  36.200 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.300 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 1.100 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę  4.000 zł

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 5.000 zł.

3.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe ( rezerwa ogólna) w § 4810 rezerwa o kwotę 30.036 zł

4.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.636 zł

5.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  (ABK-3) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.550 zł.

6.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 2) o kwotę 23.988 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 11.988 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 12.000 zł

7.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 2) o kwotę 23.988 zł z tego

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  22.488 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.500 zł

8.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 167.300 zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 166.800 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 500 zł

ABK-2

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 500 zł

ABK-3

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 166.800 zł

ABK-4

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 36.800 zł

9.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  o kwotę 167.300 zł z tego:

§ 3020  wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 16.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.400 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  45.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  100.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 600 zł

§ 4430 różne opłaty i składki  o kwotę 1.000 zł

§ 4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości o kwotę

500 zł

ABK-2

§ 4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości o kwotę 500 zł

ABK-3

§ 3020  wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  20.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 100.000 zł

ABK-4

§ 3020  wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.400 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  25.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 600 zł

§ 4430 różne opłaty i składki  o kwotę 1.000 zł

10.Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.600 zł

11. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.600 zł

12.Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.850 zł –flagi z herbem Miasta.

13.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2008 po zmianach wynoszą  46.948.933 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2008 po zmianach wynoszą  47.952.748 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                                Burmistrz Miasta 
                                                                                                Konrad Rowiński

 

 

  

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta

z dnia 29 maja 2008 roku  w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok.

 

1.      W § 1 pkt 1 i 2 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/14B/2008 z dnia 12 maja 2008 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy  oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 roku.

2.      W § 1 pkt 3 i 4 zwiększenia dochodów i wydatków  dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3011-98/08 z dnia 07 maja 2008 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , z przeznaczeniem ( zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2008 roku ) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminy.

3.      W § 2 pkt  1 i  2 , oraz  6 - 11 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w celach porządkowych.

4.      W § 2 pkt 3 zmniejszenia rezerwy dokonano w celu sfinansowania wydatków określonych w pkt – cie  4 w kwocie 4.636 zł z przeznaczeniem  na zakup obrzeży  w celu wykonania niezbędnych prac na drodze gminnej i dojazdowej do kościoła Św. Jadwigi w Lubaniu., w pkt- cie  5 w kwocie 8.550 zł  z przeznaczeniem dla ABK-3 celem budowy boksu na odpady komunalne dla mieszkańców ulic Plac 3-go Maja 4a, Plac 3-go Maja 6 i  Plac 3-go Maja 7 , w pkt-cie 12  kwota 1.850 zł  zakup flag z herbem Miasta , w  pkt-cie  kwota 15.000 zł – remont urządzeń kanalizacyjnych.

5.      W § 2 pkt 4 zwiększenie wydatków w kwocie 4.636 zł przeznaczone jest na zakup obrzeży  w celu wykonania niezbędnych prac na drodze gminnej i dojazdowej do kościoła Św. Jadwigi w Lubaniu

6.      W § 2 pkt 5 zwiększenia wydatków dokonano w celu realizacji budowy boksu na śmieci  (ABK-3).

7.      W § 2 pkt 12 zwiększenia wydatków dokonano w celu zakupu flag z herbem Miasta w związku z obchodami Dnia Lubania .

8.      W § 2  pkt 13 zwiększenia wydatków dokonano w celu realizacji prac związanych z konserwacją urządzeń  kanalizacyjnych.

9.      Zestawienie zmian dokonanych zarządzeniem

a/ dochody

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

801

80101

2030

            -     

           + 9 870   

             9 870   

własne

O10

O1095

2010

            -     

           + 3 136   

             3 136   

zlecone

x

x

x

            -     

         + 13 006   

           13 006   

x

 

b/ wydatki

010

01095

4210

              -

62

            62  

zlecone  

O10

O1095

4430

               -     

            + 3 074   

             3 074   

zlecone

801

80101

4010

    4 339 732   

            + 9 870   

      4 349 602   

własne

750

75023

4040

       238 554   

- 35 000   

         203 554   

własne

750

75023

4430

         42 964

- 12 600   

           30 364   

własne

750

75023

4300

       172 592   

  +  36 200   

         208 792   

własne

750

75023

4360

         12 000   

    +  1 300   

           13 300   

własne

750

75023

4400

               -      

      + 1 100   

             1 100   

własne

750

75023

4420

         12 000   

        +  4 000   

           16 000   

własne

750

75023

4510

               -     

          +  5 000   

             5 000   

własne

758

75818

4810

       161 623   

- 30 036   

         131 587   

własne

600

60016

4210

         61 700   

           +  4 636   

           66 336   

własne

700

70004

4300

    1 875 937   

            + 8 550   

      1 884 487   

własne

801

80110

4040

       234 526    

- 11 988   

         222 538   

własne

801

80110

4260

       275 855   

- 12 000   

         263 855   

własne

801

80110

4300

         62 285   

         +  22 488   

           84 773   

własne

801

80110

4700

          5 138   

           +  1 500   

             6 638   

własne

700

70004

4270

       543 700   

-  166 800   

         376 900   

własne

700

70004

4440

         28 351   

-  500   

           27 851   

własne

700

70004

3020

         57 926   

          + 16 000   

           73 926   

własne

700

70004

4110

         24 623   

            + 3 400   

           28 023   

własne

700

70004

4120

         33 320   

              +  700   

           34 020   

własne

700

70004

4170

         55 500   

           + 45 000   

         100 500   

własne

700

70004

4280

          1 810   

              +  100   

             1 910   

własne

700

70004

4300

    1 875 937   

         + 100 000   

      1 975 937   

własne

700

70004

4410

         17 540   

             +   600   

           18 140   

własne

700

70004

4430

         56 500   

           + 1 000   

           57 500   

własne

700

70004

4670

             143   

             +   500   

               643   

własne

750

75022

4170

               -     

             + 1 600   

             1 600   

własne

750

75022

4270

         18 800   

- 1 600   

           17 200   

własne

750

75023

4210

       222 299   

           +  1 850   

         224 149   

własne

900

90001

4300

       166 142   

           + 15 000   

         181 142   

własne

x

x

x

  10 597 497   

           +13 006   

     10 610 503   

x

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-06-27 11:50:22, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-06-27 11:51:29, Ostatnia zmiana: 2008-09-17 09:49:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2853