Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6079753
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2008 obrazek Wersja do druku

Nr OR. 0055-5/08

 

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta Lubań

za  m-c  kwiecień/maj  2008 roku

 

 

W omawianym okresie:

 

I.      w zakresie spraw organizacyjno –prawnych Burmistrz :

 

1.      Burmistrz wydał  17  Zarządzeń , które dotyczyły między innymi :

 

-        zmiany Zarządzenia nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków,

-        pierwokupu ( dot. działki przy ul.Młynarskiej i Pastelowej),

-        ustalenia składu komisji przejmującej nieruchomość położoną w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej 2 od Powiatu Lubańskiego,

-        podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu pisemnego ograniczonego ( dot. działki przy ul.Jana Pawła II- Strefa Ekonomiczna)

-        wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz L. P. W. i K. sp. z o. o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1a w Lubaniu,

-        określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań,

-        określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań,

-        powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisku pracy „Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich”,

-        powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisku pracy „Podinspektor ds. obsługi Interesantów”,

-        ustalenia składu Komisji dokonującej II przetargu nieograniczonego w dniu 24.04.2008r. na zbycie nieruchomości gruntowych pod lokalizację garaży – ul. Fabryczna Osiedle,

-        wprowadzenia w życiu instrukcji Archiwalnej dot. Organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentami w Urzędzie Miasta Lubań,

-        zmiany Zarządzenia nr 44/08 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19.04.2008r. w sprawie powołania Rady Sportu,

-        ustalenia składu komisji dokonującej I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 05.04.2008r. na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonej pod budownictwo mieszkan. jednorodz. szeregowa,

-        sporządzenia skonsolidowanego bilansu dla Gminy Miejskiej Lubań,

-        zmiany budżetu miasta Lubań na 2008r.,

-        wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas Festynu „Pies w służbie Straży Granicznej”,

-        wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas Festynu Parafialnego z okazji Dnia Matki i Dziecka,

-        oddania w użyczenie na rzecz firmy BUCKAR sp. z o. o. Lubań,  ul. Armii Krajowej 5 nieruchomości gruntowych położonych w Lubaniu dz. geodezyjn. nr 61 i 62/2

-        wyrażenia zgody na sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych podczas Festynu Parafialnego z okazji Dnia Dziecka,

2.      Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań  11 projektów uchwał.

3.      Komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich ( panią Beatę Soczyńską ) i podinspektora w Biurze Obsługi Interesanta ( panią Paulę Wiśniewską ) .

4.      Zakończono opracowanie Raportu o Stanie Miasta Lubań za 2007 rok.

 

II.  w zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

1.      W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego :

 

·        W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 60 punktów świetlnych .

          ( Osiedle „PIAST”- 8 , „Księginki” – 12,  „Kamienna Góra” – 4 , „ Śródmieście” –

            23, w innych miejscach – 13 ) .

·        Dokonano naprawy zniszczonej linii napowietrznej  oświetlenia placu zabaw przy ul. Łącznej . W ramach zadania zamontowano napowietrzną linię ( izolowaną – likwidującą możliwość kradzieży energii )  oraz wymieniono zniszczone oprawy  Koszt zadania wyniósł 4.243,55 złotych.

·        Ze względów technicznych wymieniono na nowe zegary astronomiczne ( montowane w 1998 r.) na obwodach oświetleniowych w obrębie centrum miasta  ( szafki przy trafostacjach ul. Szymanowskiego, Rataja, Podwale,

Wąska -Tkacka, Bracka-Spółdzielcza) .Koszt wymiany wyniósł 2.780,40 złotych. 

·        Dokonano doświetlenia parkingu przy ul.Żymierskiego polegające na dostawieniu 2-ch słupów oświetleniowych na wysokości Powiatowego Urzędu  Pracy .Koszt zadania wyniósł 7.413,23 złotych.

·        Wykonano zasilenie stadionu przy ul.Działkowej  gwarantujące stałą dostawę energii elektrycznej na potrzeby imprez plenerowych . W ramach zadania ułożono linie kablową i ustawiono szafkę licznikową wyposażając ja w gniazda umożliwiające bezpośrednie podłączanie się organizatorów do sieci .Dodatkowo wykonano i przekazano zarządcy stadionu MOSiR – Lubań przedłużacz długości 40mb wyposażony w gniazda jedno i trójfazowe .Koszt zadania wyniósł 19.923,61 złotych.

·        Do Komendy Powiatowej Policji  zgłoszono zniszczenia i uszkodzenia na sieci oświetlenia drogowego celem ustalenia sprawców :

- ul. Rybacka – uszkodzenia słupa wysokiego oraz 2-ch opraw

- ul. Działkowa – uszkodzenie oprawy

- ul. Rynek – uszkodzenie osłon opraw stylowych

 

 

 

2.      W ramach zadania – utrzymanie czystości

 

 • Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. powierzono utrzymanie czystości na terenach miejskich oraz wywóz nieczystości z koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta Lubań w roku 2008. Koszt zadania wyniesie 98.700 złotych.  
 • Naprawiono i zamontowano kosze uliczne w obrębie ulic: Podwale- park przy Siekierce . Naprawy dokonał pracownik gospodarczy Urzędu Miasta.

W ramach wszczętej procedurę odszkodowawczej wobec sprawcy uszkodzenia ogrodzenia placu zabaw przy ul.Skalniczej , który kierując samochodem osobowym zjechał na pobocze drogi i uderzył w ogrodzenie. Uzyskano kwotę 1.064 złotych od ubezpieczyciela pojazdu sprawcy szkody. Otrzymanie środków umożliwia zlecenie  naprawy ogrodzenia.

 • Grupa pracowników interwencyjnych oczyściła obrzeża  chodników w centrum miasta ( Tkacka, Grunwaldzka, Bracka, Spółdzielcza, Torowa, Izerska, Klasztorna) poprzez usuwanie traw, sprzątanie ziemi, piasku itp.
 • Ze względu na zniszczenia i uszkodzenia dotychczas zamontowanych koszy- wkładów  zakupiono 140 wkładów do koszy ulicznych na ogólną wartość 6.450 złotych , które wymieniane są głównie w obrębie centrum miasta.

 

3.      W ramach zadania – utrzymanie zieleni 

 

 • Grupa pracowników interwencyjnych prowadziła wykaszanie terenów miejskich . Dotychczas wykoszono trawy w obrębie ulicy Papieża Jana Pawła II, Rybackiej, Przemysłowej, Robotniczej, Łużyckiej, Wojska Polskiego, Słowackiego, Kazimierza Wlk., Torowej, Granicznej,

Szymanowskiego, Dworcowej, Izerskiej.

 • W wyniku interwencji Wydziału do wykaszania traw w obrębie zarządzanych pasów drogowych przystąpiły Krajowy , Wojewódzki i Powiatowych Zarząd Dróg. Wydział podejmuje dalsze kroki w celu wyegzekwowania prowadzenia sukcesywnych robót.
 • W kwietniu wystąpiono do Starosty Lubańskiego z wnioskiem o wydanie decyzji na wycinkę drzew zlokalizowanych w obrębie ulic :

- ulicy Graniczna – 5 topól,

- ulicy Kościuszki – 2 brzozy,1 klona,

- ulicy Stawowej – 1 dębu,

- ulicy Żołnierskiej – 1 lipy

- ulicy Groblowej – 1 świerka ,

-  ul.Działkowej – 2 lip;

W miesiącu maju otrzymano decyzję na wycinkę:

- ulicy Graniczna – 1 topoli,

- ulicy Kościuszki – 2 brzozy,1 klona,

- ulicy Stawowej – 1 dęba,

- ulicy Żołnierskiej – 1 lipy

- ulicy Groblowej – 1 świerka ,

-  ul.Działkowej – 2 lip , które sukcesywnie w ramach umowy na utrzymanie

miejskich terenów zielonych będą wycinane przez ZGiUK Sp. z o.o. w    Lubaniu.

 

 

4.      W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa 

 

 • Uzyskano  ( w maju  ) 1    lokal mieszkalny , który  rozdzielono

 

5.      W ramach zadania : Dodatki mieszkaniowe

 

·        liczba wydanych decyzji:

w marcu  - 101

w kwietniu – 103 

kwota przyznanych dodatków:

w marcu  -  18.506,67 zł

w kwietniu – 15.464,27 zł

 

 

II.      w zakresie spraw remontowo- inwestycyjnych :

 

1.      W zakresie dotyczących robót inwestycyjnych:

1)    Dokonano wycen kosztorysowych pod zadania ujęte w Lokalnym Programie  Rewitalizacji dla Miasta Lubań.

2)    Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów pod złożenie wniosków  o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego robót związanych z modernizacją obiektów placówek edukacyjnych (Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Przedszkole Nr 3 przy ul. Różanej w Lubaniu (planowany nabór wstępnych wniosków – czerwiec 2008r.):

a)    Zlecono opracowanie projektów wymiany instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 3 i Szkole podstawowej nr 1,

b)    Zlecono opracowanie projektów wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Sali gimnastycznej,

c)     Zlecono opracowanie projektów wymiany instalacji c.o.o i wod.kan. w budynku Gimnazjum Nr 2,

3)    Prowadzone są negocjacje z projektantem w sprawie przebudowy Przedszkola Miejskiego Nr 3 – w zakresie niezbędnym do dostosowania placówki do obowiązujących przepisów i norm. Zadanie planowane jest do dofinansowania z Programu Operacyjnego EWT Czechy-Polska. Wpłynęła propozycja wspólnego realizowania projektu z partnerem czeskim.

4)    Trwają prace związane z projektem budowy boisk na terenie Szkoły Nr 4 w ramach  programu rządowego „ORLIK 2012”.

5)    W miesiącu kwietniu LPWiK rozpoczęło realizację pierwszego etapu robót związanych z „Kompleksowym uporządkowaniem gospodarki ściekowej w aglomeracji Lubań” Prace wykonywane są najpierw na ul. Armii Krajowej i jej zapleczu, a w dalszej kolejności na ul. Starolubańskiej i Zawidowskiej..


2.
     
Roboty związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

1)     Prowadzono tylko prace związane z awaryjnym utrzymaniem oznakowania pionowego ulic.

2)     Rozpoczęto prace związane z odnową oznakowania poziomego na drogach gminnych obejmujące przejścia dla pieszych, linie segregacyjne parkingów wraz ze znakowaniem  miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Całość prac planuje się zakończyć do 20 czerwca br.

3)     Zakończono prace związane z opracowaniem i naniesienie do posiadanego programu komputerowego ewidencji sieci dróg gminnych – ulic na terenie miast Lubań, dla których Zarządcą jest Burmistrz Miasta Lubań, w tym obejmujących projekty oznakowania pionowego i poziomego ulic. Wykonawca tych prac Firma Lehman + Partner z Konina. zrealizowała te prace do dnia 16 kwietnia br a termin wykonania zakresu umowy ustalony został na 30.06.br.

4)     Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej chodnika łączącego ulicę Lwówecką i Różaną oraz dokończono rozpoczęte w roku 2007 roboty związane z wymianą zniszczonej nawierzchni chodników przy ul. Brackiej.

5)     Rozpoczęto prace związane z naprawami nawierzchni dróg – ulic na terenie miasta. Do chwilo obecnej wykonano remont cząstkowy na ulicach: Tkacka, parkingu pomiędzy ul. Żymierskiego i Tkacką, Kazimierza .Wielkiego, Esperantystów, Przemysłowej, Hutniczej, Robotniczej i Różanej. Całość robót zostanie zakończona do końca czerwca br.

6)     Usunięto niebezpieczne zapadlisko w jezdni ul. K.Wielkiego w okolicy skrzyżowania z ulicami Chrobrego i B. Śmiałego stwarzające ogromne zagrożenie dla ruchu pojazdów.

7)     W ramach wsparcia miasta w roboty drogowe prowadzone na terenie miasta przez inne podmioty zakupiono i przekazano dla Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu kostkę betonową w ilości 50 m2 na wykonanie części chodnika przy

ul. Zgorzeleckiej oraz dojść do Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Mickiewicza, a także dla Społecznego Komitetu Budowy Obiektu Sakralnego przy ul. Papieża Jana Pawła II obrzeże betonowe w ilości 400 szt na obramowanie dróg dojazdowych i placów.

8)     Trwają prace związane z przygotowaniem na ulicach Spółdzielczej i Ratuszowej oznakowania pionowego i poziomego w związku z planowanym wprowadzeniem od 01.08.br strefy płatnego parkowania.

9)     Trwają prace z wyliczeniem kosztów związanych z etapowaniem budowy ul. Wł. Łokietka w Lubaniu. W tym roku planuje się wykonanie odcinka ulicy pomiędzy jej skrzyżowaniami z ul.Królowej Jadwigi i B.Śmiałego.

 

3.      Zadania związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej w drogach gminnych:

 

1)     Usunięto powstałe na kanalizacji deszczowej awarie oraz zapadliska jezdni  ulic: Cicha i Wł. Jagiełły.

2)     Dokonano wymiany niedrożnych kanałów deszczowych wraz z ich uzupełnieniem o studnie rewizyjne i wpusty deszczowe w ul. Kwiatowej Pogodnej.

3)     Wyczyszczone zostały mechanicznie 43 szt. wpustów deszczowych wraz z przykanałami, 12 studni rewizyjnych oraz 180 mb sieci głównej kanalizacji deszczowej. Prace są kontynuowane.

4)     Wymieniono uszkodzone 2 wpusty deszczowe w ul. Brackiej oraz wymieniono właz żeliwny wpustu w ul. Żymierskiego.

5)     Wydano 5 szt. technicznych warunków podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.

6)     Na etapie uzgodnień jest opracowany projekt budowlany kanału deszczowego i jego elementów odprowadzającego wody opadowe z ulicy i obiektów zlokalizowanych przy ul. Łącznej w Lubaniu. Uzgodniono warunki jej włączenia w drogę wojewódzką nr 357 – ul. Armii Krajowej w Lubaniu z zarządcą drogi – Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu.

 

4.      Inne zadania

 

 W powyższym okresie wydano:

 

 • 7 decyzji awaryjnego zajęcia pasa drogowego dróg minnych, w tym: 5 dla Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   w Lubaniu, 1 dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lubaniu oraz  1 dla Wspólnoty Mieszkaniowej Bankowa 6a.
 • 18 sztuk decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego, 
 • 1 decyzję pod planowaną budowę zjazdu;
 • 6 opinii pod projekty związane z przyszłościowym zajęciem pasów drogowych.
 • Urząd Miasta uzyskał informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznaniu środków finansowych w wysokości 319.000 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Przyjazny e-Urząd drogą do skutecznej komunikacji ze społeczeństwem lokalnym Gminy Miejskiej Lubań”  złożonego w 2007 roku.

 

IV. w zakresie spraw gospodarki gruntami, nieruchomości i rolnictwa

 

1.      Wydano 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości:

-        działki Nr 22, Obręb I, AM 15 – ul. Armii Krajowej

-        działki Nr 93/2, Obręb III, AM 15 – ul. 7-mej Dywizji

-        działki Nr 59, Obręb II, AM 18 – ul. Włókiennicza

2.      Nadano numerację porządkową dla nieruchomości położonych  przy ul. Torowej 16A, Garbarskiej 3A

3.      Przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych (10 działek) pod lokalizację garaży przy ul. Fabrycznej Osiedle – Obręb I, AM 10 działki Nr 11/31-11/41, sprzedano trzy działki.

4.      Zawarto 3 akty notarialne dot. sprzedaży działek j.w.

5.      Zawarto akt notarialny umowę  sprzedaży dot. zbycia, w formie bezprzetargowej, działki Nr 11/9, Obręb I, AM 3 o pow. 76 m2 zabudowanej stacją transformatorową na rzecz Energii Pro S.A we Wrocławiu.

6.      Wydano dwie decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przy ul. Polnej 58 i Zielonej 3.

7.      Wytypowano do zbycia w formie przetargu  pisemnego ograniczonego działkę Nr 21/1, Obręb I, AM 11 o pow. 8.673 m2 położoną przy ul. Papieża Jana Pawła II z przeznaczeniem na tereny aktywności gospodarczej

8.      Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki Nr 13, Obręb I, AM 10 o pow. 3.943 m2 z przeznaczeniem po zabudowę mieszkalną jednorodzinną – szeregową położoną w rejonie Osiedla Fabrycznego.

9.      Przeprowadzono przetarg j.w – nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

10.       Ogłoszono kolejny przetarg na zbycie działki Nr 75/9, Obręb III, AM 3 położonej przy ul. Granicznej z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

11.       Przeprowadzono przetarg j.w. – nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

12.       Oddano w użyczenie na okres 3 lat część działki Nr 61 i 62/2, Obręb III, AM 2 na rzecz  BUDCAR Sp. Z o.o. z/s przy ul. Armii Krajowej 5 z przeznaczeniem na utworzenie pasa zieleni.

13.       Nie skorzystano z prawa pierwokupu własności działki Nr 7/6, Obręb III, AM 7 o pow. 1.207 m2 położonej przy ul. Młynarskiej.

14.       Nie skorzystano z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki Nr 140, Obręb I, AM 9 o pow. 399 m2 położonej przy ul. Pastelowej.

15.       Sprzedano 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

16.       Wytypowano do sprzedaży 9 lokali mieszkalnych  na rzecz najemców.

17.       Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynku wielolokalowego i w prawie współużytkowania wieczystego działki, położonej w Lubaniu przy ul. Kolejowej 35,

18.       Przekazano protokołem zdawczo – odbiorczym na rzecz Powiatu Lubańskiego nieruchomości nie zabudowane, stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, oznaczone geodezyjnie jako:

19.      działka nr 3/11, Obręb II, AM 13 o pow. 5.524 m2 położona w Lubaniu  przy ul. Kazimierza Wielkiego, KW Nr 29627

20.      działka Nr 5/17, Obręb I, AM 10 o pow. 600 m2 położona w Lubaniu przy ul. Fabrycznej Osiedle, KW Nr 32666

21.      działka Nr 5/18, Obręb I, AM 10 o pow. 600 m2 położona w Lubaniu przy ul. Fabrycznej Osiedle, KW Nr 32667

22.       Przejęto protokołem zdawczo – odbiorczym w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lubań nieruchomość zabudowaną budynkami byłych warsztatów (kompleks obiektów użytkowych warsztatowo – produkcyjno- magazynowo – biurowych) , stanowiącą własność Powiatu Lubańskiego, położoną w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej 2, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 17, Obręb III, AM 4 o pow. 1.282 m2, KW Nr 11241

 

VI . w zakresie spraw promocji,  kultury, sportu i oświaty :

 

1.     W dniu 25.04. W Czytelni MBP zaprezentowano w formie elektronicznej bibliografię zbiorów Arno Schmidta i o Rano Schmidt znajdujących się w Miejskiej Bibliotece Publicznej – realizacja projektu współfinansowanego  m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

2.      Miasto uczestniczyło w targach turystycznych w:

-        Hanowerze w dniach 11-17.04,

-        Loebau w  dniach 25-27.04,

-        Jeleniej Górze w dniach 9-10.05.

Na targach zaprezentowano materiały promocyjne Miasta w postaci folderów, map, ulotek  oraz gadżety – długopisy i breloczki. Na targach w Loebau oprócz stosika miejskiego zaprezentował się zespół tańca towarzyskiego Ametyst z Miejskiego Domu Kultury.  W repertuarze był taniec klasyczny i latyno-amerykański. Obie pary były długo oklaskiwane przez publiczność.

3.     W dniu 7.05 w Lubaniu przebywał z wizytą p. Werner Richter  przedstawiciel Niemieckiego stowarzyszenia Foerderverein Gesamtdeutsche Bildungsstaette w Himmighausen w związku z organizacją letniego wypoczynku polsko-niemieckiego w Przesiece k/Jeleniej Góry. Udział w wypoczynku weźmie 16 dzieci z Niemiec oraz 25 osobowa grupa dzieci z Lubania.

4.     Podpisano umowę na wykonanie folderu „Weekend w Lubaniu” w wersji   językowej polsko-niemieckiej w ilości 5.000 egz. Folder zostanie wydany do końca czerwca.

5.     Z działań promocyjnych zrealizowano zamówienia dot. wykonania miejskich toreb i teczek, serii czekoladek z wizerunkami lubańskich zabytków na opakowaniach, kalendarzyków kieszonkowych na 2009r. Zakupiono kubki i filiżanki z nadrukiem zabudowy śródrynkowej.

6.      Przekazano nieodpłatnie materiały promocyjne na rzecz:

-       Łużyckiego Centrum Rozwoju w związku z uczestnictwem w targach Turystycznych TOURTEC w Jeleniej Górze (foldery „Lubań, Związku  Sześciu Miast Łużyckich, zapałki, długopisy, mapy – szlaki rowerowe, widokówki, ulotki – „Spacer po starym Lubaniu”),

-       Miejskiego Domu Kultury – puchar kryształowy Burmistrza Miasta  Lubań jako nagrodę dla zwycięzców V Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego organizowanego przez Miejski Dom Kultury we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  w dniu 11.05.

-       Związku Wędkarskiego – długopisy, breloczki, zegarki, karty do gry oraz linijki w związku z organizacją przez Związek Dnia Dziecka,

-       Ośrodka Tresury Psów Służbowych w związku z organizacją festynu – puchar kryształowy Burmistrza Miasta Lubań, parasolki, książki „Rewitalizacja…”, opowiadania Arno Schmidta, foldery „Lubań, torby miejskie. Ponadto sfinansowano pokazy ogni sztucznych za kwotę  3. 000 zł. Nieodpłatnie użyczono stadionu kartingowego oraz urządzeń  nagłaśniających. Zamówiono toalety przenośne typu TOI-TOI za kwotę 500 zł .

-       Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w związku z organizacją Wielkiego Festynu Rodzinnego w dniu 1.06. jako nagrodę główną ufundowano rower za kwotę 499 zł. Ponadto zamówiono  oalety przenośne TOI - TOI za kwotę 500 zł oraz użyczono nieodpłatnie stadionu kartingowego.

-       Rady Parafialnej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w związku z organizacją  Festynu Parafialnego w dniu 7.06. – piłki dla dzieci, karty sudeckie, składankę „Przyroda Lubania”, długopisy, linijki, breloczki

-       Kręgowi Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej „Korzenie” – Hufiec ZHP Chorągiew Dolnośląska w związku z udziałem w rajdzie  „Rodło” w dniach 23-25.05. – filiżankę z herbem Miasta, książkę „Lubań wczoraj i dziś” oraz „Rewitalizacja…”, torby miejskie, obraz z  panoramą Miasta, płytę „Lubań”.

-       Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z wizytą gości ze szkoły partnerskiej z Bautzen – folder „Lubań”, długopisy, zapałki, ulotki „Spacer po Starym Lubaniu”, breloczki, linijki,

-       SKOB w Lubaniu – naklejki samoprzylepne z herbem Miasta (małe i duże), breloczki, karty sudeckie do gry,

-       Powiatowego Urzędu Pracy – po 7 szt. Folder „Lubań”, książki „Rewitalizacja…, plan miasta, długopisy, zapałaki, torby miejskie,

-        Inspektora Oświaty – nagrody dla uczniów – zegarki, breloczki, karty do  gry, podkładki pod myszki,

-       Powiatowej Komendy Policji – folder „Lubań”, Związku Sześciu Miast,   „Spacer po starym Lubaniu”.

 

7.     Ze zwolnienia za pierwszy wpis do ewidencji działalności gospodarczej skorzystało 36 osób. Ogółem od początku roku 56 osób.

8.     Wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol, w tym 1 jednorazowe na sprzedaż piwa w czasie festynu organizowanego przez Ośrodek Tresury Psów Służbowych w dniu 21 maja 2008r.

9.     Miasto zgłosiło swój akces do XI edycji programu odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych STOP18!

10.Burmistrz Miasta przyznał nagrody roczne dla dyrektorów instytucji kultury w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

11. Wydano 117 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego.

 

Ponadto Burmistrz:

 

 

 • 27.03.2008r. – uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin „Kwisa”
 • 29.03.2008r. – brał udział w zebraniu sprawozdawczo wyborczym „Łużyce”
 • 31.03.2008r. – brał udział w posiedzeniu Konwentu Euroregionu Nysa
 • 05.04.2008r. – był na zawodach pływackich organizowanych przez MOSiR
 • 10.04.2008r. – brał udział z spotkaniu z Honorowymi Dawcami Krwi przy Spółdzielni  Mieszkaniowej
 • 10.04.2008r. – wziął udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
 • 11.04.2008r. – uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu LPWiK Sp. z o.o.
 • 14.04.2008r. – wziął udział w przeglądzie piosenki religijnej Sacro Song
 • 15.04.2008r. – uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu PEC Sp. z o.o.
 • 16.04.2008r. – był na Światowym Dniu Inwalidy
 • 17.04.2008r. – brał udział w  Posiedzeniu Rady Sportu
 • 22.04.2008r. – wziął udział w otwarciu „Lubańskiej Wiosny Ekologicznej”
 • 26.04.2008r. – wziął udział w otwarciu targów w Löbau
 • 27.04.2008r. – był na Turnieju Tańca Towarzyskiego
 • 03.05.2008r. – uczestniczył w uroczystości Konstytucji 3 Maja
 • 05.05.2008r. – był na Dniu Bibliotekarza
 • 08.05.2008r. – był na Dniu Zwycięstwa
 • 09.05.2008r. – był na Dniu Strażaka
 • 10.05.2008r. – brał udział w Posiedzeniu Konwentu Euroregionu Nysa
 • 13.05.2008r. – był na Dniu Pracownika Komunalnego ABK
 • 15.05.2008r. – uczestniczył w Komitecie monitorującym RPO
 • 16.05.2008r. – brał udział w przeglądzie dorobku artystycznego seniorów
 • 19-20.05.2008r. – uczestniczył w konferencji Zdrowych Miast Polskich
 • 26.05.2008r. – uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Banku Spółdzielczego w

                              Sulikowie

 

 

 

Lubań, 26 maja   2008 roku

Sporządziła:  A. Krawiec

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-06-23 15:34:04, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-06-23 15:37:34, Ostatnia zmiana: 2008-06-23 15:38:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1500