Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5349940
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2008 » Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące budżetu Wersja do druku

Zarządzenie nr 47/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2, art. 58 ust 1 ustawy z dnia         8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142       poz. 1591 późniejszymi zmianami/, art. 165 ust. 1. art. 167 ust.2 pkt 1 i 2, art. 173 ust.4, art. 184 ust.1 pkt 1 i 2, pkt 13, pkt 14, art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 uchwały nr XVI/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 134.130 zł.

2.     Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 60.000 zł.

3.     Zwiększa się dochody w rozdziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 16.250  zł.

 

§ 2

 

1.     Zwiększa się wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 134.130 zł.

2.     Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000 zł ( program na rzecz społeczności romskiej w Polsce).

3.     Zwiększa się wydatki w dziele 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę   16.250 zł ( program na rzecz społeczności romskiej w Polsce).

4.     Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem o kwotę 28.800 zł z tego:

            - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 13.000 zł z tego:

            § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł

            - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4210 Zakup

materiałów i wyposażenia o kwotę 800 zł.

- rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg w § 4210 Zakup materiałów i

wyposażenia o kwotę 15.000 zł.

5.     Zmniejsza się wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 Rezerwy o kwotę 8.000 zł (rezerwa ogólna).

6.      Zmniejsza się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem o kwotę 20.800 zł z tego:

- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł.

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4260 Zakup energii o kwotę 15.000 zł.

7.      Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin ogółem o kwotę 122.400 zł z tego :

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 12.000 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 60.000 zł

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 4.400 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT o kwotę 20.000 zł

§ 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 26.000 zł.

8.     Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem o kwotę 15.200 zł z tego :

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200 zł.

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6.000 zł

9.     Zmniejsza się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy miast w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 122.400 zł

10. Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.200 zł.

11.  Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.000 zł.

12.  Zmniejsza się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.000 zł.

13.  Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rady gmin w § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.200 zł.

14.  Zmniejsza się wydatki w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75022 Rady gmin w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.200 zł.

15.  Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł (ABK-4)

16.  Zmniejsza się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł (ABK-4)

17.  Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.449 zł.

18. Zmniejsza się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.449 zł.

19.  Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ogółem o kwotę 8.118 zł (Gimnazjum -3) z tego :

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.118 zł

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 1.000 zł

§ 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł

20.  Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.118 zł (Gimnazjum – 3)

 

§ 3

 

 Dochody budżetu Miasta Lubań wynoszą 46.935.927 zł.

Wydatki budżetu Miasta Lubań wynoszą 47.156.178 zł.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Lubań.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

                                                                                                                     Burmistrz Miasta

                                                                                                                     Konrad Rowiński

                                                                                                                            

 

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Lubań nr 47/2008 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie zmiany

budżetu Miasta Lubań na 2008 rok

 

 

1.      W § 1 pkt 1 i w § 2 pkt 1  zwiększa się dochody i wydatki na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/9B/2008 o kwotę 134.130 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2.      W §1 pkt 2 i 3 oraz w §  2 pkt 2 i 3 zwiększa się dochody i wydatki na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego    nr FB.I.MJ.3011-89/08 o kwotę 76.250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

3.      W § 2 pkt 5 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 8.000 zł  na realizację zadania ujętego w § 2 pkt 4  w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z przechowywaniem i utylizacją  padliny   z terenu  Miasta Lubań w roku 2008

4.      W § 2 pkt 4 oraz 6- 14 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w celach porządkowych

5.      W § 2 pkt 15 - 20 zwiększenia i zmniejszenia  wydatków dokonano  na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych Miasta Lubań (ABK-4, MOPS i Gimnazjum nr 3)

6.      Zestawienie zmian objętych zarządzeniem

a)      dochody

Dział

Rozdział

§

Stan przed zmianą

Zmiana dokonana uchwałą

Stan po zmianie

Zadania

854

85415

2030

-

+134.130

134.130

własne

700

70095

2010

-

+60.000

60.000

zlecone

921

92195

2010

-

+16.250

16.250

zlecone

x

x

x

0

+210.380

210.380

x

b)      wydatki

854

85415

3260

-

+134.130

134.130

własne

700

70095

4300

-

+60.000

60.000

zlecone

921

92195

4300

-

+16.250

16.250

zlecone

900

90003

4300

288.840

+8.000

296.840

własne

900

90003

4210

-

+5.000

5.000

własne

900

90004

4210

-

+800

800

własne

900

90015

4210

-

+15.000

15.000

własne

758

75818

4810

169.623

-8.000

161.623

własne

900

90003

4300

296.840

-5.000

291.840

własne

900

90004

4300

200.040

-800

199.240

własne

900

90015

4260

349.000

-15.000

334.000

własne

750

75023

4360

-

+12.000

12.000

własne

750

75023

4370

-

+60.000

60.000

własne

750

75023

4440

70.000

+4.400

74.400

własne

750

75023

4530

24.000

+20.000

44.000

własne

750

75023

4580

3.750

+26.000

29.750

własne

801

80146

4170

-

+8.000

8.000

własne

801

80146

4210

-

+1.200

1.200

własne

801

80146

4700

-

+6.000

6.000

własne

750

75023

4300

294.992

-122.400

172.592

własne

801

80146

4300

132.800

-15.200

117.600

własne

851

85154

4170

4.080

+11.000

15.080

własne

851

85154

4300

205.427

-11.000

194.427

własne

750

75022

4740

-

+1.200

1.200

własne

750

75022

4270

20.000

-1.200

18.800

własne

700

70004

4170

55.000

+500

55.500

własne

700

70004

4300

1.876.437

-500

1.875.937

własne

852

85219

4010

783.796

+2.449

786.245

własne

852

85215

3110

1.425.300

-2.449

1.422.851

własne

801

80110

4170

10.019

+5.000

15.019

własne

801

80110

4440

221.495

+1.118

222.613

własne

801

80110

4570

500

+1.000

1.500

własne

801

80110

4580

-

+1.000

1.000

własne

801

80110

4210

140.402

-8.118

132.284

własne

x

x

x

6.572.341

+210.380

6.782.721

x

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-05-08 08:24:44, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-05-08 08:26:15, Ostatnia zmiana: 2008-05-08 08:27:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1384