Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5442185
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2008 » Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące budżetu Wersja do druku

 

Zarządzenie  nr  30

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  31 marca  2008 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok

 

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ,pkt  13,  pkt  14 , art. 188 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr XVI/80/2007   Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.       Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 434 zł

2.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  w §  4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  434 zł .

3.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę  600 zł.

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność  w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę  600 zł

5.       Zwiększa się dochody  w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  w §  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę   13.800 zł

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.800 zł

 

§ 2

 

1.       Zmniejsza się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 290.102 zł

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata w wychowanie w rozdziale 80148 Stołówki Szkolne w § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 290.102 zł

3.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w  dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwa ogólna i celowa  w § 4810 rezerwy o kwotę  68.930 zł

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w  dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270  zakup usług remontowych o  kwotę 36.000 zł.

5.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  1.700 zł

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna  w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w §  4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

7.        Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł (z tego  kwota 4.000 zł nowe punkty świetlne ul. Lipowa , oraz kwota 2.000 zł  doświetlenie ulicy Rzemieślniczej )

8.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne w § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o o kwotę 10.000 zł.

9.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł.

10.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 20.000 zł

11.    Zwiększa się  wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 20.000 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę  5.000 zł

12.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.600 zł z tego:

§ 4360  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 800 zł

§ 4610 Koszty postępowania  sądowego i prokuratorskiego o kwotę  700 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących  członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 100 zł

13.    Zmniejsza się  wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o  kwotę 2.600 zł

14.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale  70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 125.631 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 226 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  120.192 zł

§ 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 4.070 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 143 zł

z tego:

ABK-2

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  65.000 zł

ABK-3

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.926 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 49.492 zł

§ 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 4.070 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 143 zł

ABK-4

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę   5.700 zł

 

15.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale  70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 125.631 zł z tego :

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 22.926 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  30.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 45.600 zł

§ 4360  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.000 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 2.962 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  o kwotę 5.000 zł

§ 4670 odsetki od nieterminowych  wpłat podatku od nieruchomości o kwotę 143 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 10.000 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 3.000 zł

z tego:

ABK-2

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę  20.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.000 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 10.000 zł

ABK-3

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę  2.926 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 45.600 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.000 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 2.962 zł

§ 4610  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  o kwotę 5.000 zł

§ 4670 odsetki od nieterminowych  wpłat podatku od nieruchomości o kwotę 143 zł

ABK-4

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.700 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 3.000 zł

 

16.    Zmniejsza się wydatki w zakresie  zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale  80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 1) w §  4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł

17.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 1) w § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł.

18.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska  w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.050 zł.

19.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale  754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę  4.050 zł z tego:

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2.050 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę  2.000 zł

20.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego( Łużyckie Centrum Rozwoju) o kwotę 4.230 zł  z tego;

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.190 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.540 zł

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 500 zł.

21.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w  dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 154.048 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 321 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 72.736 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.878 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.907 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.049 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.500 zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 6.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 3.908 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 140 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.675 zł

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 376 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.661 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 2.675 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 205 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 427 zł

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.675 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 1.402 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 205 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 308 zł

22.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w  dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w §  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę  2.675 zł

23.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w  dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85203  Ośrodki wsparcia o kwotę  151.373 zł z tego:

        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 321 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 72.736 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.878 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.907 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.049 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.500 zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 6.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 3.908 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 140 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.675 zł

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 376 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.661 zł

        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 205 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 427 zł

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.675 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 1.402 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 205 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 308 zł

24.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodek pomocy społecznej  w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 6.888 zł.

25.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale  85219 Ośrodek pomocy społecznej  w  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 6.888 zł.

26.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale  85295 Pomoc społeczna w § 4200 fundusz operacyjny o kwotę 4.000 zł

27.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale  85295 Pomoc społeczna w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł.

28.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 175.000 zł

29.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 175.000 zł (remont pokrycia z wymianą izolacji  termicznej dachu obiektu hali sportowej MOSiR)

 

§ 3

 

Dochody  budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą  45.610.771 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą   45.831.022 zł

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                                                                Burmistrz Miasta

                                                                                                                                                Konrad Rowiński

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 marca 2008 roku

 

1.       W § 1 pkt 1 i 2 zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano w  oparciu o decyzję Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 0301-2-1/08 z dnia 25 lutego 2008 roku  której podstawą wyliczenia  dotacji  jest  liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz współczynnik 184 zł na jeden tysiąc  wyborców.

2.       W § 1 pkt 3 i 4 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr FB.KS.3011-21/08 z dnia 21 lutego 2008 roku .

3.       W § 1 pkt 5 i 6 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję nr PS–III-3050-25/08  z dnia 05 marca 2008 roku stanowiące I transzę dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  tj, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalna w środowisku w roku 2008.

4.       W § 2 pkt 1 i 2 zmniejsza i zwiększa się wydatki przeznaczone na funkcjonowanie zakładu budżetowego Stołówki szkolne w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od nowego roku.

5.       W § 2 pkt 3  przeznacza się  utworzoną rezerwę ogólną  w kwocie 68.930 zł   i tak :

·         chodnik pomiędzy ul. Lwówecką i Różaną kwota 11.000 zł

·         chodnik przy ul. Brackiej  kwota 10.000 zł

·         nowe punkty świetlne ul. Lipowa  kwota 4.000 zł

·         doświetlenie ulicy Rzemieślniczej kwota 2.000 zł

·         dotacja na realizację robót z zakresu  udrożnienia koryta i remontu budowli cieku  rzeki Siekierka kwota 10.000 zł

·         zakup i montaż elektronicznego systemu alarmowego dla Miasta Lubań kwota 5.000 zł

·         remont nawierzchni drogi dojazdowej do posesji i garaży  ul. Esperantystów  - kwota 15.000 zł

·         zakup kostki betonowej  - nawierzchnia chodników przy ul. Zgorzeleckiej i Mickiewicza kwota  1.700 zł

·         usunięcie awarii kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku Szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Dolnej 8  kwota 6.000  

·         realizacja mikroprojektu pn. „Lubań Frydlant w oczach artystów” przez  Łużyckie Centrum Rozwoju

6.       W § 2 pkt 4  zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o wnioski Wydziału Techniczno Inwestycyjnego  z    przeznaczeniem na chodnik pomiędzy ul. Lwówecką i Różaną kwota 11.000 zł , chodnik przy ul. Brackiej   kwota 10.000 zł oraz  remont nawierzchni drogi dojazdowej do posesji i garaży  ul. Esperantystów  - kwota   15.000 zł

7.       W § 2 pkt  5 zwiększenia wydatków dokonano w celu zakupu kostki betonowej  przeznaczonej na  nawierzchnię  chodników  przy ul. Zgorzeleckiej i Mickiewicza  kwota  1.700 zł

8.   W § 2 pkt 6  zwiększenia wydatków dokonano w celu  usunięcia  awarii kanalizacji deszczowej       

       oprowadzającej wody opadowe z budynku Szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Dolnej 8  kwota 6.000 

9.    W § 2 pkt 7 zwiększenia wydatków dokonano  w oparciu o wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i

       Mieszkaniowej  na  postawienie  nowych  punktów świetlnych przy  ul. Lipowej   kwota 4.000 zł ,oraz

       doświetlenie ulicy rzemieślniczej w kwocie 2.000 zł

10.  W § 2 pkt 8  zwiększenia wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków  z przeznaczeniem na dotację dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na realizację robót  z zakresu  udrożnienia koryta i remontu budowli cieku  rzeki Siekierka  kwota 10.000 zł

11.    W § 2 pkt 9 zwiększenia wydatków dokonano na  zakup i montaż elektronicznego systemu alarmowego dla Miasta Lubań  w ramach systemu reagowania kryzysowego kwota 5.000 zł

12.    W § 2 pkt 10 i 11 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano  na wniosek jednostki budżetowej Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Lubaniu. w celu uporządkowania wydatków

13.    W § 2 pkt  12 i 13 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano  na wniosek jednostki budżetowej  Łużyckie Centrum Rozwoju w celu uporządkowania wydatków, oraz w § 2 pkt  20 zwiększenia dokonano w celu realizacji mikroprojektu pn.  Lubań -Frydlant w oczach artystów.

14.    W § 2 pkt 14 i 15 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na wnioski jednostek budżetowych Administracje Budynków Komunalnych nr 2,3 i 4 w celu uporządkowania wydatków.

15.    W § 2 pkt 16 i 17 zmniejszenia  i zwiększenia wydatków dokonano w jednostce budżetowej Gimnazjum nr 1

16.    W § 2 pkt 18 i 19  zmniejszenia  i zwiększenia wydatków dokonano w jednostce budżetowej Straż Miejska

17.    W § 2 pkt  21 – 27 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w celu uporządkowania planów w jednostce budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

18.    W § 2 pkt  28 i 29 zmniejszenia iż zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu z przeznaczeniem na remont pokrycia z wymianą izolacji  termicznej dachu obiektu hali sportowej MOSiR.

19.    Zestawienie zmian objętych zarządzeniem

 

dochody

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

751

75101

2010

             3 875   

-  434   

             3 441   

zlecone

852

85295

2030

        110 000   

               +   600   

        110 600   

własne

852

85219

2030

        350 400   

          +  13 800   

        364 200   

własne

x

x

x

        464 275   

          +  13 966   

        478 241   

x

 

 

 

 

 

 

 

wydatki

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

751

75101

4170

             3 220   

-  434   

             2 786   

zlecone

852

85295

3110

        241 138   

  + 600   

        241 738   

własne

852

85219

4010

        769 996   

    +13 800    

        783 796   

własne

801

80195

2650

        290 102   

-  290 102   

                    -     

własne

801

80148

2650

                    -     

   +290 102   

        290 102   

własne

758

75818

4810

        238 553   

-   68 930   

        169 623   

własne

600

60016

4270

        325 000   

    + 36 000   

        361 000   

własne

600

60016

4210

           60 000   

      + 1 700   

           61 700   

własne

900

90001

4300

        160 142   

        +  6 000   

        166 142   

własne

900

90015

4300

        171 269   

          +  6 000   

        177 269   

własne

O10

O1008

2330

0

           + 10 000   

           10 000   

własne

750

75023

4210

        217 299   

             +  5 000   

        222 299   

własne

926

92605

4390

           26 000   

-  20 000   

             6 000   

własne

926

92605

4300

        124 618   

   +15 000   

        139 618   

własne

926

92605

4750

                    -     

       + 5 000   

             5 000   

własne

750

75075

4360

                    -     

         + 800   

                800   

własne

750

75075

4610

                100   

           + 700   

                800   

własne

750

75075

4700

                    -     

             + 1 000    

             1 000   

własne

750

75075

4580

                    -     

               +  100   

                100   

własne

750

75075

4210

             9 800   

-  2 600   

             7 200   

własne

700

70004

4040

           75 403   

-   226   

           75 177   

własne

700

70004

4300

     1 996 629   

-   120 192   

     1 876 437   

własne

700

70004

4370

           18 900   

-   1 000   

           17 900   

własne

700

70004

4430

           60 570   

-   4 070   

           56 500   

własne

700

70004

4580

             2 400   

-   143   

             2 257   

własne

700

70004

3020

           35 000   

   + 22 926   

           57 926   

własne

700

70004

4170

           25 000   

     +  30 000   

           55 000   

własne

700

70004

4260

        164 575   

       +  45 600   

        210 175   

własne

700

70004

4360

             9 964   

         +  1 000   

           10 964   

własne

700

70004

4480

        247 044   

           +   2 962   

        250 006   

własne

700

70004

4610

           30 200   

             + 5 000   

           35 200   

własne

700

70004

4670

                    -     

               +   143   

                143   

własne

700

70004

4700

           11 500   

           + 5 000   

           16 500   

własne

700

70004

4740

             7 950   

           + 10 000   

           17 950   

własne

700

70004

4750

           22 500   

           +   3 000   

           25 500   

własne

801

80110

4410

             7 640   

-    500   

             7 140   

własne

801

80110

4570

                    -     

  +  500   

                500   

własne

754

75416

4040

           30 649   

-    4 050   

           26 599   

własne

754

75416

4410

             1 000   

    +  2 050   

             3 050   

własne

754

75416

4700

                512   

      +  2 000   

             2 512   

własne

750

75075

4210

             7 200   

        +  1 190   

             8 390   

własne

750

75075

4300

           20 000   

          +   2 540   

           22 540   

własne

750

75075

4380

                    -     

            +  500   

                500   

własne

852

85202

3020

                321   

-    321   

                    -     

własne

852

85202

4010

           72 736   

-    72 736   

                    -     

własne

852

85202

4040

             4 878   

-    4 878   

                    -     

własne

852

85202

4110

           11 907   

-   11 907   

                    -     

własne

852

85202

4120

             2 049   

-    2 049   

                    -     

własne

852

85202

4170

             6 000   

-   6 000   

                    -     

własne

852

85202

4210

           17 500   

-   17 500   

                    -     

własne

852

85202

4220

             6 000   

-    6 000   

                    -     

własne

852

85202

4260

             3 908   

-   3 908   

                    -     

własne

852

85202

4270

           10 000   

-   10 000   

                    -     

własne

852

85202

4280

                140   

-  140   

                    -     

własne

852

85202

4300

             8 675   

-   8 675   

                    -     

własne

852

85202

4350

                376   

-   376    

                    -     

własne

852

85202

4370

             1 661   

-   1 661   

                    -     

własne

852

85202

4400

             2 675   

-   2 675   

                    -     

własne

852

85202

4410

                205   

-    205   

                    -     

własne

852

85202

4430

                427   

-    427   

                    -     

własne

852

85202

4440

             2 675   

-    2 675   

                    -     

własne

852

85202

4480

             1 402   

-    1 402   

                    -     

własne

852

85202

4740

                205   

-    205   

                    -     

własne

852

85202

4750

                308   

-    308   

                    -     

własne

852

85202

4330

        196 079   

           +   2 675   

        198 754   

własne

852

85203

3020

                    -     

                 + 321   

                321   

własne

852

85203

4010

                    -     

           + 72 736   

           72 736   

własne

852

85203

4040

                    -     

             +  4 878   

             4 878   

własne

852

85203

4110

                    -     

            +11 907   

           11 907   

własne

852

85203

4120

                    -     

             +  2 049   

             2 049   

własne

852

85203

4170

                    -     

              + 6 000   

             6 000   

własne

852

85203

4210

                    -     

           + 17 500   

           17 500   

własne

852

85203

4220

                    -     

            +  6 000   

             6 000   

własne

852

85203

4260

                    -     

            +  3 908   

             3 908   

własne

852

85203

4270

                    -     

           + 10 000   

           10 000   

własne

852

85203

4280

                    -     

                +  140   

                140   

własne

852

85203

4300

                    -     

             +  8 675   

             8 675   

własne

852

85203

4350

                    -     

               +   376   

                376   

własne

852

85203

4370

                    -     

              + 1 661   

             1 661   

własne

852

85203

4410

                    -     

                +  205   

                205   

własne

852

85203

4430

                    -     

               +   427   

                427   

własne

852

85203

4440

                    -     

            +  2 675   

             2 675   

własne

852

85203

4480

                    -     

            +  1 402   

             1 402   

własne

852

85203

4740

                    -     

              +    205   

                205   

własne

852

85203

4750

                    -     

                +  308   

                308   

własne

852

85219

4360

             8 487   

-   6 888   

             1 599   

własne

852

85219

4370

 

   + 6 888   

             6 888   

własne

852

85295

4200

             4 000   

-   4 000   

                    -     

własne

852

85295

4210

                    -     

   +  4 000   

             4 000   

własne

926

92605

4010

        366 768   

-   175 000   

        191 768   

własne

926

92605

4270

             5 000   

    + 175 000   

        180 000   

własne

 

x

x

     6 146 255   

           + 13 966   

     6 160 221   

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-04-04 13:43:30, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-04-04 13:45:13, Ostatnia zmiana: 2008-04-04 13:46:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1372