Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086556
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » marzec 2008 r. ( nr 23 - 30 ) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 24/2008

Burmistrza  Miasta Lubań

z dnia 10 marca 2008 roku

 

 

w sprawie: zatwierdzenia  Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

      

 

 

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 38 ust.1 pkt.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań,  zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Komisja Konkursowa, zwana dalej w treści regulaminu „Komisją”, powołana została na czas określony w celu wybrania najlepszej oferty na realizację zadań publicznych polegających  na wspieraniu ich realizacji, w stosunku do których termin składania ofert upływa 10 marca 2008 roku.

 

§ 2

 

Miejscem posiedzeń Komisji jest Urząd Miasta Lubań, 7-ej Dywizji 14, pokój Nr 11.               

 

§ 3

 

1.      Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1)      zwołuje i  prowadzi posiedzenia Komisji,

2)      czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

2        Komisja może pracować w obecności co najmniej  3 członków Komisji.

3        Decyzje  Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

4        Konkurs ofert zostaje rozstrzygnięty również  w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty na realizację zadania publicznego.

5        Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz złożone po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

§ 4

 

Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe, a w szczególności:

1        dokonuje oceny formalnej złożonych wniosków,

2        rozpatruje oferty z uwzględnieniem warunków określonych w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3        dokonuje oceny merytorycznej uwzględniając wymogi określone w ogłoszeniu konkursu ofert,

4        dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej i przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia

konkursu. Do realizacji zostaną przeznaczone oferty, które uzyskały najwyższą ilość punktów. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące  kryteria:

a)      przypuszczalna ilość mieszkańców Gminy, którzy mają skorzystać z realizowanego zadania- 0-10 pkt.,

b)      zgodność oferty z Miejskim Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Lubaniu w 2008 r.- 0-10 pkt

c)      łączna kwota środków Gminy wnioskowana na dofinansowanie zadania – 0-10 pkt.,

d)      doświadczenie wnioskodawcy w realizacji tego rodzaju zadań jak wnioskowane do dofinansowania – 0-5 pkt.

 

§ 5

 

1.      Prace Komisji przebiegają dwuetapowo: w pierwszym etapie Komisji sprawdza zgodność formalną ofert z zasadami konkursu, w drugim etapie, po zapoznaniu się z zawartością merytoryczną, Komisja dokonuje wyboru oferty.

2.      Komisja dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach niejawnych.

3.      Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

 

§ 6

 

Prace Komisji zostają zakończone z chwilą :

1)          wyłonienia oferty,

2)          zakończenia konkursu bez dokonania wyboru żadnej z ofert.

 

§ 7

 

1        Dokumentację przebiegu konkursu, w tym protokoły posiedzeń Komisji, prowadzi sekretarz Komisji.

2        Protokół z posiedzenia postępowania konkursowego podpisują wszyscy członkowie Komisji, obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny.

 

§ 8

 

Po zakończeniu procedury konkursowej sekretarz Komisji zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia zainteresowanych o wyniku rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni roboczych oraz zamieszczenia informacji o wyniku konkursu na stronie internetowej miasta Lubań, w BIP i na tablicy ogłoszeń.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2008 roku.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-04-04 10:22:40, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-04-04 10:23:59, Ostatnia zmiana: 2008-04-04 10:24:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1024