Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078657
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Zarządzenia Burmistrza dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie  nr  142 / 2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  31 grudnia 2007 roku

 

w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ,pkt  13,  pkt  14 , art. 188 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr V / 23 / 2007  Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 7.273 zł

2.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań  własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.273zł

3.     Zmniejsza się wydatki w  zakresie zadań własnych dziale 926  Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 83.500 zł z tego:

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.000 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 5.600 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 58.900 zł

4.     Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych dziale 926  Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 83.500 zł z tego:

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 41.700 zł

-        § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 300 zł

-        § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę

40.000 zł

5.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 3.254 zł  z tego:

-        § 3020 wydatki  osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 79 zł

-        § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę  25 zł

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 649 zł

-        § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 75 zł

-        § 4220 zakup środków żywności o kwotę 192 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 835 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 246 zł

-        § 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 73 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 341 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 93 zł

-        § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 293 zł

-        § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 14 zł

-        § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 135 zł

-        § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 204 zł 

6.     Zwiększa  się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 3.254 zł  z tego:

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 966 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.138 zł

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 60 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 90 zł

7.      Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.466 zł z tego:

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 530 zł

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  175 zł

-        § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 25 zł

-        § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.432 zł

-        § zakup usług remontowych o kwotę 4.003 zł

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 421 zł

-        § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę

310 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.270 zł

-        4430 różne opłaty i składki o kwotę 300 zł

8.     Zwiększa  się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.466 zł z tego:

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 427 zł

-        § zakup usług pozostałych o kwotę 2.111 zł

-        § 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 122 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 361 zł

-        § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 445 zł

9.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.856 zł, z tego:

-        § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 2 zł

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 163 zł

-        § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 8 zł

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 122 zł

-        § 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 29 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.048 

-        § 4410 podróże służbowe krajowe  o kwotę 256 zł

-        § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 228 zł

10. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.856 zł z tego:

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 567 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 262 zł

-        § 4750 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.027 zł

11. Zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 5.871 zł z tego:

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 528 zł

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.965 zł

-        § 4210 zakup  materiałów i wyposażenia o kwotę 2.039 zł

-        § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 151 zł

-        § 4750 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.188 zł

12. Zmniejsza się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 5.871 zł z tego:

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 677 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 337 zł

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 571 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 610 zł

-        § 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 40 zł

-        § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę

322 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.073 zł

-        § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1.557 zł

-        § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 128 zł

-        § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 240 zł

-        § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 316 zł.

13. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Łużyckie Centrum Rozwoju) o kwotę 18.782 zł z tego:

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.323 zł

-        § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.486 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 163 zł

-        § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 28 zł

-        § 4420 podróże służbowe krajowe o kwotę 130 zł

-        § 4580 odsetki pozostałe o kwotę 19 zł

-        § 4750 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.633 zł

14.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( Łużyckie Centrum Rozwoju) o kwotę 18.782 zł z tego:

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.237 zł

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.106 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 532 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.737 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 345 zł

-        § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1.558 zł

-        § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 19 zł

-        § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 6.121 zł

-        § 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 1.874 zł

-        § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 250 zł

15. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 23.706 zł z tego:

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.005 zł

-        § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 700 zł

-        § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 312 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 9.133 zł

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.190 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.090 zł

-        § 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 201 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.279 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.296 zł

-        § 4580 odsetki pozostałe o kwotę 500 zł

Szkoła Podstawowa nr 1

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 7 zł

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.151 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 843 zł

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.170 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.615 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 104 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę  915 zł

-        § 4580 odsetki pozostałe o kwotę 500 zł

Razem o kwotę 11.305 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę  998 zł

-        § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 700 zł

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 264 zł

-        § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.336zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę  8.290 

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 20 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  175 zł

-        § 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 201 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.175 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 381 zł

Razem o kwotę 13.540 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.300 zł

Razem o kwotę 5.300 zł

16. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 23.706 zł z tego:

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.765 zł

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.736 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  7.333 zł

-        § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 6.472 zł

-        § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.400 zł

Szkoła Podstawowa nr 1

-        § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.024 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  4.276 zł

-        § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 6.005 zł 

Razem o kwotę 11.305 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.916 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  3.057 zł

-        § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 167 zł

-        § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.400 zł

Razem o kwotę 13.540 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł

-        § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 300 zł

Razem o kwotę 5.300 zł.

17. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 7.188 zł z tego:

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 995 zł

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 725 zł

-        § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 202 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 455 zł

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 50 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  641 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 691 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.094 zł

-        § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat od podatków i opłat o kwotę 1.500 zł

-        § 4580 odsetki pozostałe o kwotę 835 zł

      z tego:

     Przedszkole nr 1

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 30 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę  394 zł

-        § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat od podatków i opłat o kwotę 500 zł

      Razem o kwotę 924 zł

      Przedszkole nr 3

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  108 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę  649 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę  415 zł

-        § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat od podatków i opłat o kwotę  500 zł

-        § 4580 odsetki pozostałe o kwotę 345 zł

      Razem  o kwotę 2.017 zł

      Przedszkole nr 5

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.145 zł

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.758 zł

-        § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 202 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.155 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 455 zł

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 20 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  533 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 42 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę  285 zł

-        § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat od podatków i opłat o kwotę  500 zł

-        § 4580 odsetki pozostałe o kwotę 490 zł

      Razem o kwotę 6.585 zł

18. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 7.188 zł z tego:

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30 zł

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 437 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 177 zł

-        § 4220 zakup środków żywności  o kwotę 2.189 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4.355 zł

Przedszkole nr 1

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 924 zł

Razem o kwotę 924 zł

Przedszkole nr 3

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 150 zł

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 109 zł

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 337 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.332 zł

-        § 4220 zakup środków żywności  o kwotę  89 zł

Razem o kwotę 2.017 zł

Przedszkole nr 5

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30 zł

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100 zł

-        § 4220 zakup środków żywności  o kwotę 2.100 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4.355 zł

razem o kwotę 6.585 zł

19. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 40.318 zł z tego:

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 71 zł

-        § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 113 zł

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.100 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.368 zł

-        § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 13.556 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 16.410 zł

-        § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.700 zł

z tego:

Gimnazjum nr 1

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 zł

Razem o kwotę 2.000 zł

Gimnazjum nr 2

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 71 zł

-        § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 113 zł

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.100 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.368 zł

-        § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 1.151 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 16.410 zł

-        § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.700 zł

      Razem o kwotę 27.913 zł

Gimnazjum nr 3

-        § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 12.405 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł

Razem o kwotę 12.505 zł

20.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 40.318 zł z tego:

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.260 zł

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.565 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 9.920 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 235 zł

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 665 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 455 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 84 zł

-        § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 477 zł

-        § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 500 zł

-        § 4580 odsetki pozostałe o kwotę 490 zł

-        § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 220 zł

-        § 4750 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 447 zł

     z tego:

Gimnazjum nr 1

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł

       Razem o kwotę 2.000 zł

Gimnazjum nr 2

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  12.755 

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.565 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 9.920 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 235 zł

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 665 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 455 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 184 zł

-        § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 477 zł

-        § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 500 zł

-        § 4580 odsetki pozostałe o kwotę 490 zł

-       § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 220 zł

-        § 4750 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 447 zł

Razem o kwotę 27.913 zł

Gimnazjum nr 3

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  12.505 zł

Razem o kwotę 12.505 zł

21. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 237.763 zł    z tego:

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 108.045 zł

-        § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.700 zł

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.070 zł

-        § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 973 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 86.610 zł

-        § 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 459 zł

-        § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę

232 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.322 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.296 zł

-        § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 6.740 zł

-        § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 379 zł

-        § 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 5.426 zł

-        § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 910 zł

-        § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.200 zł

-        § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 201 zł

-        § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 200 zł

z tego:

ABK-2

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 70.000 zł

-        § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.200 zł

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 45.000 zł

-        § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę

100 zł

-        § 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 3.000 zł

-        § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.200 zł

-        § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 6.000 zł

Razem o kwotę 144.500 zł

ABK-3

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 715 zł

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.554 zł

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.158 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.346 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 19.368 zł

-        § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.322 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.096 zł

-        § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 6.740 zł

-        § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 479 zł

-        § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 9 zł

-        § 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 226 zł

-        § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę

1.791 zł

Razem o kwotę 48.804 zł

ABK-4

-        § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.491 zł

-        § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę  500 

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.523 zł

-        § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.005 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 22.242 zł

-        § 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 604 zł

-        § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę

500 zł

-        § 4410 podróże służbowe  krajowe  o kwotę 200 zł

-        § 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 2.200 zł

-        § 4580 odsetki pozostałe o kwotę  960 zł

-        § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.900 zł

-        § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 201 zł

-        § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 200 zł

Razem o kwotę 69.526 zł 

22. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 237.763 zł    z tego:

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 185 zł

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.842 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.254 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 36.721 zł

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 7 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 183.744 zł

-        § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę  7.818 zł

-        § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 883 zł

-       § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 309 zł

ABK-2

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.400 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.600 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 5.200 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 130.130 zł

-        § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 100 zł

-        § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 20 zł

-        § 4580 odsetki pozostałe o kwotę 50 zł

-        § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę

2.000 zł

Razem o kwotę 144.500 zł

ABK-3

-        § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.453 zł

-        § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 32 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 31.321 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.702 zł

-        § 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 145 zł

-        § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę

368 zł

-        § 4610  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 9.783 zł

Razem o kwotę 48.804 zł

ABK-4

-        § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 900 zł

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.600 zł

-        § 4260 zakup energii o kwotę 200 zł

-        § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 7 zł

-        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 49.912 zł

-        § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 7.807 zł

-        § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 100 zł

Razem o kwotę 69.526 zł

23. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 792 zł z tego:

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 91 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 701 zł

24. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w § 4300 zakup usług pozostałych  o kwotę 792 zł

25. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  32 zł

26. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 32 zł.

27. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku o kwotę 1.950 zł z tego:

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.232 zł

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 718 zł

28. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.950 zł

29. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 205.000 zł z tego:

-        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł

-        § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 203.000 zł

30. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 205.000 zł

31. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność w § 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 

5.200 zł

32.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.200 zł

33.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł

34. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja  publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.000 

35. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja  publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta  o kwotę 5.000 zł z tego:

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł

-        § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę

500 zł

-        § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.300 zł

-        § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 200 zł

36. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł

37. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.000 zł z tego:

-        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł

-        § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000 zł

38. Zmniejsza  się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.300 zł

39. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12.300 zł

40. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę  4.250 zł

41. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę  4.250 zł.

42.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność w § 4308 zakup usług pozostałych o kwotę

1.400 zł

43.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność w § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę

1.400 zł

44. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zdania w zakresie kultury o kwotę 5.500 zł z tego:

-        § 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł

-        § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł

45. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zdania w zakresie kultury o kwotę 5.500 zł z tego:

-        § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł

-        § 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł

46. Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł

47.  Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł

 

§ 2

 

Dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2007 wynoszą  45.998.696 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2007 wynoszą  43.310.608 zł

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                        Burmistrz Miasta

                                                                        Konrad Rowiński

  

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 grudnia 2007 roku

 

  1. W § 1 pkt 1 i 2 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o Decyzję Wojewody dolnośląskiego nr KO-WO-0341/52C/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników .
  2. W § 1 pkt 3 – 47 zwiększenie i zmniejszenie wydatków ma charakter porządkowy.
  3. Zestawienie zmian dokonanych zarządzeniem

dochody

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana zarządzeniem

stan po zmianie

zadania

801

80195

2030

          140 696   

               +  7 273   

              147 969   

własne

x

x

x

      140 696   

          + 7 273   

         147 969   

x

wydatki

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana zarządzeniem

stan po zmianie

zadania

801

80195

4300

          143 196   

            + 7 273    

              150 469   

własne

926

92605

4010

          179 344   

-19 000   

              160 344   

własne

926

92605

4260

          137 880   

                - 5 600   

              132 280   

własne

926

92605

4270

            67 900   

             - 58 900   

                   9 000   

własne

926

92605

4170

               8 112   

                + 1 500   

                   9 612   

własne

926

92605

4210

            23 300   

             +  41 700   

                65 000    

własne

926

92605

4390

               1 500   

                   +  300   

                   1 800   

własne

926

92605

4750

               2 000   

              + 40 000   

                42 000   

własne

852

85202

3020

                  313   

- 79   

                      234   

własne

852

85202

4040

               1 946   

-  25   

                   1 921   

własne

852

85202

4110

            12 214   

-   649   

                11 565   

własne

852

85202

4120

               1 688   

- 75   

                   1 613   

własne

852

85202

4220

               4 500   

-  192   

                   4 308   

własne

852

85202

4260

               3 560   

-  835   

                   2 725   

własne

852

85202

4270

               1 600   

-  246   

                   1 354   

własne

852

85202

4350

                  366   

- 73   

                      293   

własne

852

85202

4370

               1 620   

- 341   

                   1 279   

własne

852

85202

4410

                  200   

- 93   

                      107   

własne

852

85202

4430

                  416   

- 293   

                      123   

własne

852

85202

4480

               1 381   

- 14   

                   1 367   

własne

852

85202

4740

                  200   

-  135   

                        65   

własne

852

85202

4750

                  233   

-   204   

                        29   

własne

852

85202

4170

               3 440   

                +   966   

                   4 406   

własne

852

85202

4210

               7 744   

                 + 2 138   

                   9 882   

własne

852

85202

4280

                    70   

                    +   60   

                      130   

własne

852

85202

4300

               3 364   

                      + 90   

                   3 454   

własne

852

85219

3020

               5 316   

-  530   

                   4 786   

własne

852

85219

4110

          128 872   

-   175   

              128 697   

własne

852

85219

4120

            17 777   

-  25   

                17 752   

własne

852

85219

4140

            42 000   

-  2 432   

                39 568   

własne

852

85219

4270

            20 000   

-   4 003   

                15 997   

własne

852

85219

4280

                  591   

-    421   

                      170   

własne

852

85219

4360

               1 560   

-   310   

                   1 250   

własne

852

85219

4370

               9 220   

-  2 270   

                   6 950   

własne

852

85219

4430

               1 547   

-  300   

                   1 247   

własne

852

85219

4210

            26 152   

              +   7 000   

                33 152   

własne

852

85219

4260

            52 490   

               +   427   

                52 917   

własne

852

85219

4300

            22 159   

             +   2 111   

                24 270   

własne

852

85219

4350

               1 098   

                  +  122   

                   1 220   

własne

852

85219

4410

               3 178   

                 +  361   

                   3 539   

własne

852

85219

4750

               7 104   

                   +  445   

                   7 549   

własne

852

85212

3110

       4 922 679   

                        - 2   

           4 922 677   

zlecone

852

85212

4110

            70 633   

-  163   

                70 470   

zlecone

852

85212

4120

               2 436   

                 - 8   

                   2 428   

zlecone

852

85212

4280

                  122   

-  122   

                          -     

zlecone

852

85212

4350

                  640   

-  29   

                      611   

zlecone

852

85212

4370

               2 058   

- 1 048   

                   1 010    

zlecone

852

85212

4410

                  530   

-   256   

                      274   

zlecone

852

85212

4740

               1 174   

-  228   

                      946   

zlecone

852

85212

4210

               2 711   

                   +  567  

                   3 278   

zlecone

852

85212

4300

            21 076   

                  +   262   

                21 338   

zlecone

852

85212

4750

                  670   

              +  1 027   

                   1 697   

zlecone

754

75416

3020

            11 303   

                  +  528   

                11 831   

własne

754

75416

4110

            61 277   

                 + 1 965   

                63 242   

własne

754

75416

4210

            31 467   

               +  2 039   

                33 506   

własne

754

75416

4240

                  220   

                  + 151   

                      371   

własne

754

75416

4750

                  500   

                + 1 188   

                   1 688   

własne

754

75416

4170

               9 363   

- 677   

                   8 686   

własne

754

75416

4270

               1 040   

- 337   

                      703   

własne

754

75416

4280

               1 196   

-  571   

                      625   

własne

754

75416

4300

               3 200   

-  610   

                   2 590   

własne

754

75416

4350

                  850   

- 40   

                      810   

własne

754

75416

4360

               2 300   

-  322   

                   1 978   

własne

754

75416

4410

               6 082   

- 1 073   

                   5 009   

własne

754

75416

4430

               3 741   

- 1 557   

                   2 184   

własne

754

75416

4570

                  200   

- 128   

                        72   

własne

754

75416

4700

                  500   

-  240   

                      260   

własne

754

75416

4740

                  650   

-   316   

                      334   

własne

750

75075

4010

          173 500   

- 13 323   

              160 177   

własne

750

75075

4120

               7 300   

- 3 486   

                   3 814   

własne

750

75075

4270

            18 400   

- 163   

                18 237   

własne

750

75075

4350

               1 830   

- 28   

                   1 802   

własne

750

75075

4420

                  130   

- 130   

                          -     

własne

750

75075

4580

                    20   

- 19   

                           1   

własne

750

75075

4750

               3 500   

-1 633   

                   1 867   

własne

750

75075

4110

            25 300   

               +  3 237   

                28 537   

własne

750

75075

4170

                  410   

                        + 1   

                      411   

własne

750

75075

4210

            12 200   

                + 3 106   

                15 306   

własne

750

75075

4260

            36 551   

                   +  532   

                37 083   

własne

750

75075

4300

            31 663    

                 +1 737   

                33 400   

własne

750

75075

4370

               6 570   

                        + 2   

                   6 572   

własne

750

75075

4410

                  950   

                    + 345   

                   1 295   

własne

750

75075

4430

               2 200   

                + 1 558   

                   3 758   

własne

750

75075

4440

               6 450   

                   + 19   

                   6 469   

własne

750

75075

4480

            68 200   

                +  6 121   

                74 321   

własne

750

75075

4530

            25 009   

                 + 1 874   

                26 883   

własne

750

75075

4740

                  140   

                   +  250   

                      390   

własne

801

80101

3020

            27 922   

- 1 005   

                26 917   

własne

801

80101

3240

               1 300   

-  700   

                      600   

własne

801

80101

4120

          105 030   

- 312    

              104 718   

własne

801

80101

4260

          234 900   

-  9 133   

              225 767   

własne

801

80101

4280

               6 850   

- 1 190   

                   5 660   

własne

801

80101

4300

          178 464   

-  8 090    

              170 374   

własne

801

80101

4350

               2 427   

- 201   

                   2 226   

własne

801

80101

4370

            23 143   

-  1 279   

                21 864   

własne

801

80101

4410

               9 300   

-  1 296   

                   8 004   

własne

801

80101

4580

               1 500   

-  500   

                   1 000   

własne

801

80101

4010

       3 942 519   

                 + 3 765   

           3 946 284   

własne

801

80101

4110

          758 937   

                 + 4 736   

              763 673   

własne

801

80101

4210

          126 250   

                 + 7 333   

              133 583   

własne

801

80101

4240

            14 700   

                 + 6 472   

                21 172   

własne

801

80101

4440

          292 678   

                 + 1 400   

              294 078   

własne

801

80104

3020

            10 100   

-  995   

                   9 105   

własne

801

80104

4010

       1 458 534   

- 725   

           1 457 809   

własne

801

80104

4120

            39 882   

- 202   

                39 680   

własne

801

80104

4260

          181 800   

-  455   

              181 345   

własne

801

80104

4280

               3 750   

-  50   

                   3 700   

własne

801

80104

4300

            56 152   

-  641   

                55 511   

własne

801

80104

4370

               9 504   

-  691   

                   8 813   

własne

801

80104

4410

               1 500   

- 1 094   

                      406   

własne

801

80104

4570

               1 500   

- 1 500   

                          -     

własne

801

80104

4580

               1 500   

-  835   

                      665   

własne

801

80104

4110

          251 872   

                     +  30   

              251 902   

własne

801

80104

4170

               6 000   

                    + 437   

                   6 437   

własne

801

80104

4210

            60 629   

                    + 177   

                60 806   

własne

801

80104

4220

          173 210   

                + 2 189   

              175 399   

własne

801

80104

4270

            10 000   

                + 4 355   

                14 355   

własne

801

80110

4010

       2 759 982   

-  23 260   

           2 736 722   

własne

801

80110

4110

          516 781   

- 3 565   

              513 216   

własne

801

80110

4260

          304 458   

- 9 920   

              294 538   

własne

801

80110

4270

            69 800   

-  235   

                69 565   

własne

801

80110

4280

               3 500   

-  665   

                   2 835   

własne

801

80110

4370

            12 850   

-  455   

                12 395   

własne

801

80110

4410

               5 100   

-  84    

                   5 016   

własne

801

80110

4430

               8 400   

-  477   

                   7 923   

własne

801

80110

4570

               3 500   

- 500   

                   3 000   

własne

801

80110

4580

               1 500   

-  490   

                   1 010   

własne

801

80110

4750

            19 005   

-  447   

                18 558   

własne

801

80110

3020

            17 773   

                      + 71   

                17 844   

własne

801

80110

4120

            73 864   

                    + 113   

                73 977   

własne

801

80110

4170

            15 100   

               +  3 100   

                18 200   

własne

801

80110

4210

          183 835   

                 +5 368   

              189 203   

własne

801

80110

4240

            30 787   

              + 13 556   

                44 343   

własne

801

80110

4300

          106 966   

              + 16 410   

              123 376   

własne

801

80110

4440

          216 841    

                + 1 700   

              218 541   

własne

801

80110

4700

               4 300   

-  220   

                   4 080   

własne

700

70004

4010

       1 224 968   

- 108 045   

           1 116 923   

własne

700

70004

4040

            67 933   

- 12 700   

                55 233   

własne

700

70004

4110

          187 623   

- 10 070   

              177 553   

własne

700

70004

4120

            26 570   

-  973   

                25 597   

własne

700

70004

4270

          530 706   

-  86 610   

              444 096   

własne

700

70004

4350

               3 700   

-  459   

                   3 241   

własne

700

70004

4360

               7 720   

- 232   

                   7 488   

własne

700

70004

4370

            17 420   

- 1 322   

                16 098   

własne

700

70004

4410

            15 635   

- 1 296   

                14 339   

własne

700

70004

4430

            20 500   

- 6 740   

                13 760   

własne

700

70004

4440

            24 551   

-  379   

                24 172   

własne