Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6065366
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Zarządzenia Burmistrza dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie  nr  131 / 2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  29 listopada 2007 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ,pkt  13,  pkt  14 , art. 188 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr V / 23 / 2007  Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność  w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę  15.957 zł

2.      Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność  w § 4300 zakup usług pozostałych  o kwotę 15.957 zł

3.      Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę  14.800 zł

4.      Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 14.800 zł

5.      Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność  w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4.002 zł

6.      Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych  w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność  o kwotę  4.002 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 78 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3.924 zł

7.      Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 9.152 zł

8.      Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 3110 świadczenia społeczne  o kwotę 9.152 zł.

9.      Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 8.000 zł

10.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 8.000 zł.

11.  Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 25.500 zł

12.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne  o kwotę  25.500 zł,

13.  Zmniejsza się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę  69.000 zł

14.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 69.000 zł

15.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola  o kwotę  37.400  zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  9.100 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 13.900 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę  6.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę  900 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwot   5.000 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

        kwotę 1.000 zł

      Przedszkole nr 1

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 700 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 3.400 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6.000 zł

Razem   o kwotę 10.100 zł

Przedszkole nr 3

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  8.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

Razem o kwotę   23.500 zł

Przedszkole nr 5

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę  1.100 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę  1.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  2.500 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę   1.000 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

kwotę 1.000 zł

Razem o kwotę    16.600 zł

16.  Zwiększa się  wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola  o kwotę  37.400  zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  20.500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  500 zł

§ 4220 zakup środków żywności  o kwotę 13.400 zł

Przedszkole nr 1

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  8.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł

Razem o kwotę 10.100 zł

Przedszkole nr 3

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  22.500 zł

Razem o kwotę  23.500 zł

Przedszkole nr 5

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  200 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł

§ 4220 zakup środków  żywności o kwotę  13.400 zł

17.  Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę  84.312 zł  z tego:

     § 4040  dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę  24.762 zł

     § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  8.000 zł

     § 4270 zakup usług remontowych o kwotę  50.900 zł

     § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

       o kwotę  150 zł

     § 4580 odsetki pozostałe o kwotę 500 zł

     z tego:

     Szkoła Podstawowa nr 1

§ 4040  dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 18.719 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 46.900 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 404 zł.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę   20 zł

Razem  o kwotę     66.043 zł

      Szkoła Podstawowa nr 2

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  8.000 zł

      Razem o kwotę   8.000 zł

      Szkoła Podstawowa nr 4

      § 4040  dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę  6.043 zł

      § 4270 zakup usług remontowych o kwotę  4.000 zł

      § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

        o kwotę  1.500 zł

      § 4580 odsetki pozostałe o kwotę  500 zł

      Razem  o kwotę    12.043 zł

18.  Zwiększa wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę  84.312 zł  z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę   3.840 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę    8.527 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.260 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę  9.200 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 47.369 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 136 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.980 zł  

z tego:

     Szkoła Podstawowa nr 1

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę  1.940 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 384 zł

     § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  9.000 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę  6.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 47.369 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

  o kwotę 1.350 zł

      Razem o kwotę   66.043 zł

      Szkoła Podstawowa nr 2

      § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę   4.260 zł

      § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.200 zł

      § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 540 zł

      Razem o kwotę  8.000 zł

      Szkoła Podstawowa nr 4

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę  1.900 zł

     § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.143 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.000 zł

     Razem  o kwotę    12.043 zł

19.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 113.134 zł

20.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 113.134 zł

21.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę  3.500 zł z tego:

§ 3020 wydatki niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.500 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł

22.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę  3.500 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 426 zł

     § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

   kserograficznych o kwotę 970 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.104 zł

23.  Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 128.300 zł

24.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  o kwotę  131.542  zł z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne  o kwotę 122.218 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  690 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.114 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.278 zł

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 92 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

   o kwotę 122 zł

      § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

    kserograficznych o kwotę 28 zł

25.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  o kwotę 3.242 zł z tego:

     § 3020 wydatki niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 28 zł

     § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł

     § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 214 

26.  Zmniejsza się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 126.340 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę  27.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 70.000 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

   o kwotę 440 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

   o kwotę 3.100 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł

     § 4430 różne opłaty i składki  o kwotę 4.800 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 15.000 zł    

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 1.000 zł

     § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 3.000 zł

     Administracja Budynków Komunalnych nr 2

§ 4260 zakup energii o kwotę 10.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 70.000 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

   o kwotę 1.500 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki  o kwotę 2.000 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 3.000 zł

Razem o kwotę 88.500 zł

Administracja Budynków Komunalnych nr 3

§ 4260 zakup energii o kwotę 17.000 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

   o kwotę 1.000 zł

Administracja Budynków Komunalnych nr 4

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

   o kwotę 600 zł

§ 4430 różne opłaty i składki  o kwotę 2.800 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 600 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 15.000 zł    

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 1.000 zł

27.  Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę  126.340 zł z tego:

§ 3020 wynagrodzenia niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.600 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 133 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  5.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 30 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 110.377 zł

     § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

   kserograficznych o kwotę 200 zł

Administracja Budynków Komunalnych nr 2

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  5.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 78.500 zł

Razem o kwotę 88.500 zł

Administracja Budynków Komunalnych nr 3

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 133 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 30 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 17.677 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

  o kwotę 160 zł

Razem o kwotę 18.000 zł

Administracja Budynków Komunalnych nr 4

§ 3020 wynagrodzenia niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.600 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 14.200 zł

     § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

   kserograficznych o kwotę 200 zł

Razem o kwotę 20.000 zł

28.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4260 zakup energii o kwotę  12.000 zł

29.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w  § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000 zł.

30.  Zmniejsza  się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 117.651 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.523 zł

     § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

     § 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 928 zł

     § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o

        Kwotę 200 zł  

     Z tego:

     Gimnazjum nr 1

     § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

     § 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 800 zł

     § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o

        Kwotę 1.000 zł  

     § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

        kserograficznych o kwotę 500 zł

     Razem o kwotę 7.300 zł

     Gimnazjum nr 3

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.523 zł

     § 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 128 zł

     § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

        o kwotę 330 zł

Razem o kwotę 111.981 zł

31.  Zwiększa  się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 117.651 zł z tego:

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 550 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 797 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 65.504 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek o kwotę 14.500 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł

§ 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

   o kwotę 470 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

   kserograficznych o kwotę 830 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 10.500 zł

Z tego:

Gimnazjum nr 1

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł

§ 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

   o kwotę 800 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę  500 zł   Razem o kwotę  7.300 zł

       Gimnazjum nr 3

       § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 550 zł

       § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 797 zł

       § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.500 zł

       § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  59.504 zł

       § 4240 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek o kwotę 14.500 zł

       § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł

       § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 800 zł  

       § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych o kwotę 1.330 zł

       § 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę

         10.000 zł

       Razem o kwotę  111.981 zł

32.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań  własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( Łużyckie Centrum Rozwoju)  o kwotę 8.590 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę  250 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 2.401 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 80 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.500 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 150 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 1.009 zł

33.  Zmniejsza  się wydatki w zakresie zadań  własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( Łużyckie Centrum Rozwoju)  o kwotę 8.590 zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł

§ 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

   o kwotę 500 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 300 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 5.500 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego o kwotę 130 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

  kserograficznych o kwotę 160 zł

34.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 144.730 zł

35.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 144.730 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.100 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 80.000 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 13.000 zł

§ 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

   o kwotę 10.000 zł

     § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

        garażowe o kwotę 1.400 zł

     § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 12.000 zł

   § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 1.230 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 7.000 zł

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 8.000 zł

     § 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 3.000 zł

 

36.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i szkolenie nauczycieli w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł

37.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i szkolenie nauczycieli w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł

38.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 600 zł

39.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej  w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 600 zł

40.  Zmniejsza  się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

41.  Zwiększa  się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł

 

§ 2

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą  45.809.692 

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą   43.121.604 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                             Burmistrz Miasta

                                                                                              Konrad Rowiński

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-01-31 09:24:40, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-01-31 09:26:40, Ostatnia zmiana: 2008-01-31 09:26:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1332