Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084298
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Nr OR. 0055-12/07

 

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta Lubań

za  m-c  grudzień  2007 roku

 

W omawianym okresie:

 

I.      W zakresie spraw organizacyjno – prawnych Burmistrz :

 

1.Wydał 7 Zarządzeń , które dotyczyły między innymi:

·        ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 18.12.07 na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań położonej przy ul. Leśnej.

·        ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 18.12.07 na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań położonej przy ul. Gazowej.

·        prawa pierwokupu.

·        nieodpłatnego przekazania Miejskiej Bibliotece Publicznej sprzętu komputerowego.

·        nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Lubań 60% udziału w nieruchomości zabudowanej od Łużyckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Lubaniu.

·        podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawców z równoczesnym przeniesieniem własności budynku.

·        zmiany Zarządzenia Nr 130/2007 z dnia 27.11.2007 r. Burmistrza Miasta Lubań w sprawie inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urząd Miasta Lubań.

 

2.      Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 8 projektów uchwał.

 

II.          W zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

1. W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego :

 

·        W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 104 punkty świetlne.

            (Osiedle „PIAST”- 12 , „Księginki” – 18 „Kamienna Góra” – 13 , „ Śródmieście” –

            22, w innych miejscach – 35).

·        Zamontowano zakupione w roku 2006  iluminacje świąteczne, które  umieszczono na ul. Spółdzielczej , Ratuszowej, Brackiej i Pl. Okrzei, Pl. 3-go Maja.

      Dodatkowo ZGiUK Sp. z o.o. zakupił 4 szt. iluminacji , które zostały zamontowane 

Na ulicy Ratuszowej, Wrocławskiej i Tkackiej (w obrębie Rynku). Koszt zakupu iluminacji sfinansowany został ze środków ZGiUK Sp.z o.o.

·        Zakupiono nowe lampy sodowe energooszczędne  w ilości 430 szt. (o mocy 250W i 150W), które zostaną zamontowane na głównych ciągach ulicznych miasta.  Koszt zakupu lamp wyniósł 12.000 złotych.

 

2. W ramach zadania – utrzymanie czystości

 

 • Grupa pracowników interwencyjnych w miesiącu grudniu uprzątnęła następujące ulice: Kazimierza Wielkiego, J.Słowackiego, Wojska Polskiego, Działkową, Kopernika, Górną, Zamkową, Jasną.
 • Naprawiono i zamontowano kosze uliczne w obrębie ulic: Wrocławskiej, Podwale, Włókienniczej oraz naprawiono łańcuchy ograniczające wzdłuż ulicy Bankowej i Pl. 3-go Maja. Naprawy dokonał pracownik gospodarczy Urzędu Miasta. 
 • W miesiącu grudniu odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt  w Jeleniej Górze jednego psa z ulicy Krótkiej.
 • ZGiUK sp.z .o.o. zebrał i przewiózł do czasowego przechowania 3 szt. padłych psów.

Koszt zadania wyniósł 1.318,44 zł.

 

3. W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa 

 

 • Uzyskano                              : 1 lokal mieszkalny i 1 lokal socjalny

                                                             Rozdzielono wszystkie lokale 

 

4. W ramach zadania : Dodatki mieszkaniowe

 

·        liczba wydanych decyzji:

w listopadzie - 133

·        kwota przyznanych dodatków:

w listopadzie – 18.305,70 zł

 

III. w zakresie spraw remontowo- inwestycyjnych :

 

1. W zakresie dotyczących robót inwestycyjnych:

 

 • Trwają prace projektowe na wykonanie opracowań związanych z dokumentacjami

      na uporządkowanie terenów i placów w centrum miasta. Termin wykonania I etapu

      opracowań ustalono na dzień 30.12.br. 

·        Roboty związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

1)                 Prowadzono tylko prace związane z awaryjnym utrzymaniem oznakowania

pionowego ulic.  

2)                 Zakończono prace związane z wykonaniem robót naprawczych muru

oporowego pomiędzy drogą i budynkiem przy ul. Głównej i robót

konserwacyjnych kanału Młynówki.

3)                 Zrealizowano dostawcę kostki betonowej na wykonanie drogi dojazdowej i

placu na  terenie Osiedla Fabryczna II etap – droga dojazdowa od strony ul.

Papieża Jana Pawła II i plac przy kościele p.w. Świętej Jadwigi. Prace drogowe

realizowane będą w roku 2008.

4)                 Zakończono prace związane z przebudową nawierzchni chodnika z płyt

betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej przy ul.Brackiej wraz z remontem przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz remont zniszczonych miejsc w nawierzchni jezdni bitumicznej ul. Słonecznej.  

5)                 Wykonano remont drobnych wykruszeń nawierzchni masą bitumiczną na

ul.Ratuszowej, Wrocławskiej, Skłodowskiej, Grunwaldzkiej, Rynku, Tkackiej, Placu Lompy oraz drodze wewnętrznej na terenie siedziby weterynarii, a także uzupełniono ubytki w nawierzchni z kostki kamiennej w ul. Brackiej.

6)                 Dostarczono materiał – frezowinę z nawierzchni bitumicznej - mieszkańcom

budynków przy ul.Dąbrowskiego 7 – 8, w celu uzupełnienia nawierzchni dróg i placów i poprawy    warunków dojazdów do ulicy i garaży. Prace związane z jej wbudowaniem mieszkańcy wykonają we własnym zakresie.

7)                  Rozpoczęto prace remontowe sekretariatu i innych pomieszczeń Urzędu

Miasta oraz z wykonaniem sieci komputerowej na Placu Lompy i w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

2. Zadania związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

 

·       W wyniku prowadzonych prac związanych z usunięciem niedrożności kanalizacji deszczowej odbierającej wody opadowe z ul. Łącznej i terenów przyległych mimo czynionych prób i ciśnieniowego udrażniania kanału nie udało się ustalić miejsca włączenia tej kanalizacji i odbioru wód deszczowych przez kanał deszczowy przebiegający w Placu 3 Maja. Dodatkowo kanał, z uwagi na jego stan techniczny, wymaga przebudowy wraz z wykonaniem jego włączenia w sieć zbiorczą. Wykonanie tych prac wymaga w pierwszej kolejności opracowania projektu budowlanego. Z uwagi na wyczerpanie się środków finansowych przyznanych na te cele w budżecie miasta na rok 2007 prace te kontynuowane będą w roku 2008.

·        Zakończono udrażnianie kolektorów deszczowych i oczyszczanie studni połączeniowo – rewizyjnych na odcinku pomiędzy ul.Pawią i Cichą oraz przebiegających przez boisko sportowe przy ul. Działkowej (przy murze cmentarza komunalnego) w kierunku ul. Cmentarnej.

·       Zakończono prace związane z usunięciem awarii kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynków komunalnych położonych przy ul. Torowej 1-3.

·        Wyczyszczono sieć kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej oraz 25 wpustów ulicznych wraz z przykanałami, m.in. w ulicach: Słoneczna, Mikołaja, Bracka, Esperantystów, Tkacka i Stara.

·        Usunięto zapadliska w jezdniach i chodnikach spowodowane wadliwym działaniem kanalizacji deszczowej w ul.Wrocławskiej i Tkackiej.

 

3. Inne zadania:

 

 Wydano:

 

 • 2 decyzje awaryjnego zajęcia pasa drogowego dróg gminnych dla Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu i właściciela prywatnej posesji na  usunięcie awarii sieci wodociągowej i sanitarnej.
 • 1 zezwolenia na wejście z robotami w pasy drogowe dróg wewnętrznych będących pod zarządem Burmistrza Miasta Lubań bez naliczania opłat.
 • 10 sztuk decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego, głównie pod ustawienie rusztowań oraz umieszczenie reklam..
 • 3 opinii pod projekty związane z przyszłym zajęciem pasa drogowego.
 • Dokonano przeglądu gwarancyjnego robót odtworzeniowych nawierzchni zajętych pod roboty wykonywane przez LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu. W protokóle określono usterki i niedoróbki oraz termin ich usunięcia.

IV. W zakresie spraw gospodarki gruntami, nieruchomości i rolnictwa

 

1.      Wydano 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości:

- działki Nr 11/4, Obręb I, AM 4 – w rejonie ul. Pastelowej

- działki Nr 119/16, 120/18,Obręb V, AM 4 – ul. Polna

- działki Nr 21, Obręb I, AM 8 – ul. Pawia

- działki Nr 19, Obręb IV, AM 6 – ul. Główna.

2.      Nadano numerację porządkową dla nieruchomości położonej  przy ul. Kopernika 30A, Kopernika 30, Starolubańskiej 13C, Polnej 70, Kopernika 30B

3.      Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych (11 działek) pod lokalizację garaży przy ul. Fabrycznej Osiedle – Obręb I, AM 10 działki Nr 11/31-11/41. Rozstrzygnięto przetarg na zbycie działki Nr 11/35.

4.      Przeprowadzono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażem i budynkiem gospodarczym przy ul. Skalniczej – Obręb V, AM 16

- działka  Nr 57/2 o pow. 28 m2

- działka Nr 57/3 o pow. 45 m2

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych

5.      Przeprowadzono IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lubaniu przy ul. Gazowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań oznaczonych geodezyjnie jako

- działka Nr 6/18, Obręb IV, AM 8 o pow. 714 m2

- działka Nr 6/20, Obręb IV, AM 8 o pow. 215 m2

z przeznaczeniem na tereny aktywności gospodarczej.

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

6.      Przeprowadzono IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych przy ul. Leśnej, stanowiących działkę Nr 93/4, Obręb V, AM 17 o pow. 1.478m2 oraz 1 udziału w działce Nr 93/3, Obręb V, AM 17 o pow. 136 m2.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

7.      Wytypowano do zbycia nieruchomości zabudowane pawilonami handlowymi położone w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawców (działka Nr 12/8, 12/9, 12/7, 12/6, Obręb II, AM 8).

8.      Nie skorzystano z przysługującego prawa pierwokupu nabycia prawa własności działki przy ul. Polnej:

- działka nr 119/17, Obręb V, AM 4 o pow. 457 m2

9.      Sprzedano 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

10.  Wytypowano do sprzedaży 13 lokali mieszkalnych  na rzecz najemców.

11.  Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynku wielolokalowego i w prawie

współużytkowania wieczystego działki, położonej w Lubaniu przy ul. Łużyckiej 27A,   Placu Okrzei 7,

12.  Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanych położonych w Lubaniu zabudowanych budynkami gospodarczymi, oznaczonych geodezyjnie jako :

- działka Nr 23/3, Obręb II, AM 19 o pow. 379 m2 przy ul. Starolubańskiej

- działka Nr 47/3, Obręb II, AM 18 o pow. 63 m2 przy ul. Łużyckiej

 1. Przygotowano i podpisano protokół uzgodnień w sprawie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Lubań, w zamian za zaległości podatkowe, udziału w wysokości 60% w prawie własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Łużyckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 65/26, Obręb II, AM 14 o pow. 2.307 m2.
 2. Zakończono procedurę związaną z wydzieleniem gruntów przeznaczonych pod budowę drogi zwanej obwodnicą południowo – zachodnią w Lubaniu.
 3. Przeprowadzono i zakończono negocjacje z 9 osobami w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa w skład mienia komunalnego GML gruntów przeznaczonych na cele publiczne. ( budowa obwodnicy południowo – zachodniej, poszerzenie dróg w obrębie Harcerskiej Góry oraz w rejonie  Osiedla Fabrycznego) .

V. w zakresie spraw ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej :

 

2.      Centrum Badań Jakości z Lubina wykonało drugi w tym roku,  obowiązkowy monitoring zamkniętego wysypiska w Nawojowe Łużyckim. Wyniki nie wykazały szkodliwego oddziaływania na otaczające środowisko.

3.      W ramach „Programu wspierającego likwidację azbestu” w naszej gminie  do końca

tego roku zostanie przekazana z GFOŚiGW kwota 40.000 zł dla czterech wspólnot mieszkaniowych przy ul. Lwóweckiej na utylizację poryć dachowych z ich budynków mieszkalnych.

4.      W ramach postępowania mającego na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 20 grudnia zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna w ramach konsultacji społecznych, w sprawie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelniania kwatery w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu.

 

VI. w zakresie spraw promocji,  kultury, sportu i oświaty :

 

1.      W dniu  11.12. odbyło się w Bautzen  spotkanie grupy roboczej Związku Sześciu Miast Łużyckich. Na spotkanie przyjęto budżet na 2008r. ustalono  udział Związku w targach turystycznych oraz  przyjęto program działania Związku na 2008r.

2.      Przygotowano wniosek do Wojewody w sprawie przyznania środków finansowych w  

wysokości 337.404 zł na dożywianie dzieci, uczniów i dorosłych w 2008r.

3.      W dniu 14.12. br. odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Sportu. Wybór przewodni-

czącego przeniesiono na następne spotkanie, kiedy obecni będą wszyscy członkowie

Rady.

 

Ponadto Burmistrz wziął udział w:

 

1)      posiedzeniu Zarządu Powiatu Lubańskiego,

2)      obchodach Dnia Seniora,

3)      posiedzeniu Stowarzyszenia Euroregionu Nysa,

4)      poświeceniu Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Jakuba,

5)      obchodach Dnia Górnika – tzw. „Barbórka”,

6)      spotkaniu z dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy drogi dojazdowej do A4,

7)      konwencie Burmistrzów i Wójtów połączony z prezentacją filmu dokumentalnego „Dom na granicy”,

8)      spotkaniu z zarządcami wspólnot mieszkaniowych,

9)      spotkaniach opłatkowych,

10)  w walnym posiedzeniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lubaniu

Sp.z o.o.

 

 

 

 

Sporządziła:

Beata Soczyńska

21.12.2007

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-01-03 12:37:38, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-01-03 12:39:26, Ostatnia zmiana: 2008-01-03 12:39:27, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1332