Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6065183
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Uchwały Rady Miasta dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

Uchwała nr XVI/87/2007

Rady Miasta Lubań

z dnia 21 grudnia 2007 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 54 ust.1, ust.2 pkt 2 i 6, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165 ust. 1, art. 167 ust. 2 pkt 1 I 2, art. 184 ust 1 pkt 1,2,7,13 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami. Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ogółem o kwotę 108.014 zł z tego w:

-        rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 103.694 zł z tego w

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 177.018 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.694 zł

-        rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.320 zł z tego w:

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 1.820 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 500 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 2.000 zł

2.      Zmniejsza się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ogółem o kwotę 56.000 zł z tego w:

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 45.000 zł

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 11.000 zł

3.      Zwiększa się dochody w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność w § 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z budżetu państwa jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 2.000 zł.

4.      Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna ogółem o kwotę 5.600 zł z tego w:

-        rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 600 zł.

-        rozdziale 75023 Urzędy gmin w § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 5.000 zł

5.   Zmniejsza się dochody w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin ogółem o kwotę 35.000 zł z tego w:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat ogółem o kwotę 27.000 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.000 zł

6.   Zmniejsza się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ogółem o kwotę 1.321.650 zł z tego w:

-        rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem o kwotę 587.000 zł z tego w:

      § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 527.000 zł

      § 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 60.000 zł

-        rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 600.000 zł.

-        rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 134.650 zł

7.   Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ogółem o kwotę 1.395.133 zł z tego w:

-        rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem o kwotę 37.081 zł z tego w:

       § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 600 zł

 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 18.000 zł

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o  kwotę   18.481 zł

-        rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem o kwotę 21.009 zł z tego w:

      § 0320 Podatek rolny o kwotę 14.990 zł

      § 0430 Wpływy z opłaty targowej o kwotę 2.019 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.000 zł.

-        rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 13.000 zł.

-        rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa           w § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 1.322.043 zł

8.   Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.000 zł

9.   Zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 1.100 zł z tego w:

-        rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 200 zł.

-        rozdziale 80104 Przedszkola w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 400 zł

-        rozdziale 80110 Gimnazja ogółem o kwotę 500 zł z tego w:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 300 zł

      § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 200 zł

10.       Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna ogółem o kwotę 2.700 zł z tego w:

-        rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 600 zł

-        rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100 zł

-        rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę  600 zł

-        rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1.400 zł z tego w:

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.300 zł

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100 zł

11.       Zmniejsza się dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictw narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę  5.884 zł.

12.       Zwiększa się dochody w dziale 921 Kultura i i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w § 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z budżetu państwa jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 9.500 zł

13.       Zwiększa się dochody z dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę   200 zł

 

§ 2

 

1.      Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne ogółem o kwotę 50.000 zł z tego w:

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł ul. Słoneczna

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł „Zabudowa  placów Centrum”

2.      Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ogółem o kwotę 107.194 zł           z tego w:

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.500 zł (ABK-3, ul. Plac Strażacki 6/5  remont pieca)

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 180.712 zł (ABK 4 – 158.694 zł,            ABK 3 – 22.018 zł)

3.      Zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.019 zł.

4.      Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000 zł (Szkoła podstawowa -2)

5.      Zmniejsza się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 106.700 zł.

6.      Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem o kwotę 53.200 zł          z tego w:

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł (kanalizacja deszczowa ul. Łączna)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 33.200 zł (kanalizacja sanitarna Uniegoszcz 21.000 zł, kanalizacja sanitarna IV etap Kamienna Góra    12.200 zł)

 

§ 3

 

Ustala się plan finansowy Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Lubania „Hotel Pokoje Gościnne” i tak:

1.      Stan środków  obrotowych  na początek 2007 roku wynosi 500,00 zł

2.      Przychody po zmianach w 2007 roku wynoszą 140.000,00 zł § 0830 Wpływy z usług 140.000,00 zł

3.      Ustala się koszty działalności w 2007 roku w kwocie 140.000,00 zł, w tym:

§ 4010  wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie   61.000,00 zł.

4.      Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku ustala się w kwocie 500,00 zł

 

§ 4

 

Ustala się plan finansowy Zakładu budżetowego Stołówki szkolne i tak:

1.      Stan środków  obrotowych  na początek 2007 roku wynosi 561,00 zł

2.      Przychody po zmianach w 2007 roku wynoszą 760.107,00 zł

     § 0830 Wpływy z usług 481 100,00 zł

     § 2650 Dotacja  przedmiotowa z budżetu kwota 279.007,00 zł

3.      Ustala się koszty działalności w 2007 roku w kwocie 759.446,00 zł, w tym:

§ 4010  wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie   233.500,00 zł.

4.      Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku ustala się w kwocie 100,00 zł

 

§ 5

 

Dochody budżetu Miasta Lubań wynoszą   45.914.405 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań wynoszą    43.226.317 zł

 

§ 6

 

Nadwyżkę budżetową przeznacza się, na spłatę kredytów i pożyczek.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                              Małgorzata Grzesiak

 

 

Załączone dokumenty
  uzasadnienie (35.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-12-31 13:44:28, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-12-31 13:46:31, Ostatnia zmiana: 2007-12-31 13:46:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1436