Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084397
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Nr OR. 0055-10/07

 

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta Lubań

za  m-c  listopad  2007 roku

 

W omawianym okresie:

 

  I.      w zakresie spraw organizacyjno –prawnych Burmistrz :

 

1.      Burmistrz wydał  11 Zarządzeń , które dotyczyły między innymi :

O     powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowej;

O     przyjęcia wzoru ankiety dotyczącej badania satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Miasta Lubań;

O     powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nabywanie gruntów przeznaczonych na cele publiczne;

O     obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. K.Wielkiego;

O      przyjęcia projektu budżetu Miasta Lubań na 2008 rok;

O     oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu nieruchomości gruntowej położonej w Lubaniu przy ul. Kościuszki 4 ;

O      tworzenia formacji obrony cywilnej ;

O      wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu ;

O      ustalenia składu komisji przejmującej nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej od Skarbu Państwa ( Sanepid);

O      prawa pierwokupu;

O     powołania komisji egzaminacyjnej dla  nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

 

2.      Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 9 projektów uchwał.

 

II.      w zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

1.      W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego :

a)    W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 104 punkty świetlne .( Osiedle „PIAST”- 12 , „Księginki” – 18 „Kamienna Góra” – 13 , „ Śródmieście” – 22, w innych miejscach – 35 ) .

b)     Naprawiono uszkodzone linie kablowej :

-       na ulicy Głównej, uruchamiając oświetlenie 26 punktów świetlnych – koszt 5.510,91 zł,

-       na ulicy Kazimierza Wlk, uruchamiając oświetlenie na odcinku Królowej Jadwigi parking, Kazimierza Wlk.- skrzyżowanie z drogą do PEC – koszt naprawy 4.679,48zł.

-        na ulicy Esperantystów , gdzie uruchomiono 9 punktów na wysokości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych –koszt 2.224,69 złotych,

 Naprawy dokonał konserwator miejskiej sieci oświetlenia.

2.      W ramach zadania – utrzymanie czystości

a)    Grupa pracowników interwencyjnych oczyszczała obrzeża  chodników poprzez usuwanie traw, sprzątanie ziemi, piasku, liści itp. Uprzątnięto następujące ulice: Al. Kombatantów, parking przy ul. Żymierskiego, ul. Słoneczną , Torową, Graniczną.

b)     Naprawiono i zamontowano kosze uliczne w obrębie ulic: Podwale-park , Włókienniczej, Cmentarnej , Pl. 3-go Maja . Naprawy dokonał pracownik gospodarczy Urzędu Miasta. 

c)     Naprawiono elementy drewniane ławek w obrębie ulicy Żymierskiego Prace realizował pracownik gospodarczy .

d)    Ustalono lokalizację i zlecono budowę boksu na odpady stałe na zapleczu nieruchomości Rynek Nr 13 . Koszt budowy boksu na 6 pojemników o poj.1,1m3 wyniesie 18.000 złotych .

 

3.     W ramach zadania – zimowe utrzymanie dróg

 

W dniu 29.10.2007 r. powierzono prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg miejskich w sezonie 2007-2008 ( od 01.12.2007 r. do 28.02.2008 r.) Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu. Zakładany koszt realizacji zadania : 108.600 złotych brutto.     

Ze względu na opady śniegu w listopadzie w dniu 09.11.2007 r. powierzono od 11.11.2007 r. do 30.11.2007 r. prowadzenie zimowego utrzymania dróg miejskich  w systemie każdorazowego zgłoszenia o konieczności prowadzenia akcji. Koszt dobowego utrzymania zimowego wyniesie 1000 złotych .

 

4.      W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa 

 

Uzyskano 1 lokal mieszkalny, który rozdzielono

 

5.      W ramach zadania : Dodatki mieszkaniowe

 

·        liczba wydanych decyzji w październiku – 117

·        kwota przyznanych dodatków w październiku - 18.599,63 zł

 

III.      w zakresie spraw remontowo- inwestycyjnych :

 

1.      W zakresie dotyczących robót inwestycyjnych:

Rozpoczęto prace projektowe na wykonanie opracowań związanych z dokumentacjami na uporządkowanie terenów i placów w centrum miasta. Termin wykonania I etapu opracowań ustalono na dzień 30.12.br. 

 

2.      Roboty związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

1)    Z uwagi na wyczerpanie się przyznanych środków w budżecie miasta prowadzono tylko w niewielkim zakresie prace związane z awaryjnym utrzymaniem oznakowania pionowego ulic. W tym okresie wprowadzono dodatkowe oznakowanie drugiej strony ul. Bankowej  zakazem zatrzymywania się.

2)    Zakończono roboty drogowe związane z przebudową zniszczonej nawierzchni bitumicznej ul. Mikołaja Reja na nawierzchnię z kostki betonowej.

3)    Zakończono prace związane z wymianą zniszczonej górnej warstwy nawierzchni drewnianej mostu nad potokiem Siekierka w ciągu ul. Starolubańskiej.

4)    Na ukończeniu są prace związane z wykonaniem robót naprawczych muru oporowego pomiędzy drogą i budynkiem przy ul. Głównej i robót konserwacyjnych kanału Młynówki.

5)    Wybrano dostawcę kostki betonowej na wykonanie drogi dojazdowej i placu na terenie Osiedla Fabryczna II etap. Dostawa zostanie zrealizowana do 30.11.br.

6)    Pod koniec miesiąca rozpoczną się prace związane z przebudową nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej przy ul. Brackiej oraz remont zniszczonych miejsc nawierzchni bitumicznej ul. Słonecznej .

 

3.      Zadania związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

 

1)     Wydano techn. warunki przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji

      deszczowej – 1 szt.

2)     Wykonano naprawę kanalizacji deszczowej w drodze gruntowej

      przebiegającej przy murze cmentarza komunalnego przy skrzyżowaniu z

      ul. Pawią.

3)     Rozpoczęto udrażniania przewodów kanalizacji deszczowej odbierającej

      wody opadowe z ul. Łącznej i terenów przyległych.

4)    Rozpoczęto udrażnianie kolektorów deszczowych i oczyszczanie studni połączeniowo – rewizyjnych na odcinku przebiegającym przez boisko sportowe przy ul. Działkowej (przy murze cmentarza komunalnego) w kierunku ul. Cmentarnej.

5)    Rozpoczęto usuwanie awrii kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynków komunalnych położonych przy ul. Torowej 1-3.

6)     Odbudowano nawierzchnię z kostki betonowej po robotach awaryjnych na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Lubaniu.

7)     Zakończono pierwszy etap czyszczenia wpustów ulicznych w drogach – ulicach gminnych będących w zarządzie Burmistrza Miasta Lubań. Prace są kontynuowane w miarę zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb.

 

4.      Inne zadania:

 

 W powyższym okresie wydano:

 

·        6 sztuk decyzji awaryjnego zajęcia pasa drogowego dróg gminnych dla  Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu, w których określono warunki zajęcie pasa drogowego na podstawie, których należało usunąć przedmiotowe awarie.

·        1 sztukę decyzji awaryjnego zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla Zakładu EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Rejon Wykonawstwa Sieci SN I nN, Terenowy Wydział Wykonawstwa w Lubaniu, ul. Kościuszki 26, 59 – 800 Lubań

·        4 zezwolenia na wejście z robotami w pasy drogowe dróg wewnętrznych będących pod zarządem Burmistrza Miasta Lubań bez naliczania opłat.

·        2 sztuk decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego.

 

 

IV.      w zakresie spraw gospodarki gruntami, nieruchomości i rolnictwa

 

1.      Wydano 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości działki Nr 11/10, Obręb IV, AM 14 – ul. Jeleniogórska oraz  31 decyzji  zatwierdzających podział gruntów przeznaczonych pod budowę obwodnicy południowo zachodniej w Lubaniu.

2.     Nadano numerację porządkową dla nieruchomości położonej  przy ul. Brackiej 7A

3.     Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych (11 działek) pod lokalizację garaży przy ul. Fabrycznej Osiedle – Obręb I, AM 10 działki Nr 11/31-11/41.

4.     Ogłoszono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażem i budynkiem gospodarczym przy ul. Skalniczej – Obręb V, AM 16

-        działka  Nr 57/2 o pow. 28 m2

-        działka Nr 57/3 o pow. 45 m2

5.     Zawarto akty notarialne dotyczące sprzedaży działek położonych w Lubaniu na Osiedlu Fabrycznym z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (Obręb I, AM 10 działki Nr 5/3, 5/4, 4/10, 4/2, 4/3, 4/4, 14, 15, 4/19, 4/20 , 4/21).

6.     Zawarto akt notarialny dot. zbycia działki w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości (działka Nr 8/11, Obręb III, AM 6 o pow. 3 m2) przy ul. Grunwaldzkiej.

7.     Ogłoszono IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lubaniu przy ul. Gazowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań oznaczonych geodezyjnie jako

-        działka Nr 6/18, Obręb IV, AM 8 o pow. 714 m2

-        działka Nr 6/20, Obręb IV, AM 8 o pow. 215 m2

z przeznaczeniem na tereny aktywności gospodarczej.

8.     Ogłoszono IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych przy ul. Leśnej, stanowiących działkę Nr 93/4, Obręb V, AM 17 o pow. 1.478m2 oraz 1 udziału w działce Nr 93/3, Obręb V, AM 17 o pow. 136 m2.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

9.     Ogłoszono II przetarg na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki nie zabudowanej  Nr 75/9, Obręb III, AM 3 o pow. 94 m2 przy ul. Granicznej przeznaczonej pod usługi.

10. Przygotowano projekt Uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawców.

11. Nie skorzystano z przysługującego prawa pierwokupu prawa nabycia użytkowania wieczystego działek przy ul. Polnej:

-        działka nr 119/18, Obręb V, AM 4 o pow. 1.134 m2

-        działka nr 119/20, Obręb V, AM 4 o pow. 1.134 m2

12.  Oddano w użyczenie na rzecz MDK w Lubaniu  część działki Nr 1, Obręb I, AM 16 o pow. 2.000 m2  (tor łuczniczy)

13.  Sprzedano 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

14.  Wytypowano do sprzedaży 15 lokali mieszkalnych  na rzecz najemców.

15. Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynku wielolokalowego i w prawie współużytkowania wieczystego działki, położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 2B,  

16. Przejęto protokołem zdawczo – odbiorczym udział w wysokości 40% w prawie własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 65/25 i Nr 65/26, Obręb II, AM 14 o łącznej pow. 2.533 m2

 

V. w zakresie spraw promocji,  kultury, sportu i oświaty :

 

  1. W dniu 12.11.2007r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem niemieckiej  firmy  DK Systemtechnik. Firma zamierza w przyszłym roku wybudować  halę produkcyjną na terenie Strefy Ekonomicznej w Lubaniu. Docelowo będzie zatrudniała ok. 100 osób. Kolejne spotkanie z inwestorem  zaplanowano na dzień 29.11. 2007r.
  2. Zarządzeniem Nr 120/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2007r. powołano Radę Sportu w 11 osobowym składzie. Określono także zasady powoływania, odwoływania członków Rady i regulamin działania. Planuje się pierwsze posiedzenie w terminie do dnia 15 grudnia br.
  3. W ramach pomocy Międzyzakładowemu Klubowi Sportowemu „Łużyce” Lubań wystąpiono do Dyrektora MOSiR o nie pobieranie od Klubu odpłatności za korzystanie z hali sportowej od dnia 12 listopada 2007r. do dnia 29 lutego 2008 r.
  4. W dniach 21-25.11.2007r. miasto uczestniczyło w targach turystycznych w Lipsku na wspólnym stoisku Związku Sześciu Miast Łużyckich. Oprócz przygotowanych materiałów promocyjnych na stoisku serwowano zainteresowanym kawę oraz słodycze. Degustacji poddano paróweczki z musztardą z Bautzen. Stoisko przygotowano na styl domu przysłupowego, charakterystycznego  dla Górnych Łużyc. Dekoracje bardzo przyciągnęły zwiedzających targi.  Ogólnie na targach zaprezentowały się 87 kraje z całego świata. Najodleglejszymi była Nowa Zelandia i Australia.
  5. W Dniu Pracownika Socjalnego przypadającego na 21 listopada pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali nagrody i życzenia od Burmistrza Miasta opublikowane na łamach „Ziemi Lubańskiej„.
  6. Otrzymano dofinansowanie do kosztów podróży dzieci uczestniczących w letnim wypoczynku w Himmighausen w Niemczech (po 150 zł na osobę).   Z chwilą otrzymania środków zostaną one przekazane na konta  rodzicom uczestników.
  7. Z zezwolenia za wpis do ewidencji działalności gospodarczej skorzystało 5 osób.
  8. Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (m.in. Kaufland) .
  9. Dokonano zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnego transportu  drogowego dla   PKS – zmiana trasy przejazdu do Kompleksu Edukacyjnego.

 

Ponadto Burmistrz:

 

O     31 października br. wręczył nagrody laureatom konkursu „ Lubań w kwiatach”;

O      09 listopada br. brał udział w posiedzeniu Związku Gmin „Kwisa” w Mirsku;

O     10 listopada Z-ca Burmistrza Henryk Rogacki uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości w ŁOSG ;

O     11 listopada Burmistrz brał udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości;

O      17 listopada br. Z-ca Burmistrza Henryk Rogacki uczestniczył w spotkaniu z okazji Honorowego Dawcy Krwi;

O     19 listopada br. Burmistrz brał udział w spotkaniu z mieszkańcami budynków PKP przy ul. Jeleniogórskiej ;

 

 

 

 

 

 

 

Lubań, 26 listopada 2007 roku

 

Sporządziła:  A. Krawiec

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-12-14 13:45:29, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-12-14 13:48:35, Ostatnia zmiana: 2007-12-14 13:48:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1273