Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086494
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Uchwały Rady Miasta dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

 

Uchwała nr XV / 78 / 2007

Rady Miasta Lubań

z dnia 27 listopada 2007 r.

 

W sprawie:  zmiany uchwały nr XIV/68/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2007 rok.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.54 ust.1 pkt 1 i 2, ust.2 pkt 2 i 6, art.57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.165 ust1, art.167 ust.2 pkt 1, art.184 ust.1    pkt 1,2,7,8 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami. Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§1

 

W  uchwale nr XIV/68/2007 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2007 rok dokonuje się następujących zmian:

1.      § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ogółem na kwotę 386.140 zł z tego w rozdziałach:

-        Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat o kwotę   700 zł

-        Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem o kwotę 33.400 zł z tego w:

      § 0330 Podatek leśny o kwotę 1.400 zł

      § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 26.000 zł

 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę

 6.000 zł

-       Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od   spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem o kwotę 135.000 zł  z tego w:

      § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę 31.000 zł

      § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000 zł

 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę  4.000 zł

-      Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie  ustaw ogółem o kwotę 6.400 zł z   tego w:

      § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 200 zł

      § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu

      terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 6.000 zł

      § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 100 zł               

 § 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat o kwotę   100 zł

-       Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu  państwa ogółem o kwotę 210.640 zł z tego w:

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 60.640 zł

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 150 000 zł. „

2.      § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 3 Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

1)     Stan Funduszu na początek roku w kwocie 99.724 zł

2)     Zwiększa się przychody z kwoty 153.000 zł do kwoty 169.000 zł                      

-        § 0920 Pozostałe odsetki  kwota 400 zł

-        § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 130.700 zł

-       § 2440 Dotacje otrzymane z Funduszy Celowych z kwoty 21.900 do kwoty 37.900 zł

3)     Zwiększa się wydatki z kwoty 252.424. do kwoty 268.424 zł  

-       § 2440 Dotacje otrzymane z kwoty 51.900 zł na kwotę 67.900 zł

-       § 2450 Dotacje przekazane z funduszy Celowych z kwoty 4.700 do kwoty 3.200 zł

-        § 3020 Wydatki niezliczone do wynagrodzeń 3500 zł

-       § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 60.722 zł na kwotę 62.222 zł

-        § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 131.602 zł     

4)     Stan funduszy na koniec roku kwota 300 zł.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                                                          Małgorzata Grzesiak

                      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-11-30 14:30:16, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-11-30 14:31:47, Ostatnia zmiana: 2007-11-30 14:31:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1279