Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6065511
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Uchwały Rady Miasta dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

Uchwała nr XV / 75 /2007

Rady Miasta Lubań

z dnia  27 listopada 2007 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta na 2007 rok.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.54 ust.1 pkt 1 i 2, ust.2 pkt 2 i 6, art.57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.165 ust1, art.167 ust.2 pkt 1, art.184 ust.1    pkt 1,2,7,8 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami. Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.445 zł

2.     Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 144.840 zł.

3.     Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę  33.518 zł

 

 

§ 2

 

1.     Zmniejsza się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 631.170 zł. w tym:

-        modernizacja ulicy Łokietka w kwocie 414.000 zł

-        przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Rynek 162.170 zł

-        plac przy ratuszu     55.000 zł

2.     Zmniejsza się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60095 Pozostała działalność w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł (zakup gruntów Harcerska Góra i ul. Klasztorna)

3.     Zmniejsza się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 49.000 zł (remont ratusza).

4.     Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola ( Przedszkole  nr 3 - termomodernizacja) o kwotę  195.000 zł.

5.     Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja (Gimnazjum nr 3 - termomodernizacja ) w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 120.000 zł.

6.     Zmniejsza się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę  932.000 zł w tym:

-        kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Uniegoszcz o kwotę  657.000 zł

-        kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Kamienna Góra o kwotę 275.000 zł

7.     Zmniejsza się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w §  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.660 zł

8.     Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20.660 zł.

9.     Zwiększa się  wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę  40.000 zł z tego:

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł

 § 4270 zakup usług remontowych o kwotę  20.000 zł

10.      Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 65.000 zł ( przygotowanie mienia do sprzedaży).

11.      Zwiększa  się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę  28.285  zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.445 zł ( ABK-4)

§ 4300 zakup usług pozostałych  o kwotę  22.840 zł ( ABK-2  kwota 5.500 zł, ABK-3 kwota 10.000 zł , ABK-4  kwota  7.340 zł).

12.      Zwiększa się wydatki w dziale  750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.000 zł ( wykonanie sieci komputerowej na PL. Lompy i w USC w Ratuszu )

13.      Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 33.518 zł z tego:

§ 2820  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2.000 zł ( Stowarzyszenie ODNOWA)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  5.500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  26.018 zł

 

§ 3

 

Zwiększa się nadwyżkę budżetową z kwoty 720.918 zł na kwotę 2.688.088 zł

 

§ 4

 

Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

 

1.      Stan Funduszu na początek roku w kwocie 99.724 zł

2.      Ustala się  przychody na kwotę 169.000 zł  z tego:      

§ 0920 Pozostałe odsetki  kwota 400 zł                                                                 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 130.700 zł

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  kwota 37.900 zł

3.      Ustala  się  rozchody   na kwotę  268.424 zł                                       

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

     dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty kwota 51.900 zł 

§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

    dla  jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota  3.200 zł   § 3020 Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń  kwota  3.500 zł                             

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  kwota  78.224 zł    

§ 4300 zakup usług pozostałych kwota   131.600 zł 

4.      Stan funduszu na koniec roku w  kwocie  300 zł

 

§ 5

 

Dochody budżetu Miasta Lubań  na rok 2007 po zmianach wynoszą   46.014.885 zł

Wydatki  budżetu Miasta Lubań  na rok 2007 po zmianach wynoszą   43.326.797 zł

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                                                          Małgorzata Grzesiak

 

  

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Lubań

 z dnia 27 listopada 2007 roku w  sprawie zamiany budżetu.

 

1.      W § 1 pkt 1  zwiększenia dochodów dokonano w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU S.A. z dnia 10 sierpnia 2007 roku z tytułu uznania szkody za zalane pomieszczenia budynku przy ul. Łącznej 5.

2.      W § 1 pkt 2 i 3  zwiększenia dochodów dokonano w wyniku przeprowadzonej analizy.

3.      W § 2 pkt 1 – 6 zmniejszenia wydatków dokonano w związku z  nieotrzymaniem środków finansowych w ramach projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i tak:

·        modernizacja ulicy Łokietka w kwocie 414.000 zł

·        przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Rynek 162.170 zł

·        plac przy ratuszu     55.000 zł

·        zakup gruntów Harcerska Góra i ul. Klasztorna 40.000 zł

·        remont ratusza 49.000 zł

·        termomodernizacja Gimnazjum nr 3      120.000 zł

·        termomodernizacja Przedszkola nr 3    195.000 zł

·        kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Uniegoszcz o kwotę  657.000 zł

·        kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Kamienna Góra o kwotę 275.000 zł

wyżej wyszczególnione kwoty stanowić miały wkład Miasta w realizację powyższych zadań przy udziale środków unijnych.

4.      W § 2 pkt 7 - 8 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano w związku z przesunięciem środków finansowych  w kwocie 20.660 zł  na remont nawierzchni drogi

5.      W § 2 pkt 9 zwiększenia wydatków dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych  w pomieszczeniach gabinetów burmistrzów, sekretariatu, toalety i pomieszczenia gospodarczego.

6.      W § 2 pkt 10 zwiększenia wydatków dokonano w celu sfinansowania wydatków z przygotowaniem mienia do sprzedaży.

7.      W § 2 pkt 11 zwiększenia wydatków dokonano w jednostkach budżetowych:

·        ABK-2 z przeznaczeniem na przygotowanie zdewastowanego pustostanu po p. Loba    Mariusz ul. Fabryczna Osiedle 6c/3 do zasiedlenia w kwocie 5.500 zł. 

·        ABK-3 z przeznaczeniem na postawienie pieców kaflowych  w kwocie 10.000 zł

·        ABK-4  z przeznaczeniem na  sfinansowanie usług remontowych , oraz usług zduńskich   w kwocie 12.785 zł.

8.      W § 2 pkt 12 zwiększenia wydatków dokonano w celu uzupełnienia  środków na realizację zadania pn. Wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych przy ul. Mickiewicza 6, PL. Lompy, USC i spięcie budynków

9.      W § 2 pkt 13 zwiększenia  wydatków dokonano w celu  sfinansowania  gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

10. W § 1 pkt 3 zwiększenia dochodów dokonano w związku z otrzymanymi środkami z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu   z przeznaczeniem na realizacje wydatków zdefiniowanych w  § 2 pkt 15

11. W § 3  zwiększenie nadwyżki nastąpiło z uwagi na nierealizowanie zadań inwestycyjnych w roku bieżącym zdefiniowanych w punkcie 3 niniejszego uzasadnienia.

12. W § 4 ustalono plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z uwagi na konieczność dostosowania kwot ujętych w planie do aktualnych potrzeb.

13. Zestawienie zmian objętych uchwałą

 

 

dochody

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

700

70004

O970

            90 046   

              +  5 445   

                95 491   

własne

700

70005

O770

       1 577 522   

              +144 840   

           1 722 362   

własne

756

75618

0480

350 000

+ 33 518

383 518

własne

 x

2 017 568

         + 183 803   

2 201 371     

x

wydatki

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

600

60016

6050

       1 073 170   

-   631 170   

              442 000   

własne

600

60095

6050

            50 000   

-   40 000   

                10 000   

własne

750

75023

6050

          282 760   

-  49 000   

              233 760   

własne

801

80104

6050

          195 000   

-  195 000   

                          -     

własne

801

80110

6050

          132 138   

-  120 000   

                12 138   

własne

900

90001

6050

          952 000   

-  932 000   

                20 000   

własne

926

92601

6050

            89 000   

-   20 660   

                68 340   

własne

600

60016

4270

          339 830   

   +  20 660   

              360 490   

własne

750

75023

4210

          180 382   

     +  20 000   

              200 382   

własne

750

75023

4270

          8 000       

       +  20 000    

              28 000   

własne

700

70005

4300

          176 940   

         +  65 000   

              241 940   

własne

700

70004

4270

          591 761   

           + 5 445   

              597 206   

własne

700

70004

4300

       2 427 033    

             +  22 840   

           2 449 873   

własne

750

75023

6050

          233 760   

          + 17 000   

              250 760   

własne

851

85154

2820

42 200

+ 2 000

44 200

własne

851

85154

4210

12 000

+ 5 500

17 500

własne

851

85154

4300

178 194

+ 26 018

204 212

własne

x

x

x

6 964 168

- 1 783 367

5 180 801

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-11-30 12:49:00, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-11-30 12:51:10, Ostatnia zmiana: 2007-11-30 12:51:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1400