Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5349943
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2007 rok Wersja do druku

GGNiR 0151-16/07/22 sprzedaz działki niezabudowanej ul.Graniczna

Lubań dnia 23 listopada 2007r.

 

GGNiR 0151-16/07/22

 

OGŁOSZENIE

 

                          Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1,art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn. zm.),§ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku  poz.2108 ) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm.);

 

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

o g ł a s z a

 II  p r z e t a r g  u s t n y  n i e o g r a n i c z o n y

 

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Granicznej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 75/9, Obr. III, AM 3 o powierzchni

 94 m2,dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW 27656.

 

  cena wywoławcza wynosi 18.000,00 zł ( słownie :osiemnaście tysięcy złotych)

  wadium wynosi 2.000,00 zł ( słownie : dwa tysiące  złotych)

 

 

Zgodnie z § 14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku poz. 2108), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu.

·        Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny za działki niezabudowane nr 75/9  doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % .

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na terenie, na którym nie ma obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań , nieruchomość położona  jest na terenach koncentracji usług. Nieruchomość gruntowa nie posiada wykonanych przyłączeń uzbrojenia technicznego, ale posiada możliwość uzbrojenia w sieć energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowy i ciepłowniczej, według zasad określonych w szczegółowych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego  do przełożenia we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego właściciela działki ( sieć gazowa średniego ciśnienia , sieć niskiego napięcia eNN). 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2008 roku o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14 ,sala nr 11.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem wniesienia wadium gotówce w wysokości 2.000,00 zł ( słownie : dwa tysiące złotych) na konto Urzędu Miasta Lubań  Bank Gospodarki Żywnościowej Filia Lubań ul.7-ej Dywizji 14

nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 do dnia 11 stycznia  2008 roku .

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 11 stycznia 2008 roku wadium znajdowało się na rachunku Urzędu Miasta Lubań . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać :  „ Przetarg ul. Graniczna”.

Wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

 

100 % ceny uzyskanej w przetargu, należy wpłacić najpóźniej w dniu  zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, okazanie komisji przed przetargiem dowodu wniesienia wadium oraz w przypadku osób fizycznych – dowodu osobistego, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualnego zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. Nr 167 z 2004 roku poz.1758).

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14, I piętro ,pokój nr 5, tel.(075) 6464422.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

 

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania .

 

 

           Z upoważnienia Burmistrza    
              Miasta
  Henryk Rogacki

                                                                                                                        Zastępca Burmistrza Miasta Lubań


Informację wytworzył: Agnieszka Granisz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Granisz, Data wprowadzenia: 2007-11-28 12:02:12, Zatwierdził do publikacji: Leszek Mańkowski, Data publikacji 2007-11-28 12:18:54, Ostatnia zmiana: 2008-02-28 12:40:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1123