Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084309
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Nr OR. 0055-9/07

 

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta Lubań

za  m-c  październik  2007 roku

 

W omawianym okresie:

 

II.      w zakresie spraw organizacyjno –prawnych Burmistrz :

 

1.      Burmistrz wydał  9  Zarządzeń , które dotyczyły między innymi :

O     oddania w użyczenie na rzecz MOSiR nieruchomości położonych w Lubaniu przy ul. Działkowej, Dabroskiego, Ludowej , Al. Kombatantów ;

O     podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do zbycia w formie przetargu nieograniczonego;

O      regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych;

O     zmiany Zarządzenia nr 82/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27.07.2007 r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu ( dot. przyłącza sanitarnego budynek przy Pl. Lompy );

O      wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu ( dot. budowy kanału sanitarnego , części wodociągu Osiedle Fabryczne 65.000 zł oraz sfinansowanie prac związanych z usuwaniem osadów z lagun  50.087 zł ) ;

O      podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych pod lokalizację garaży przy ul. Fabrycznej – Osiedle;

O     podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem z budynkiem przy ul. Skalniczej;

O     powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej ;

O     zmiany składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 21.10.2007 roku.

2.      Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 5 projektów uchwał.

3.      Burmistrz jako Zgromadzenie Wspólników odbył Nadzwyczajne Posiedzenie :

LPWiK Sp. z o.o., na którym podjął uchwałę nr 7/2007 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

 

II.      w zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

1.      W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego :

W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 36 punktów świetlnych .

( Osiedle „PIAST”- 6 , „Księginki” – 7 „Kamienna Góra” – 2 , „ Śródmieście”-4 inne miejsca 17 ).

   

 

2.      W ramach zadania – utrzymanie zieleni

·        Grupa pracowników interwencyjnych prowadziła wykaszanie terenów miejskich .W miesiącu październiku wykoszono trawy w obrębie ulicy Izerskiej, Torowej, Dworcowej, Esperantystów, Leśnej, Kościuszki, Ludowej , Młynarskiej .

·        Zlecono dla ZGiUK Sp.z o.o. dokonanie ogłowienia drzew przy Szkole Muzycznej w parku na Kamiennej Górze w Lubaniu. Koszt zadania 5000 złotych.

·        Zlecono dla ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu przycięcie drzewostanu przy kanale Młynówki od ulicy Lwóweckiej do przepompowni ścieków przy ul. Robotniczej. Koszt zadania 10.000 złotych .

 

3.      W ramach zadania : utrzymanie cmentarzy wojennych    

Zlecono położenie nowej nawierzchni na alejkach cmentarnych na cmentarzu żołnierzy radzieckich na Kamiennej Górze. Zadanie realizowano w ramach budżetu miasta stanowi uzupełnienie robót realizowanych na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta Lubań w sprawie przekazania środków z budżetu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ( udział własny) . Koszt zadania 5 .000 złotych  . Kwota 20.000  została zapłacona przez ROPW i M w Warszawie.

 

4.      W ramach zadania – utrzymanie czystości

Naprawiono i zamontowano kosze uliczne w ilości 7 Naprawy dokonał pracownik gospodarczy Urzędu Miasta. Zlecono dla Spółki ZGiUK wywóz gruzu z budynku przy ul. Bankowej ( w ramach realizowanych prac przystosowawczych budynku na siedzibę PSSE w Lubaniu Koszt zadania 3.000 złotych .

  

5.      W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa 

·        Uzyskano 1 lokal mieszkalny 

·        Rozdzielono 1 lokal mieszkalny

·        Zlecono ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu wykonanie usługi w postaci rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Armii .Krajowej 21 .Koszt robót wyniesie 15.000 złotych netto. Zakładowi Budowlano-Instalacyjnemu „RICARDO” ze Zgorzelca zlecono wykonanie usługi w postaci rozbiórki płyt eternitowych z budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Armii. Krajowej 21 . Koszt rozbiórki i utylizacji wyniesie 7.500 złotych brutto.

6.      W ramach zadania – komunikacja miejska  

Zlecono dla PKS Sp. z o.o. w Lubaniu dodatkowy przewóz osób w dniu 01.11.02007 roku ( Wszystkich Świętych ) na trasach w kierunku cmentarzy komunalnych.  Koszt zadania ( 97 km) – 222,13 złotych brutto.

 

7.      W ramach zadania : Dodatki mieszkaniowe

·        iczba wydanych decyzji: we wrześniu  - 126

·        kwota przyznanych dodatków:we wrześniu  - 19.210,21 zł

 

 

 

 

III.      w zakresie spraw remontowo- inwestycyjnych :

1.      W zakresie dotyczących robót inwestycyjnych:

1)     Zakończono prace związane z opracowaniem projektu Wieloletniego Planu Finansowego Miasta Lubań na lata 2008-2015. Przygotowano listę priorytetowych przedsięwzięć wraz z podaniem źródeł ich finansowania oraz przeprowadzono analizę zdolności kredytowych Miasta – opracowano prognozę sytuacji finansowej gminy przy realizacji zadań z WPI. Koszty zadań inwestycyjnych zostały oszacowane na podstawie aktualnych wskaźników i w sposób porównawczy.  Wykaz zadań inwestycyjnych z Wieloletniego Planu  Inwestycyjnego stanowić będzie załącznik do wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminę i inne podmioty w ramach Funduszy UE. Horyzont czasowy WPI jest ściśle powiązany z okresem finansowania projektów z Programów Operacyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz innych funduszy europejskich. Wyżej wymienione programy pomocowe obejmują okres od 2007 do 2013 roku, jednakże uwzględniając regułę n+2 środki z tych programów będą mogły być wydatkowane do końca 2015 roku. Wykaz zadań inwestycyjny analizowany był pod kątem zdolności kredytowych Gminy  Miejskiej Lubań, w taki sposób aby:

O      maksymalna spłata zadłużenia w danym roku nie przekroczyła 15% dochodów budżetowych,

O      maksymalne zadłużenie budżetu Miasta w stosunku do jego dochodów nie przekroczyło 60%,

O      spłata zaciąganych kredytów obejmowała 10 lat z roczną prolongatą rat kredytu (odroczenie spłaty rat),

O      maksymalne oprocentowanie kredytu i pożyczek w stosunku rocznym nie przekraczało 5,5%.

2)     Zakończono prace związane z opracowaniem projektu dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2008 w zakresie zadań Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego.

3)     Pozyskano projektanta na wykonanie opracowania związanego z dokumentacjami na uporządkowanie terenów i placów w centrum miasta. Zlecono opracowanie map do celów projektowych obejmujących planowane do uporządkowania tereny miasta.

4)     Zakończono prace remontowe związane z naprawieniem uszkodzonych części dachu i wykonania izolacji fundamentów budynku Urzędu Miasta Lubań przy l. Mickiewicza 6 w Lubaniu . Koszt zadania zamknął się kwotą   24.009,60 zł brutto .


2.
     
Roboty związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

1)    Z uwagi na wyczerpanie się przyznanych środków w budżecie miasta nie prowadzono prac  związane z utrzymaniem oznakowania pionowego ulic. W powyższym okresie na szczęście  nie wystąpiły przypadki konieczności wykonywania tych prac nawet w trybie awaryjnym.

2)    Zakończono prace związane z utwardzeniem kostką betonową jezdni i chodnika na dojeździe do ul. Granicznej od ul. Wrocławskiej wraz z zamontowaniem stosownego  oznakowania pionowego mającego chronić ten teren przed niszczeniem przez parkujące samochody.

3)    Wyłoniono w drodze przeprowadzonego przetargu wykonawcę robót związanych z przebudową zniszczonej nawierzchni bitumicznej ul. Mikołaja Reja na nawierzchnię z kostki betonowej. Prace rozpoczęto 12.10. br. Biorąc pod uwagę dobro mieszkańców tej  ulicy prace realizowane są odcinkami. W chwili obecnej wykonano ok. 60 mb nowej   nawierzchni ulicy. Umowny termin przebudowy całego odcinka ulicy o długości 161 mb  ustalono na dzień 20.11. br. Tempo prowadzonych robót pozwala przypuszczać, że roboty zostaną wykonane przed ustalonym umową terminem.

4)    Zakończono prace drogowe związane z utwardzeniem nawierzchni masą bitumiczną po wykonaniu robót przygotowawczych na terenie parkingu dla samochodów pomiędzy  ul. Tkacką i Żymierskiego. Wykonane prace związane z utwardzeniem nawierzchni części placu zwiększyły o 15 szt. tak deficytową na terenie miasta ilość miejsc parkingowych oraz poprawiły dotychczasowe warunki parkowania samochodów. W ramach tych robót poprawiono również odwodnienie parkingu ze skierowaniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej

5)    Zakończono roboty związane z odnową zniszczonej nawierzchni bitumicznej parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul.Wrocławskiej w Lubaniu masą bitumiczną.

6)    Zakończono prace związane z odnową zniszczonych nawierzchni ulic w centrum miasta. nową nawierzchnię otrzymał jednokierunkowy odcinek ul. Tkackiej wraz ze skrzyżowaniem tej ulicy z wjazdem na parking samochodowy oraz odcinek ul. Mikołaja od  ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Szkolną wraz z nową nawierzchnią na tym   skrzyżowaniu.

7)    Udostępniono dla bezpiecznego ruchu odcinek ul. Cmentarnej od strony ul. Wrocławskiej  poprzez wykonanie I etapu prac obejmujących wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy kamiennej i wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej. Prace prowadzono tak, aby bez przeszkód i niszczenia efektu tegorocznych prac można będzie prowadzić prace związane z obramowaniem jezdni krawężnikami i wykonaniem chodnika, oświetlenia i docelowej górnej warstwy nawierzchni ulicy.

8)    Trwają prace związane z przygotowaniem przez wykonawcę niezbędnego impregnowanego  materiały drzewnego na wymianę zniszczonej górnej warstwy  nawierzchni drewnianej mostu nad potokiem Siekierka w ciągu ul. Starolubańskiej. Prace remontowe powinny zostać wykonane do 20.11.br.

9)    Trwają prace związane z pozyskaniem wykonawców robót zabezpieczających mur oporowy  pomiędzy drogą i budynkiem przy ul. Głównej, przebudowy nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej przy ul. Brackiej oraz przebudowy i przepięcia kanalizacji deszczowej na odcinku drogi wewnętrznej od strony.

 

3.      Zadania związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

 

·       Wyczyszczono 30 wpustów deszczowych zlokalizowane w pasach drogowych dróg gminnych (ulice: Słowackiego, Wojska Polskiego, Esperantystów, Królowej Jadwigi,  Kazimierza Wielkiego, Tkacka) – prace są kontynuowane.

·       Wyczyszczono 6 studni kanalizacyjnych wraz z kanałami – prace są kontynuowane.

·       Wydano techniczne warunki przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  – 2 szt.

·        Wykonano awaryjną naprawę kanalizacji deszczowej w Alei. Kombatantów.

·        Wykonano awaryjną naprawę zapadliska i kanalizacji deszczowej w ul. Willowej.

·       Wykonano wymianę zniszczonej obudowy wpustu deszczowego w ul. Szkolnej.

·       Prowadzone są negocjacje z Wykonawcą robót polegających na awaryjnej naprawie niedrożnej kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Miłą i Pawią i dalej ul. Cmentarną.

·       Trwają prace związane z pozyskaniem wykonawcy robót instalacyjnych związanych z przebudową i przepięciem kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi wewnętrznej od strony ul. Rataja do ul. Lwóweckiej .

 

4.      Inne zadania Wydziału:

 

     W powyższym okresie wydano:

 

  • 5 sztuk decyzji awaryjnego zajęcia pasa drogowego dróg gminnych dla Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu w których określono warunki zajęcie pasa drogowego na podstawie których należało usunąć przedmiotowe awarie;
  • 2 zezwolenia na wejście z robotami w pasy drogowe dróg wewnętrznych będących pod zarządem Burmistrza Miasta Lubań bez naliczania opłat;
  • 9 sztuk decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego.
  • 9 sztuki opinii pod projekty;
  • 2 pozwolenia na urządzenie zajazdów na drogę gminną;
  • 1 opinie dla Wydziału OŚiGP.

 

 

IV.      w zakresie spraw gospodarki gruntami, nieruchomości i rolnictwa

 

1.      Wydano 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości:

-        działki Nr 18, Obręb I, AM 10 – ul. Papieża Jana Pawła II – PKS sp. zoo

-        działka Nr 24/1, Obręb I, AM 16 – ul. Wrocławska 20.

2.     Nadano numerację porządkową dla nieruchomości położonych  przy ul. Zgorzeleckiej 24A, Zawidowskiej 3b, Tkackiej 13, Kolejowej 6, Dolnej 10.

3.     Wytypowano do sprzedaży nieruchomości gruntowe (11 działek) pod lokalizację garaży przy ul. Fabrycznej Osiedle – Obręb I, AM 10 działki Nr 11/31-11/41.

4.     Wytypowano do sprzedaży nieruchomości gruntowe zabudowane garażem i budynkiem gospodarczym przy ul. Skalniczej – Obręb V, AM 16

-        działka  Nr 57/2 o pow. 28 m2

-        działka Nr 57/3 o pow. 45 m2

5.      Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Lubaniu na Osiedlu Fabrycznym z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (Obręb I, AM 10 działki Nr 5/3, 5/4, 4/10, 4/2, 4/3, 4/4, 14, 15, 4/19, 4/20 , 4/21). Przetarg doszedł do skutku. Wszystkie działki zostały sprzedane.

6.     Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 75/11, Obręb III, AM 3 o pow. 105 m2 przy ul. Mikołaja

7.     Zawarto akt notarialny sprzedaży działki niezabudowanej przy ul. Starolubańskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 15/5, Obręb II, AM 19 o pow. 382 m2.

8.     Wytypowano do zbycia działkę w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości (działka Nr 88/11, Obręb III, AM 6 o pow. 3 m2) przy ul. Grunwaldzkiej

9.     Wytypowano do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nie zabudowaną  Nr 68/9, Obręb III, AM 6 o pow. 109 m2 przy Placu Okrzei - ul. Grunwaldzkiej.

10.       Zawarto akt notarialny sprzedaży w formie bezprzetargowej działki Nr  11 Obr. III, AM 4 położonej  w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

11.       Oddano w użyczenie na rzecz MOSIR –u

-       działkę Nr 110, Obręb V, AM 5 przy ul. Dąbrowskiego (korty tenisowe).

-       działkę Nr 2/2, Obręb V, AM 8 przy Al. Kombatantów (basen)

-       działkę Nr 20 , Obręb I, AM 15 przy ul. Działkowej (kartingi)

-       działkę Nr 34, Obręb III, AM 8 przy ul. Ludowej (stadion).

12.      Sprzedano 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i wytypowano do sprzedaży kolejnych 16 .

13.      Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynku wielolokalowego i w prawie współużytkowania wieczystego działki, położonej w Lubaniu przy ul. Kopernika 34, Słowackiego 15B.

14.      Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości zabudowanej byłym przedszkolem PKP, położonej w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej 11, oznaczonej jako działka Nr 6, Obręb IV, AM 12 o pow. 3.912 m2. z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo – usługową o niskiej intensywności.

 

V.      w zakresie spraw promocji,  kultury, sportu i oświaty :

 

·       30 września 2007r. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu odbył się turniej piłki nożnej dzieci z okazji „Dnia Piłkarza”. Burmistrz Miasta Lubań ufundował nagrody rzeczowe oraz słodycze i napoje na kwotę 1.000 zł.

·       19.10.2007 r. Burmistrz Miasta Lubań brał udział w obchodach święta niewidomych i słabo widzących pod nazwą „Biała laska”.  Wręczono upominki w postaci sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 1.000 zł.

 

 

 

 

Lubań, 29 października 2007 roku

 

Sporządziła:  A. Krawiec

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-11-26 11:48:32, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-11-26 11:52:13, Ostatnia zmiana: 2007-11-26 11:52:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1303