Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6083117
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2006 rok obrazek Wersja do druku

Lubań dnia 12 listopada 2007 roku

 

GGNiR 0151-50/ 06/07/19

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku  poz.2108 ) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm.);

 

 

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego, Obręb II, AM  13 stanowiącej  działkę nr 3/11 o powierzchni  5. 524 m2

 

cena wywoławcza wynosi: 130 000,00 zł ( słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)

 

wadium wynosi: 10 000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych)

 

Zgodnie z § 14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 roku poz. 2108), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny za działkę niezabudowaną Nr 3/11 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % .

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2007 roku o godzinie 12.30 w budynku Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14, sala nr 11.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem wniesienia wadium gotówce w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na konto Urzędu Miasta Lubań  Bank Gospodarki Żywnościowej Filia Lubań ul.7-ej Dywizji 14

nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 do dnia 13 grudnia 2007 roku.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak, aby w dniu 13 grudnia 2007 roku wadium znajdowało się na rachunku Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „Przetarg ul. Kazimierza Wielkiego”.

 

Wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

 

100 % ceny uzyskanej w przetargu, należy wpłacić najpóźniej w dniu  zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, okazanie komisji przed przetargiem dowodu wniesienia wadium oraz w przypadku osób fizycznych – dowodu osobistego, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualnego zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. Nr 167 z 2004 roku poz.1758).

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzbrojenia terenu ( działka nieuzbrojona) i wybudowania we własnym zakresie infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu ( kolektor sanitarny, woda, droga itp.)

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.(075) 6464422.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

 

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

 

 

 

                                                                                  Z upoważnienia Burmistrza Miasta 
                                                                                              
Henryk Rogacki
                                                                                 Zastępca Burmistrza Miasta Lubań 

 


Informację wytworzył: Agnieszka Granisz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Granisz, Data wprowadzenia: 2007-11-13 08:10:33, Zatwierdził do publikacji: Leszek Mańkowski, Data publikacji 2007-11-14 12:46:11, Ostatnia zmiana: 2008-08-22 14:19:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3460