Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964045
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » październik ( nr 102 - 114 ) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 113/2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  30 października 2007 roku

 

 

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań

 

Na podstawie, art. 7 ust. 3a  Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr  236 poz. 2008) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Określam warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań.

 

§ 2

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, winien złożyć  wniosek, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie. Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej miasta www.bip.luban.pl

 

§ 3

 

1.      W zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do:

a.)  Nieważny na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/597/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

b.)   Dysponowania bazą spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i wyposażoną w stanowisko do mycia oraz odkażania pojazdów i pojemników, spełniającą wymogi ochrony środowiska.

      Przedsiębiorca winien przedłożyć dokumenty stwierdzające zachowanie tych wymogów np. pozwolenie na użytkowanie;

c.)    Posiadania tytułu prawnego do terenu, na którym znajduje się baza przedsiębiorcy lub miejsce parkowania pojazdów;

d.)   Oznakowania pojazdu z obu stron w sposób trwały i czytelny (nazwa firmy, adres, nr telefonu) oraz umieszczenia logo firmy na pojemnikach;

e.)  Nieważny na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/597/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

f.)      Posiadania tytułu prawnego do pojazdu specjalistycznego, służącego do przewozu odpadów komunalnych, z aktualnie ważnym przeglądem technicznym, potwierdzone poprzez okazanie kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów. Usuwanie odpadów komunalnych drobnych na terenie miasta Lubania może odbywać się przy użyciu pojazdów bezpylnych. Dopuszcza się usuwanie odpadów komunalnych samochodami kontenerowymi. Do usuwania odpadów wielkogabarytowych i zebranych z koszy ulicznych oraz z porządkowania terenów publicznych (drogi, tereny zieleni miejskiej) dopuszcza się samochody skrzyniowe, pod warunkiem uniemożliwienia wydostawania się odpadów na zewnątrz pojazdu;

g)   Zapewnienia takiej ilości i różnorodności pojemników, która zapewni usługobiorcom możliwość ich zakupu bądź dzierżawy, dostosowanych do ilości wytwarzanych odpadów i częstotliwości ich wywozu.

 

§ 4

 

W zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i odzysku surowców wtórnych przedsiębiorca zobowiązany jest do:

a.)  Nieważny na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/597/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

b.)  Nieważny na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/597/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

c.)   Nieważny na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/597/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

d.)  Nieważny na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/597/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

e.)   Posiadania i udostępniania kontenerów na odpady budowlane,

f.)     Nieważny na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/597/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

g.)  Nieważny na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/597/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

h.)   Nieważny na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/597/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

 

§ 5

 

 W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przedsiębiorca zobowiązany jest do:

a)  Dysponowania bazą spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i wyposażoną w stanowisko do mycia oraz odkażania pojazdów, spełniającą wymogi ochrony środowiska. Przedsiębiorca winien przedłożyć dokumenty stwierdzające zachowanie tych wymogów np. pozwolenie na użytkowanie;

b)  Posiadania tytułu prawnego do terenu, na którym znajduje się baza przedsiębiorcy lub miejsce parkowania pojazdów asenizacyjnych;

c)   Posiadania tytułu prawnego do pojazdu specjalistycznego - asenizacyjnego, służącego do przewozu nieczystości ciekłych, z aktualnie ważnym przeglądem technicznym, spełniające wymogi określone w odrębnych przepisach, potwierdzone poprzez okazanie kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów. Pojazdy te muszą posiadać estetyczny wygląd;

d)  Oznakowania pojazdu z obu stron w sposób trwały i czytelny (nazwa firmy, adres, nr telefonu);

e)  Udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

f)  Nieważny na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/597/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

g)  Nieważny na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/597/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

h) Nieważny na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/597/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

 

§ 6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 7

 

Zarządzenie  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-11-13 12:30:12, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-11-13 12:31:12, Ostatnia zmiana: 2008-04-10 15:05:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1111