Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086476
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Uchwały Rady Miasta dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

 

Uchwała nr XIV/68/2007

Rady Miasta Lubań

z dnia 30 października 2007 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta na 2007 rok.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.54 ust.1 pkt 1 i 2, ust.2 pkt 2 i 6, art.57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.165 ust1, art.167 ust.2 pkt 1, art.184 ust.1    pkt 1,2,7,8 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami. Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§1

 

1.      Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ogółem o kwotę 10.000 zł z tego:

      § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 5.000 zł                                          

      § 0970  wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000 zł.

2.      Zmniejsza się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 0830  Wpływy z usług o kwotę 10.000 zł.

3.      Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ogółem o kwotę 306.700 zł z tego:

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 6.000 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 300 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 300.000 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat o 400 zł

4.      Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy    

      wojewódzkie w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

      realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   oraz innych zadań zleconych ustawami

      o kwotę 300 zł

5.      Zwiększa się dochody w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa w rozdziale 76416 Straż Miejska w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 100 zł 

6.       Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ogółem na kwotę 386.140 zł z tego w rozdziałach:

-        Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat o kwotę   700 zł

-        Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem o kwotę 33.500 zł z tego w:

     § 0330 Podatek leśny o kwotę 1.400 zł

     § 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę  100 zł

     § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 26.000 zł

     § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę   6.000 zł

-       Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od   spadków i    darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od   osób fizycznych ogółem o kwotę 135.100 zł  z tego w:

      § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę 31.000 zł

      § 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę   100 zł

      § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000 zł

      § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę  4.000 zł

-       Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie  ustaw ogółem o kwotę 6.200 zł z    tego w:

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu  terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 6.000 zł

            § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 100 zł             

            § 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat o kwotę   100 zł

-       Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu  państwa ogółem o kwotę 210.640 zł z tego w:

      § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 60.640 zł

      § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 150 000 zł

7.       Zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 1.900 zł z tego w:

-        rozdziale  80101 Szkoły podstawowe ogółem o kwotę 400 zł z tego w

 § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 300 zł

 § 0970 Wpływy z różnych dochodów  o kwotę 100 zł

-        w rozdziale 80104  Przedszkola w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę   1.300 

-        w rozdziale 80110  Gimnazja w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 200 zł

8.       Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna ogółem o kwotę  6.800 zł z tego w:

-        w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1.700 zł go w:

     § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.100 zł

      § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600 zł

-       w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe w  § 0970 Wpływy z różnych dochodów  o kwotę   100 zł

-       w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 0830 wpływy z usług o kwotę 5.000 zł.

9.      Zwiększa się dochody w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  w § 2030 Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.800    .

 

§ 2

 

1.     Zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 zł

2.      Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne ogółem o kwotę 248.000 zł z tego w :

      § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 55.000 zł                      

      § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę  156.000 zł                                       

      § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 37.000 zł    ul. Reja

3.      Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ogółem o kwotę 30.940 zł z tego w: 

-       w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  w  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł (ABK -4 zakup materiałów do naprawy ławek

-       w rozdziale 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 Zakup usług  pozostałych o kwotę 28.940 zł (koszt usługi poniesionej na mienie komunalne przed jej sprzedażą – GS Lubań)

4.     Zwiększa się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne  w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000 zł

5.      Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna ogółem o kwotę  27.500 zł z tego

-        rozdziale 75023 Urzędy miast w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21.000 zł

-        rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ogółem o kwotę 6.500 zł z     tego w

§ 4270 Zakup usług remontowych (Łużyckie Centrum Rozwoju dach) o kwotę 4.000 zł              

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.500 zł (Łużyckie Centrum Rozwoju)

6.     Zwiększa się wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 50.000 zł

7.      Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem o kwotę 311.300 zł z tego w

-       rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 140.000 zł z tego w :  

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł (ul. Miła i Pawia , ul. Lwówecka

§ 6010  Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (L.P.W.i K. Lubań) kwota 100.000 zł                                    

-       rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 71.300 zł (budynek ul. A. Krajowej wyburzenie , ul. Bankowa wywóz gruzu, usuniecie eternitu z azbest

-       rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł (koszenie traw i trawników)  

-       rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł

 

§ 3

 

Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

1.       Stan Funduszu na początek roku w kwocie 99.724 zł

2.       Zwiększa się przychody z kwoty 153.000 zł do kwoty 169.000 zł                  

-        § 0920 Pozostałe odsetki  kwota 400 zł           

-        § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 130.700 zł

-        § 2440 Dotacje otrzymane z Funduszy Celowych z kwoty 21.900 do kwoty 37.900 zł

3.       Zwiększa się wydatki z kwoty 252.424. do kwoty 268.424 zł                                             

-        § 2440 Dotacje otrzymane z kwoty 51.900 zł na kwotę 67.900 zł  

-        § 2450 Dotacje przekazane z funduszy Celowych z kwoty 4.700 do kwoty 3.200 zł  

-        § 3020 Wydatki niezliczone do wynagrodzeń 3500 zł 

-        § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 60.722 zł na kwotę 62.222 zł      

4.       Stan funduszy na koniec roku kwota 300 zł

 

§ 4

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 45 605.550 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 44 884.632 zł

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                                            Małgorzata Grzesiak

                      

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Lubań z  dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta.

 

 

1.       W § 1 pkt 1-9 zwiększa się i zmniejsza dochody własne w celu ich urealnienia, co   wynikło z przeprowadzonej analizy ich wykonania na koniec III kwartału bieżącego roku.

2.       W  § 2 pkt 1 zmienia się wydatki z przeznaczeniem na czyszczenie młynówki rzeki Kwisy kwota 25 000,00 zł

3.       W  § 2 pkt 2 zmienia się wydatki na remonty i inwestycje drogowe, remonty cząstkowe i tak :

-        zakup kostki granitowej 55 000,00 zł , ul. Papieża Jana Pawła II( Dz.Nr8/17 obręb    I AM 10 + dojazd do Kościoła)

-        inwestycja drogowa ul. Reja  37 000,00 zł

-        chodnik + kanalizacja w chodniku ,ul. Bracka 9 000,00 zł

-         napraw drogi ul. Główna 20 000,00 zł

-        naprawa drogi ul. Cmentarna + parking przy ul. Wrocławskiej przy Cmentarzu 90 000,00 zł

-        remont drogi, ul. Mikołaja 22 000,00 zł

-        remonty cząstkowe ulic w tym mostek ul. Starolubańska 15 000,00 zł

4.      W  § 2 pkt 3 wydatki przeznacza się na :

-        zakup materiałów ABK 4 (remont ławek )

-       przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży, zwrot nakładów pieniężnych GS Lubań  28 940,00 zł

5.      W  § 2 pkt 4 wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 000,00 zł

6.      W  § 2 pkt 5 wydatki w kwocie 27 500,00 zł przeznacza się na Łużyckie Centrum Rozwoju  ( dach i program antywirusowy, Urząd zakupi program drogi miejskie)

7.      W  § 2 pkt 6 zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na spłaty odsetek od kredytów inwestycyjnych (dwukrotnie podniesiono stopy procentowe w 2007 roku)

8.       W §  2 pkt 7 zwiększono środki finansowe na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną  w kwocie 311 300,00 zł

9.       W § 3 dokonano zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej

10.   Zestawienie zmian dokonanych uchwałą :

 

a)       dochody

 

dział

rozdział

§

stan przed

zmianą

zmiana dokonana

uchwałą

stan po zmianie

zadania

700

70004

0920

-

+5.000

5.000

własne

700

70004

0970

85.046

+5.000

90.046

własne

700

70004

0830

4.675.757

-10.000

4.665.757

własne

700

70005

0470

218.500

+6.000

224.500

własne

700

70005

0770

1.277.522

+300.000

1.577.522

własne

700

70005

0910

3.100

+400

3.500

własne

700

70005

0690

1.000

+300

1.300

własne

750

75011

2360

5.000

+300

5.300

własne

754

75416

0920

100

+100

200

własne

756

75601

0910

1.000

+700

1.700

własne

756

75615

0330

600

+1.400

2.000

własne

756

75615

0450

-

+100

100

własne

756

75615

0500

24.200

+26.000

50.200

własne

756

75615

0910

5.000

+6.000

11.000

własne

756

75616

0360

40.000

+31.000

71.000

własne

756

75616

0450

-

+100

100

własne

756

75616

0500

495.000

+100.000

595.000

własne

756

75616

0910

7.000

+4.000

11.000

własne

756

75618

0490

48.000

+6.000

54.000

własne

756

75618

0690

-

+100

100

własne

756

75618

0910

-

+100

100

własne

756

75621

0010

10.428.310

+60.640

10.488.950

własne

756

75621

0020

432.731

+150.000

582.731

własne

801

80101

0920

500

+300

800

własne

801

80101

0970

2.700

+100

2.800

własne

801

80104

0920

2.000

+1.300

3.300

własne

801

80110

0920

500

+200

700

własne

852

85202

0690

-

+1100

1.100

własne

852

85202

0970

100

+600

700

własne

852

85214

0970

800

+100

900

własne

852

85228

0830

14.000

+5.000

19.000

własne

921

92105

2030

3.084

+2.800

5.884

własne

x

x

x

17.771.550

+704.740

18.476.290

x

b)       wydatki

 

010

01008

4300

72.000

+25.000

97.000

własne

600

60016

4210

47.500

+55.000

102.500

własne

600

60016

4270

183.830

+156.000

339.830

własne

600

60016

6050

1.036.170

+37.000

1.073.170

własne

700

70004

4210

95.600

+2.000

97.600

własne

700

70005

4300

148.000

+28.940

176.940

własne

710

71014

4300

22.248

+12.000

34.248

własne

750

75023

6050

261.760

+21.000

282.760

własne

750

75075

4270

16.400

+4.000

20.400

własne

750

75075

4750

1.000

+2.500

3.500

własne

757

75702

8070

621.000

+50.000

671.000

własne

900

90001

4270

-

+40.000

40.000

własne

900

90001

6010

115.087

+100.000

215.087

własne

900

90003

4300

270.305

+71.300

341.605

własne

900

90004

4300

181.150

+50.000

231.150

własne

900

90015

4300

239.047

+50.000

289.047

własne

x

x

x

3.311.097

+704.740

4015.837

x

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-11-13 09:24:27, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-11-13 09:26:45, Ostatnia zmiana: 2007-11-13 09:26:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1404