Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5953924
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » październik ( nr 102 - 114 ) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr  114  / 2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  31 października  2007 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 ,art. 173 ust. 1 i 4 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 , pkt  14 , art. 188 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr V / 23 / 2007  Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje.

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu  i Senatu  w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę  26.658 zł

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale  751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu  i Senatu  o kwotę   26.658 zł z  tego:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.850 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 790 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 113 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.396 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych  o kwotę 3.509 zł.

3.       Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę  16.050 zł

4.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 16.050 z tego:

     § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.645 zł

     § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.405 zł

5.       Zwiększa się  dochody w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę  92.550 zł

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 3260  inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 92.550 zł.

7.       Zwiększa się  dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę  113.374 zł

8.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 113.374 zł z tego:

 § 3260  inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 113.134 zł

 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 240 zł

9.       Zwiększa się dochody  w zakresie zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 9.000 zł.

10.    Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w § 4210  zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę 9.000 zł.

 

§ 2

 

1.       Zmniejsza się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 2) o kwotę 26.700 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.800 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 6.900 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.000 zł

2.       Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 2) o kwotę 26.700 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.400 zł

§ 4240  zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 9.800 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000 zł

3.       Zmniejsza się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (ABK nr 3) o kwotę 405.260 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 141.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 264.260 zł

4.       Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (ABK nr 3) o kwotę 405.260 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 401.791 zł

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.456 zł

§ 4670 odsetki od nieterminowych wpłat  podatku od nieruchomości o kwotę 13 zł

5.       Zmniejsza się  wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  o kwotę 15.532 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe  wynagrodzenie roczne o kwotę 532 zł

§ 4140  Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

§ 4750  Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 6.000 zł

6.       Zwiększa się  wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  o kwotę 15.532 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.053 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 253 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  7.726 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.500 zł

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 3.000 zł

7.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport w rozdziale 92605  zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7.500 zł

8.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport w rozdziale 92605  zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  w § 4670  odsetki od nieterminowych wpłat  podatku od nieruchomości o kwotę 7.500 zł

 

§ 3

Dochody budżetu Miasta Lubań na 2007 rok wynoszą  45.831.082  

Wydatki  budżetu Miasta Lubań na 2007 rok wynoszą   45.110.164 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                                                               Burmistrz Miasta Lubań
                                                                                                                                                  Konrad Rowiński

 

 

 

Załączone dokumenty
  Zarządzenie nr z dnia 31 października 2007 (55.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Bogumiła Tomaszewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bogumiła Tomaszewska, Data wprowadzenia: 2007-11-07 11:56:22, Zatwierdził do publikacji: Bogumiła Tomaszewska, Data publikacji 2007-11-07 12:03:05, Ostatnia zmiana: 2007-11-09 11:37:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1208