Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078603
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Zarządzenia Burmistrza dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr  101  / 2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  28 września  2007 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 ,art. 173 ust. 1 i 4 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 , pkt  14 , art. 188 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr V / 23 / 2007  Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje.

 

§ 1

1.       Zwiększa się dochody  w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność  w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 40.900 zł

2.       Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność  w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 40.900 zł

3.       Zmniejsza się  dochody w  zakresie zadań  zleconych dziale  852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę  1.300.000 zł.

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale   852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 140 zł.

5.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale   852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.300.140 zł

z  tego:

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1.252.307 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.018 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę  49 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.551 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 241 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.986 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9.640 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.399 zł

§ 4440 odpis na  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 721 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 798 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 430 zł

6.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 4.386 zł

7.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ( Szkoła Podstawowa nr 2) w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.386 zł

8.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 11.365 zł

9.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale  801 Oświata i wychowanie ( Gimnazjum nr 1)  rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4300  zakup usług pozostałych o kwotę  11.365 zł

10.   Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu  i Senatu  w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 5.850 zł

11.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale  751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu  i Senatu  o kwotę 5.850 zł z  tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 850 zł

 

§ 2

1.       Zmniejsza się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 Rezerwa ( ogólna) o kwotę 10.382 zł.

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale  700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ( ABK-2) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

3.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 382 zł.

4.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola  ( Przedszkole Miejskie nr 5) w § 4110 składki  na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000 zł.

5.       Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola  ( Przedszkole Miejskie nr 5) o kwotę 15.000 zł z  tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.400 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 500 zł

§ 4750  zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 900 zł

7.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.400 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 1.850 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę  1.050 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 500 zł

8.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 16.466 zł

9.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 16.466 zł z tego :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.384 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 792 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 290 zł

10.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ( Szkoła Podstawowa nr 3) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 38.000 zł.

11.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ( Szkoła Podstawowa nr 3) o kwotę 38.000 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 35.000 zł.

12.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 67 zł

13.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 67 zł.

14.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.463 zł

15.   Zwiększa  się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.463 zł.

16.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę  23.860 zł z  tego:

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę  2.172 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.860 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3.000 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę  5.328 zł

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  o kwotę 1.000 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 500 zł

Z tego:

ABK-2   

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3.000 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 2.000 zł

Razem    15.000 zł

ABK-3

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę  810 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.860 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę  5.328 zł

Razem    7.998 zł

ABK-4

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.362 zł

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  o kwotę 1.000 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 500 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 500 zł

Razem  3.362 zł

 

17.   Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004  Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę   23.860 zł z  tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone  do wynagrodzeń o kwotę 6.000 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.000 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT o kwotę 5.000 zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 95 zł

§ 4670 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości o kwotę  7.910 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 3.855 zł

ABK-2

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone  do wynagrodzeń o kwotę 6.000 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.000 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT o kwotę 5.000 zł

§ 4670 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości o kwotę  3.000 zł

Razem   15.000 zł

ABK-3

§ 4670  odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości o kwotę  1.590 zł

§ 4600  kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę  53 zł

§ 4750  zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 6.355 zł

Razem   7.998 zł

ABK-4

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 42 zł

§ 4670 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości o kwotę 3.320 zł

Razem   3.362 zł

18.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 50.000 zł

19.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł.

20.   Zmniejsza się wydatki w e zakresie zadań własnych w dziale  700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 18.000 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 15.500 zł

21.   Zwiększa się  wydatki w e zakresie zadań własnych w dziale  700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 18.000 zł.

22.   Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł.

23.   Zmniejsza się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  1.000 zł

24.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna  w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 77.342 zł. z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę  22.379 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 34.963 zł

25.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna  w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 77.342 zł. z tego:

§ 3020 wydatki niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 8.000 zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.097 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.545 zł

§ 4230  Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 500 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 4.200 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 4.000 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 14.000 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 10.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł

§ 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 5.000 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 20.000 zł

26.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  o kwotę 2.600 zł z tego:

      § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

      § 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 600 zł

27.   Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę  2.600 zł z tego:

      § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł.

      § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  o kwotę 600 zł

28.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w  dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o  kwotę 5.400 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 400 zł

29.   Zmniejsza  się wydatki w zakresie zadań własnych w  dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o  kwotę 5.400 zł z tego:

§ 4300  zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

§ 4410  podróże służbowe krajowe o kwotę  400 zł

30.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.535 zł

31.   Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.535 zł.

32.   Zmniejsza się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni  w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 14.000 zł

33.   Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni  w miastach i gminach w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.000 zł

34.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury w § 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł

35.   Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury w § 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 1.000 zł.

36.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność w § 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 9.480 zł

37.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 9.480 zł z tego:

§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.180 zł

§ 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 300 zł

 

 

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą  44.900.810 

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą    44.179.892  

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Bogumiła Tomaszewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bogumiła Tomaszewska, Data wprowadzenia: 2007-10-22 12:47:31, Zatwierdził do publikacji: Bogumiła Tomaszewska, Data publikacji 2007-10-22 12:53:35, Ostatnia zmiana: 2008-01-31 09:28:22, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1390