Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084299
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Nr OR. 0055-8/07

 

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta Lubań

za  m-c  wrzesień    2007 roku

 

W omawianym okresie:

 

   I.      w zakresie spraw organizacyjno –prawnych Burmistrz :

 

1.     Burmistrz wydał  8  Zarządzeń , które dotyczyły między innymi :

O     powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu;

O      powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Lubaniu;

O     podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

O     powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie przebudowy nawierzchni bitumicznej na  nawierzchnię z betonowej kostki brukowej drogi wewnętrznej – ul.Reja w Lubaniu;

O     ustalenia składu komisji dokonującej I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 14 września br. na zbycie nieruchomości przy ul. Starolubańskiej i Granicznej ;

O      zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MOSiR w Lubaniu;

O     powołania członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

2.      Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 2 projekty uchwał.

 

 II.      w zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

1.      W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego :

·       W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 28 punktów świetlnych .( Osiedle „PIAST”- 4 , „Księginki” – 8 „Kamienna Góra” – 8 , „ Śródmieście”- 8).

·        Zakończono wymianę 20 szt. słupów typu parkowego. Słupy wymienione ze względu na zły stan techniczny ( uszkodzenia , korozję) . Słupy wymieniono na ulicach : Hermana, Łokietka, Krzywoustego, Kazimierza Wlk., Granicznej, Mikołaja ,Szkolnej. Koszt zadania wyniósł 51.620 złotych.

·       Zakończono w obrębie Rynku montaż 9 szt. słupów stylowych oraz ułożono nową linię kablowa na odcinku zasilającym wymienione słupy. Koszt zadania wyniósł 47.607,04 złotych.

 

2.      W ramach zadania – utrzymanie zieleni

·       Grupa pracowników interwencyjnych prowadziła wykaszanie terenów miejskich. W miesiącu wrześniu wykoszono trawy w obrębie ulicy Torowej, Brzozowej, Staszica, Mostowej, Wyspowej, Rybackiej oraz w obrębie „oczka wodnego” w parku na Kamiennej Górze. Zlecona dla ZGiUK Sp.z o.o. dokonanie odchwaszczania poprzez oprysk środkami chemicznymi murów obronnych w Lubaniu. Koszt zadania 1.000 złotych.

·        W ramach umowy ZGiUK Sp z o. o. dokonał zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku przy ul. Łącznej.

 

3.      W ramach zadania : utrzymanie cmentarzy wojennych                     

·       Położono nową nawierzchnię na alejkach cmentarnych na cmentarzu żołnierzy radzieckich na Kamiennej Górze. Zadanie zrealizowano na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta Lubań w sprawie przekazania środków z budżetu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa . Koszt zadania 20.000.

 

4.      W ramach zadania – utrzymanie czystości

·        Naprawiono i zamontowano kosze uliczne w ilości 12 szt.

      Naprawy dokonał pracownik gospodarczy Urzędu Miasta.

·        Zlecono dla Spółki ZGiUK wykonanie stałej usługi w postaci zbierania , przechowywania i przekazania do utylizacji padliny z terenu miasta.

Koszt za realizację zadania dla 1 szt. padniętego zwierzęcia – 440 złotych.

·       Dokonano cząstkowego remontu murów obronnych w miejscach odpadniętych kamieni w rejonie ulicy Podwale.

Prace zrealizowano w ramach prac interwencyjnych .

  

5.      W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa 

 

·        Uzyskano 1 lokal socjalny , 2 lokale mieszkalne

·        Rozdzielono1 lokal mieszkalny

 

6.      W ramach zadania : Dodatki mieszkaniowe

 

·        liczba wydanych decyzji w sierpniu - 131

·        kwota przyznanych dodatków w sierpniu  - 17.765,23 zł

 

III.      w zakresie spraw remontowo- inwestycyjnych :

 

1.      W zakresie dotyczących robót inwestycyjnych:

1)      Na ukończeniu są konsultacje społeczne niezbędne do wydania decyzji        o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla budowy kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kamienna Góra – IV etap oraz dla budowy    kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Uniegoszcz – I etap.

2)     Rozpoczęto prace związane z naprawą uszkodzonej dachówki oraz wykonanie izolacji fundamentów budynku Urzędu Miasta Lubań przy ul. Mickiewicza 6 . Termin zakończenia prac do 31 października br.

 

2.     Roboty związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

1)     Zakończono prace związane z odnową oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach gminnych, a w ramach przyznanych środków w budżecie miasta również na części parkingów na terenie miasta.

2)     Zakończono roboty nawierzchniowe związane z odnową odcinka ul. Górnej w Lubaniu (pomiędzy ul. Zamkową i ul. Chopina) oraz odcinka ul. K. Wielkiego. Łącznie odnowiono nawierzchnie na długości 308 mb.

3)     Rozpoczęto prace związane z utwardzeniem kostką betonową jezdni i chodnika na dojeździe do ul. Granicznej od ul. Wrocławskiej. Zakończenie całości prac planowane jest na 05 października br.

4)     Przygotowano dokumenty i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót związanych z przebudową zniszczonej nawierzchni ul. Mikołaja Reja na nawierzchnię z kostki betonowej. Otwarcie ofert nastąpi 04.10.br a wymagany termin wykonania robót określono na dzień 15.11.2007 roku.

5)     Przygotowywane są dokumenty na wybór wykonawcy zadania remontowego na terenie parkingu dla samochodów pomiędzy ul.Tkacką i Żymierskiego.  Prace związane z utwardzeniem nawierzchni części placu pozwolą na zwiększenie deficytowej ilości miejsc parkingowych na terenie miasta i poprawę warunków parkowania samochodów. W ramach tych robót poprawione zostanie również odwodnienie parkingu ze skierowaniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej Prace powinny być zakończone do 31.10 br.

 

3.      Zadania związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

 

1)    Wyczyszczono 10 wpustów deszczowych zlokalizowane w pasach drogowych dróg gminnych na terenie osiedla Waryńskiego i centrum Miasta – prace są kontynuowane.

2)    Wyczyszczono 4 studnie kanalizacyjne na terenie osiedla Waryńskiego i centrum Miasta wraz z kanałami – prace są kontynuowane.

3)    Wydano techn. warunki przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – 3 szt.

4)    Prowadzone są rozmowy z Wykonawcami na temat wykonania remontu uszkodzonej sieci kanalizacji deszczowej w Al. Kombatantów.

5)    Zakończono prace związane z uzupełnieniem odwodnienia ulicy Włościańskiej i Górnej w celu zmniejszenia skutków gwałtownych opadów powodujących zalewanie okolicznych posesji.

6)    Trwa postępowanie administracyjne (w związku z nieodebraniem wcześniejszych wezwań) w sprawie wyegzekwowania prawidłowego podłączenia rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Tkackiej 13.

 

4.      Inne zadania :

 

 W powyższym okresie wydano:

 

  • 6 sztuk decyzji awaryjnego zajęcia pasa drogowego dróg gminnych dla Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu, w których określono warunki zajęcie pasa drogowego na podstawie, których należało usunąć przedmiotowe awarie.
  • 2 decyzje zezwalające na wejście z robotami w pasy drogowe dróg wewnętrznych będących pod zarządem Burmistrza Miasta Lubań bez naliczania opłat.
  • 6 sztuk decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego.
  • 1 sztuki opinii pod projekty.

2 pozwolenia na urządzenie zajazdów na drogi gminne.

 

IV.      w zakresie spraw gospodarki gruntami, nieruchomości i rolnictwa

 

1.      Wydano 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości:

-        działki Nr 37, Obręb IV, AM 7 – ul. Główna

-        działka Nr 28/7, Obręb III, AM 3 – ul. Tkacka

-        działka Nr 11/30, Obręb I, AM 10- Osiedle Fabryczne

-        działka Nr 12/4, Obręb II, AM 18 – ul. Kazimierza Wielkiego

-        działka Nr 79/1, Obręb III. AM 6 -  ul. Izerska

2.     Nadano numerację porządkową dla nieruchomości położonej przy ul. Głównej 54 e.

3.     Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Lubaniu na Osiedlu Fabrycznym z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (Obręb I, AM 10 działki Nr 5/3, 5/4, 4/10, 4/2, 4/3, 4/4, 14, 15, 4/19, 4/20 , 4/21).

4.     Przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako:

-        działka nr 75/9, Obręb III, AM 3 o pow. 94 m2 przy ul. Granicznej

-        działka nr 75/11, Obręb III, AM 3 o pow. 105 m2 przy ul. Mikołaja

Na działkę Nr 75/9 nie wyłoniono nabywcy.

Na działkę 75/11 nabywcę wyłoniono.

5.     Przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej przy ul. Starolubańskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 15/5, Obręb II, AM 19 o pow. 382 m2. Wyłoniono nabywcę.

6.     Zawarto akt notarialny zbycia działki w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości (działka Nr 67, Obręb I, AM 8 o pow. 213 m2).

7.      Sprzedano 16 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

8.     Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynku wielolokalowego i w prawie współużytkowania wieczystego działki, położonej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 24,

9.     Zawarto akt notarialny zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Lubaniu przy Placu 3-go Maja 5 z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki.

10.Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony ma zbycie nieruchomości zabudowanej byłym przedszkolem PKP, położonej w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej 11, oznaczonej jako działka Nr 6, Obręb IV, AM 12 o pow. 3.912 m2. z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo – usługową o niskiej intensywności. Wyłoniono nabywcę.

11.Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na zbycie  gruntu rolnego stanowiącego nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 47, Obręb IV , AM 3 o pow. 0,1303 ha położoną w Lubaniu przy ul. Głównej.

Wyłoniono nabywcę, zawarto akt notarialny (warunkowa umowa sprzedaży).

V.      w zakresie spraw promocji,  kultury, sportu i oświaty :

 

1.     W dniach od 17-20.09.br. 5-io osobowa delegacja z Lubania  przebywała w zaprzyjaźnionym mieście Prienai na Litwie.

2.     Rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna „Ciąża bez  alkoholu”. Miasto otrzymało pakiet materiałów edukacyjnych,  które rozprowadzono do placówek POZ i Przychodni Ginekologicznych. Materiały przekazano również placówkom użyteczności publicznej (MDK, MBP, MOSiR itd.). Debata na ten  temat odbędzie się w listopadzie br.

3.     W ramach współpracy MOPS z Holandią otrzymano sprzęt  rehabilitacyjny dla Gminy Miejskiej  Lubań. Część przekazano do Łużyckiego Centrum  Medycznego   (20 kocy, 65 materacy, stół zabiegowy, rower treningowy, 2  łóżka szpitalne,  bieliznę, podnośniki, fartuchy, pampersy  itd.) Natomiast do wypożyczalni sprzętu  rehabilitacyjnego  przy Domu Dziennego Pobytu   trafiły: 3 łóżka rehabilitacyjne, 3 wózki inwalidzkie, 3  pionizery, 3  materace, 5  chodzików.

 

Ponadto Burmistrz:

 

O     29 sierpnia br. brał udział w spotkaniu u  Marszałka Województwa Dolnośląskiego – odebrał gratulacje z tytułu zajęcia przez Gminę Miejską Lubań V miejsca w rankingu Rzeczpospolitej;

O     07 września  br. uczestniczył w spotkaniu integracyjnym pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań;

O     08 września Zastępca Burmistrza Henryk Rogacki uczestniczył  w zawodach wędkarskich zorganizowanych przez Związek Wędkarski w Lubaniu;

O     12 września Burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady uczestniczył w 20-leciu powstania Domu Dziennego Pobytu;

O      13 września przewodniczył komisji  konkursowej na Dyrektora Gimnazjum nr 3 i Przedszkola nr 3 w Lubaniu ;

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono   :

Panią Aleksandrę Białek  na Dyrektora GM nr 3

Panią Jolanę Kazan na Dyrektora PM nr 3

O     14 września brał udział w Wojewódzkich ćwieczeniach obronnych Aresztu Śledczego w Lubaniu ;

O     16 września  uczestniczył w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Stanisława Leszczyńskiego ufundowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc ;

O      17 września brał udział w obchodach Dnia Sybiraka ;

O      20 września Burmistrz zaprezentował Miasto Lubań dla uczestników kursu kynologicznego OTPS w Lubaniu oraz uczestniczył w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Bogatyni;

O      24 września uczestniczył w XII edycji akademii policyjnej w ŁOSG w Lubaniu;

 

 

 

Lubań, 24 września 2007 roku

 

Sporządziła:  A. Krawiec

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-10-10 15:15:03, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-10-10 15:18:15, Ostatnia zmiana: 2007-10-10 15:18:15, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1193