Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5714485
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Oferty pracy obrazek Wersja do druku

Burmistrz Miasta Lubań

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

        Referent / podinspektor  w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki

        Przestrzennej

 

 

1.        Wymagania niezbędne:

a.       obywatelstwo polskie,

b.       ukończony 18 rok życia,

c.       korzysta z pełni praw publicznych,

d.       nie karany za przestępstwo z winy umyślnej,

e.       cieszy się nieposzlakowana opinią,

f.         wykształcenie:

-        preferowane wyższe urbanistyczne, architektoniczne lub planowanie przestrzenne

-        średnie studium policealne o kierunku: urbanistyka lub planowanie przestrzenne

-        średnie – student/ka IV lub V roku studiów zaocznych o kierunku urbanistyka, architektura lub planowanie przestrzenne

g.       biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych MS Office (Word, Exel), poczty elektronicznej, skanera,

h.       dobry stan zdrowia.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

 

a.      wiedza z zakresu administracji, planowania przestrzennego oraz prawa samorządowego,

b.      wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, systematyczność i komunikatywność.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a.      przygotowywanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,

b.      przygotowywanie opinii w sprawie podziałów nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,

c.      przygotowywanie opinii i zaświadczeń w sprawie przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań,

d.      przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań,

e.      prowadzenie rejestrów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rejestru wydanych pozwoleń na budowę,

f.        przygotowywanie decyzji ustalających wysokość tzw. Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości wskutek zmiany planu zagospodarowania  przestrzennego

g.       przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań,

h.       współpraca z firmami planistycznymi przy opracowywaniu planów miejscowych,

i.        wykonywanie innych zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lubań,

 

4.       Wymagane dokumenty:

 

a.       list motywacyjny,

b.       życiorys – curriculum vitae,

c.       kserokopie świadectw pracy,

d.       kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e.       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f.         referencje (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia),

g.       oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych D.U. z 1996r.Nr 62, poz.286 z późn.zm.),

h.       zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisko na które prowadzony jest nabór,

i.         oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne  i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7-Dywizji 14 59-800 Lubań lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko:

Referent / podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej”

 

w terminie do dnia 19.10.2007 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Lubań przy ul.7-Dywizji 14.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

 

                                                                           

                                                                                        Burmistrza Miasta Lubań

 

                                                                                                Konrad Rowiński  

 

 

 

Lubań, dnia 04 października 2007 roku.

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  kwestionariusz osobowy (248.8kB) obrazek pobierz    

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-10-05 11:30:42, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-10-05 12:01:54, Ostatnia zmiana: 2007-10-05 12:07:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2707