Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086449
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » sierpień ( nr 84 - 90 ) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 90 / 2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2007 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

Zarządzenie nr     90  / 2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  31 sierpnia  2007 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 ,art. 173 ust. 1 i 4 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 , pkt  14 , art. 188 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr V / 23 / 2007  Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje.

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się  dochody w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 32.650 zł.

2.       Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale  801 Oświata i wychowanie  o kwotę 32.650 zł z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 30.035 zł  z tego:

Szkoła Podstawowa nr 1 w kwocie 3.614 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 21.071 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie  2.640 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie2.710 zł

W rozdziale 80110  Gimnazja w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2.615 zł z tego:

Gimnazjum nr 1 w kwocie 650 zł

Gimnazjum nr 2 w kwocie 465 zł

Gimnazjum nr 3 w kwocie 1.500 zł

3.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 14.275  zł.

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.275 zł.

§ 2

 

1.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( Łużyckie Centrum Rozwoju)  o kwotę 8.020 zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4.100 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 50 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 870 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 3.000 zł

2.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( Łużyckie Centrum Rozwoju)   o kwotę 8.020 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 50 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.350 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 290 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.630 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 700 zł

3.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 44.097 zł z tego:

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.013 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 33.000 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 4.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.584 zł

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 500 zł

 

Z tego:

GM-1

§ 4300 zakup usług pozostałych  o kwotę 29.000 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.584 zł

Razem                 31.584 zł

GM-3

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.013 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 4.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 500 zł

Razem                             15.513 zł

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 44.097 zł z tego:

§ 3240  Stypendia dla uczniów o kwotę 1.159 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.400 zł

§ 4210  zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.954 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 2.584 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 23.000 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.000 zł.

Z tego:

GM-1

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 2.584 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 26.000 zł

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000 zł

Razem                   31 584 zł

GM-3

§ 3240  Stypendia dla uczniów o kwotę 1.159 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.400 zł

§ 4210  zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.954 zł

§ 4750  Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.000 zł.

Razem                  15.513 zł

5.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwa ogólna i celowa ( rezerwa ogólna) w § 4810 rezerwa o kwotę 6.823 zł

6.       Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

7.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

8.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie  w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ( Szkoła Podstawowa nr 2) w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  o kwotę 5.960 zł

9.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie  w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ( Szkoła Podstawowa nr 2) w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.960 zł.

10.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej  o kwotę 1.600 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 600 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 1.000 zł

11.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1.600 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 600 zł

12.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( Łużyckie Centrum Rozwoju)   w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 823 zł.

13.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale  801 Oświata i wychowanie  w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 60.100 zł.

14.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 60.100 zł z tego:

 W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę 31.100 zł  tego:

Szkoła Podstawowa nr  1 w kwocie  11.700 zł

Szkoła Podstawowa nr  2  w kwocie 4.800 zł

Szkoła Podstawowa nr  3 w kwocie  3.500 zł

Szkoła Podstawowa nr  4 w kwocie 11.100

W rozdziale 80104  Przedszkola w  § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę 6.400 zł z tego:

Przedszkole Miejskie nr 1  w kwocie 1.800 zł

Przedszkole Miejskie nr 3  w kwocie 2.100 zł

Przedszkole Miejskie nr  5  w kwocie  2.500 zł

W rozdziale 80110 Gimnazja  w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.600 zł z tego;

Gimnazjum nr 1 w kwocie  4.600 zł

Gimnazjum nr 2 w kwocie  9.600 zł

Gimnazjum nr 3 w kwocie 8.400 zł

15.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł.

16.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł.

17.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

18.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  5.000 zł.

19.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  5.000 zł.

20.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

21.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł

22.   Zwiększa   się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4210  zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł.

 

 

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą  46.101.109 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą    45.380.191 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Bogumiła Tomaszewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bogumiła Tomaszewska, Data wprowadzenia: 2007-10-01 12:45:25, Zatwierdził do publikacji: Bogumiła Tomaszewska, Data publikacji 2007-10-01 12:47:02, Ostatnia zmiana: 2007-10-01 12:47:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1216