Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5442193
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2007 rok Wersja do druku

Lubań dnia 19 września 2007r.

 

GGNiR 0151- 31/07

 

OGŁOSZENIE

 

 

                          Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1,art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn. zm. ),§ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku  poz.2108 ) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm.);

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

o g ł a s z a

 I  p r z e t a r g  u s t n y  n i e o g r a n i c z o n y

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Lubaniu (Obr. I, ,AM 10),     stanowiących :

 

- działkę  nr 14  o powierzchni  600 m2, KW 18707

   cena wywoławcza  wynosi 25.000,-zł( słownie : dwadzieścia pięć  tysięcy złotych)

   wadium wynosi 2.500,- zł ( słownie : dwa tysiące  pięćset  złotych)

 

- działkę nr 15  o powierzchni  600 m2, KW 21485

  cena wywoławcza  wynosi 25.000,-zł( słownie : dwadzieścia pięć  tysięcy złotych)

  wadium wynosi 2.500,- zł ( słownie : dwa tysiące  pięćset  złotych)

 

- działkę  nr 5/3  o powierzchni  450 m2, KW 18707

   cena wywoławcza  wynosi 20.000,-zł( słownie : dwadzieścia  tysięcy złotych)

   wadium wynosi 2.500,- zł ( słownie : dwa tysiące złotych)

 

- działkę nr 5/4  o powierzchni  446 m2, KW 18707

  cena wywoławcza  wynosi 20.000,-zł( słownie : dwadzieścia  tysięcy złotych)

  wadium wynosi 2.500,- zł ( słownie : dwa tysiące złotych)

 

- działkę  nr 4/10  o powierzchni  600 m2, KW 21485

   cena wywoławcza  wynosi 25.000,-zł( słownie : dwadzieścia pięć  tysięcy złotych)

   wadium wynosi 2.500,- zł ( słownie : dwa tysiące  pięćset  złotych)

 

- działkę nr 4/2  o powierzchni  600 m2, KW 21485

  cena wywoławcza  wynosi 25.000,-zł( słownie : dwadzieścia pięć  tysięcy złotych)

  wadium wynosi 2.500,- zł ( słownie : dwa tysiące  pięćset  złotych)

 

- działkę  nr 4/3  o powierzchni  600 m2, KW 21485

   cena wywoławcza  wynosi 25.000,-zł( słownie : dwadzieścia pięć  tysięcy złotych)

   wadium wynosi 2.500,- zł ( słownie : dwa tysiące  pięćset  złotych)

  

- działkę nr 4/4  o powierzchni  600 m2, KW 21485

  cena wywoławcza  wynosi 25.000,-zł( słownie : dwadzieścia pięć  tysięcy złotych)

  wadium wynosi 2.500,- zł ( słownie : dwa tysiące  pięćset  złotych)

 

- działkę nr 4/20  o powierzchni  600 m2, KW 32670

  cena wywoławcza  wynosi 25.000,-zł( słownie : dwadzieścia pięć  tysięcy złotych)

  wadium wynosi 2.500,- zł ( słownie : dwa tysiące  pięćset  złotych)

 

- działkę  nr 4/21  o powierzchni  600 m2, KW 32671

   cena wywoławcza  wynosi 25.000,-zł( słownie : dwadzieścia pięć  tysięcy złotych)

   wadium wynosi 2.500,- zł ( słownie : dwa tysiące  pięćset  złotych)

 

Zgodnie z § 14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku poz. 2108), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu.

·        Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny za działki niezabudowane doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % .

 

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są  na obszarze oznaczonym symbolem planu 3MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ; nie posiadają wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale posiadają możliwość podłączenia się do sieci energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej, według zasad określonych w szczegółowych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2007 roku o godzinie 12 oo w budynku Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14 ,sala nr 11.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem wniesienia wadium.  Wadium w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lubań  Bank Gospodarki Żywnościowej Filia Lubań ul.7-ej Dywizji 14nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 do dnia 19 października 2007 roku .

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 19 października 2007 roku wadium znajdowało się na rachunku Urzędu Miasta Lubań . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „ Przetarg  działki Osiedle Fabryczna ”.

Wpłacenie jednego wadium umożliwia zakup jednej dowolnej działki.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

100 % ceny uzyskanej w przetargu, należy wpłacić najpóźniej w dniu  zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, okazanie komisji przed przetargiem dowodu wniesienia wadium oraz w przypadku osób fizycznych – dowodu osobistego, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualnego zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. Nr 167 z 2004 roku poz.1758).

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14, I piętro ,pokój nr 5, tel.(075) 6464422.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

 

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania .                                                                                                 Burmistrz Miasta Lubań
                                                                                                     Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Agnieszka Granisz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Granisz, Data wprowadzenia: 2007-09-19 09:46:05, Zatwierdził do publikacji: Leszek Mańkowski, Data publikacji 2007-09-19 09:50:51, Ostatnia zmiana: 2008-02-28 12:47:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1324