Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5442196
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2007 rok Wersja do druku

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

TI 5541/11/2007

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

przeprowadzanym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2006 Nr 164, poz. 1163)

 

 

 

             Burmistrz Miasta Lubań zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

„WYKONANIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
DROGI WEWNĘTRZNEJ – ULICY MIKOŁAJA REJA W LUBANIU”

 

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.

 

Termin wykonania zamówienia: wymagany 20 listopada 2007r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1)      posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p.

2)      posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a)      wykonać  w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane,  których przedmiotem było wykonanie robót drogowych
o podobnym charakterze.

3)      znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

 

2000

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1)       

Cena ( C )

100 %

100 punktów

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydziału Techniczno Inwestycyjnym Urzędu Miasta Lubań – w Lubaniu przy Placu Lompy 1, pokój nr 10-11 (II piętro),  w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia

04 października 2007r.

do godz.

1200

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do pobrania na stronie http://www.bip.luban.pl
Załączone dokumenty
  Część I Instrukcja dla wykonawców (196.1kB) pobierz pokaż
  Część II UMOWA (54.8kB) pobierz pokaż
  Część III opis przedmiotu zamówienia (27kB) pobierz pokaż
  mapa z zakresem (1.2MB) pobierz pokaż
  ogłoszenie (122.5kB) pobierz pokaż
  przedmiar robót (1.5MB) pobierz pokaż
  spis Specyfikacji technicznych (15.7kB) pobierz pokaż
  ST D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg (39.1kB) pobierz pokaż
  ST D-03.02.01a Regulacja pionowa urządzeń obcych w jezdni ulicy (47.7kB) pobierz pokaż
  ST D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (61kB) pobierz pokaż
  ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne. (89.7kB) pobierz pokaż
  ST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (38kB) pobierz pokaż
  ST D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem (69.6kB) pobierz pokaż
  ST D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej (374.4kB) pobierz pokaż
  ST D-08.01.02 Krawężniki kamienne (106.8kB) pobierz pokaż
  ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne (144.9kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 1 (52kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 2 (33kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 3 (41.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-09-17 13:56:41, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-09-17 14:03:06, Ostatnia zmiana: 2008-02-28 12:47:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1068