Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6079520
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Wybory Parlamentarne » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1145 z dnia 8 września 2007 roku

 

Postanowienie

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

z dnia 7 września 2007 roku

 

w sprawie

zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Na podstawie art. 98 ust. 5 w związku z art. 98 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 i z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1), w związku z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 roku w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi się, co następuje:

 

§ 1. 

Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. 

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 21 października 2007 roku.

 

§ 3. 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

 

§ 4. 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

 

 

Załącznik 

 

Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 roku

 

 

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

1

2

do dnia 16 września 2007 roku

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

 

- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów,

 

- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

 

- powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 21 września 2007 roku

- podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

 

- zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2007 roku do godz. 24:00

- zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

do dnia 30 września 2007 roku

- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

 

- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od dnia 30 września 2007 roku do dnia 7 października 2007 roku

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 6 października 2007 roku do dnia 19 października 2007 roku do godz. 24:00

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 7 października 2007 roku

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 11 października 2007 roku

- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,

 

- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

 

- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów oraz o zarejestrowanych kandydatach na senatorów

do dnia 16 października 2007 roku

- składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich okręgowych list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

 

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

 

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 19 października 2007 roku o godz. 24:00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 21 października 2007 roku godz. 6:00-20:00

- głosowanie

 

Załączone dokumenty
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (152.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2007-09-12 14:46:59, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2007-09-12 14:56:55, Ostatnia zmiana: 2007-09-12 15:07:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1376