Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6065628
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Uchwały Rady Miasta dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

 

Uchwała nr   XI / 57  /  2007
Rady Miasta Lubań

 z dnia  28 sierpnia  2007 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok.

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,  art. 54 ust. 1 pkt  1 i 2  ,ust. 2 pkt  2 i 6   ,art. 57 ,art.58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2, 12 i 14  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada Miasta Lubań uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę  325.722  z tego:

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 8.500 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 316.022 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.100 zł

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 100 zł.

2.       Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 100 zł

3.       Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  o kwotę 11.000 zł z tego:

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 10.000 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł.

4.       Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 37.481 zł z tego:

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 18.000 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 zł

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 18.481 zł

5.       Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  o kwotę 70.000 zł z tego:

§ 0360 podatek od spadków i darowizn o kwotę 24.000 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 45.000 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę  1.000 zł.

6.       Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe w § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 200 zł.

7.       Zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2.800 zł z tego:

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 200 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.600 zł.

 

8.       Zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola  o kwotę 26.000 zł z tego:

        § 0830 wpływy z usług o kwotę 25.000 zł.

        § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł.

9.       Zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 2.800 zł z tego:

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 300 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.500 zł.

10.         Zwiększa się dochody w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6.000 zł.

11.         Zwiększa się dochody w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 200 zł.

12.         Zwiększa się dochody w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale  85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 600 zł.

13.         Zwiększa się dochody w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 400 zł.

14.         Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 210.000 zł z tego:

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 200.000 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę  10.000 zł.

15.         Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 372.000 zł z tego:

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 300.000 zł

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 72.000 zł

16.         Zwiększa się dochody w dziale 926 Kultura fizyczna i sport  w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 147.500 zł z tego:

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter o kwotę 16.000 zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 131.500 zł

 

§ 2

 

1.       Zmniejsza się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport  w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 49.274 zł z tego:

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 48.124 zł

§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 1.150 zł

 

2.       Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł ( remont dachu na Szkole nr 1 ).

3.       Zwiększa się wydatki  w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 różne jednostki obsługi  gospodarki mieszkaniowej o kwotę  558.486  zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 314.902 

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę  240.587 zł

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.997 zł

 

Z tego:

ABK-2

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 67.070 zł

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.997 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 82.022 zł

 

ABK-3

§ 4270 zakup usług remontowych  o kwotę 67.035 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 55.722 zł

 

ABK-4

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 180.797zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę  102.843 zł

 

4.       Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 zakup usług remontowych  o kwotę 34.000 zł ( remont skrzyżowania ulic Graniczna, Wrocławska   i Podwale )

5.       Zwiększa się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport  w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  ( MOSiR) o kwotę 639.591 zł z tego:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 179.344 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.068 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy  o kwotę 4.927 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.112 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.300 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 137.880 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 75.400 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 59.605 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.900 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.400 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.100 zł

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii o kwotę 1.500 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2.389 zł

§ 4430 różne opłaty i składki  o kwotę 3.000 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 87.966 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 11.000 zł

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 2.000 zł.

 

6.       Zmniejsza się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł

7.       Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej j w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł

 

§ 3

 

1.       W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  istniejące zadanie inwestycyjne pt. zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w tym serwer dla Wydziału Spraw Obywatelskich na kwotę 82.760 zł zmienia się na nowe zadanie inwestycyjne pt.  Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska na kwotę 77.000 zł , oraz zadanie pt. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego na kwotę 5.760 zł

2.       W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  istniejące zadanie inwestycyjne pt. zakup oprogramowania komputerowego w tym do obiegu dokumentów na kwotę 55.500 zł zmienia się na nowe zadanie pt. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego na kwotę 55.500 zł

§ 4

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą   46.054.184

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą     45.333.266

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

 

  

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Lubań z dnia 28 sierpnia 2007 roku.

 

  1. W § 1 pkt  1 – 16 zwiększenia  dochodów dokonano w  oparciu o przeprowadzoną analizę.

  1. W § 2 pkt  1 i 5   zmniejszenia wydatków dokonano w związku z likwidacją zakładu budżetowego MOSiR  natomiast zwiększenia wydatków  dokonano  ustalając plan wydatków  dla nowo utworzonej  jednostki budżetowej

  1. W § 2 pkt 2 zwiększenia wydatków dokonano w celu realizacji remontu dachu na budynku Szkoły Podst. nr 1.

  1. W § 2 pkt 3 zwiększenia wydatków dokonano  w celu dofinansowania jednostek budżetowych ABK-2 ( ul.Bankowa 9b,wypłata kaucji mieszkaniowej, podatek od nieruchomości, fundusz remontowy), ABK-3 (podatek od nieruchomości, fundusz remontowy, ul. Lwówecka 24,26,28 i 30) oraz ABK-4 ( podatek od nieruchomości, fundusz remontowy) w oparciu o wnioski  kierowników tych jednostek.

  1. W § 2 pkt 4  zwiększenia wydatków dokonano w celu realizacji zadania pn. remont skrzyżowania ulic Graniczna , Wrocławska i Podwale.

  1. W § 2 pkt 6 i 7 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na wniosek kierownika jednostki budżetowej MOPS

  1. W § 3 punkt 1 i 2 w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Lubań do projektu pn. .  Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska  dokonuje się zmiany określenia zadań.. 
  2. Zestawienie  zmian dokonanych uchwałą

dochody

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

700

70005

O470

        210 000   

          +     8 500   

        218 500   

własne

700

70005

O770

        961 500   

          + 316 022   

     1 277 522   

własne

700

70005

O910

             2 000   

            +   1 100   

             3 100   

własne

700

70005

O920

                    -     

              +    100   

                100   

własne

750

75023

O920

                    -     

              +    100   

                100   

własne

750

75075

O830

        119 000   

           +  10 000   

        129 000   

własne

750

75075

O920

                    -     

           +    1 000   

             1 000   

własne

756

75615

O500

             6 200   

           +  18 000   

           24 200   

własne

756

75615

O910

             4 000   

           +    1 000    

             5 000   

własne

756

75615

2680

                    -     

            + 18 481   

           18 481   

własne

756

75616

O360

           16 000   

            +24 000   

           40 000   

własne

756

75616

O500

        450 000    

           +  45 000   

        495 000   

własne

756

75616

O910

             6 000   

            +  1 000   

             7 000   

własne

758

75814

O920

                    -     

              +   200   

                200   

własne

801

80101

O920

                 300     

              +    200   

                500   

własne

801

80101

O970

                100   

            +  2 600   

             2 700   

własne

801

80104

O830

        507 000   

          +  25 000   

        532 000   

własne

801

80104

O920

             1 000   

            +  1 000   

             2 000   

własne

801

80110

O920

                200   

              +    300   

                500   

własne

801

80110

O970

             2 000   

           +   2 500   

             4 500   

własne

852

85212

2360

             1 800   

          +    6 000   

             7 800   

własne

852

85214

O970

                600   

              +    200   

                800   

własne

852

85219

O920

                600   

                 + 600   

             1 200   

własne

852

85228

O580

                    -     

               +   400   

                400   

własne

756

75618

O460

        367 000   

       +   200 000   

        567 000   

własne

756

75618

O490

           38 000   

         +   10 000   

           48 000   

własne

756

75621

OO10

   10 128 310   

         +  300 000   

   10 428 310   

własne

756

75621

OO20

        360 731   

          +  72 000   

        432 731   

własne

926

92605

O750

                    -     

          +   16 000   

           16 000   

własne

926

92605

O830

                    -     

       +   131 500   

        131 500   

własne

x

x

x

   13 182 341   

      + 1 212 803    

   14 395 144   

x

 

 

 

 

 

 

 

wydatki

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

926

92605

2650

        439 000   

      -  48 124   

        390 876   

własne

926

92605

6210

           52 000   

         -  1. 150   

           50 850   

własne

801

80101

4270

        184 687   

         + 30 000   

        214 687   

własne

700

70004

4270

        541 119   

        +  314 902   

        856 021   

własne

700

70004

4480

                    -     

        +  240 587   

        240 587   

własne

700

70004

4590

             3 000   

          +  2 997   

             5 997   

własne

600

60016

4270

        219 830   

           + 34 000   

        253 830   

własne

926

92605

3020

                    -     

             + 1 000   

             1 000   

własne

926

92605

4010

                    -     

        +  179 344   

        179 344   

własne

926

92605

4110

                    -     

          +  35 068   

           35 068   

własne

926

92605

4120

                    -     

            +  4 927   

             4 927   

własne

926

92605

4170

                    -     

             +  8 112   

             8 112   

własne

926

92605

4210

                    -     

            + 23 300   

           23 300   

własne

926

92605

4260

                    -     

          +137 880   

        137 880   

własne

926

92605

4270

                    -     

           + 75 400   

           75 400   

własne

926

92605

4300

                    -     

           + 59 605   

           59 605   

własne

926

92605

4350

                    -     

            +  1 900   

             1 900   

własne

926

92605

4360

                    -     

            +   1 400   

             1 400   

własne

926

92605

4370

                    -     

            +  2 100   

             2 100   

własne

926

92605

4390

                    -     

             + 1 500   

             1 500   

własne

926

92605

4410

                    -     

            +  2 389   

             2 389   

własne

926

92605

4430

                    -     

            +  3 000   

             3 000   

własne

926

92605

4480

                    -     

           + 87 966   

           87 966   

własne

926

92605

4530

                    -     

           + 11 000   

           11 000   

własne

926

92605

4570

                    -     

             +     500   

                500   

własne

926

92605

4580

                    -     

               +   500   

                500   

własne

926

92605

4740

                    -     

                 + 700   

                700   

własne

926

92605

4750

                    -     

          +    2 000   

             2 000   

własne

852

85202

4270

21 000

- 20.000

1 000

Własne

852

85202

6050

0

+ 20.000

20 000

własne

x

x

x

1.460.636

+ 1.212.803   

2.673.439

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-09-10 11:51:51, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-09-10 11:53:46, Ostatnia zmiana: 2007-09-10 11:53:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1280